חוק אזורי נמל חפשיים

חוק אזורי-נמל חפשיים, תשכ"ט-1969

פרק א': פרשנות

1. הגדרות (תיקון: תשל"ו)

בחוק זה -

"נמל" ו-"מנהל הנמל" - כמשמעותם בפקודת הנמלים;

"רשות הנמלים" - הרשות שהוקמה לפי חוק רשות הנמלים, תשכ"א-1961;

"רשות המכס" - כמשמעותו בפקודת המכס;

"מסים עקיפים" - מכס, מס ערך מוסף, בלו, מס קניה או היטל לפי תקנות שעת-חירום (תשלומי-חובה), תשי"ח-1958.

פרק ב' : אזורי-נמל חפשיים

2. הקמת אזור נמל חפשי 2

הממשלה רשאית להקים בתחום נמל אזור-נמל חפשי.

3. מנהל אזור נמל חופשי

מנהל הנמל שבתחומו נמצא אזור-נמל חפשי יכהן כמנהל אזור-הנמל החפשי.

4. הקמת מועצה לאזורי נמל חפשיים

הממשלה תמנה מועצה לאזורי-נמל חפשיים (להלן - המועצה), שתמלא את התפקידים המפורטים בחוק זה.

5. הרכב המועצה

(א) חברי המועצה יהיו:

(1) יושב-ראש רשות הנמלים;

(2) המנהל הכללי של רשות הנמלים;

(3) מנהל מרכז ההשקעות שנתמנה על פי חוק לעידוד השקעות-הון, תשי"ט-1959.

(4) עובדי המדינה שהם חברי רשות הנמלים;

(5) נציג משרד התחבורה שיוצע על ידי שר התחבורה;

(6) נציג משרד המסחר והתעשיה שיוצע על ידי שר המסחר והתעשיה;

(7) נציג משרד האוצר שיוצע על ידי שר האוצר;

(8) נציג רשות מקומית שבתחומה נמצא אזור-נמל חפשי ושיוצע על ידי שר הפנים על פי המלצת הרשות המקומית;

(9) שלושה נציגים מקרב הציבור שיוצעו על ידי שר האוצר ושר המסחר והתעשיה.

(ב) בטרם יציעו שר האוצר ושר המסחר והתעשיה את חברי המועצה מקרב הציבור, יתייעצו בגופים ציבוריים שיש להם קשר עם עניני כלכלה.

(ג) הממשלה, על פי הצעת שר האוצר ושר התחבורה, תמנה אחד מחברי המועצה ליושב-ראש שלה ואחד לסגן יושב-ראש המועצה.

(ד) הועדה על מינוי המועצה ועל כל שינוי בהרכבה תפורסם ברשומות.

6. תקופת כהונתם של חברי המועצה

(א) תקופת-כהונתו של חבר המועצה מן המנויים בפיסקאות (5) עד (9) לסעיף 5(א) תהא ארבע שנים מיום מינויו, אלא ששניים מתוך הממונים לראשונה מקרב הציבור יתמנו לשלוש שנים בלבד.

(ב) חבר המועצה יכול להתמנות מחדש.

(ג) חבר המועצה שתקופת-כהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר במקומו.

7. תחולת חוק רשות הנמלים על המועצה

הוראות סעיפים 8 עד 14 ו-16 לחוק רשות הנמלים, תשכ"א-1961, יחולו על המועצה וחבריה, בשינויים המחוייבים לפי הענין; אולם בכל מקום שבהוראות האמורות מדובר בשר התחבורה ייקרא כאילו מדובר בשר שעל פי הצעתו נתמנה חבר המועצה.

8. הנוהל במועצה

(א) רוב חברי המועצה, כשביניהם היושב-ראש או סגנו, יהיה מנין חוקי בישיבות המועצה.

(ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות כשהנמנעים אינם מובאים בחשבון.

9. ביצוע החלטות המועצה

(א) רשות הנמלים ממונה על ביצוע החלטות המועצה.

(ב) כל שיש להגישו למועצה, יוגש לה באמצעות רשות הנמלים.

10. סייג לסמכויות רשות הנמלים

(א) באזור-נמל חפשי לא תשתמש רשות הנמלים בסמכויותיה בדבר תכנון ובניה ובדבר פיתוח מפעלים אלא בהסכמתה המוקדמת של המועצה.

(ב) רשות הנמלים לא תהא רשאית להחכיר, לשעבד או למשכן מקרקעין באזור-נמל חפשי אלא בהסכמתה המוקדמת של המועצה; ואילו מכירתם או העברתם של מקרקעין כאמור או החכרתם, שעבודם או משכונם לתקופה העולה על עשרים שנה טעונה הסכמה כאמור ואישורה של הממשלה או של מי שהממשלה הסמיכה אותו לכך.

(ג) חכירה המקנה זכות לחדשה או להאריכה, וכן חכירה לתקופה נוספת, שבצירופה לקודמת הן עולות יחד על עשרים שנה, טעונות אישור כאמור בסעיף קטן (ב).

פרק ג' : מיזמים מורשים

11. תנאי לפעולה באזור נמל חפשי

(א) באזור נמל חפשי יוקמו ויפעלו מיזמים מורשים בלבד; ולא יפעל מיזם מורשה אלא באזור הנמל החפשי בלבד.

(ב) "מיזם מורשה", לענין זה, הוא מפעל שהמועצה אישרה אותו לפעולה באזור-נמל חפשי.

12. בקשה לאישור

המבקש אישור למיזם מורשה, יצרף לבקשתו תכנית המכילה תיאור מפורט של הפעולה שיש בדעתו לבצע באזור-נמל חפשי.

13. תנאי לאישור מיזם מורשה

לא תאשר המועצה מפעל כמיזם מורשה אלא אם הוא בבעלותה של חברה הרשומה בישראל, לרבות רשומה כחברה נכרית, או של אגודה שיתופית הרשומה בישראל.

14. פרסום אישורים

אישור מפעל כמיזם מורשה על פי סעיף 13 יפורסם ברבים בדרך שתיקבע בתקנות.

15. רשיון עיסוק

רשאית המועצה ליתן רשיון עיסוק באזור נמל חפשי גם למי שאינו בעל מיזם מורשה, אם, לדעתה, דרוש הדבר לפעילות באזור הנמל החפשי ובתנאים שתקבע; בעל רשיון כאמור לא ייהנה מן ההטבות והזכויות הניתנות בחוק זה לבעל מיזם מורשה.

16. הטבות לפי החוק לעידוד השקעות הון

(א) שר האוצר ושר המסחר והתעשיה רשאים, על פי המלצת המועצה, לאשר מיזם מורשה כמפעל מאושר או כמפעל מוכר לענין חוק לעידוד השקעות-הון, תשי"ט-1959, ולא יינתן אישור כאמור למיזם מורשה אלא מכוח חוק זה.

(ב) באישור לפי סעיף-קטן (א) מותר לקבוע תנאים מוקדמים לכניסת האישור לתקפו וכן תנאים בקשר לביצוע התכנית ששימשה בסיס לאישור ובקשר לפעולות שלאחר מכן.

17. פטור ממסים ישירים

(א) שר האוצר רשאי, בתקנות, על פי המלצת המועצה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפטור מיזם מורשה מכל מס, היטל, אגרה, ארנונה או תשלום אחר (בסעיף זה - מסים), כולם או מקצתם, המוטלים עליו בשל הכנסותיו או בשל נכסיו. תקנות לפי סעיף זה יכול שיהיו כלליות או לסוגים של מיזמים מורשים.

(ב) פטור כאמור בסעיף-קטן (א) לגבי מסים של רשות מקומית לא יינתן אלא בהסכמת שר הפנים.

(ג) לא יוענק לפי סעיף זה פטור הניתן לפי חוק לעידוד השקעות-הון, תשי"ט-1959, אך מותר להעניק פטור לפי סעיף זה למיזם מורשה אף שלא אושר כאמור בסעיף 16.

18. פטור ממסים עקיפים

(א) לא יוטלו מסים עקיפים על טובין שיובאו מחוץ-לארץ אל אזור נמל חפשי או שיוצרו בתחומו, או על ייצואם ממנו לחוץ-לארץ, אם הטובין מיועדים להקמתו של המיזם המורשה, לניהולו, להפעלתו, לשימושו ולעסקיו באזור הנמל החפשי, כפי שפורט בכתב האישור.

(ב) לגבי רכב יינתן הפטור האמור רק לרכב-עבודה כמשמעותו בפקודת התעבורה.

19. שימוש במטבע-חוץ

באזור-נמל חפשי זכאי בעל מיזם מורשה להשתמש באופן חפשי במטבע-חוץ ככל שהדבר דרוש לניהולו; זולת אם שר האוצר הורה בענין זה הוראה אחרת כמפורש בכתב האישור.

20. פטור מהיתרי יבוא ויצוא

ייבואם של טובין מחוץ-לארץ אל אזור נמל חפשי וייצואם של טובין מאזור נמל חפשי לחוץ-לארץ, במסגרת עסקי המיזם המורשה כפי שפורשו בכתב האישור, לא יהיה טעון היתר יבוא או יצוא.

21. טובין שהוצאו מאזור נמל חפשי

טובין המוצאים מתוך אזור-נמל חפשי אך אינם מיוצאים יראו אותם כטובין המיובאים אותה שעה; אולם רשאי שר האוצר, באישור מוקדם של ועדת הכספים של הכנסת, לפטור טובין מסויימים כאלה או סוגים מסויימים של טובין כאלה מתשלום מסים עקיפים, כולם או מקצתם.

22. העברת טובין והחסנתם

(א) טובין המועברים בפיקוח רשות המכס מאזור נמל חפשי אחד לאזור נמל חפשי אחר או למחסנים שבפיקוח רשות המכס, לא יראו אותם כטובין שיובאו.

(ב) טובין המיועדים למיזם מורשה והובאו להחסנה במחסנים שבפיקוח רשות המכס לפני שהועברו ממנו לאזור נמל חפשי, יראו אותם כטובין שיובאו לאזור נמל חפשי.

23. טובין שיובאו לאזור נמל חפשי

(א) טובין המובאים שלא מחוץ-לארץ לתוך אזור נמל חפשי יראו אותם כטובין המיוצאים אותה שעה ותמורתם יש לשלם במטבע-חוץ, אלא ששר האוצר, באישור מוקדם של ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להורות לענין זה הוראה אחרת.

(ב) מי שרואים אותו לפי סעיף-קטן (א) כאילו ייצא טובין, רשאי שר האוצר שלא להעניק לו את הפטורים וההנחות הניתנים על פי דין ליצואנים.

24. טובין לצריכה אישית

טובין המיועדים לצריכה אישית או למכירה בקמעונות, באזור נמל חפשי, לא יובאו אל תוך אזור נמל חפשי מחוץ-לארץ ואינם פטורים מתשלום מסים עקיפים.

פרק ד' : הוראות שונות

25. זכות כניסה לאזור נמל חפשי

(א) מי שרשאי בתוקף תפקידיו או סמכויותיו על פי דין, להיכנס לנמל, רשאי להיכנס לאזור נמל חפשי אם הדבר דרוש לצורך מילוי תפקידיו או הפעלת סמכויותיו.

(ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף-קטן (א) רשאים להיכנס לתוך אזור נמל חפשי מי שבידו רשיון לכך מאת שר הבטחון או מאת מי שהשר הסמיכו לכך, או מאת מנהל אזור-הנמל החפשי.

26. הפיקוח על הכנסת והוצאת טובין

הפיקוח על הכנסת טובין לאזור נמל חפשי, על הוצאתם ממנו ועל שמירת טובין שלגביהם ניתן פטור או הקלה מתשלום מסים עקיפים, יהא בידי רשות המכס.

27. תחולת סעיפים 75 ו-75א לחוק לעידוד השקעות הון

הוראות סעיפים 75(א) עד (ג) ו-75א לחוק לעידוד השקעות-הון, תשי"ט-1959, יחולו לגבי מיזמים מורשים, בשינויים המחוייבים לפי הענין; ואולם בכל מקום שבהוראות האמורות מדובר ב"מינהלה" ייקרא "המועצה".

28. ביצוע ותקנות

שר האוצר ושר התחבורה ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין ביחד תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

29. תקנות ששר האוצר מתקין לבדו

על אף האמור בסעיף 28, רשאי שר האוצר להתקין לבדו תקנות בדבר -

(1) פעולות שמותר לבעל טובין לעשות בהם באזור נמל חפשי;

(2) פיקוח על הכנסתם, הוצאתם ושמירתם של טובין כאמור בסעיף 28.

30. תקנות ששר התחבורה מתקין לבדו

על אף האמור בסעיף 28 רשאי שר התחבורה להתקין לבדו תקנות בדבר -

(1) אגרות שיש לשלם בעד שירותים ופעולות המבוצעים באזור נמל חפשי או במתקניו; תקנות אלה יותקנו על פי הצעת רשות הנמלים בהתייעצות במועצה ובדרך הקבועה בסעיף 21 לחוק רשות הנמלים, תשכ"א-1961;

(2) הסדרי כניסתם של רכב וכלי-שיט לתוך אזור נמל חפשי ויציאתם ממנו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון