אמצאות בשירות


אמצאות בשירות

חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן:

131. הודעה על אמצאות

עובד חייב להודיע למעבידו בכתב על כל אמצאה שהגיע אליה עקב שירותו או בתקופת שירותו, סמוך ככל האפשר לאחר שהמציא אותה, וכן על כל בקשת-פטנט שהגיש.

132. אמצאות עקב שירות

(א) אמצאה של עובד, שהגיע אליה עקב שירותו ובתקופת-שירותו (להלן - אמצאת-שירות), תקום לקנין מעבידו, אם אין ביניהם הסכם אחר לענין זה, זולת אם ויתר המעביד על האמצאה תוך ששה חדשים מיום שנמסרה לו ההודעה לפי סעיף 131.

(ב) הודיע העובד בהודעתו לפי סעיף 131 כי בהעדר תשובה נוגדת של המעביד, תוך ששה חדשים מיום מתן הודעת העובד, תקום האמצאה לקנין העובד, ולא נתן המעביד תשובה נוגדת כאמור, לא תקום האמצאה לקנין המעביד.

133. הכרעה בשאלת אמצאת שירות (תיקון: תשנ"ה2)

התעורר סכסוך בשאלה אם אמצאה פלונית היא אמצאת שירות, רשאים העובד או המעביד לפנות לרשם שיכריע בשאלה.

134. תמורה בעד אמצאת שירות

באין הסכם הקובע אם זכאי העובד לתמורה בעד אמצאת-שירות, ובאיזו מידה ובאילו תנאים, ייקבע הדבר על ידי הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים שהוקמה לפי פרק ו'.

135. הנחיות לקביעת התמורה

הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים בבואה להכריע לענין סעיף 134 תתחשב, בין היתר, בגורמים אלה:

(1) התפקיד בו הועסק העובד;

(2) טיב הקשר בין האמצאה לעבודת העובד;

(3) יזמתו של העובד באמצאה;

(4) אפשרויות הניצול של האמצאה וניצולה למעשה;

(5) הוצאות סבירות בנסיבות הענין שהוציא העובד להשגת הגנה על האמצאה בישראל.

136. עיון שנית

הועדה לעניני פיצויים ותמלוגים תהא מוסמכת לחזור ולדון בהכרעה לפי סעיף 134, אם, לדעתה, נשתנו הנסיבות שהיו קיימות בעת מתן ההכרעה והיא נתבקשה לעשות כן; אולם רשאית הועדה לחייב את המבקש בהוצאות, אם, לדעתה, לא היה מקום לבקשה.

137. עובד המדינה חייב בהודעה על אמצאתו

עובד המדינה, חייל, שוטר או עובד מפעל או מוסד של המדינה ששר המשפטים קבעו בצו, או אדם אחר המקבל את שכרו מאחד הגופים האלה, שהמציא אמצאה בתקופת-שירותו או שתוך שנה לאחר תום תקופת-שירותו המציא אמצאה בתחום-תפקידו או בתחום פעילות היחידה שבה הועסק - יודיע עליה לנציב שירות המדינה (להלן - נציב השירות) או לעובד-ציבור אחר כפי שנקבע; הודעה כאמור תימסר סמוך ככל האפשר לאחר ההמצאה, אך לא יאוחר מן המועד שהוא עומד להגיש בו את בקשת הפטנט עליה, ובדרך שנקבעה בהתייעצות עם שר האוצר.

138. איסור על עובד מדינה להגיש בקשה בחוץ-לארץ

אדם החייב במתן הודעה לפי סעיף 137 לא יגיש מחוץ לישראל בקשת-פטנט או בקשת-הגנה אחרת על אמצאתו זולת - באחת מאלה:

(1) קיבל על כך מראש היתר מידי נציב שירות או מידי עובד-ציבור אחר שהוסמך לכך;

(2) תוך ששה חדשים מיום שהודיע על אמצאתו לפי סעיף 137 לא נקבע כי זכויותיו באמצאה, כולן או מקצתן, עברו, על פי סעיף 132 או על פי הסכם, למדינה או למפעל או למוסד של המדינה שבו עבד.

139. חובת גילוי פרטים

מי שמסר הודעה לפי פרק זה וכן מי שהיה חייב במתן הודעה כאמור חייב לגלות למעביד בכל עת את כל פרטי האמצאה וכל פרט נוסף שיש לו חשיבות לענין הסעיפים 132, 135, ו- 140.

140. חובת סיוע בהשגת הגנה על אמצאת שירות

מי שהמציא אמצאת-שירות שהבעלות עליה, כולה או מקצתה, עברה למעבידו לפי סעיף 132 או על פי הסכם, חייב לעשות את כל הנדרש ממנו על ידי המעביד לשם קבלת הגנה על האמצאה, בכל מקום שהוא, לטובת המעביד, ולחתום על כל מסמך הדרוש לכך; לא עשה כן, רשאי הרשם להתיר למעביד לעשות כן, לאחר שנתן לעובד הזדמנות להשמיע את טענותיו.

141. חובת סודיות

כל עוד לא הוגשה בקשת-פטנט על אמצאת-שירות, לא יגלו העובד, המעביד וכל אדם אחר שהדבר נמסר לו בסוד, פרטים על האמצאה.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשת פטנט

 2. תיקון פטנט

 3. רישום פטנט

 4. רשם פטנטים

 5. חוק הפטנטים

 6. אגרות פטנטים

 7. כשירות לפטנט

 8. פטנט מוסף

 9. אמצאות בשירות

 10. ערעור הפרת פטנט

 11. בעלות על פטנטים

 12. ניצול פטנט לרעה

 13. זכויות בעל הפטנט

 14. החלטה בבקשה לפטנט

 15. התנגדות לבקשת פטנט

 16. ביטול / מחיקת פטנט

 17. סכסוך פטנטים

 18. תקנות הפטנטים

 19. תביעה על הפרת פטנט

 20. בקשות פטנט בינלאומיות

 21. פטנטים – זכויות המדינה

 22. הארכת תקופת הגנה על פטנט

 23. ביטול פטנט לבקשת צד שלישי

 24. ערעור על החלטת רשם הפטנטים

 25. אמצאות בנושא אנרגיה גרעינית

 26. פקודת הפטנטים והמדגמים

 27. פקודת הפטנטים שעת חירום

 28. צו הפטנטים קביעת מפעלים ומוסדות

 29. ערעור על החלטת סגנית רשם הפטנטים

 30. הסכם לייצר / למכור מוצרים מוגנים כפטנטים בישראל - תמורת תמלוגים

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון