תיקון פטנט


פסק דין

חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967 קובע כדלקמן:

65. זכות לתיקון

בעל פטנט רשאי לבקש תיקון פירוט הפטנט לשם הבהרה או סילוק שגיאה שנפלה בו או לשם צמצום תביעותיו.

66. תנאי לתיקון

הרשם ירשה תיקון, אם שוכנע שאין בו כדי להרחיב את היקף התביעות שבפירוט או כדי להוסיף לפירוט דברים שלא נזכרו בו בעיקרם מלכתחילה; דבר מתן הרשות לתקן יפורסם ברשומות.

67. ההתנגדות לתיקון

כל אדם רשאי להתנגד בפני הרשם למתן רשות לתקן פירוט; ההתנגדות תהא במסירת הודעה לרשם תוך שלושה חדשים מיום פרסום מתן הרשות לתקן.

68. עילות ההתנגדות

אלה עילות ההתנגדות למתן רשות לתקן:

(1) קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך שלא להתיר את התיקון;

(2) התיקון אינו משיג את המטרה שלמענה נתבקש.

69. תיקון טעויות סופר

(א) בעל פטנט רשאי לבקש תיקון של טעותסופר שנפלה בפירוט הפטנט, והרשם ירשה את התיקון אם שוכנע שהוא מתקן טעותסופר בלבד.

(ב) הרשם רשאי מיזמתו ובהסכמת בעל הפטנט לתקן טעות סופר שמצא בפירוט.

70. בקשות לתיקון בעת הליכים משפטיים

(א) הוגשה בקשה לתיקון של פטנט בזמן שתלוי ועומד בבית המשפט הליך בשל הפרת אותו פטנט או ביטולו, לא ידון בה הרשם אלא ברשות בית המשפט.

(ב) ניתנה הרשות, יחליט הרשם בבקשה לאחר שנתן לכל לבעלי הדין באותו הליך הזדמנות להשמיע טענותיהם בפניו.

(ג) נפתחו הליכים בבית-משפט בשל הפרת פטנט, לאחר שהוגשה לרשם בקשה לתיקון הפירוט, יוסיף הרשם לדון בבקשה, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת לענין זה.

71. רישום תיקון

לא הוגשה התנגדות לתיקון, או הוגשה ונדחתה בהחלטת הרשם או בפסק-דין סופי, או ניתנה רשות לתקן את הפירוט על ידי בית המשפט על פי סעיף 190, ירשום הרשם את התיקון בפנקס, ומיום הרישום דין הפירוט המתוקן כאילו נתקבל כך מלכתחילה.

72. קבלת תיקון ראיה מכרעת לתקפו

רישום התיקון הוא ראיה מכרעת לכך כי התיקון מותר לפי סעיף 66, זולת אם הושג בתרמית.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשת פטנט

 2. תיקון פטנט

 3. רישום פטנט

 4. רשם פטנטים

 5. חוק הפטנטים

 6. אגרות פטנטים

 7. כשירות לפטנט

 8. פטנט מוסף

 9. אמצאות בשירות

 10. ערעור הפרת פטנט

 11. בעלות על פטנטים

 12. ניצול פטנט לרעה

 13. זכויות בעל הפטנט

 14. החלטה בבקשה לפטנט

 15. התנגדות לבקשת פטנט

 16. ביטול / מחיקת פטנט

 17. סכסוך פטנטים

 18. תקנות הפטנטים

 19. תביעה על הפרת פטנט

 20. בקשות פטנט בינלאומיות

 21. פטנטים – זכויות המדינה

 22. הארכת תקופת הגנה על פטנט

 23. ביטול פטנט לבקשת צד שלישי

 24. ערעור על החלטת רשם הפטנטים

 25. אמצאות בנושא אנרגיה גרעינית

 26. פקודת הפטנטים והמדגמים

 27. פקודת הפטנטים שעת חירום

 28. צו הפטנטים קביעת מפעלים ומוסדות

 29. ערעור על החלטת סגנית רשם הפטנטים

 30. הסכם לייצר / למכור מוצרים מוגנים כפטנטים בישראל - תמורת תמלוגים

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון