חוק בית העצמאות

חוק בית העצמאות,התשס"ט-2009

1. מטרת החוק

מטרתו של חוק זה לשחזר ולשמר את הבניין שבו הוכרזה עצמאות ישראל ביום ה' .באייר התש"ח (להלן - בית העצמאות), בהיותו בעל חשיבות לאומית והיסטורית בתולדות העם והמדינה, ולהקים בו למען הציבור מוזיאון לתולדות עם ישראל בארץ ישראל ולנושאים נוספים לפי חוק זה, לרבות שימור זכרו ופועלו של מאיר דיזינגוף, ראש העיריה הראשון של העיר תל-אביב, שבית העצמאות היה ביתו.

2. הגדרות

בחוק זה -.

"הגנז" - כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו-1955;

"המועצה" - המועצה שהוקמה לפי סעיף 6;

"מועצת המוזיאונים" - המועצה כהגדרתה בחוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983;

"השר" - ראש הממשלה.

3. מקום המושב

מקום מושבו של בית העצמאות הוא בשדרות רוטשילד 16 בתל-אביב-יפו, בבניין שבו .הוכרזה עצמאות ישראל .

4. הפעלת בית העצמאות

(א)בית העצמאות ינוהל ויופעל מטעם המדינה באחריותו ובפיקוחו של הגנז, באמצעות הגוף המנהל שמונה לפי הוראות סעיף 17, על פי הוראות הגנז והנחיותיו המקצועיות; הגנז יפקח על הגוף המנהל ופעולותיו, לרבות על קיום הוראות והנחיות מקצועיות שנקבעו לפי סעיף זה, ועל פעילותו התקינה של בית העצמאות לפי הוראות חוק זה.

(ב)מועצת המוזיאונים רשאית לייעץ לגנז בעניין הקמתו והפעלתו של המוזיאון בבית העצמאות.

5. מטרות בית העצמאות

מטרותיו של בית העצמאות הן:.

(1)לשחזר ולשמר את הבניין שבו הוכרזה עצמאות ישראל והתכנסה מועצת המדינה הזמנית, לרבות שחזור האולם שבו התקיימה ההכרזה וטיפוחו ולהציג מוצגים הקשורים להכרזה ולמגילת העצמאות;

(2)לשמש מוזיאון שבו יוצגו, באמצעים מוזיאליים הולמים, תולדות עם ישראל בארץ ישראל לאורך הדורות מראשית קיומו ועד לעת הזאת, תוך מתן ביטוי לחשיבות הלאומית וההיסטורית של שיבת העם היהודי לארץ ישראל ולהקמת המדינה;

(3)לקיים פעילות חינוכית ותרבותית ברוח מגילת העצמאות, תוך הדגשת הזיקה בין התנ"ך ובין עצמאות ישראל, בנושאים הנוגעים למטרות חוק זה;

(4)לשמר את זכרו ופועלו של מאיר דיזינגוף בהתאם למטרות חוק זה .

6. המועצה

(א)תוקם מועצה מייעצת שתייעץ לגנז לעניין ניהולו והפעלתו של בית העצמאות, . בהתאם לסמכויות הנתונות לה לפי הוראות חוק זה; המועצה תהיה בת 15 חברים שימנה השר, ואלה חבריה:

(1) עובד משרד ראש הממשלה;

(2) עובד משרד התרבות והספורט, לפי המלצת שר התרבות והספורט;

(3) עובד משרד החינוך, לפי המלצת שר החינוך;

(4) עובד משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר;

(5)עובד המשרד להגנת הסביבה, לפי המלצת השר להגנת הסביבה;

(6)שני נציגי עיריית תל-אביב-יפו, כפי שתקבע מועצת העיריה לפי המלצת ראש העיריה;

(7) שלושה בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, שניים מהם מתחומים הקשורים למטרות בית העצמאות, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה, כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, ואחד מתחום המוזיאונים, לפי המלצת מועצת המוזיאונים;

(8) נציג ההסתדרות הציונית העולמית, לפי המלצתה;

(9) נציג הקרן הקיימת לישראל, לפי המלצתה;

(10) שלושה נציגי גופים העוסקים בתחומים כמפורט להלן, ובאין נציגי גופים כאמור - נציגי ציבור העוסקים בתחומים הקשורים למטרות בית העצמאות:

(א)נציג גוף שעיקר עיסוקו בשימור אתרים, בהיקף ארצי;

(ב)נציג גוף שעיקר עיסוקו בזיקה שבין התנ"ך ובין עצמאות ישראל; (ג)נציג גוף שעיקר עיסוקו בשימור זכרו של מאיר דיזינגוף וראשיתה של העיר תל–אביב כעיר העברית הראשונה.

(ב)המועצה, באישור השר, תמנה את יושב ראש המועצה מבין חבריה המנויים בפסקה (7), (8) או (9) שבסעיף קטן (א) .

(ג)הודעה בדבר מינוי חברי המועצה תפורסם ברשומות .

7. תפקידי המועצה וסמכויותיה

(א) המועצה תייעץ לגנז בעניינים אלה: .

(1) מינוי הגוף המנהל;

(2) מדיניות הניהול וההפעלה של בית העצמאות;

(3) אישור התקציב לניהול ולהפעלה של בית העצמאות ותכנית העבודה השנתית של הגוף המנהל.

(ב) המועצה תהיה רשאית לקבל מהגנז מידע ודיווחים ככל הנדרש לה למילוי תפקידיה לפי חוק זה, לרבות מידע שנמסר לגנז על ידי הגוף המנהל.

8. סדרי עבודת המועצה

(א)המועצה תתכנס לפחות פעמיים בשנה ..

(ב)יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.

(ג)הגנז יוזמן לישיבות המועצה ויהיה רשאי להשתתף בהן .

(ד)המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה .

9. גמול והחזר הוצאות

(א) חבר המועצה שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או נציג של גוף שאותו הוא מייצג במועצה, זכאי לקבל מתקציב בית העצמאות גמול בעבור השתתפות בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, תמורה בעבור ההשתתפות.

(ב) חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א), זכאי לקבל מתקציב בית העצמאות החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות.

(ג)השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולם מתקציב בית העצמאות גמול או החזר הוצאות לחבר המועצה בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ואת שיעוריהם.

(ד)בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" - כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 .

10. תקופת כהונה

חבר המועצה יתמנה לתקופה של ארבע שנים וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה .נוספות, ואולם לא יכהן חבר המועצה יותר משלוש תקופות כהונה רצופות.

11. פקיעת כהונה והשעיה מכהונה

(א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה;

(3) חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה;

(4) לגבי חבר מועצה שמונה לפי סעיף 6(א)(7) או (10) - אם נתמנה לעובד מדינה;

(5) נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות חבר המועצה; (ב)הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיף 6(א).

12 העברה מכהונה

השר רשאי, לאחר שנועץ ביושב ראש המועצה, להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני .תום תקופת כהונתו בשל אחת מאלה:

(1) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו;

(2) נעדר משלוש ישיבות רצופות או מארבע ישיבות בתוך שנה אחת, של המועצה .

13. פיזור המועצה

(א) ראה השר, לאחר התייעצות עם הגנז, כי המועצה אינה ממלאת את תפקידה באופן . נאות, יודיע למועצה בהודעה בכתב שישלח ליושב ראש המועצה, כי אם בתוך מועד שיקבע לא תמלא המועצה את המוטל עליה בהתאם להוראות חוק זה, כפי שפירט השר בדרישתו, יפזר את המועצה. (ב) לא מילאה המועצה את שהוטל עליה כאמור בסעיף קטן (א), בתוך המועד שקבע השר בהודעתו, רשאי השר להורות על פיזור המועצה.

14. כינון מועצה חדשה

החליט השר לפזר את המועצה כאמור בסעיף 13, תמונה מועצה חדשה, בדרך הקבועה .בסעיף 6, בתוך 120 ימים מיום הפיזור.

15. תוקף פעולות

קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של .חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין

16 .ניגוד עניינים

(א)לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב .של ניגוד עניינים, בין תפקידו כאמור, לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו

(ב) הבר המועצה יימנע מהשתתפות ומהצבעה בישיבות, אם הנושא עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקירו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו: הבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאיגור גם מחוץן לישיבות.

(ג) התברר לחבר המועצה כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.

(ד) לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

(ה) בסעיף זה -

"עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו או עניין וטל גוף שחבר המועצה או קרובו ובנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון הנגניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" - בן זוג. הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד ודודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, ובן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה.

17. מינוי הגוף המנהל

(א) הגנז, לאחר התייעצות עם המועצה, ימנה את הגוף המנהל: הגוף המנהל יכול שיהיה תאגיד שהתאגד בישראל, מטרתו העיקרית אינה לפעול לכוונת רווח והוא אינו רשאי לחלק רווחים לבעליו או לחבריו, לפי העניין, ומטרותיו מאפשרות פעילות לניהול ולהפעלה של בית העצמאות ועולות בקנה אחד עם מטרות החוק, או שיכול שיהיה עיריית תל-אביב-יפו.

(ב) תאגיד כאמור בסעיף קטן (א) ייבחר בהליך תחרותי, שוויוני ופומבי שיערוך הגנז; ואולם לא ייבחר תאגיד שהוא, נושא משרה בו או מנהלו הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין התאגיד ראוי לשורש כגוף המנהל, או שתלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום בשל עבירה כאמור.

(ג) הגנז יקבע את תנאי ההתקשרות בהסכם שיערוך עם הגוף המנהל בנוגע לניהולו ולהפעלתו של בית העצמאות בהתאם להוראות חוק זה; בהסכם ייקבעו, בין השאר התנאים שבהם תסתיים ההתקשרות עם הגוף המנהל; תקופת התקשרות לא תעלה על שבע שנים ורשאי הגנז, לאחר התייעצות עם המועצה, להאריכה לתקופות נוספות כאמור.

(ד) תאגיד שהוא גוף מנהל יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ,[נוסה משולב], בכל הנוגע לפעילותו לפי חוק זה.

18. תפקידי הגוף המנהל

הגוף המנהל -

(1) ינהל ויפעיל את בית העצמאות, ויבצע את כל הפעולות הנדרשות למימוש מטרותיו של בית העצמאות, לרבות שחזורו ושימורו, ולמתן שירותים למבקרים בו, והכל בהתאם להוראות לפי הוק זה, להוראות הגנז ולהנחיותיו המקצועיות, לתנאי ההסכם עמו ולתכנית העבודה השנתית שאושרה לפי פסקה (2);

(2) יגיש לגנז, לאישורו, עד לחודש אוקטובר בכל שנה, ויצעה לתכנית עבודה שנתית ולתקציב שנתי לשנת התקציב הבאה; הגנז, לארר התייעצות עם המועצה, יאשר את תכנית העבודה משנתית ואת התקציב משנתי בהתאם למקורות המימון לפעילותו, לפי סעיף 24.

(3) יגיש לגנז, אחוז לשנה, דין והשבון על פעולותיו ופעילות בית העצמאות, וכן ימסור לגנז דיווחים, מסמכים ומידע על פעולותיו, כל אימת שיידרש לעשות כן, ויאפשר לגנז לערוך כל בדיקה שימצא לנכון.

19. ביטול המינוי

בלי לגרוע מהאפשרות לביטול מינוי הגוף המנהל לפי תנאי ההתקשרות בהסכם עם הגוף המנהל, כאמור בסעיף 7ו(ג), רשאי הגנז, לאחר התייעצות עם המועצה, לבטל את מינוי הגוף המנהל בהתקיים אחד מאלה:

(1) אי-קיום הוראות החוק או הוראות והנהיות מקצועיות שנתן הגנז;

(2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למינוי הגוף המנהל לפי סעיף 17;

(3) המינוי נעשה על יסוד מידע כוזב או שגוי;

(4) התאגיה נושא משרה או מנהל בו הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין התאגיד ראוי לשמש כגוף המנהל;

(5) טובת הציבור מחייבת ביטול המינוי.

20. פקיעת המינוי

מינוי הגוף המנהל יפקע באחד מאלה:

(1) הגוף המנהל החליט על פירוקו מרצון או שבית הנושפט נתן צו לפירוקו;

(2) בית המשפט נתן צו כינוס נכסים או צו פירוק זמני בעניינו של הגוף הבנהל;

(3) בית המשפט נתן צו הקפאת הליכים, כמשמעותו בסעיף 350(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, בעניינו של הגוף המנהל;

21. מנהל בית העצמאות

לא יכהן כמנהל בית העצמאות מטעמו של הגוף המנהל אלא אזרח ישראלי ותושב ישראל שנתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא בעל תואר אקדמי;

(2) הוא בעל ניסיון ניהולי ומקצועי של המש שנים לפחות בתחום מהתחומים הקשורים למטרות חוק זה;

(3) הוא לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לשמש כמנהל בית העצמאות.

22. בית העצמאות

(א) אין בהוראות חוק זה כדי למנוע הכרזה על בית העצמאות כאתר לאומי.

(ב) הוכרז בית העצמאות כאתר לאומי -

(1) יהיה השר ממונה על ביצוע חוק גנים לאומיים, בשינויים המחויבים, בכל הנוגע לבית העצמאות, ויהיו נתונות לו לעניין זה הסמכויות הנתונות לשר להגנת הסביבה לפי אותו חוק, למעט לפי סעיף 39 לחוק האמור;

(2) ביצוע הוראות לפי הפרק השישי לחוק גנים לאומיים יהיה על ידי הגוף המנהל, וסעיפים 41 ו-42 להוק האמור לא יחולו.

(ג) במקרה של סתירה בין הוראות לפי חוק גנים לאומיים להוראות לפי חוק זה, יגברו ההוראות לפי חוק זה.

(ד) בסעיף זה -

"אתר לאומי" - כהגדרתו בחוק גנים לאומיים;

"חוק גנים לאומיים" - חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.

23. דמי כניסה

(א) הגוף המנהל רשאי לגבות דמי כניסה לבית העצמאות או לחלק ממנו, כפי שקבע השר, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, ורשאי הוא לקבוע שיעורים שונים של דמי כניסה ופטורים לסוגים של מבקרים.

(ב) ההכנסות מדמי הכניסה לפי סעיף זה ישמשו את הגוף המנהל לצורך ביצוע תפקידיו לפי חוק זה, בהתאם לתקציב השנתי שאושר לפי סעיף 18 (2).

24. מימון

שחזורו, שימורו והפעלתו של בית העצמאות וביצוע הוראות חוק זה ימומנו מתקציב המדינה וכן מתרומות והכנסות אחרות, לרבות הכנסות מדמי כניסה כאמור בסעיף 23, כפי הדרוש להוצאות קיומו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו לפי מטרות חוק זה; השתתפות המדינה בתקציב בית העצמאות ובביצוע הוראות לפי חוק זה תיקבע בתכנית נפרדת, בסעיף תקציב משרד ראש הממשלה בחוק התקציב השנתי; בסעיף זה, "תכנית" ו"סעיף תקציב" - כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כמשמעותו ברוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

25. פטור ממסים

כל נכס המשמש לפעילות בית העצמאות יהיה פטור מכל אגרה, ארנונה או תשלום חובה אחר המשתלמים לרשות מקומית; פטור כאמור לא יחול על נכס או חלק ממנו המשמש למטרות מסחריות.

26. איסור עיקול ושיעבוד והגבלות בהעברת זכויות

(א) מוצג שבבעלות המדינה המשמש לפעילות בית העצמאות אינו ניתן לעיקול או לשעבוד ולא תחול עליו זכות עיכבון, אלא באישור השר.

(ב) זכויות וחיובים של הגוף המנהל לפי הסכם ההתקשרות עמו אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול.

27 (שולב בחוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983)

28. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

29. תחילה

(א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 6, שישה חודשים מיום פרסומו (להלן - יום התחילה).(החוק פורסם ביום 5.8.2009)

(ב) עד יום התחילה תמונה המועצה לפי סעיף 6.

30. הוראת מעבר

במוזיאון שיוקם בבית העצמאות לפי הוראות חוק זה, יוצגו פריטים נבחרים שבהחזקת עמותת בית התנ"ך לתקופה של 12 חודשים מיום התחילה או עד להעברתם, בסיוע המדינה, למשכן מתאים בירושלים, לפי המוקדם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון