תקיפת כישורי זוכה במכרז


פסק דין

השופטת נילי ארד

1. ביום 1.10.03 נבחר המשיב הפורמאלי (להלן: מר ויסמן) בדרך של מכרז פנימי, למשרת מנהל נמל חדרה (להלן: המשרה). כנגד מינויו של מר ויסמן למשרה הגיש המערער (להלן: האיגוד) תובענה לבית הדין האזורי בחיפה (ס"ק 35/03; סגן השופט הראשי איטה קציר ונציגי ציבור מר מתי אבני ומר אורי אורן). לאחר שבחן את נסיבות המקרה, קבע בית הדין האזורי, בפסיקתו מיום 21.4.04, כך: עניינה של התביעה בשאלה עובדתית פשוטה של תקיפת כישורי הזוכה במכרז; זוהי תביעה רגילה בסכסוך היחיד, הבאה בשערי בית הדין מעשה יום יום; אין מדובר בסכסוך קיבוצי בין שני צדדים היכולים להיות צדדים להסכם קיבוצי מיוחד, אף אין מדובר בפרשנות של סעיף בהסכם קיבוצי; על כן, אין הצדקה משפטית לדון בתביעה, כפי שהוגשה, במסגרת הליך קיבוצי ואין להיעתר לבקשת האיגוד, רק מחמת "הנוחיות שבדבר".

אי לכך, קיבל בית הדין האזורי את בקשת המשיבה (להלן: המדינה) למחיקת ההליך כהליך קיבוצי והוֹרָה, כי התיק יידון כתביעה רגילה בבית הדין.

כנגד העברתו של ההליך ל"פסים" של תביעה רגילה, מכוון ערעורו של האיגוד.


2. במענה לשאלותינו, במהלך הדיון בערעור, ציין מזכיר הארגון מר אבי לוי, ברוב הגינותו, שלאיגוד "אין טענות נגד ויסמן עצמו" אלא עניינו בשאלה אם מר ויסמן היה רשאי להתמודד במכרז, לפי הוראות התקשי"ר.
בא כח האיגוד הוסיף וטען, כי יש להותיר על כנה את התובענה כסכסוך קיבוצי. שכן, בדרך זו ניתן יהיה לברר את הסוגיה העקרונית בדבר כשירותו של עובד בשירות המדינה, המועסק בחוזה מיוחד, להשתתף במכרז פנימי ולזכות בו. על רקע זה תידון ותיבחן אף כשרות בחירתו ומינויו של מר ויסמן למשרה.


3. יוטעם, כי העותר היחיד כנגד מינויו של מר ויסמן למשרה הוא האיגוד. בעוד אשר איש מבין ששת העובדים שהציגו מועמדותם למשרה, לא עתר כנגד המינוי. זאת, למרות שהם הנפגעים הישירים, לכאורה, מבחירתו של מר ויסמן ובידם זכות התביעה הראשונית. טענתו של בא-כח האיגוד שאותם מועמדים חששו מלנקוט בהליך משפטי נגד מינויו של מר ויסמן למשרה, לאחר שהפך להיות מנהלם, איננה תירוץ הולם לאי הגשת תביעה כנגד הליכי המכרז. שכן, כזה הוא מצב הדברים הרגיל בתביעות כנגד זכייתו של אחד מהמועמדים במכרז. חששו של אחד המתמודדים במכרז מפני פגיעתו של חברו הנבחר, בביטחון התעסוקתי של העותר, נתון להגנת בית הדין, ככל שיתבקש מבעוד מועד.


4. לאחר שנתנו דעתנו לכל החומר שהובא לפנינו ולטענות הצדדים, ועל רקע האמור לעיל, הגענו לכלל מסקנה כי דינו של הערעור להדחות. אין אנו מוצאים טעם משפטי המצדיק התערבותנו בפסיקתו של בית הדין האזורי ודינה להתאשר מטעמיה.


ככל שהמדובר בהיבט הכללי, בדבר כשירותם של עובדי מדינה המועסקים בחוזה אישי להשתתף במכרז פנימי, הרי שאין מניעה לברר סוגיה זו, אותה מעלה האיגוד, אצל הרשויות המוסמכות, או בדרך של הגשת הליך קיבוצי לבית הדין, ככל שיראה האיגוד לעשות כן.
אולם, לשם הבהרת ההיבט הכללי, כאמור, אין לדון בו בכריכה אחת עם סכסוך היחיד שעניינו כשרות בחירתו ומינויו של מר ויסמן, למשרה.


5. הנה כי כן, ערעורו של האיגוד נדחה במובן זה, שתקיפת בחירתו ומינויו של מר ויסמן למשרה, בדרך של מכרז פנימי, באה בגדר סכסוך היחיד ואין היא בגדר סכסוך קיבוצי.


6. סוף דבר - הערעור נדחה. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול מכרז

 2. אפליה במכרז

 3. פגמים במכרז

 4. מינוי ללא מכרז

 5. חוזה פיתוח מכרז

 6. מכרז ביטוח לאומי

 7. חוק חובת המכרזים

 8. איסור פרסום מכרז

 9. הסכם בוררות מכרז

 10. מכרז למינוי אימאם

 11. מכרז מנהל בית ספר

 12. מכרז עבודות תכנון

 13. מכרז פנימי בעירייה

 14. מכרז להסעות תלמידים

 15. טענות כלפי תנאי מכרז

 16. הקפאת מכרזים פנימיים

 17. פגם באופן ביטול מכרז

 18. הודעה על זכייה במכרז

 19. השיקולים לביטול מכרז

 20. מכרז קווי נסיעה

 21. עמידה בתנאי סף – מכרז

 22. תקנות פטור ממכרז

 23. דרישות השכלה - מכרזים

 24. איגוד ערים מכרז

 25. עיכוב הליכי מכרז

 26. הכנת מסמכי מכרז

 27. תקיפת כישורי זוכה במכרז

 28. מכרז שירותי סריקה

 29. פטור ממכרז עירייה

 30. עצירת הליכי מכרז

 31. שינוי במפרט מכרז

 32. תקנות חובת המכרזים

 33. מכרז אחזקת כבישים

 34. מחסן ממוחשב - מכרז

 35. מכרז מערכות השקייה

 36. מכרז לתפקיד מבקר העירייה

 37. מכרז כיכרות באשדוד

 38. הצעה במכרז מקרקעין

 39. תקנות העיריות מכרזים

 40. שטח בניה מירבי על פי מכרז

 41. ביטול מכרז של ביטוח לאומי

 42. הצעה גרעונית במכרז

 43. פתיחת תיבת המכרזים

 44. מכרז פנימי כלכלנים – סכסוך

 45. צמצום משתתפים במכרז

 46. נמל חיפה - מכרז בניה

 47. שכונת הארגזים - מכרז

 48. אכיפת מסירת עבודה לפי מכרז

 49. ביטול מכרז לאחר הצעות

 50. מכרז עבודה עם העירייה

 51. הצעות להפעלת מעון יום

 52. עתירה לקיום מכרז פתוח

 53. האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?

 54. מכרז רכישת ציוד מעבדה

 55. מכרז למינוי מבקר פנים בעיריה

 56. זכאות להשתתף במכרזים פנימיים

 57. מכרז סגור - פסילת הצעה

 58. ועדת המכרזים שידורי טלוויזיה

 59. מכרז עבודות ניקוז חיפה

 60. מכרז מינוי מפקד שירותי כבאות

 61. עתירה נגד תוצאות מכרז

 62. הנחה בהצעת מחיר - מכרז

 63. כריית חול - פטור ממכרז

 64. עיכוב הליכי מכרז פומבי

 65. מכרז שירותי גביית חובות

 66. הוצאת מגרש למכרז פומבי

 67. מכרז מקלט לנערות במצוקה

 68. ביטול מכרז שירותי גרירה

 69. ניסיון קודם כתנאי למכרז

 70. מכרז לתפקיד בנמל אשדוד

 71. מכרז התפלת מי ים באשדוד

 72. בקשה ביטול מינוי מנכ"ל – מכרז

 73. מכרז שירותי רפואה דחופה

 74. עתירה מנהלית לביטול מכרז

 75. סבירות דרישת ניסיון במכרז

 76. ביטול מכרז למכירת מקרקעין

 77. אי עמידה בתנאי סף של מכרז

 78. התפטרות במקום עבודה שאיבד מכרז

 79. היטלי פיתוח במכרז עירייה

 80. הוראות החשכ"ל ביחס למכרז

 81. הגבלת מספר משתתפים במכרז

 82. מכרז עבודות חשמל - בית ספר

 83. צו זמני להקפאת מכרז פנימי

 84. מכרז רכב וחלפים - צו מניעה

 85. מכרז דיור מטעם המשרד לקליטת עליה

 86. מכרז שירותי ניקיון בעירייה

 87. ביטול זכיה במכרז של העירייה

 88. עתירה נגד זכיה במכרז פומבי

 89. תקיפת מכרז של חברה ממשלתית

 90. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש

 91. טעות אריתמטית - ועדת המכרזים

 92. מיון מוקדם - ועדת המכרזים לגז טבעי

 93. קניית רכב ממכרז הוצאה לפועל

 94. ביטול מכרז איסוף ופינוי אשפה

 95. הגדלה של מספר המשתתפים במכרז

 96. בחירת מנהל בית ספר - מכרז או ועדה ?

 97. סמכות בית דין לדון בהשלכותיו של מכרז

 98. הצעה שלא הוכנסה לתיבת המכרזים

 99. מכרז עובדי סמך - טיפול בקשישים

 100. תקנות העיריות מכרזים לקבלת עובדים

 101. צו מניעה אוסר לפרסם מכרז למנות מנהל חדש

 102. חוזה לפני חקיקת חוק חובת המכרזים

 103. מכרז פינוי פסולת - תעשייה אווירית

 104. ביטול השתתפות על ידי מזמין המכרז

 105. ערבות לא מתאימה למדד הבסיס במכרז

 106. בקשה למנוע הקצאת מגרשים בדרך של פרסום מכרז

 107. חברת ניקיון הפסידה במכרז - פיצויי פיטורים

 108. קבלן משנה לביצוע עבודת ניקיון במכרז

 109. העברת רכבים שנרכשו במסגרת מכרז באיחור

 110. מכרז לקבלת הצעות לניהול והפעלת חניונים

 111. תקנות חובת המכרזים התקשרויות מערכת הבטחון

 112. צו מניעה לביטול מכרז למינוי דובר עירייה

 113. זכות להישאר בתפקיד / בעבודה עד פרסום הליכי מכרז

 114. החזר ערבות למציע במכרז עקב ביטולו זכייתו

 115. מכרז לביצוע עבודות פיתוח תשתיות בהוד השרון

 116. תקנות חובת המכרזים חובת שיתוף פעולה תעשייתי

 117. הסכם לאחר זכיה במכרז למתן שירותי גינון ואחזקה

 118. שומר בסופרמרקט "זיל וזול" פוטר - הפסידה מכרז בקו-אופ

 119. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של עיריית באר שבע

 120. עבדה כסייעת לגננת פוטרה בטענה שהיא מונתה ללא מכרז

 121. מכרז בחירת עובד - התאמת עובד לדרישות תקן - נטל הוכחת נוהג

 122. תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית

 123. האם היועץ במכרז קבע ניקוד בלא כל נימוק ו/או אסמכתא ?

 124. עתירה לפסילת הצעה במכרז, מאחר וצירפה להצעתה ערבות מיטיבה

 125. רשלנות המינהל במשלוח שובר התשלום בנפרד מהודעת הזכייה במכרז

 126. בקשה לביטול פסילת הצעה למכרז פומבי לשירותי ניקיון בבתי ספר

 127. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים במכרז להצבת והפעלת דוכני קפה

 128. תביעה שעניינה מכרז פנימי לתפקיד אמרכ"לית במעון של משרד הרווחה

 129. במסמכי המכרז נקבעו עקרונות ושיטות השקלול והניקוד שיינתנו למציעים

 130. פסק דין הצהרתי מדיניות המונעת מקציני הים להציג את מועמדותם במכרזים פנימיים

 131. תביעה למתן צו קבוע לביטול מכרז למשרות ניהול לתפקיד מנהל בית ספר יסודי

 132. תקנה 30 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) שעניינה "מינוי המועמדים"

 133. חבר מועצת עירייה זכה במכרז העירייה - סעיף 122 ב 3 לפקודת העיריות

 134. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון