חוק בדבר חידוש מסמכים של איגוד

חוק בדבר חידוש מסמכים של איגוד, תש"י-1950

 

1. פירושים

בחוק זה -

"רושם" פירושו -

(א) לגבי חברה - רושם החברות כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת החברות;

(ב) לגבי שותפות - רושם כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת השותפויות;

(ג) לגבי* אגודה שיתופית - רושם כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת האגודות השיתופיות.

"איגוד" פירושו -

(א) חברה כמשמעותה בסעיף 2 לפקודת החברות;

(ב) שותפות כמשמעותה בסעיף 2 לפקודת השותפויות;

(ג) אגודה שיתופית כמשמעות אגודה רשומה בסעיף 2 לפקודת האגודות השיתופיות, הכל לפי הענין.

"מסמך" פירושו - כל כתב הנוגע לאיגוד, שהוגש לרושם על ידי האיגוד או על ידי האחראי לאיגוד, או בקשר עם רישום האיגוד או עם רישום משכנתא או שעבוד על נכסי האיגוד, וכן כתב שנשלח מאת הרושם לאיגוד או לאחראי לאיגוד או העתק ממנו.

"מסמך נפסד" פירושו - מסמך שאבד או נשחת במשרד הרושם עד שאינו ניתן לקריאה שלמה ושקיומו לפני שנפסד הוכח בדרך המניחה את דעתו של הרושם.

"אחראי לאיגוד" פירושו -

(א) לגבי חברה - כל אחד ממנהליה, מפרקה או מקבל-נכסיה;

(ב) לגבי שותפות - כל אחד משותפיה, מנהל-עסקיה שנתמנה על ידי בית-המשפט או מקבל-נכסיה.

2. סמכות הרושם

(א) נפסד מסמך לפני שנכנס חוק זה לתקפו, רשאי הרושם לדרוש מהאיגוד, שאותו מסמך נוגע לו, ומהאחראי לאיגוד -

(1) להמציא לו, תוך שלושים יום מיום שנמסרה דרישה כאמור, העתק מאותו מסמך, מאושר לפי סעיף 4;

(2) להראות לו, במועד שיקבע, כל נייר ומסמך של האיגוד הנוגע לאותו ענין, או לאפשר לאדם, שהורשה לכך על ידיו, לעיין בניירות ובמסמכים כאלה, והם חייבים למלא אחרי הדרישה.

(ב) העובר על סעיף זה, דינו - קנס עד לעשרים וחמש לירות לכל יום של אי-מילוי הדרישה, או מאסר עד לחודש ימים, או שני הענשים כאחד.

3. דיני ראיות

אישור בכתב של הרושם המעיד שמסמך פלוני נפסד ישמש ראיה חותכת על כך.

4. אישור מסמך

אישורו של העתק מסמך יהיה -

(א) בידי האחראי לאיגוד, וכן

(1) בידי רואה-חשבונות מוסמך שטיפל במסמך הנפסד במילוי תפקידו, או

(2) בידי עורך-דין שטיפל בענין הנוגע למסמך הנפסד, או

(ב) בכל דרך אחרת המניחה את דעתו של הרושם.

5. מסמך נפסד

(א) העתק מאושר של מסמך שהומצא כאמור ושנדבק ונתקבל על ידי הרושם - ינהג בו הרושם כבמסמך שנפסד, אולם בהעתק שממנו יציין הרושם שהוא העתק מהעתק מאושר שנתקבל כאמור.

(ב) בכל פעולה משפטית יראו את ההעתק המאושר שנתקבל על ידי הרושם כראייה לכאורה לתכנו של המסמך הנפסד.

6. ביצוע ותקנות

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שחזור מסמכים

 2. חוק אימות מסמכים

 3. בקשה לפסילת מסמכים

 4. זכות העיכבון על מסמכים

 5. בקשה להעתקת מסמכים

 6. הגשת מסמכים בניגוד להחלטה

 7. בקשת צו לא לקבל מסמכים מעו"ד

 8. צו זימון להציג מסמכים

 9. טופס דרישה להציג מסמכים

 10. חוק בדבר חידוש מסמכים של איגוד

 11. מסמכים שהוכנו לצורך משפט

 12. טופס דרישה להודות במסמכים

 13. נושא מובטח של חברה - העברת מסמכים

 14. מסמך היעדר תביעות - בית דין לעבודה

 15. דרישת הכתב - מה נחשב "מסמך בכתב" ?

 16. מסמכי שחרור של סחורה - תביעה של חברה

 17. אנטון פילר - בקשה לביטול צו תפיסת מסמכים

 18. דרישה לחתום על מסמך רציפות זכויות

 19. זכותו של אדם לעיין במסמכים הנוגעים לו עצמו

 20. קבלת מסמכים היסטוריים מארכיון ציבורי

 21. אי מתן אפשרות לעיין במסמכים - פגיעה בזכות הטיעון ?

 22. קבילות מסמכים שהוחלפו בין הצדדים במסגרת משא ומתן

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון