חוק אסון ורסאי

חוק סיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2002

1. סיוע המדינה לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי בירושלים

(א) המדינה תסייע למשפחתו של נפטר או למי שנפגע תוך כדי ועקב קריסת הרצפה באולמי ורסאי, בירושלים, ביום אור ל-ג' בסיון התשס"א (24 במאי 2001) (להלן - התאונה), מעבר לזכאות המגיעה לו בשל כך לפי כל חוק על פי תכנית שיכין שר העבודה והרווחה בהתאם להוראות חוק זה.

(ב) תוקם ועדה ציבורית לגיבוש אמות מידה והמלצות לאופן מתן הסיוע כאמור בסעיף קטן (א), שעל בסיסן יכין שר העבודה והרווחה תכנית סיוע.

(ג) בגיבוש אמות המידה וההמלצות כאמור בסעיף קטן (ב) תתייחס הועדה לאלה:

(1) מספר הנפגעים במשפחה;

(2) מידת הפגיעה של כל אחד מבני המשפחה עקב התאונה, הן מבחינת מצבו הרפואי והן מבחינת כושרו להשתכר;

(3) מקורות ההכנסה של המשפחה לרבות זכאות לקבלת תשלומים בשל התאונה.

(ד) בסעיף זה -

"ילד" ו"נכד" - מי שמתקיים בו האמור בפסקאות (1) עד (5) להגדרה "ילד" שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

"משפחה" - בן זוגו של הנפגע, ילדו של הנפגע לרבות ילד מאומץ או חורג, וכן נכד, הורה או הורה של בן זוג הגר עם הנפגע ועיקר כלכלתו על הנפגע;

"נזק" - מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע התאונה;

"נפגע" - מי שסבל נזק תוך כדי ועקב התאונה.

2. הועדה הציבורית

(א) הועדה הציבורית תהיה בת שמונה חברים ואלה חבריה:

(1) שופט בדימוס שימנה שר המשפטים והוא יהיה היושב ראש;

(2) נציג שר המשפטים, שימונה מבין עובדי משרדו;

(3) נציג שר העבודה והרווחה, שימונה מבין עובדי משרדו;

(4) נציג המוסד לביטוח לאומי, שימנה שר העבודה והרווחה מבין עובדי המוסד;

(5) נציג שר האוצר, שימונה מבין עובדי משרדו;

(6) נציג שר הבריאות, שימונה מבין עובדי משרדו, שהוא רופא;

(7) שני נציגי ציבור שימנה היושב ראש;

(8) נציג ראש הממשלה; הנציג לא יהיה בעל ענין בכל הקשור לדיוני הועדה.

(ב) הועדה תקבע את סדרי עבודתה ונהליה, והחלטותיה יתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות תכריע דעתו של היושב ראש.

(ג) הועדה תהא רשאית להיוועץ במומחים ולהסתייע בכל גורם שתמצא לנכון.

(ד) הממשלה תפרסם את שמות חברי הועדה ברשומות (להלן - ההודעה).

3. הגשת אמות המידה

אמות המידה שתגבש הועדה וההמלצות על אופן מתן הסיוע יוגשו לשר העבודה והרווחה בתוך 45 ימים מיום תחילתו של חוק זה (בחוק זה - יום התחילה).

4. חובת מינוי נציגים

(א) הנציגים כאמור בסעיף 2 ימונו בתוך עשרה ימים מיום התחילה וההודעה על מינוים תפורסם בתוך 15 ימים מיום התחילה.

(ב) אי מינוי נציג לועדה אין בו כדי לעכב את עבודתה.

5. חובת הכנת תכנית סיוע

שר העבודה והרווחה יכין, בתוך 45 ימים ממועד קבלת אמות המידה והמלצות הועדה הציבורית, את התכנית לסיוע לנפגעי התאונה ויגישה, בצירוף אמות המידה וההמלצות כאמור, לועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

6. תביעות כנגד צד שלישי

על סיוע המדינה לפי חוק זה, יחולו הוראות סימן ד' לפרק י"ד לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995, בשינויים המחויבים.

7. ביצוע

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון