חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל

חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל, תשל"ו-1976

1. המשך פעולת בית הספר

בית הספר החקלאי מקוה ישראל, מייסודה של חברת "כל ישראל חברים" ביום י"ד באדר א' תר"ל, שהוא המוסד החינוכי החקלאי הראשון בארץ-ישראל, יוסיף לפעול כבית ספר חקלאי לקידום מטרותיו.

2. מטרות בית הספר

מטרותיו של בית הספר הן לחנך נוער בישראל לחיי חקלאות ולהתיישבות, ולהקנות לו השכלה כללית, וכן תרבות יהודית וחינוך עברי בהתאם למורשת ישראל, כמקובל במוסדות החינוך במדינה.

3. שינויים בתזכיר ובתקנות

שינויים בתזכיר ההתאגדות ובתקנות ההתאגדות של החברה "מקוה ישראל - כל ישראל חברים" המנהלת את בית הספר, טעונים אישור הממשלה וועדה משותפת של ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

4. איסור שינוי יעוד

(א) המקרקעין המפורטים בתוספת מיועדים לשימוש בית הספר ואין לשנות את יעודם זה אלא לפי יזמת שר ובאישור שרי החינוך והתרבות, החקלאות והפנים, וועדה משותפת של ועדת החינוך והתרבות וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

(ב) הועמדו לשימוש בית הספר מקרקעין בנוסף על המפורטים בתוספת, רשאים השרים והועדה המשותפת כאמור בסעיף קטן (א) לקבוע שדינם יהיה כדין המקרקעין שבתוספת.

(ג) לא יהיה תוקף לכל עסקה במקרקעין האמורים הטעונה רישום, לא יינתן צו אכיפה בשל התחייבות לעשות בהם עסקה כזאת ולא תירשם הערה ביחס להתחייבות כזאת, אלא אם שר הפנים ושר החינוך והתרבות אישרו את העסקה או ההתחייבות.

5. היתרים לבניה

מותר לתת היתר לבניה או לשימוש במקרקעין המפורטים בתוספת לכל מטרה שנועדה לקדם את מטרותיו של בית הספר, והוא על אף ההגבלות האמורות בסעיף 11 לתוספת הראשונה של חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

6. ביצוע ותקנות

שר הפנים ושר החינוך והתרבות ממונים על ביצוע חוק זה ורשאים, בהסכמת שר החקלאות, להתקין תקנות לשם ביצועו.

תוספת (סעיפים 4 ו-5) (תיקון: תשס"ט2) בתוקף עד יום 31.12.2009

"מפה", לענין תוספת זו - מפה בקנה מידה 1:10,000 חתומה בידי שר הפנים, שר החינוך והתרבות ושר החקלאות ומופקדת במשרדי מינהל מקרקעי ישראל ובית הספר מקוה ישראל.

 

גוש     חלקות

 

6012     חלקי חלקה 1 כמסומן במפה.

6013     חלקי חלקות 1 ו-4 כמסומן במפה.

6014     חלקי חלקה 2 כמסומן במפה.

6027      5-1, 12, 13, 25-15, 28, 40-30, 47-42, 55, 78 ו-79 - בשלמות, וכן

      חלקי חלקות 8, 26, 27, 50, 80 ו-97 כמסומן במפה.

6032     15-5 ו-2924- - בשלמות, וכן חלקי חלקות 2 ו-17 כמסומן במפה.

6033     חלקי חלקות 20-1 ו-2622- כמסומן במפה.

6034     חלקי חלקות 21-19 כמסומן במפה.

6035     37-18 ו-5441- - בשלמות, וכן חלקי חלקות 16-12 כמסומן במפה.

6046     40-1 - בשלמות, וכן חלקי חלקה 46 כמסומן במפה.

6047     חלקי חלקה 1 כמסומן במפה.

תוספת (סעיפים 4 ו-5) (תיקון: תשס"ט2) בתוקף מיום 1.1.2010

"מפה", לענין תוספת זו - מפה בקנה מידה 1:10,000 חתומה בידי שר הפנים, שר החינוך והתרבות ושר החקלאות ומופקדת במשרדי רשות מקרקעי ישראל ובית הספר מקוה ישראל.

 

גוש     חלקות

 

6012     חלקי חלקה 1 כמסומן במפה.

6013     חלקי חלקות 1 ו-4 כמסומן במפה.

6014     חלקי חלקה 2 כמסומן במפה.

6027      5-1, 12, 13, 25-15, 28, 40-30, 47-42, 55, 78 ו-79 - בשלמות, וכן

      חלקי חלקות 8, 26, 27, 50, 80 ו-97 כמסומן במפה.

6032     15-5 ו-2924- - בשלמות, וכן חלקי חלקות 2 ו-17 כמסומן במפה.

6033     חלקי חלקות 20-1 ו-2622- כמסומן במפה.

6034     חלקי חלקות 21-19 כמסומן במפה.

6035     37-18 ו-5441- - בשלמות, וכן חלקי חלקות 16-12 כמסומן במפה.

6046     40-1 - בשלמות, וכן חלקי חלקה 46 כמסומן במפה.

6047     חלקי חלקה 1 כמסומן במפה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום לכיתה א

 2. בחירת בית ספר

 3. הרחקה מבית הספר לצמיתות

 4. תקיפה של תלמיד בית ספר

 5. שבר באף בבית הספר

 6. מניעת סגירת בית ספר

 7. התחשמלות בבית ספר

 8. צו פיקוח על בתי ספר

 9. בית ספר ללא רישיון

 10. חוק איסור פרסומות בבתי ספר

 11. מזנון בית ספר ארנונה

 12. עתירה לא למנות מנהל בית הספר

 13. עתירה נגד סגירת בית ספר

 14. כוויות בבית ספר - ביטוח

 15. חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל

 16. בתי ספר לנהיגה - תקנות התעבורה

 17. תאונת עבודה - שרת בית ספר

 18. תשלומים לא חוקיים לבית ספר

 19. דמי חסות שמירה על בית ספר

 20. חוזה שכירות בית ספר לספרות

 21. אחריות לתאונה בחצר בית ספר

 22. הצעת חוק מינוי מנהל בית ספר

 23. תאונה בבית ספר יסודי בקריית מלאכי

 24. תאונה בבית הספר במהלך משחק תופסת

 25. תביעה של בית ספר נגד מזנון על פינוי

 26. התנאים למתן פטור מארנונה בתי ספר

 27. ילד שנדחף על ידי ילד אחר בבית הספר

 28. ילדה נחתכה עקב טיפול על גדר בבית ספר

 29. ריצה במסדרון בית ספר נפילה בגלל דחיפה – פיצויים ?

 30. פציעה של ילד על ידי ילד אחר בבית ספר – אחריות פיקוח ?

 31. זכאות בית ספר לתקציב מלא ממשרד החינוך ומהרשות המקומית

 32. ערר על החלטת הוועדה המקומית לאשר בקשה להיתר לבית ספר תיכון לבנות

 33. צו בדבר פטור בתי ספר לנגינה שהם בבעלות יחיד מתחולת חוק פיקוח על בתי ספר

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון