ביטול / מחיקת פטנט


ביטול / מחיקת פטנט

חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן:

73. מחיקה או ביטול פטנט לפי בקשת בעל הפטנט

(א) בעל פטנט רשאי לבקש מהרשם למחוק או לבטל פטנט שניתן לו.

(ב) הרשם יפרסם ברשומות, על חשבון המבקש, בקשה למחיקה או לביטול פטנט לפי סעיף זה.

(ג) הרואה עצמו נפגע על ידי בקשה למחיקה או לביטול פטנט לפי סעיף זה רשאי, בדרך שתיקבע, להגיש לרשם התנגדות תוך שלושה חודשים מיום פרסום הבקשה ואם הבקשה פורסמה יותר מפעם אחת - מיום הפרסום האחרון.

(ד) לא הוגשה התנגדות לפי סעיף קטן (ג), ימחק הרשם את הפטנט או יבטלו, הכל כפי שביקש בעל הפטנט.

(ה) הוגשה התנגדות והיא בוטלה, נדחתה או נתקבלה במקצתה בידי הרשם, בהחלטה אשר סיימה את הדיון בהליך שנערך בפניו, ימחק הרשם את הפטנט או יבטלו זולת אם הוגש ערעור על החלטת הרשם ונמסרה הודעה כאמור בסעיף 35, לא יאוחר מהמועד שנקבע לפי אותו סעיף.

(ו) הוגשה בקשה למחיקה או לביטול על ידי בעל הפטנט, אגב קיום הליכים בענין הפטנט בבית המשפט, יחליט הרשם אם למחוק את הפטנט או לבטלו; הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה) יחולו גם לענין בקשה לפי סעיף קטן זה.

(ז) הרשם יפרסם ברשומות הודעה על ביטול הפטנט או על מחיקתו.

73א. תוקף ביטול או מחיקה

(א) בוטל פטנט סופית על פי בקשת בעל הפטנט, ירשום הרשם את דבר הביטול בפנקס, ורואים את הפטנט כאילו לא ניתן.

(ב) נמחק פטנט סופית על פי בקשת בעל הפטנט, ירשום הרשם את דבר המחיקה בפנקס ורואים את הפטנט כאילו נמחק ביום הגשת הבקשה לפי סעיף 73(א).

ביטול פטנטים טובת הציבור

129. סמכות הרשם לבטל פטנטים

(א) הרשם רשאי לבטל פטנט שלגביו ניתן רשיון לפי פרק זה אם שוכנע כי לא היה במתן לרשיון כדי למנוע ניצול לרעה של המונופולין שהיה העילה למתן הרשיון.

(ב) לא יזדקק הרשם לבקשה לפי סעיף זה אלא אם הוגשה על ידי מי שכשיר לקבל את הרשיון ולאחר תום שנתיים מיום שניתן לראשונה רשיון לפי פרק זה לגבי אותו פטנט.

130. תוקף צו ביטול

ביטול פטנט לפי סעיף 129 ייכנס לתקפו כעבור ששים יום מיום מתן החלטת הרשם או ביום מאוחר יותר שקבע הרשם; הוגש ערעור על הביטול, רשאי בית המשפט לעכב את כניסתו לתוקף או לקבוע תנאים לה או לעיכובה.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשת פטנט

 2. תיקון פטנט

 3. רישום פטנט

 4. רשם פטנטים

 5. חוק הפטנטים

 6. אגרות פטנטים

 7. כשירות לפטנט

 8. פטנט מוסף

 9. אמצאות בשירות

 10. ערעור הפרת פטנט

 11. בעלות על פטנטים

 12. ניצול פטנט לרעה

 13. זכויות בעל הפטנט

 14. החלטה בבקשה לפטנט

 15. התנגדות לבקשת פטנט

 16. ביטול / מחיקת פטנט

 17. סכסוך פטנטים

 18. תקנות הפטנטים

 19. תביעה על הפרת פטנט

 20. בקשות פטנט בינלאומיות

 21. פטנטים – זכויות המדינה

 22. הארכת תקופת הגנה על פטנט

 23. ביטול פטנט לבקשת צד שלישי

 24. ערעור על החלטת רשם הפטנטים

 25. אמצאות בנושא אנרגיה גרעינית

 26. פקודת הפטנטים והמדגמים

 27. פקודת הפטנטים שעת חירום

 28. צו הפטנטים קביעת מפעלים ומוסדות

 29. ערעור על החלטת סגנית רשם הפטנטים

 30. הסכם לייצר / למכור מוצרים מוגנים כפטנטים בישראל - תמורת תמלוגים

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון