חיסון צהבת b תופעות לוואי


בכתב התביעה נטען כי לא הזהירו את התובע מפני תופעות לוואי אפשריות של חיסון חיסון צהבת b שהיו ידועות, לאחר שרופא אחר שחוסן, נפגע גם הוא. להלן החלטת בית המשפט בנושא:

החלטה

בפני בקשה לסלק על הסף את התובענה כנגד המבקשת (נתבעת 2) בהתאם לאמור בתקנה 100 (1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), בהיעדר עילת תביעה.
לחלופין, מבוקש להורות על מחיקת כל הטענות הרפואיות המופיעות בכתב התביעה ואשר אינן מעוגנות בחוות דעת רפואית ערוכה כדין.


1. התובע הגיש נגד המבקשת והמשיבה 2 תובענה שעילתה רשלנות רפואית. מכתב התביעה עולה כי במסגרת עבודתו אצל המבקשת הוא נשלח למרפאה תעסוקתית לצורך קבלת חיסון נגד צהבת B (מנה ראשונה). לטענת התובע, כתוצאה ממתן החיסון הוא חלה במחלת Pemphigus Vulgaris שהינה מחלת עור כרונית השייכת לקבוצת המחלות האוטואימוניות.
בכתב התביעה נטען כי המבקשת לא הזהירה את התובע מפני תופעות לוואי אפשריות לחיסון שהיו ידועות, לאחר שרופא אחר של המבקשת מבית חולים קפלן - שחוסן, נפגע גם הוא.


לכתב התביעה צורפו שתי חוות דעת רפואיות. בחוות דעתו של דר' יוסף שירי, מומחה למחלות עור, ציין המומחה כי הוא מעריך בסבירות גבוהה שהמחלה ממנה סובל התובע נגרמה כתוצאה מהחיסון. גם פרופ' יהודה שינפלד מתייחס בחוות דעתו לקשר סיבתי בין החיסון לבין התפרצות המחלה.


2. המבקשת עותרת למחיקת התובענה על הסף נגדה, בהיעדר עילה. לטענתה, הגם שחוות הדעת שצורפו לכתב התביעה מעלות אפשרות לקשר סיבתי בין מתן החיסון והופעת המחלה, אין כל התייחסות ישירה למבקשת, זאת בניגוד לכתב התביעה המעלה טענות רפואיות בדבר רשלנותה של המבקשת, טענות שאינן מגובות בחוות הדעת. עוד נטען כי בכתב התביעה טענות באשר למצבו הרפואי של התובע , שגם הן לא מגובות בחוות הדעת הרפואיות שצורפו.


3. המשיב 1 טוען בתגובה כי על המבקשת חלה חבות כמעבידתו וכי היא אחראית לתוצאת החיסון היות והיא חייבה את התובע לבצע את החיסון ואף הפעילה עליו לחץ כדי שיחוסן במסגרת ביצוע תפקידיו כרופא בבית החולים. עוד נטען על ידי המשיב 1 כי הטענות כנגד המבקשת הינן טענות עובדתיות ולשם ביסוסן אין צורך בחוות דעת, שכן מומחה רפואי אינו יכול לאשש או להפריך את השאלה האם לתובע נערכה או לא נערכה בדיקה לגבי סיכוי התחוללות מחלות אוטואימוניות, או האם הוזהר התובע לגבי תופעות לוואי אפשריות של החיסון.
המשיב 1 טוען שטענות רבות בכתב התביעה אינן קשורות באופן ישיר לעניינים ברפואה ואותם יש להוכיח באמצעות מסמכים ועדים.


4. לבית המשפט סמכות לסלק תובענה על הסף, כאשר גם את תתברר התובענה עד תומה, לא יקבל התובע בסופו של יום את הסעד אותו הוא מבקש.
הדין החל על בקשה למחיקת תובענה על הסף קבוע בתקנה 100 לתקסד"א שזו לשונה:
"100. מחיקה על הסף [105]

בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לצוות על מחיקת כתב תביעה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, על יסוד אחד הנימוקים האלה:
(1) אין הכתב מראה עילת תביעה;..."הלכה פסוקה היא כי בית המשפט ינקוט במשנה זהירות בטרם תימחק תביעה על הסף, ומקום שקיימת אפשרות כי לאחר שמיעת הראיות, תתקבל התביעה והתובע יזכה בסעד המבוקש, לא יורה בית המשפט על מחיקת התובענה. בהיות זכות הגישה לערכאות זכות חוקתית, רווחת בפסיקה הדיעה כי יש להיעתר לבקשות לסילוק על הסף במשורה, וליתן לתובע יומו בבית המשפט. ההלכה מכירה בכך שתפקידם של בתי המשפט הוא להכריע בסכסוכים, והכלל הוא כי אין נועלים את שעריו של בית המשפט בפני תובע המבקש לו סעד, אלא מטעמים כבדי משקל, אותם לא מצאתי בבקשה זו המונחת בפני. יפים לעניין זה דברי כב' השופט ריבלין בע"א 2452/01 דרור אורן נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נח(1) 577:
"סילוק תובענה על-סף - בין בדרך של מחיקה ובין בדרך של דחייה - הוא אמצעי שאינו ננקט כדבר של מה בכך, ובדרך-כלל יעדיף בית המשפט, במידת האפשר, שלא לנקוט באמצעי הדרסטי של שליחת התובע מעל פניו בטרם דיון ענייני בתובענה...
...מכל מקום, אין בדברים עוצמה מספקת על-מנת להביא לשלילת זכות הפנייה לערכאות של המערער. אכן, ההלכה הפסוקה הכירה בזכות לגישה חופשית ויעילה אל בתי המשפט כזכות יסוד, אשר בית המשפט אמור להגן עליה כמו על זכויות יסוד אחרות...תפקידם של בתי המשפט הוא להכריע בסכסוכים, והכלל הוא כי אין לנעול את שערי בית המשפט בפני תובע המבקש סעד, אלא מטעמים כבדי משקל."מעיון בבקשה והתגובה לה, כתבי הטענות וחוות הדעת הרפואיות, מצאתי כי דין הבקשה להידחות. המבקשת הינה מעבידתו של התובע, שטוען לאחריות כמעבידתו בשל חיובו, כך לטענתו, לקבל את החיסון. טענות התובע באשר לרשלנות המבקשת הן טענות שבעובדה שרק לאחר שינתן לו יומו בבית המשפט, ניתן יהיה לקבוע אם הוכחו אם לאו. טענות שבעובדה אינן מוכחות באמצעות חוות דעת רפואית, ומקומן בשלב ההוכחות, כאשר התובע יציג מסמכים ויחקור עדים שיוכלו לאשש או להפריך טענות.


הדיון בבקשה זו במסגרת ההליכים המקדמיים, אינו מתייחס לאמיתותן של העובדות הנטענות על ידי התובע, אלא מתרכז בבדיקה טכנית של עילת תביעה, זאת בניגוד לשלב ההוכחות. בשלב זה, די אם קיימת אפשרות, אפילו אם היא קלושה, כי בהסתמך על מסכת העובדות הנפרשת בכתב התביעה יצליח התובע להוכיח הרשלנות ונזקיו ויזכה בסעד המבוקש על ידו, על מנת שהבקשה לסילוק התביעה על הסף תידחה.


יתרה מכך, ולמעלה מן האמור אציין כי למרות שבשלב מקדמי זה אין בית המשפט נכנס לעובי הקורה ומתייחס לטענות לגופן, מצאתי לנכון לציין, כי למרות שהמבקשת טוענת לריחוק הנזק והעובדה שחוות הדעת אינן מייחסות לה רשלנות ביחס לתובע, נקבע בדנ"א 7798/98, רביד ואח' נ' קליפורד ואח' פ"ד נז(4)621, כי צריך לצפות את סוג הנזק ולא את היקף הנזק. ההלכה בסוגיית ריחוק הנזק "עקרון הגולגולת הדקה", נקבעה לפני שנים רבות בדנ"א 12/63 ליאון ואח' נ' רינגר ואח', פ"ד יח(4) 701 והיא בעינה עומדת גם היום. בהתאם להלכה, ולפסיקה הרבה בעקבות אלו יש ליתן לתובע יומו בבית המשפט על מנת שינסה להוכיח שגם אם הנזק שנגרם לו הוא חריג, על המבקשת לשאת בתוצאות.


לאור האמור הבקשה נדחית.


המבקשת תישא בהוצאות התובע - המשיב 1 - בסך 10,000 ₪ בצרוף מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכמה מדעת

 2. אי גילוי מום גנטי

 3. עמימות סיבתית

 4. הוכחת רשלנות רפואית

 5. רשלנות בטיפול בחדר מיון

 6. התיישנות רשלנות רפואית

 7. הזרקת סיליקון לאבר מין

 8. סי.טי ראש - טעות פענוח

 9. האם חובה למדוד לחץ דם ?

 10. שתלים להגדלת חזה פגומים

 11. חיסון צהבת b תופעות לוואי

 12. רשלנות רפואית – שאלת הנזק

 13. רשלנות רפואית הגדרה

 14. רשלנות רפואית בהריון

 15. פיצויים על מות תינוק

 16. רשלנות רפואית בחו''ל

 17. בדיקת fna - סיכונים

 18. רשלנות רפואית - ערעור

 19. תיקון ראיה בלייזר - סיכונים

 20. חירשות - רשלנות רפואית

 21. הסכמה מדעת לטיפול רפואי

 22. התיישנות ברשלנות רפואית

 23. מחיקת תצהירים – רשלנות רפואית

 24. רשלנות רפואית בחדר מיון

 25. פסקי דין ברשלנות רפואית

 26. אשם תורם ברשלנות רפואית

 27. רשלנות רפואית - אשם תורם

 28. פיצול דיון תביעת רשלנות רפואית

 29. תאונת דרכים או רשלנות רפואית ?

 30. העברת דיון תביעת רשלנות רפואית

 31. רשלנות רפואית - אי גילוי

 32. עקירת שן - רשלנות רפואית

 33. דחיית תביעת רשלנות רפואית

 34. רשלנות רפואית גניקולוגיה

 35. ניתוח CTS - רשלנות רפואית

 36. דחיית ערעור רשלנות רפואית

 37. אינטובציה - רשלנות רפואית

 38. רשלנות רפואית – כימותרפיה

 39. הסכמה מדעת ברשלנות רפואית

 40. ניתוח ביד - רשלנות רפואית

 41. רשלנות רפואית איחור בניתוח

 42. תסביב האשך - רשלנות רפואית

 43. רשלנות רפואית הקטנת שדיים

 44. סיכון טבעי - רשלנות רפואית

 45. רשלנות רפואית הולדה בעוולה

 46. חובת הזהירות רשלנות רפואית

 47. ניתוח ברגל - רשלנות רפואית

 48. רשלנות רפואית - השתלת שיער

 49. איבוד ראיה - רשלנות רפואית

 50. כריתת כליה - רשלנות רפואית

 51. אולטרסאונד הריון - אי גילוי מומים

 52. פסק דין על דרך פשרה רשלנות רפואית

 53. עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

 54. רשלנות רפואית - סיבוך בניתוח

 55. רשלנות רפואית ניתוח ערמונית

 56. טיפול בחיות - רשלנות רפואית

 57. חישוב פיצויים ברשלנות רפואית

 58. פיצויים על טיפול רפואי רשלני

 59. פסילת שאלות למומחה – רשלנות רפואית

 60. ניתוק מוניטור - רשלנות רפואית

 61. אישה מבוגרת - רשלנות בטיפול רפואי ?

 62. האם כל טעות היא רשלנות רפואית

 63. פיצויים עונשיים ברשלנות רפואית

 64. חיסון תינוקות תופעות לוואי - סיכונים

 65. איך יודעים אם יש רשלנות רפואית

 66. תביעת רשלנות רפואית נגד רמב''ם

 67. גילוי מום - סקירת מערכות מורחבת

 68. אי הפניה לייעוץ גנטי - טיפת חלב

 69. הוספת סעד בתביעת רשלנות רפואית

 70. נטל הראיה בתביעות רשלנות רפואית

 71. צורך בניתוח קיסרי – תביעת רשלנות רפואית

 72. חסינות המדינה - תביעות רשלנות רפואית ?

 73. אי צירוף חוות דעת לתביעת רשלנות רפואית

 74. ההבדל בין טעות לבין רשלנות רפואית

 75. ניתוח הגדלת שדיים - רשלנות רפואית

 76. הריון בסיכון גבוה - רשלנות רפואית

 77. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

 78. הפרדות רשתית העין - רשלנות רפואית

 79. ניתוח קיסרי בקפלן - רשלנות רפואית

 80. תיעוד רפואי בתביעות רשלנות רפואית

 81. ביטוח לאומי - רשלנות רפואית - התיישנות

 82. רשלנות רפואית דופק עוברי - מוניטור

 83. פסילת חוות דעת מומחה רפואי רשלנות רפואית

 84. רשלנות רפואית - אובדן סיכויי החלמה

 85. חישוב פיצויים רשלנות רפואית - דוגמא

 86. תביעת רשלנות רפואית אחרי תאונת דרכים

 87. רשלנות בטיפול רפואי אחרי תאונת דרכים

 88. מימון ביניים חוות דעת מומחה - רשלנות רפואית

 89. אפשרויות טיפול חלופיות - רשלנות רפואית

 90. בקשה למינוי מומחה בתביעת רשלנות רפואית

 91. בקשה להחלפת מומחה בתביעת רשלנות רפואית

 92. הגשת חוות דעת למומחה בית משפט - רשלנות רפואית

 93. הפחתת מזונות בגלל זכייה בתביעת רשלנות רפואית ?

 94. קביעת ממצאים עובדתיים בתביעת רשלנות רפואית

 95. דחיית התביעה על הסף - התיישנות רשלנות רפואית

 96. החלטה בבקשה למינוי מומחה בתביעת רשלנות רפואית

 97. מינוי מומחה קרדיולוגיה מטעם בית משפט - רשלנות רפואית

 98. ערעור על פיצויים חצי מיליון שקל - תביעת רשלנות רפואית

 99. תביעת רשלנות רפואית בטענה לאיבחון מאוחר של גידול בבלוטת המגן

 100. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון