בקשות פטנט בינלאומיות


פסק דין

חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן:

48א. הגדרות

בפרק זה -

"האמנה" - האמנה בדבר שיתוף פעולה בעניני פטנטים שנחתמה בוושינגטון ביום 19 ביוני 1970 כפי שתוקנה ביום 28 בספטמבר 1979 וביום 3 בפברואר 1984, לרבות התקנות לאמנה כפי שהיו בתוקף ביום 1 בינואר 1994; האמנה מופקדת לעיון הציבור בלשכה;

"בקשה בינלאומית" - בקשת פטנט המוגשת לפי האמנה, אפילו אינה מייעדת את ישראל לפי סעיף 4(1) (ii) לאמנה;

"המשרד הבינלאומי" - כמשמעותו בסעיף 2 לאמנה;

"משרד מקבל" - משרד לאומי או ארגון בינלאומי שאליו הוגשה בקשה בינלאומית, בהתאם לסעיף 2 לאמנה;

"בקשה בינלאומית המייעדת את ישראל" - בקשה בינלאומית שהוגשה בישראל או במדינה אחרת, ושהמבקש ייעד בה את ישראל לפי סעיף 4(1)(ii) לאמנה.

48ב. הגשת בקשה בינלאומית

(א) הלשכה תשמש משרד מקבל לגבי בקשות בינלאומיות שמגישים אזרחי ישראל ותושביה, תטפל בבקשות האמורות וכן תגבה את האגרות שנקבעו באמנה, הכל לפי הוראות האמנה.

(ב) הרשם יפרסם ברשומות את פירוט האגרות שנקבעו באמנה ואת סכומן, כפי שהן בתוקף מעת לעת; כל סכום לפי סעיף קטן (א) ייגבה עבור המוסדות והרשויות שנקבעו באמנה ויועבר אליהם, לפי הוראות האמנה ולפי כל דין.

(ג) בקשה בינלאומית המוגשת ללשכה או למשרד מקבל במדינה אחרת, תיחשב, לענין סעיפים 98 ו-103, כבקשה המוגשת מחוץ לישראל.

(ד) בסעיף זה, "המוסדות והרשויות" - לרבות הלשכה.

48ג. הוראות לענין בקשה בינלאומית

הוראות חוק זה, יחולו לגבי בקשה בינלאומית המייעדת את ישראל, בשינויים המפורטים בפרק זה, ובשינויים המפורטים להלן:

(1) הוראות סעיפים 11, 14, 15, 17(א) ו-20 לא יחולו;

(2) הוראות סעיף 16 יחולו על בקשה בינלאומית שלגביה מילא המבקש את התנאים הקבועים בסעיף 48ד;

(3) תאריך בקשה בינלאומית ייקבע לפי הוראות האמנה;

(4) הוראות סעיף 165(א) לא יחולו על ידיעות שפורסמו לפי האמנה בנוגע לבקשות בינלאומיות;

(5) על אף הוראות סעיף 168(א), מסמכים שפורסמו לפי האמנה בנוגע לבקשות בינלאומיות, יהיו פתוחים לעיון הקהל.

48ד. כניסה לשלב הלאומי (תיקון: תשנ"ה)2

(א) מבקש שהגיש בקשה בינלאומית המייעדת את ישראל ישלם את האגרה הלאומית שנקבעה לפי סעיף 194 ומאוזכרת בסעיף 22 או בסעיף 39 לאמנה (להלן - האגרה הלאומית);

(ב) יראו מבקש שהגיש בקשה בינלאומית המייעדת את ישראל, כמי שחזר בו מבקשתו, אם לא שילם במועדים שנקבעו באמנה או בתקנות, את האגרות שנקבעו באמנה או את האגרה הלאומית, או לא עשה במועד שנקבע את אחת הפעולות המפורטות להלן:

(1) מסר עותק של הבקשה הבינלאומית ללשכה, אלא אם כן הוגש עותק ללשכה בהתאם להוראות האמנה;

(2) מסר תרגום מאומת של הבקשה הבינלאומית לשפה האנגלית, אם הבקשה הבינלאומית לא הוגשה או לא פורסמה בשפה האנגלית.

(ג) הרשם רשאי, לפי הוראות סעיף 48 לאמנה בלבד, להאריך את המועדים שנקבעו לפי סעיף זה; ואולם, לענין סעיף קטן (ב)(2), רשאי הרשם להאריך את המועד לתקופה של עד שלושה חודשים, ולפי הוראות סעיף 48 לאמנה בלבד, רשאי הוא להאריך את המועד לתקופה ארוכה יותר.

48ה. מסמכים, תיקונים ואגרות

מבקש שקיים את הוראות סעיף 48ד יגיש ללשכה את המסמכים, יערוך תיקונים במסמכים וישלם את האגרות, הכל כפי שיקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

48ו. בחינת בקשה

(א) בחינת בקשה בינלאומית תתחיל רק בתום המועד שנקבע לפי
סעיף 48ד לתשלום האגרה הלאומית, אולם רשאי הרשם להורות כי בחינת הבקשה תתחיל קודם לכן אם ביקש זאת המבקש בכתב ובתנאי שקיים את הוראות פרק זה.

(ב) בקשה לא תקובל ולא תסורב לפני תום המועד שנקבע לפי סעיפים 28 או 41 של האמנה, אלא בהסכמה בכתב של המבקש.

(ג) הבוחן יבחן אם לגבי בקשה בינלאומית מתקיימים כל אלה -

(1) האמצאה שבבקשה כשירה לפטנט לפי פרק ב';

(2) קויימו הוראות סעיפים 13, 12 ו-48ד;

(3) המבקש שילם את הוצאות הפרסום לפי סעיף 26.

(ד) ראה הבוחן כי נתקיימו הוראות סעיף זה, יקבל את הבקשה ויודיע על כך למבקש; בהודעה יצויין מועד הקיבול.

48ז. הודעה על ליקויים

(א) ראה הבוחן כי המצאה אשר בבקשה הבינלאומית אינה כשירה לפטנט, או שלא קויימו הוראות סעיפים 12, 13 ו-48ד, יודיע למבקש על העילה לאי-כשירות האמצאה או על הליקויים שבבקשה, לפי הענין.

(ב) הודעה לפי סעיף קטן (א) דינה, לענין סעיף 21, כדין הודעה לפי סעיף 20.

48ח. דיון בפני הרשם

(א) סירב משרד מקבל לתת תאריך הגשה בינלאומית לבקשה בינלאומית המייעדת את ישראל, או קבע משרד מקבל או המשרד הבינלאומי שהוא רואה את המבקש כאילו חזר בו מבקשתו, או כאילו הסיר מבקשתו כמדינה מיועדת את ישראל, והמבקש ביקש מהרשם, בכתב, לבטל את הסירוב או את הקביעה, יקיים הרשם דיון בענין.

(ב) שוכנע הרשם שהסירוב או הקביעה כאמור בסעיף קטן (א), נבעו מטעות או ממחדל של המשרד המקבל או של המשרד הבינלאומי רשאי הוא לפי הענין -

(1) לראות את הבקשה הבינלאומית כאילו לא נעשו לגביה הטעות או המחדל ולתת תאריך הגשה בינלאומית לבקשה;

(2) לראות את המבקש כאילו לא חזר בו מבקשתו או כאילו לא הסיר מבקשתו את ישראל כמדינה מיועדת.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשת פטנט

 2. תיקון פטנט

 3. רישום פטנט

 4. רשם פטנטים

 5. חוק הפטנטים

 6. אגרות פטנטים

 7. כשירות לפטנט

 8. פטנט מוסף

 9. אמצאות בשירות

 10. ערעור הפרת פטנט

 11. בעלות על פטנטים

 12. ניצול פטנט לרעה

 13. זכויות בעל הפטנט

 14. החלטה בבקשה לפטנט

 15. התנגדות לבקשת פטנט

 16. ביטול / מחיקת פטנט

 17. סכסוך פטנטים

 18. תקנות הפטנטים

 19. תביעה על הפרת פטנט

 20. בקשות פטנט בינלאומיות

 21. פטנטים – זכויות המדינה

 22. הארכת תקופת הגנה על פטנט

 23. ביטול פטנט לבקשת צד שלישי

 24. ערעור על החלטת רשם הפטנטים

 25. אמצאות בנושא אנרגיה גרעינית

 26. פקודת הפטנטים והמדגמים

 27. פקודת הפטנטים שעת חירום

 28. צו הפטנטים קביעת מפעלים ומוסדות

 29. ערעור על החלטת סגנית רשם הפטנטים

 30. הסכם לייצר / למכור מוצרים מוגנים כפטנטים בישראל - תמורת תמלוגים

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון