ביטול פטנט לבקשת צד שלישי


ביטול פטנט לבקשת צד שלישי

חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן:

73ב. ביטול פטנט שלא על פי בקשת בעל הפטנט

הרשם רשאי על פי בקשת כל אדם שאיננו בעל הפטנט, לבטל פטנט אם מצא כי קיימת עילה שעל פיה ניתן להתנגד למתן הפטנט; דיני ההתישנות לא יחולו על בקשת ביטול לפי סעיף זה.

74. דיון הרשם בבקשה תלויה ועומדת בבית המשפט (תיקון: תשנ"ה)2

(א) הוגשה לרשם בקשה למחיקה לפי סימן ד' או בקשה לביטול לפי סימן ד' או לפי סימן זה בזמן שתלוי ועומד בבית המשפט הליך בשל הפרת אותו פטנט או ביטולו, לא ידון בה הרשם אלא ברשות בית המשפט.

(ב) ניתנה רשות, יחליט הרשם בבקשה לאחר שנתן לכל בעלי-הדין באותו הליך הזדמנות להשמיע בפניו טענותיהם.

(ג) נפתחו הליכים בבית המשפט בשל הפרת פטנט לאחר שהוגשה לרשם בקשה לביטולו או בקשה למחיקתו, יוסיף הרשם לדון בבקשה, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת לענין זה.

75. תוקף צו הביטול ורישומו

(א) צו הביטול לפי סימן זה ייכנס לתקפו בתום שלושים יום לאחר התקופה להגשת הערעור עליו; אך אם הוגש עליו ערעור, רשאי בית המשפט לעכב את כניסתו לתוקף או להתנות את הכניסה לתוקף או את העיכוב בתנאים שיראה.

(ב) בוטל פטנט סופית לפי סימן זה או לפי סעיף 182, ירשום הרשם את דבר הביטול בפנקס, ורואים את הפטנט כאילו לא ניתן.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשת פטנט

 2. תיקון פטנט

 3. רישום פטנט

 4. רשם פטנטים

 5. חוק הפטנטים

 6. אגרות פטנטים

 7. כשירות לפטנט

 8. פטנט מוסף

 9. אמצאות בשירות

 10. ערעור הפרת פטנט

 11. בעלות על פטנטים

 12. ניצול פטנט לרעה

 13. זכויות בעל הפטנט

 14. החלטה בבקשה לפטנט

 15. התנגדות לבקשת פטנט

 16. ביטול / מחיקת פטנט

 17. סכסוך פטנטים

 18. תקנות הפטנטים

 19. תביעה על הפרת פטנט

 20. בקשות פטנט בינלאומיות

 21. פטנטים – זכויות המדינה

 22. הארכת תקופת הגנה על פטנט

 23. ביטול פטנט לבקשת צד שלישי

 24. ערעור על החלטת רשם הפטנטים

 25. אמצאות בנושא אנרגיה גרעינית

 26. פקודת הפטנטים והמדגמים

 27. פקודת הפטנטים שעת חירום

 28. צו הפטנטים קביעת מפעלים ומוסדות

 29. ערעור על החלטת סגנית רשם הפטנטים

 30. הסכם לייצר / למכור מוצרים מוגנים כפטנטים בישראל - תמורת תמלוגים

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון