חוק אזהרת עדים וביטול שבועה

חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), תש"ם-1980

1. ביטול שבועה

עד העומד להעיד, בכל הליך שיפוטי או מעין שיפוטי, אין משביעים אותו, על אף האמור בכל דין אחר.

2. אזהרת עד (תיקון: תשמ"ד)

עד העומד להעיד, בכל הליך שיפוטי או מעין שיפוטי, מזהירים אותו תחילה, בלשון המובנת לו, כי עליו להעיד את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכי יהיה צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן. העד ישיב כי הבין את האזהרה וכי הוא מתחייב לעשות כן.

3. אזהרה במקום שבועה

מקום שחוק מתיר או מחייב כי דבר פלוני ייעשה בשבועה, ייעשה הדבר באזהרה בדרך הקבועה בסעיף 2, בשינויים המחוייבים לפי הענין; מי שמוסמך על פי אותו חוק להשביע, יהא מוסמך להזהיר כאמור.

4. דין אזהרה (תיקון: תשמ"ד)

דין אזהרה לפי חוק זה כדין שבועה לענין חוק העונשין, תשל"ז-1977 ולענין חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955.

5. השבעה על פי החלטת בית-המשפט

היה לבית-המשפט יסוד להניח כי השבעת העד עשויה לסייע לגילוי האמת, רשאי בית המשפט, ביוזמתו או לפי בקשת בעל דין, להשביעו, אולם רשאי העד, משהודיע שהוא עושה כן מטעמי דת או מצפון, שלא להישבע אלא להצהיר בהן צדק, זולת אם היה בית המשפט משוכנע שטעמי העד ניתנו שלא בתום לב; החליט בית המשפט להשביעו, יהא לשון השבועה כך:

"אני נשבע באלוהים, כי עדותי בבית משפט זה היא עדות אמת, האמת כולה, והאמת בלבד".

6. שבועה מרצון על ראיה יוצאת חוץ (תיקון: תשמ"ד)

חוק זה אינו בא למנוע השבעתו של אדם לענין עדות או תצהיר אם הסכים במפורש להשבעה ואם העדות או התצהיר בשבועה דרושים לשימוש בהם בחוץ לארץ.

 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עדות מוקדמת

 2. עדויות תאונת עבודה

 3. הקפאת הזכירה

 4. משקל עדות שוטר

 5. התבטאות בעל דין

 6. חוק הליכי חקירה והעדה

 7. עונש על עדות שקר

 8. עדות יחידה במשפט אזרחי

 9. עדות שקר של שוטר

 10. זימון שופט לעדות

 11. פרסום העדויות בפרשת קצב

 12. הדחה בעדות - זיכוי

 13. סיוע לעדות עד מדינה

 14. עדות מומחה משפט פלילי

 15. עדות הזמה - מהי עדות הזמה ?

 16. חוק אזהרת עדים וביטול שבועה

 17. וידאו קונפרנס בבית משפט

 18. עדות מוקדמת במשפט פלילי

 19. עדות מגמתית בלתי מהימנה - ערעור

 20. תקנות העדות העתקים צילומיים

 21. עדות הזמה לעדות עד מטעם בית המשפט

 22. הרשעה על סמך עדות המתלוננת

 23. פקודת הפרוצדורה הפלילית עדות

 24. מה משקלה עדות של עד מדינה ?

 25. זיכוי נאשם בגלל פגם בעדות עד התביעה

 26. בקשת עד לא לא לתת עדות בבית משפט

 27. הרשעה על סמך עדות יחידה של שוטר

 28. הרשעה בעבירות תנועה - עדות יחידה

 29. גביית עדות באמצעות וידאו קונפרנס

 30. מי משלם שכר טרחת מומחה עבור עדות בבית משפט ?

 31. פסק דין לטובת התובע למרות הסתירות בעדות

 32. טופס הסכמתו של אדם להתייצב במדינה אחרת לשם מתן עדות

 33. בקשה לצירוף ראיות בשלב הערעור, ובכלל זה התרת עדות נוספת

 34. עדות מוקדמת - בקשה למחיקת תביעה בשל אי עזיבת התובע את ישראל

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון