חוק אימות מסמכים

חוק אימות מסמכים (תביעות פיצויים מיוחדות), תש"י-1949 1

 

1. פקידי אימות

(א) שר המשפטים רשאי למנות פקידי-אימות לצורך חוק זה.

(ב) הודעה על מינוי פקיד-אימות ועל כתבתו תפורסם ברשומות.

2. תנאי לשימוש בסמכות

(א) פקיד-אימות ישתמש לגבי מסמך בסמכויות הנתונות בידו לפי חוק זה, רק אם נוכח כי המסמך נועד לשימוש בחוץ-לארץ לצורך תביעת פיצויים מיוחדת.

(ב) בסעיף זה -

"מסמך" - כולל הצהרה בשבועה, הצהרה בהן-צדק, וכל הצהרה אחרת, וכל מסמך אחר שהוא, וכן העתק ותרגום של כל מסמך שהוא;

"תביעת פיצויים מיוחדת" פירושה - תביעה מצד אדם שעלה ארצה אחרי יום כ"ה באייר תש"ה (8 במאי 1945), לפיצויים לפי החוק הנזכר בתוספת לחוק זה (להלן - "חוק האזור האמריקאי"), או לפי כל חוק דומה לחוק האזור האמריקאי שיוחק בכל מקום שהוא וששר המשפטים, בצו שיפורסם ברשומות, יקבע כי חוק זה יחול לגביו.

3. סמכויות פקיד אימות

פקיד אימות מוסמך -

(א) לקבל הצהרות בשבועה, הצהרות בהן-צדק וכל הצהרה אחרת, ולצורך זה להשביע שבועה ולקבל הן-צדק;

 

(ב) לאמת חתימות על מסמכים שנחתמו בפניו;

(ג) לאשר העתקים של מסמכים שהוצגו בפניו;

(ד) לתרגם ולאשר את תרגומו של מסמך לשפה נכרית.

4. שירות חינם

לא תגבה כל אגרה בעד שירותי פקידי-אימות לפי חוק זה.

5. שמירת סמכויות קיימות

אין חוק זה גורע מסמכות שהוענקה על פי כל חוק אחר.

6. ביצוע ותקנות

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

תוספת (סעיף 2 (ב))

חוק לתיקון העוול הנציונל-סוציאליסטי (חוק פיצויים)

(Gesetz fur Wiedergutmachung nationalsozialistischen

Unrechts(Entschadigunvsgesetz)

שהוחק בשטחי האזור האמריקאי של גרמניה, כפי שאותו חוק יהיה בתוקף מזמן לזמן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שחזור מסמכים

 2. חוק אימות מסמכים

 3. בקשה לפסילת מסמכים

 4. זכות העיכבון על מסמכים

 5. בקשה להעתקת מסמכים

 6. הגשת מסמכים בניגוד להחלטה

 7. בקשת צו לא לקבל מסמכים מעו"ד

 8. צו זימון להציג מסמכים

 9. טופס דרישה להציג מסמכים

 10. חוק בדבר חידוש מסמכים של איגוד

 11. מסמכים שהוכנו לצורך משפט

 12. טופס דרישה להודות במסמכים

 13. נושא מובטח של חברה - העברת מסמכים

 14. מסמך היעדר תביעות - בית דין לעבודה

 15. דרישת הכתב - מה נחשב "מסמך בכתב" ?

 16. מסמכי שחרור של סחורה - תביעה של חברה

 17. אנטון פילר - בקשה לביטול צו תפיסת מסמכים

 18. דרישה לחתום על מסמך רציפות זכויות

 19. זכותו של אדם לעיין במסמכים הנוגעים לו עצמו

 20. קבלת מסמכים היסטוריים מארכיון ציבורי

 21. אי מתן אפשרות לעיין במסמכים - פגיעה בזכות הטיעון ?

 22. קבילות מסמכים שהוחלפו בין הצדדים במסגרת משא ומתן

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון