חוק איגודי ערים

חוק איגודי ערים, תשט"ו-1955

פרק א: איגוד ערים (תיקון: תשס"ט)

1. הגדרות (תיקון: תשל"ז, תשס"ט)

בפרק זה -

"רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית;

"איגוד ערים" - איגוד רשויות מקומיות סמוכות זו לזו אף אם אינן גובלות זו בזו;

"תחום האיגוד" - שטחן של כל הרשויות המקומיות המאוגדות באיגוד ערים, אלא אם הוגדר אחרת בצו המקים את האיגוד.

2. הקמת איגוד ערים (תיקון: תשס"ד)

(א) שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר האוצר, רשאי להקים, בצו שיפורסם ברשומות (בחוק זה - הצו המקים), איגוד ערים.

(ב) לא יעשה שר הפנים שימוש בסמכותו האמורה בסעיף קטן (א) אלא לאחר שציווה על עריכת חקירה בדבר הקמת איגוד ערים על ידי ועדה שלפחות אחד מחבריה אינו עובד המדינה (בסעיף זה - ועדת החקירה) ולאחר שעיין בתזכיר שהוגש על ידה; ועדת החקירה תיתן אפשרות לכל רשות מקומית הנוגעת בדבר, בין שהיא אמורה להיכלל ובין שאינה אמורה להיכלל בתחום האיגוד, להשמיע את טענותיה בפניה.

3. - 5. (בוטלו) (תיקון: תשס"ד)

6. איגוד ערים - תאגיד

איגוד ערים הוא תאגיד ובמסגרת סמכויותיו הוא רשאי להתקשר בחוזים, לרכוש נכסים, להחזיק בהם ולהעבירם, לתבוע ולהיתבע ולעשות כל פעולה הדרושה למילוי תפקידיו.

7. איגוד ערים - גוף מבוקר

איגוד ערים יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 7 לחוק מבקר המדינה, תש"ט-1949.

8. מועצת איגוד ערים (תיקון: תשכ"ו, תשס"ד2)

(א) איגוד ערים יתנהל על-ידי מועצת איגוד ערים (להלן - המועצה).

(ב) כל רשות מקומית שבתחום איגוד ערים זכאית להיות מיוצגת במועצה על-ידי נציג אחד לפחות; משנקבעו רוב חברי המועצה רשאית היא לפעול.

(ב-1) הרשות המקומית תמנה לפחות מחצית מבין נציגיה במועצה מקרב עובדי הרשות המקומית; ואולם רשאי שר הפנים להתיר לרשות מקומית הזכאית להיות מיוצגת במועצה על ידי נציג אחד בלבד, למנות את נציגה במועצה שלא מקרב עובדי הרשות המקומית, ובלבד שלפחות מחצית מחברי המועצה יהיו מקרב עובדי הרשויות המקומיות שבתחום איגוד הערים.

(ג) הסמכות למנות נציג של רשות מקומית למועצת האיגוד היא בידי המועצה של אותה רשות מקומית; היא חייבת למנות נציג תוך ששה חדשים לאחר שנבחרה, ורשאית בכל עת, על אף האמור בצו המקים, לבטל מינויו של נציגה ולמנות אחר במקומו, וכל עוד לא נתמנה נציג חדש יוסיף הנציג הקודם לכהן בתפקידו.

(ד) חובת האמון שחבים חברי המועצה לאיגוד הערים, תהיה עדיפה על חובתם כלפי הרשות המקומית שמינתה אותם.

8א. מנהל כללי (תיקון: תשס"ד2)

(א) המועצה תמנה מנהל כללי לאיגוד ערים.

(ב) שר הפנים רשאי לפטור איגוד ערים מחובת מינוי מנהל כללי אם ראה שבנסיבות הענין אין הצדקה לעשות כן.

9. סמכויות איגוד ערים

אין להעניק לאיגוד ערים אלא סמכויות ותפקידים שהוענקו, או שמותר להעניק, על פי כל חיקוק לרשות מקומית שבתחומו, ובלבד

(1) שלא תוענק לאיגוד ערים הסמכות להטיל ארנונות;

(2) ששר הפנים לא יעניק לאיגוד ערים סמכות או תפקיד שהוענק לרשות מקומית על פי חיקוק שביצועו בידי שר אחר, אלא לאחר התיעצות באותו שר;

(3) שלא תוענק לאיגוד ערים הסמכות לבצע בתחום ישוב שיתופי, פעולות המנוגדות לתקנון אותו ישוב; בפסקה זו, ישוב שיתופי - ישוב הנמצא בתחום שיפוטה של מועצה אזורית ורוב תושביו, שהם בני 18 שנה ומעלה, מואגדים באגודה שיתופית להתישבות.

10. מעמדה של רשות מקומית (תיקון: תשס"ד3)

הצו המקים את האיגוד אינו שולל מן הרשויות המקומיות שבתחום האיגוד סמכויות ותפקידים שבידן ואינו פוטר אותן מחובות שעליהן, אלא במידה שנקבע כך במפורש בצו.

11. אומדן ותקציבים (תיקון: תשנ"ז)

(א) לא יחליט איגוד ערים על ביצוע מפעל מסויים אלא אם ערך לפני כן אומדן הכנסותיו והוצאותיו של המפעל והאומדן אושר על ידי שר הפנים.

(ב) איגוד ערים יערוך בכל שנה, במועד ובצורה שייקבעו בתקנות, הצעת תקציב המראה אומדן הכנסותיו והוצאותיו; הצעת התקציב תוגש לשר הפנים לאישור.

(ג) שר הפנים רשאי לסרב לאשר כל פרט שבהצעת התקציב; אולם לא יסרב שר הפנים לאשר פרט כאמור לפני שניתנה לאיגוד ערים הזדמנות להשמיע דברו.

(ד) התקציב שאושר כאמור יהיה תקציב האיגוד לאותה שנה ולא ישולם סכום מכספי האיגוד אלא על פי התקציב הזה ולא יתחייב האיגוד בשום התחייבות אלא לפיו או לפי החלטת האיגוד שנתקבלה כדין ואושרה על ידי שר הפנים.

(ה) הוראות סימן ב' בפרק 11 לפקודת העיריות יחולו על איגוד ערים, בשינויים המחויבים.

12. הטלת מכסות על רשויות מקומיות

בכפוף לכל הגבלה שבצו המקים, ובאישור שר הפנים, רשאי איגוד ערים להטיל על הרשויות המקומיות שבתחומו תשלומי כסף למימון תקציבו, לפי מכסות שיקבע.

13. הלוואות

בכפוף לכל הגבלה שבצו המקים, ובאישור שר הפנים, רשאי איגוד ערים ללוות כספים לביצוע תפקידיו ולשעבד לשם כך את הכנסותיו ואת נכסיו, כולם או מקצתם; מטרת ההלוואה תפורש בהחלטת האיגוד ובאישור שר הפנים.

14. חוקי עזר

איגוד ערים רשאי, באישור שר הפנים, להתקין חוקי עזר לביצוע תפקידיו של האיגוד או לשימוש בסמכויותיו; הוראות סעיף 99 לפקודת העיריות, 1934, יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, על חוקי עזר כאמור, ובלבד שלא יטיל האיגוד אגרות והיטלים אלא לכיסוי הוצאות הקמתו של מפעל שהקמתו היא מתפקידי האיגוד, או לשם החזקתו של מפעל כאמור כל עוד ובמידה שהאיגוד מחזיק בו.

15. דברים שיש לפרשם בצו המקים (תיקון: תשכ"ו)

הצו המקים יפרש -

(1) הרשויות המקומיות המתאגדות;

(2) תחום האיגוד;

(3) תפקידיו וסמכויותיו של האיגוד;

(4) מספר נציגיה של כל רשות מקומית במועצה;

(5) תקופת כהונתה של המועצה ותקופת כהונתם של חבריה;

(6) תפקידיהם וסמכויותיהם של המועצה וחבריה ושל מוסדות האיגוד האחרים;

(7) דרכי הקניית רכוש והטלת חוב, במקום שמילוי תפקידיו של האיגוד מחייב, לרגל הקמתו, להקנות לאיגוד רכוש של רשות מקומית מתאגדת או להטיל עליו חוב מחובותיה, או גם זה וגם זה.

16. דברים שמותר לפרשם בצו המקים (תיקון: תשכ"ו)

רשאי שר הפנים לקבוע בצו המקים הוראות בדבר -

(1) תקופת קיומו של איגוד הערים;

(2) דרכי הקמתן של ועדות המועצה;

(3) דרכי הבירור של חילוקי דעות בין הרשויות המקומיות לבין עצמן, וביניהן לבין האיגוד;

(4) דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ופרישתה ממנו, ובקשר לכך - הקניית רכוש, הטלת חובות, תיאום חשבונות וחלוקת חובות בין הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר לבין עצמן, וביניהן לבין האיגוד, הכל בכפוף להוראות סעיף 17, ובמידה שלא נקבעו הוראות כאמור בתקנות;

(5) דרכי מינויים של עובדי האיגוד ופיטוריהם, תנאי עבודתם, תפקידיהם וסמכויותיהם;

(6) (בוטל)

(7) שאר הוראות הנראות לו דרושות לביצוע הצו וכל ענין הנידון בו.

16א. תיקון הצו המקים (תיקון: תשכ"ו, תשס"ד)

שר הפנים רשאי, בצו, לתקן את הוראות הצו המקים בכל ענין המפורט בסעיפים 15 ו-16, לאחר שניתנה לרשויות המקומיות שבתחום האיגוד או לרשויות המקומיות המיועדות לצירוף לאותו איגוד או לפרישה ממנו, לפי הענין, הזדמנות להשמיע את טענותיהן; ואולם לא יפעיל שר הפנים את סמכותו לפי סעיף זה בענין מהענינים המפורטים בסעיף 15(1) עד (3) ובסעיף 16(1), אלא לאחר התייעצות עם שר האוצר.

16ב. הוראות אחידות (תיקון: תשל"ז, תשס"ד)

(א) שר הפנים רשאי לקבוע בצו הוראות לענין סעיף 15(5) עד (7) ולענין סעיף 16 שיחולו על כל איגוד ערים שיוקם לאחר התקנתן אם אין הוראה אחרת בצו המקים.

(ב) שר הפנים רשאי להחיל את ההוראות שנקבעו בצו לפי סעיף קטן (א), כולן או חלקן, אף על איגוד ערים שהיה קיים ביום התקנתן, ובלבד שניתנה הודעה על כך שלושים יום מראש לרשויות המקומיות שבתחום האיגוד וניתנה להן הזדמנות להשמיע את טענותיהן.

16ג. מינוי ועדת חקירה (תיקון: תשס"ח)

(א) שר הפנים רשאי למנות ועדת חקירה לבדיקת הצורך במינוי ועדה למילוי תפקידי מועצת איגוד ערים (להלן - ועדה קרואה), אם לדעתו קיים חשש שאיגוד הערים אינו ממלא או עשוי שלא למלא את תפקידיו כראוי.

(ב) מספר חברי ועדת החקירה לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבין חבריה יהיו:

(1) מי שאינו עובד המדינה, והוא יהיה היושב ראש, ואם מונה יותר מחבר אחד לפי פסקה זו, ימנה שר הפנים מביניהם את היושב ראש ;

(2) היועץ המשפטי של משרד הפנים או נציגו;

(3) אדם בעל ניסיון או מומחיות בתחומים הנוגעים לניהולו או בתחום פעילותו העיקרית של איגוד הערים.

16ד. דוח ועדת החקירה (תיקון: תשס"ח)

דוח ועדת החקירה יתייחס בין השאר לעניינים אלה:

(1) המצב הכספי והתפקודי של איגוד הערים והגורמים שהביאו לדעת הוועדה למצב זה;

(2) אופן ניהול איגוד הערים בידי יושב ראש המועצה, המועצה וממלאי תפקידים בו בשנתיים שקדמו למינויה;

(3) האמצעים שלדעת הוועדה ראוי לנקוט כדי שאיגוד הערים יוכל למלא את תפקידיו כנדרש, ולפעול על פי הוראות הדין וסדרי מנהל תקינים.

16ה. מינוי ועדה קרואה (תיקון: תשס"ח)

ראה שר הפנים, על פי המלצת ועדת החקירה, שאיגוד הערים אינו ממלא או עשוי שלא למלא את תפקידיו כראוי מחמת אופן ניהולו על ידי יושב ראש המועצה או המועצה, רשאי הוא להורות על פיזור המועצה ולמנות ועדה קרואה.

16ו. הרכב ועדה קרואה (תיקון: תשס"ח)

(א) הוועדה הקרואה תהיה בת חמישה חברים ובלבד שבין חבריה יהיו:

(1) יושב ראש שימנה שר הפנים;

(2) לפחות שני נציגים שאינם עובדי המדינה בעלי ניסיון או מומחיות בתחומים הנוגעים לניהולו או בתחום פעילותו העיקרית של איגוד הערים.

(ב) כשיר לכהן כחבר הוועדה הקרואה מי שנתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא בעל תואר מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן - תואר אקדמי);

(2) הוא בעל ניסיון של שבע שנים בתחומים הנוגעים לניהולו או בתחום פעילותו העיקרית של איגוד הערים.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי שר הפנים למנות לוועדה הקרואה אדם אף אם לא מתקיים בו התנאי האמור בסעיף קטן (ב)(1), ובלבד שהוא בעל ניסיון של עשר שנים בתחום כאמור בסעיף קטן (ב)(2).

(ד) לא ימנה שר הפנים לוועדה הקרואה -

(1) מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר הוועדה הקרואה או מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור;

(2) מי שיש ניגוד עניינים בין עיסוקו ובין חברותו בוועדה הקרואה.

16ז. סמכויות ועדה קרואה (תיקון: תשס"ח)

לוועדה הקרואה וליושב ראש הוועדה יהיו כל הסמכויות והתפקידים הנתונים למועצת איגוד הערים או ליושב ראש המועצה לפי כל דין.

16ח. גמול ליושב ראש הוועדה הקרואה (תיקון: תשס"ח)

יושב ראש הוועדה הקרואה זכאי לקבל גמול בעבור השתתפותו בישיבות הוועדה הקרואה מקופת איגוד הערים, באישור שר הפנים ובשיעור שיקבע.

16ט. תקופת כהונה של ועדה קרואה (תיקון: תשס"ח)

תקופת הכהונה של ועדה קרואה תהא ארבע שנים; שר הפנים, רשאי, בהתייעצות עם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקצר את תקופת הכהונה בתקופה שלא תעלה על שנתיים, מטעמים מיוחדים או להאריכה בתקופה שלא תעלה על שנה אחת.

17. (בוטל) (תיקון: תשס"ד)

17א. פירוק איגוד ערים (תיקון: תשכ"ו, תשס"ד)

(א) שר הפנים רשאי, בצו, לפרק איגוד ערים אם החליטה על כך מועצת האיגוד ברוב חבריה או אם ועדת חקירה, שמינה שר הפנים בהתייעצות עם שר המשפטים, המליצה על הפירוק, לאחר שמצאה שאין האיגוד ממלא את תפקידיו כראוי.

(ב) רוב חבריה של ועדת חקירה כאמור יהיו משאינם עובדי המדינה ולא יהיה בה חבר מועצת האיגוד או חבר במועצה של רשות מקומית המאוגדת באיגוד.

(ג) לא יוציא שר הפנים צו לפירוק איגוד ערים לפי סעיף קטן (א) לגבי איגוד ערים שהוקם לאחר יום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) או שהרכב הרשויות המקומיות שבתחומו השתנה לאחר המועד האמור, אלא בהתייעצות עם שר האוצר.

17ב. הוראות בקשר עם פירוק (תיקון: תשכ"ו)

(א) בצו המפרק איגוד ערים רשאי שר הפנים לכלול הוראות בדבר הקניית רכוש האיגוד לרשויות מקומיות שבתחומו ובדבר תיאום חשבונות וחלוקת חובות וזכויות ביניהן, וכן שאר הוראות הנראות לו דרושות לביצוע הפירוק.

(ב) בצו המפרק איגוד ערים רשאי שר הפנים גם למנות אדם או רשות לבצע את הפירוק; עשה כן, יקבע בצו את דרכי הערעור על החלטת המפרק.

17ב-1. איגוד ערים המסרב למלא חובה מסוימת (תיקון: תשס"ד)

(א) סבר שר הפנים שאיגוד ערים נמנע ממילוי חובה או מביצוע עבודה שהוטלו עליו או שהוענקו לו לפי הוראות חוק זה, לרבות הגשת הצעת תקציב לאישור שר הפנים לפי הוראות סעיף 11, או לפי כל דין אחר, רשאי הוא לדרוש מאיגוד הערים, בצו, למלא את החובה או לבצע את העבודה, בתוך התקופה שיקבע בצו.

(ב) לא מילא איגוד הערים אחר הוראות הצו כאמור בסעיף קטן (א) בתוך התקופה הקבועה בו, רשאי השר למנות אדם מתאים למילוי החובה או לביצוע העבודה; מינה השר אדם מתאים, רשאי הוא לקבוע את השכר שישולם לו ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ייפרעו מקופת איגוד הערים.

17ג. אצילת סמכויות (תיקון: תשכ"ו, תשס"ח)

שר הפנים רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה, פרט לסמכותו להתקין תקנות ולסמכויותיו ולפי סעיפים 16ג עד 16ז, 16ט ו17א.

17ד. החלת הוראות מפקודת העיריות (תיקון: תשס"ד)

הוראות סעיפים 142א עד 142ג, 167(ה), 167ב, 170(ב), 170ג2, 170ג3, 171, 191, 192, 203, 210 ו-213 לפקודת העיריות, והוראות התקנות לפי סעיפים 167(ה) ו-170ג3(ד) לפקודה האמורה יחולו, בשינויים המחויבים, על איגוד ערים.

פרק ה: איגוד ערים למים או לביוב (תיקון: תשס"ט) 4

17ה. איגוד ערים למים או לביוב (תיקון: תשס"ט) 4

(א) בסעיף זה - .

"איגוד ערים למים או לביוב" - איגוד ערים, שתפקידיו וסמכויותיו הם, בין השאר, בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב;

"חוק המים" - חוק המים, התשי"ט-1959;

"חוק תאגידי מים וביוב" - חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001;

"מועצת רשות המים והביוב" - מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124טו לחוק המים;

"מנהל רשות המים והביוב" - מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, שמונה לפי סעיף 124יט לחוק המים;

"רשות המים והביוב" - הרשות הממשלתית למים ולביוב, שהוקמה לפי סעיף 124יא לחוק המים.

(ב) הוראות חוק זה יחולו לעניין איגוד ערים למים או לביוב, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) הסמכויות הנתונות לשר הפנים לפי חוק זה, למעט הסמכויות לפי סעיף 13 ולרבות הסמכויות לפי הסעיפים בפקודת העיריות המוחלים על איגוד ערים למים או לביוב לפי סעיף 17ד, יהיו נתונות, לעניין איגוד ערים למים או לביוב, למועצת רשות המים והביוב;

(2) על אף הוראות סעיף 2, החל ביום כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009) לא יוקם איגוד ערים למים או לביוב, ולא תצורף לאיגוד כאמור רשות מקומית, למעט רשות מקומית שהיא מועצה אזורית;

(3) סעיף 12 - לא יחול;

(4) הסמכויות הנתונות לשר הפנים לפי סעיף 13 יהיו נתונות למנהל רשות המים והביוב;

(5) הסמכות להתקין חוקי עזר, לפי סעיף 14, לא תחול לעניין הטלת אגרות והיטלים;

(6) בסעיף 16ג(ב)(2), במקום "משרד הפנים" יקראו "רשות המים והביוב";

(7) סעיף 17ג - לא יחול .

18. ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"ד, תשס"ט) 4

(א) שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי למעט לעניין איגוד ערים למים או לביוב כהגדרתו בסעיף 17ה(א) להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו לרבות תקנות בדבר -

(1) דרכי פירוקו של איגוד ערים;

(2) דרכי צירופה של רשות מקומית לאיגוד ערים ופרישתה ממנו, בין עם הקמת האיגוד ובין לאחר מכן, ובקשר לכך - הקניית רכוש, הטלת חובות, תיאום חשבונות וחלוקת חובות בין הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר לבין עצמן, וביניהן לבין האיגוד;

(3) תנאי כשירות ופסלות לכהונה לחברי מועצה ודרכי מינוים של חברי המועצה;

(4) דרכי מינוים, תפקידיהם ותנאי העסקתם של עובדי איגוד ערים, ולענין המנהל הכללי - גם תנאי כשירות ופסלות לכהונה, ותקופת כהונה.

(ב) מועצת רשות המים והביוב, כהגדרתה בסעיף 17ה(א), רשאית לקבוע כללים לעניין איגוד ערים למים או לביוב כהגדרתו בסעיף האמור, לרבות כללים בדבר -

(1) העניינים המפורטים בסעיף קטן (א)(1) עד (4); כללים כאמור יותקנו בהתייעצות עם שר המשפטים;

(2) אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של שירותים בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב שנותן האיגוד לצרכניו, והבטחתם ברציפות ולאורך זמן; נקבעו כללים לפי פסקה זו, יבצע איגוד ערים למים או לביוב כל פעולה שאותה הוא רשאי לבצע לפי כל דין בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב, בכפוף לכללים האמורים;

(3) חישוב עלות ותעריפים לתשלומים בעד ביצוע פעולות בתחומים הקשורים למשק המים או הביוב שנותן האיגוד לצרכניו; הוראות

סעיפים 101 עד 103 לחוק תאגידי מים וביוב יחולו לעניין קביעת כללים לפי פסקה זו, בשינויים המחויבים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון