חוק בית התפוצות

חוק בית התפוצות, התשס"ו-2005

1. מטרת החוק

חוק זה נועד להכיר בבית התפוצות שמקום מושבו בתל אביב (בחוק זה - בית התפוצות), כמרכז הלאומי לקהילות ישראל בארץ ובעולם, ולהבטיח את קיומו.

2. בית התפוצות ותפקידיו

בית התפוצות יהא המרכז הלאומי לקהילות ישראל בארץ ובעולם ותפקידיו יהיו:

(1) הצגה של פריטים הקשורים לקהילות ישראל ולתולדות העם היהודי, ובכלל זה ספרים, כלים וחפצים וכן הצגה של יצירות של יהודים בתפוצות;

(2) מחקר, תיעוד, איסוף וריכוז של ידע בנושאים הקשורים לעם היהודי לדורותיו, לרבות בדבר -

(א) קהילות, בתי כנסת, תנועות, ארגונים ומוסדות ציבור, ובכלל זה מוסדות תרבות, חינוך, דת וחסד שהוקמו או שומרו בקהילות ישראל בעולם;

(ב) יצירותיהם, פועלם ומאבקם של יהודים לשם שמירת היהדות, ערכיה, מנהגיה והלכותיה;

(ג) פועלם ותרומתם של יהודים בתחומי התרבות, האמנות, המדע והדעת השונים;

(ד) פריטים ובכלל זה ספרים, כלים וחפצים הקשורים לקהילות ישראל בעולם;

(3) לימוד, הוראה והנחלה בארץ ובעולם של תולדות העם היהודי ושל תחומי דעת הקשורים בעם היהודי;

(4) הנצחת פועלם של יהודים ושל בתי אב ומשפחות בקהילות ישראל כדי לשמר את המסורת היהודית;

(5) קיום מאגר אילן היוחסין ומאגר שמות המשפחות היהודיות בעולם;

(6) קיום מאגר מידע על קהילות ישראל בעולם ותולדותיהן.

3. ביצוע תפקידי בית התפוצות

החברה הרשומה בישראל בשם "בית התפוצות בע"מ" (בחוק זה - חברת בית התפוצות) תפעל לביצוע תפקידי בית התפוצות לפי סעיף 2.

4. תקציב

השתתפות אוצר המדינה בהחזקת בית התפוצות תיקבע בסעיף תקציב נפרד בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (בחוק זה - חוק יסודות התקציב).

5. גוף מבוקר

חברת בית התפוצות היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

6. גוף נתמך

חברת בית התפוצות היא גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.

7. ביצוע

שר החינוך התרבות והספורט ממונה על ביצוע חוק זה.

 

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון