רשם פטנטים


רשם פטנטים

חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן:

156. לשכת הפטנטים

תוקם לשכה שתיקרא לשכת הפטנטים ושתבצע באמצעות הרשם, הבוחנים ויתר עובדיה את הפעולות שיוחדו לה בחוק זה, וגם -

(1) תתן ידיעות לקהל בענין פטנטים שניתנו;

(2) תקיים ספריה ושירות פרסום בענין פטנטים;

(3) תקיים את הקשר עם הארגונים הבין-לאומיים המטפלים בהגנה על הקנין התעשייתי.

(4) תקיים קשר עם מוסדות, בישראל או מחוץ לישראל, ובלבד שלא ייחתם חוזה עם מוסד כאמור אלא לפי הוראות כל דין, ושבחוזה לפי סעיף 18 נכלל גם סעיף בנוסח שאישר הרשם בדבר שמירה בסוד של כל בקשת פטנט ואי גילוי ידיעה.

157. הרשם

(א) בראש הלשכה יעמוד רשם הפטנטים שיתמנה על ידי שר המשפטים.

(ב) הרשם יהיה אדם הכשיר להיות שופט של בית-משפט מחוזי.

(ג) במילוי תפקידיו השיפוטיים לפי חוק זה לא יהא הרשם נתון לכל מרות זולת מרות החוק.

158. סגן הרשם (תיקון: תשס"א)

(א) שר המשפטים רשאי למנות סגן-רשם.

(ב) סגן-רשם יהיה אדם הכשיר להיות שופט של בית-משפט מחוזי.

(ג) סגן רשם רשאי למלא כל תפקיד המוטל על הרשם לפי חוק זה, למעט תפקידים וסמכויות לפי סעיף 109 ולפי פרק ז'; סגן הרשם ימלא את תפקידיו לפי הוראות חוק זה ומוקנות לו, לשם מילוי תפקידיו, הסמכויות הנתונות לרשם בחוק זה.

(ד) כל פעולה שנעשתה כדין על ידי סגן-רשם דינה, לענין חוק זה, כדין פעולה שנעשתה על ידי הרשם.

159. שימוש בסמכות על-ידי הרשם

הרשם ישתמש בסמכות שניתנה לו לפי חוק זה לאחר שנתן הזדמנות לכל אדם העלול, לדעתו של הרשם, להיפגע מהחלטתו, להשמיע את טענותיו בפניו.

160. החלטות הרשם בכתב

החלטה של הרשם תהיה בכתב ותימסר בדרך שנקבעה לכל מי שהיה צד להליכים שבהם ניתנה ההחלטה.

161. השגה על פעולות בוחן

מותר להשיג על כל החלטה או פעולה של בוחן ולדרוש שהדבר יובא לפני הרשם.

162. דיון בהליכים על ריב

(א) בכל הליך על ריב המובא לפני הרשם לפי חוק זה יתן הרשם לצדדים הזדמנות להגיש ראיותיהם ולהביא טענותיהם בכתב ובעל-פה, בדרך, בצורה, במועדים ובאופן שנקבעו.

(ב) הרשם רשאי לצוות על תשלום הוצאות סבירות ולהורות מי מבעלי הדין ישלם את ההוצאות וכיצד ישולמו.

(ג) צו לפי סעיף-קטן (ב) ניתן להוצאה לפועל כאילו היה פסק-דין של בית-משפט.

163. ראיות בפני הרשם

(א) בכפוף לכל הוראה שבחוק זה או בתקנות על פיו, תינתן העדות בפני הרשם בתצהיר שבכתב, והרשם יתיר לחקור את המצהיר חקירה-שכנגד אם נתבקש לעשות כך ולא ראה טעם סביר שלא להרשות זאת.

(ב) בגביית עדות שבעל-פה, יהיו לרשם כל הסמכויות של בית-משפט לענין השבעתם של עדים, קבלת הצהרה מהם וכפיית עדים להופיע בפניו לענינים אחרים הקשורים בכך ובמסירת העדות.

164. הארכת מועדים (תיקון: תשנ"ה2, תשנ"ח, תשס"ו-5)

(א) הרשם רשאי, אם ראה טעם סביר לכך, להאריך כל מועד הקבוע לפי חוק זה לעשייתו של דבר בלשכה או לפני הרשם, חוץ מהמועדים הקבועים בסעיפים 30, 56, 57, 61, 64ו, 64יג, 73(ג) ו170 (ג), אולם לענין סעיף 10 -

(1) לא יאריך הרשם את המועד הקבוע בו בסעיף קטן (א)(1) אלא אם כן שוכנע שהבקשה בישראל לא הוגשה במועד בשל סיבות שלמבקש ולבא-כוחו לא היתה שליטה עליהן ושלא ניתן היה למנען;

(2) לא יאריך הרשם את המועד הקבוע בו בסעיף קטן (א)(2) אלא כל עוד לא קובלה הבקשה ואם שוכנע שנעשתה טעות בתום לב.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יאריך הרשם את המועד הקבוע בסעיף 64טו אלא אם כן שוכנע כי במועד בו היה על מבקש צו הארכה להגיש את הבקשה למתן צו הארכה, לא ניתן היה לעשות כן, בשל סיבות שלמבקש ולבא-כוחו לא היתה שליטה עליהן ושלא ניתן היה למנען.

(ב) הרשם רשאי להתנות את הארכת המועד בתנאים שימצא לנכון.

(ג) בקשה להארכת מועד ניתן להגיש בין בתוך המועד ובין לאחריו.

(ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) והוראות כל חוק אחר, כשהיום האחרון של התקופה הקבועה בסעיף 10(א)(1) חל ביום שאינו יום עבודה תסתיים התקופה ביום העבודה הראשון שלאחר מכן; הוראה זו אינה גורעת מסמכות ההארכה מעבר למועד שנקבע לפי סעיף 10(א)(1).

165. סודיות מסמכי הלשכה

(א) הרשם וכל עובד אחר בלשכה, וכן כל אדם אחר שנמסרה לו ידיעה מכוח הסעיפים 18(א) (1), 95, 96, 100, 101 או 109, ישמרו בסוד כל בקשת פטנט וכל פרט אודותיה כל עוד לא פורסמה לפי סעיף 26, והוא כשאין הוראה אחרת בחוק זה.

(א1) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על -

(1) פרטים שפורסמו לפי סעיף 16;

(2) דבר סירוב הרשם לפי סעיף 21;

(3) דבר ביטול הבקשה בידי המבקש, לפי סעיף 21ב.

(ב) לא יגלה אדם כל ידיעה שהגיעה אליו אגב ביצוע חוק זה ואשר אינה פתוחה לעיון הציבור, זולת אם הדבר דרוש למילוי הוראות חוק זה או לשם הגשת תביעה פלילית לפיו.

166. פנקס הפטנטים

(א) בלשכה ינוהל פנקס הפטנטים ויירשמו בו הדברים הקבועים בחוק זה ופרטים נוספים שנקבעו או שהרשם ימצא לנכון לרשמם.

(ב) מסר אדם ללשכה בהליך לפי חוק זה את מענו יהא זה המען למסירת הודעות ומסמכים, לכל ענין, לפי חוק זה.

167. מסמכי הלשכה

כל המסמכים שבידי הלשכה הנוגעים לבחינת בקשת-פטנט על ידי הלשכה או לתקפו של פטנט או לזכויות בו או לכל ענין אחר שיש בו להשפיע על תקפו של פטנט או על זכויות בו - למעט התכתבות פנימית בין עובדי הלשכה בינם לבין עצמם ומסמכים אחרים שלגביהם נקבעו בתקנות הוראות אחרות - יישמרו בלשכה שבע שנים לפחות מיום שפקע תקפו של הפטנט.

168. עיון לציבור וקבלת נסחים מאושרים

(א) הפנקס והמסמכים שיש לשמרם לפי סעיף 167 יהיו פתוחים לעיון הקהל; אולם מסמכים הנוגעים לבקשת-פטנט שעדיין לא פורסמה לפי סעיף 26 לא יהיו פתוחים לעיון.

(ב) כל אדם יהא זכאי לקבל נסח מאושר בחותם הלשכה מכל דבר שבפנקס או מהמסמכים הפתוחים לעיון לפי סעיף זה אם ביקש זאת בדרך שנקבעה ואם שילם את האגרה שנקבעה.

169. רישום העברת זכויות

(א) מי שהועברו לו זכויות בפטנט או בהמצאה שהוגשה עליה בקשת-פטנט, רשאי לבקש מהרשם לרשמו כבעל אותן זכויות, ואם הוכחה ההעברה, להנחת-דעתו של הרשם, ושולמה האגרה שנקבעה - תירשם העברת הזכויות בפנקס או בתיק הבקשה.

(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע דרכים למסירת פסקי דין שבהם נקבעה העברת זכויות בפטנט או באמצאה שעליה הוגשה בקשה לפטנט; קבע כך ונמסר לרשם פסק דין בדרך האמורה, ירשום הרשם את ההעברה שנקבעה בפסק הדין, על אף האמור בסעיף קטן (א).

170. תיקון רשומות ומסמכים

(א) לפי בקשת אדם מעוניין, שתוגש בדרך ובצורה שנקבעו, רשאי הרשם לתקן את הרשום בפנקס וכל מסמך שהוציא הוא או שהוגש ללשכה, אם, לדעתו, אין הפנקס או המסמך משקפים את העובדות, והוא כשלא נקבעה דרך אחרת בחוק זה לעשיית התיקון.

(ב) הרשם יפרסם ברשומות הודעה על בקשת תיקון לפי סעיף זה; אולם אם הוגשה הבקשה לתיקון בקשת פטנט או לתיקון מסמך הנוגע לה, לא יפרסם הודעה על הבקשה אלא לאחר הפרסום של קיבול בקשת הפטנט לפי סעיף 26.

(ג) כל אדם רשאי להגיש התנגדות לבקשת התיקון תוך שלושה חודשים מיום פרסום בקשת התיקון לפי סעיף קטן (ב).

(ד) סדרי הדין בהתנגדות לפי סעיף זה יהיה כסדרי הדין בהתנגדות לפי סעיף 30.

171. תיקון טעויות סופר

הרשם רשאי אם נתבקש לעשות זאת בדרך ובצורה שנקבעה, לתקן טעות-סופר שנפלה בפנקס או במסמך שהוציא הוא או הלשכה.

172. תיקון פנקסים ביוזמת הרשם

הרשם רשאי לתקן תיקון לפי הסעיפים 170 ו-171 גם מיזמתו הוא, לאחר שנתן לכל אדם, העלול, לדעתו, להיפגע מהתיקון הזדמנות להשמיע את טענותיו.

172א. הטלת תפקידים שיפוטיים וקבלת סמכויות

(א) השר רשאי להטיל על עובד המדינה שהוא עורך דין הכשיר להיות שופט מחוזי (להלן - פוסק בקנין רוחני) למלא כל תפקיד שיפוטי שעל הרשם למלא, או שהרשם מוסמך או רשאי לעשותו לפי הוראות חוק זה, למעט לפי סעיף 109 ופרק ז', ובלבד שלענין קביעה או החלטה בדבר כשירות פטנט לרישום או אי כשירות פטנט לרישום, לרבות בדרך של התנגדות, לא יוטל תפקיד שיפוטי על פוסק בקנין רוחני אלא לאחר שהבקשה לרישום פטנט נבחנה בידי בוחן; לענין זה, העובדה כי הבקשה לפטנט מתייחסת לפטנט הרשום או שהוגשה לגביו בקשה לרישום פטנט במדינה שמחוץ לישראל, לא תהווה אסמכתא מספקת לבחינת הבקשה.

(ב) פוסק בקנין רוחני שהוטל עליו תפקיד כאמור בסעיף קטן (א) ימלא את התפקיד לפי הוראות חוק זה ומוקנות לו, לשם מילוי תפקידו, הסמכויות הנתונות לרשם בחוק זה.

(ג) כל פעולה שנעשתה כדין בידי פוסק בקנין רוחני, שהוטל עליו תפקיד כאמור בסעיף קטן (א), דינה - לענין חוק זה, כדין פעולה שנעשתה בידי הרשם.

173. סייג לקבלת מסמכים המעידים על זכויות בפטנט

(א) כל מסמך או שטר שהועברו בהם פטנט או אמצאה שהוגשה עליה בקשה לפטנט או טובת-הנאה באמצאה כאמור או בפטנט, לא יתקבל בבית-משפט כראיה לזכות קנין באמצאה, בפטנט או בטובת-הנאה בהם, אלא אם נרשמו לפי סעיף 169 או אם ראה בית-המשפט טעם לעשות כן.

(ב) על אף האמור בסעיף-קטן (א) יתקבלו מסמכים כאמור לראיה בכל דיון בדבר תיקון הפנקס לפי סעיף 170.

174. זכות ערעור (תיקון: תשנ"ה2)

(א) מי שרואה את עצמו נפגע על ידי החלטה של הרשם אשר סיימה את הדיון בהליך שנערך בפניו לפי חוק זה, לרבות החלטה שלא לשמעו לפי סעיף 159, רשאי לערער עליה לפני בית משפט תוך המועד שנקבע.

(ב) מי שרואה את עצמו נפגע על ידי החלטה אחרת של הרשם לפי חוק זה, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט, לאחר שניתנה לו רשות לכך מאת בית המשפט או מאת הרשם.

לענין סעיף זה, "החלטה אחרת" - כל החלטה אחרת שאין בה כדי לסיים את הדיון בהליך שנערך בפני הרשם.

175. המשיבים בערעור

כל אדם זולת המערער שהיה בעל-דין בהליכים לפני הרשם יהיה המשיב בערעור; לא היה בעל-דין אחר, יהיה הרשם המשיב.

176. דיון בדלתיים סגורות

ערעור על החלטת הרשם המסרב לקיבול בקשת פטנט לפני הפרסום לפי סעיף 26, יהא נדון בדלתיים סגורות, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת לפי בקשת המערער.

177. ראיות בערעור

בית המשפט הדן בערעור רשאי לגבות ראיות, בין ראיות שכבר נגבו על ידי הרשם ובין אחרות, והוא רשאי לדרוש שראיות אלה יובאו בתצהיר או בדרך אחרת שיראה; הובאו ראיות בתצהיר, יחול סעיף 163(א), בשינויים המחוייבים.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשת פטנט

 2. תיקון פטנט

 3. רישום פטנט

 4. רשם פטנטים

 5. חוק הפטנטים

 6. אגרות פטנטים

 7. כשירות לפטנט

 8. פטנט מוסף

 9. אמצאות בשירות

 10. ערעור הפרת פטנט

 11. בעלות על פטנטים

 12. ניצול פטנט לרעה

 13. זכויות בעל הפטנט

 14. החלטה בבקשה לפטנט

 15. התנגדות לבקשת פטנט

 16. ביטול / מחיקת פטנט

 17. סכסוך פטנטים

 18. תקנות הפטנטים

 19. תביעה על הפרת פטנט

 20. בקשות פטנט בינלאומיות

 21. פטנטים – זכויות המדינה

 22. הארכת תקופת הגנה על פטנט

 23. ביטול פטנט לבקשת צד שלישי

 24. ערעור על החלטת רשם הפטנטים

 25. אמצאות בנושא אנרגיה גרעינית

 26. פקודת הפטנטים והמדגמים

 27. פקודת הפטנטים שעת חירום

 28. צו הפטנטים קביעת מפעלים ומוסדות

 29. ערעור על החלטת סגנית רשם הפטנטים

 30. הסכם לייצר / למכור מוצרים מוגנים כפטנטים בישראל - תמורת תמלוגים

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון