שינוי שכר עובדים - סכסוך קיבוצי


פסק דין

1. המבקשת (להלן - ההסתדרות), הגישה בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי (להלן - הבקשה) וכן הגישה בקשה ליתן סעדים זמניים, הסעדים שהתבקשו בשתי הבקשות דלעיל זהים ויפורטו להלן:


א. צו קבוע האוסר על מי מבין הרשויות המאוחדות (משיבים 4 - 15) לבצע כל שינוי הנוגע לשכר העובדים, מעמדם, זכויותיהם, רווחתם ובטחונם התעסוקתי, לרבות קיום מכרזים, וזאת עד לאחר ניהול משא ומתן לחתימתו של הסכם קיבוצי להסדיר את זכויות העובדים כאמור ולחתימתו של הסכם בפועל.


ב. צו קבוע האוסר על המשיבה 1 להוציא הנחיות הנוגעות לשכר העובדים, מעמדם, רווחתם ובטחונם התעסוקתי וכן האוסר על המשיבה 1 לחייב את הרשויות המאוחדות ביישום ההנחיות לרבות קיום המכרזים וזאת עד לאחר ניהול משא ומתן לחתימתו של הסכם קיבוצי שיסדיר את זכויות העובדים כאמור, ולחתימתו של הסכם בפועל.


ג. צו הצהרתי לפיו על המשיבים החובה לניהול משא ומתן לחתימתו של הסכם קיבוצי בנוגע להשלכות תוכנית איחוד הרשויות על שכר העובדים, מעמדם, זכויותיהם, רווחתם ובטחונם התעסוקתי וזאת בתום לב.


ד. צו הצהרתי לפיו מי מבין המשיבים אינם יכולים לנקוט בצעדים חד צדדיים הנוגעים לשכר העובדים, מעמדם, זכויותיהם, רווחתם ובטחונם התעסוקתי לאור הסדרתם של יחסי העבודה ברשויות המאוחדות בפרט, וברשויות בישראל בפרט, במסגרת של הסכמים קיבוציים.


2. לידתה של הבקשה בתוכנית לאיחוד הרשויות המקומיות (להלן - תוכנית האיחוד) אשר באה לביטוי בפרק ב' לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו - 2004) (מס' 2), התשס"ג-2003, ס"ח 1897 (להלן - החוק), והתקנות שהותקנו מכוחו - תקנות התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו - 2004) (מס' 2) (איחוד רשויות מקומיות) (הוראת שעה), התשס"ד-2003 (להלן - התקנות).


3. לטענת ההסתדרות, בעקבות תוכנית האיחוד, הוציאה גב' יפעת שבי - מרכזת איחוד רשויות במשרד הפנים ביום 12.1.04 הנחיות לראשי הרשויות המאוחדות כיצד עליהם לנהוג בנושאי כוח אדם, לרבות בנושא ביצוע מכרזים פנימיים למנהלי מחלקות ואגפים, ולרבות בנושא תנאי פרישה של העובדים המועסקים.


4. ההסתדרות טוענת, כי אין היא מתנגדת לחוק ולתקנות, אולם ביצוע תוכנית האיחוד בכל הנוגע לזכויות העובדים מצריך משא ומתן עם ההסתדרות, שכן ביצוע התוכנית בדרך המותווית על ידי משרד הפנים עלול לפגוע בזכויות העובדים.


5. המדינה, מרכז השלטון המקומי ונציגי הרשויות אשר טענו בפנינו, אינם מתנגדים לניהול משא ומתן לגבי ההשלכות שעלולות להיות לתוכנית האיחוד על זכויות העובדים, אולם לשיטתם משא ומתן זה אסור שיעכב את ביצוע תוכנית האיחוד, לרבות המשך קיום המכרזים.


6. חלק מהמשיבים טוענים, כי הגיעו כבר להסכם עם עובדיהם באשר לכל הנובע מתוכנית האיחוד, ולכן הבקשה לגביהם איננה אקטואלית עוד.


7. לאחר ששמענו את הצדדים ועיינו בטענותיהם, אנו מחליטים כדלקמן:


א. תוכנית האיחוד אינה דבר של יום ביומו, וככל שיש לתוכנית זו השלכות לעניין זכויות העובדים, יש לנהל משא ומתן בנושאים אלה עם ההסתדרות.


ב. בהקשר זה יש לציין את האמור בסעיף 13 לחוק הקובע:

"(א) בתוך שלושה חודשים מיום הבחירות לרשות המאוחדת יכין ראש הרשות המאוחדת תוכנית לאיחודן של הרשויות המקומיות לרשות המאוחדת בתום תקופת המעבר; תוכנית האיחוד תתייחס בין השאר לפעולות שאותן תנקוט הרשות המאוחדת כדי לבצע את האיחוד כאמור, ובכלל זה איחוד יחידות ומערכות, נכסים, זכויות והתחייבויות, פיטורי עובדים, ופירוק תאגידים בשליטת רשות מקומית שאינם נחוצים למילוי תפקידיה של הרשות המאוחדת, וכן למועדים לביצוע הפעולות כאמור; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הכנת התוכנית לפי סעיף זה ופרטים נוספים שיכללו בה, ויכול הוא לקבוע הוראות כאמור, דרך כללא לסוגים של רשויות מקומיות; לעניין זה, "תאגיד בשליטת רשות מקומית" - תאגיד עירוני כמשמעותו בסעיף 249א לפקודת העיריות וכן תאגיד שבו יש למועצה מקומית כמשמעותה בפקודת המועצות המקומיות לפחות מחצית ההון או מחצית כוח ההצבעה בו.


(ב) תוכנית האיחוד תוגש לשר מיד לאחר הכנתה".


ג. אנו סוברים, כי האמור בסעיף 13 לחוק ובתקנות, מותיר עדיין מרחב מספיק דיו לניהול משא ומתן בקשר לתוכנית האיחוד והשלכותיה על זכויות העובדים.


ד. קיום המשא ומתן האמור לא יעכב את קיומם של המכרזים לגבי המשרות הסטטוטוריות, שהמועד האחרון לקיומם הוא 31.3.04. ברם, כל עובד שיראה עצמו נפגע כתוצאה מהליכי המכרזים ותוצאותיהם, יהא זכאי למצות זכויותיו, לרבות באמצעות משא ומתן, כל זאת כאמור בלי לעכב את הליכי המכרז.


ה. לגבי שאר המשרות שאינן סטטוטוריות, ינוהל משא ומתן ברציפות עם ההסתדרות בהיותה הארגון היציג, שיסתיים לא יאוחר מתום חודש אפריל 2004. בתקופה זו יוקפאו הליכי המכרזים, ולא יבוצעו שום שינויים בזכויות העובדים הנובעים מתוכנית האיחוד. כל הצדדים ינהלו את המשא ומתן באופן ענייני ובתום לב, תוך מטרה להגיע להחלטות מוסכמות.


ו. במקומות, בהם הגיעו מי מהמשיבים להסכמים עם העובדים, הנובעים מתוכנית האיחוד, לא יפתחו הסכמים אלה מחדש.


ז. הצדדים ידווחו לבית הדין לא יאוחר מתאריך 5.5.04 על תוצאות המשא ומתן ביניהם.


8. אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות סעיף הסכם קיבוצי

 2. זכויות מכוח הסכם קיבוצי

 3. שעות נוספות הסכם קיבוצי

 4. הסכם קיבוצי בזק

 5. הסכם קיבוצי תדיראן

 6. הסכם קיבוצי עירייה

 7. הסכם קיבוצי בענף הבניה

 8. חוק סכסוכי עבודה

 9. הסכם 87

 10. בוררות - הסכם קיבוצי

 11. בקשת צד לסכסוך קיבוצי

 12. הסכם קיבוצי - הסכם 99

 13. דרגה 16 - סכסוך קיבוצי

 14. הכרזת סכסוך עבודה

 15. הסכם קיבוצי בענף המלונאות

 16. תצהיר בסכסוך קיבוצי

 17. זכאות עמלות - הסכם קיבוצי

 18. תקנות הסכמים קיבוציים

 19. האם הסכם הוא הסכם קיבוצי ?

 20. הסכם קיבוצי - העסקת עובדים

 21. הסכם קיבוצי - הסכמים קיבוציים

 22. פיטורים בניגוד להסכם קיבוצי

 23. אחרון נכנס ראשון יוצא

 24. פסקי דין בסכסוך עבודה

 25. הסכם קיבוצי כללי לתעשיית הדפוס

 26. אי קידום בדרגה - סכסוך קיבוצי

 27. סעיף 33ז' חוק הסכמים קיבוציים

 28. הסתדרות המח''ר - סכסוך קיבוצי

 29. פתיחת תחנת הצלה - סכסוך קיבוצי

 30. מבוי סתום במו"מ - סכסוך קיבוצי

 31. הסתדרות המעו''ף - סכסוך קיבוצי

 32. עמיתי קרן הפיצויים - הסכם קיבוצי

 33. שינוי שכר עובדים - סכסוך קיבוצי

 34. סעיף יישוב סכסוכים - חוקת העבודה

 35. הסכם קיבוצי - החזרה לעבודה

 36. הסכם הפנסיה בתעשיה – סכסוך קיבוצי

 37. השבתת מערכת הבנקאות - סכסוך קיבוצי

 38. אישור להכריז על סכסוך עבודה

 39. חוקת העבודה שלטון מקומי-דרגות

 40. סעיף 33י לחוק הסכמים קיבוציים

 41. הגדרת "עובד אבטחה" הסכם קיבוצי

 42. הפרשה לפיצויים לפי הסכם קיבוצי

 43. הסכם קיבוצי - מנהלים בבתי ספר יסודיים

 44. הסכם קיבוצי של עובדי מפעלי כור

 45. ההסתדרות הרפואית בישראל - הסכם קיבוצי

 46. טופס בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי

 47. הגדרת "מעילה באמון" חוקת העבודה

 48. הסכם קיבוצי בענף ההובלה – פיטורים

 49. מניעת הפחתת שכר - בקשת צד לסכסוך קיבוצי

 50. זכאות לתוספת שכר מכוח הסכם קיבוצי

 51. חוקת העבודה למוסדות ההסתדרות – עובד קבוע

 52. סכסוך עבודה - לעובדי ציוד מכני נמל אשדוד

 53. טופס בקשה משותפת לדיון בסכסוך קיבוצי

 54. שכר לעובדים במקצועות הנדסיים - הסכם קיבוצי

 55. העברת סכסוך קיבוצי להליך סכסוך יחיד

 56. תביעה עובדי תעשיה אוירית - הסכם קיבוצי מיוחד

 57. הפרת הוראות חוקת העבודה לעובדים במוסדות ההסתדרות

 58. הסכם קיבוצי תכנית הבראה - תביעה ביטול פיטורים פגם שימוע

 59. שייכות העובד לקבוצת העובדים בהסכם קיבוצי - היקף תחולתם

 60. בקשת צד בסכסוך קיבוצי לפרש סעיף הצמדה, שיש בהסכם קיבוצי

 61. תקנה 1 א' לתקנות בית הדין לעבודה (סדר הדין בסכסוך קיבוצי), התשכ"ט - 1969

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון