הפררוגטיבה הניהולית


היקפה של הפררוגטיבה הניהולית אינה קבועה שכן אינה עומדת בפני עצמה. על המעביד בהפעילו את הפררוגטיבה הניהולית שלו, לקחת בחשבון את זכויות עובדיו ואת צורכיהם הסבירים. פררוגטיבה ניהולית אינה מילת קסם המאפשרת כל פעולה של ההנהלה, יש להפעיל אותה מבלי לפגוע בעובד במידה לא פרופורציונלית. (ראה: ע"ע 300323/97 מדינת ישראל נ' משה נהרי פד"ע לה 318).

בית הדין הארצי בעס"ק 400005/98 הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח' נ' מדינת ישראל פד"ע לה 318, דן בהרחבה בהיקף הפררוגטיבה הניהולית והבחין בין נושאים לגביהם אין המעביד חייב לנהל משא ומתן, נושאים לגביהם חל איסור לנהל משא ומתן, נושאים לגביהם חייב המעביד לנהל משא ומתן ונושאים מעורבים.

נושאים שלגביהם חייב המעסיק לנהל משא ומתן הינם נושאים בעלי נגיעה משמעותית לעובדים, וביניהם: שכר העובדים לרבות תמורה אחרת בגין העבודה; תכניות עידוד לרבות פרמיות ושיתוף עובדים ברווחים; קידום בעבודה, לרבות דירוגים ודרגות; פנסיה וביטוחים מסוגים שונים; בטיחות וגהות; שירותים והנחות בעבודה לרבות ארוחות בעבודה.

לעומת זאת, פררוגטיבת הניהול הינה מוחלטת בנושאים שאין להם נגיעה ישירה או משמעותית לעובדים: "מעסיק אינו חייב לנהל משא ומתן קיבוצי בנושאים הנוגעים לניהול המפעל והעסק ואשר אין להם נגיעה ישירה או משמעותית לעובדים... נושא המצוי בסמכות הניהולית של הנהלת המפעל מוגדר גם כנושא שלגביו ישנה "פרורוגטיבה ניהולית" למעסיק.

דוגמאות לנושאים שלגביהם יש למעסיק "פרורוגטיבה ניהולית" הם, בין היתר: ההחלטה איזה מוצר לייצר; קביעת מחיר המוצר; הרכב חברי הנהלת המפעל; תכניות השיווק של המפעל; תכניות המחקר והפיתוח של המפעל; מקורות מימון המפעל וכדומה.המאחד נושאים אלה, הוא היותם חלק ממערך ניהול המפעל, המוטל על הנהלתו והמצוי בסמכותה. כאמור, בנושאים אלה מחליט המעסיק בגפו, מבלי שהוא נדרש להיוועץ בעובדים או לנהל עם ארגון העובדים משא ומתן קיבוצי."


ובהמשך:
"ההלכה הנוהגת בארץ היא, שלהנהלת מפעל ישנה סמכות מוחלטת לנהל את המפעל בכל הנוגע לנושאים שאינם בעלי נגיעה משמעותית לעובדים וזאת, מבלי להיוועץ בעובדים או לנהל עמם משא ומתן. מנגד, לגבי נושאים ניהוליים, שהם בעלי נגיעה לעובדים, דהיינו "נושאים מעורבים", חלות מידות שונות של חובת שיתוף העובדים." "נושאים מעורבים" הוגדרו : "נושאים אשר ההחלטות הניהוליות שמתקבלות בעניינם, הן בעלות השפעה או השלכה משמעותית על העובדים. בפועל, 'הנושאים המעורבים' נופלים לתווך שבין הנושאים שנוגעים ישירות ל'תנאי עבודה' או ל"יחסי עבודה" לבין נושאים הנוגעים בעיקר לתחום ה'פררוגטיבה הניהולית'." לגבי נושאים אלה יקבל המעביד החלטות באופן בלעדי. עם זאת, מכיוון שהחלטות אלו הן בעלות השלכה משמעותית על תנאי העבודה ועל יחסי העבודה בו, חייב המעסיק לנהל משא ומתן לגבי ההשלכות וההשפעות שיש להחלטות שהוא מקבל ומיישם.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפררוגטיבה הניהולית

 2. המונחים "עובד" ו-"מעביד"

 3. המעביד החדש באותו מקום עבודה

 4. דרישת המעסיק להפחית שכר

 5. נוהל מעבר ממעסיק למעסיק

 6. מחלוקת לגבי לזהות המעסיק

 7. חובת המעביד להגן על העובד

 8. איבוד ציוד עבודה של המעסיק

 9. חילופי מעבידים למקום רחוק

 10. תביעת מעביד נגד עובד לשעבר

 11. תביעה של מטפלת שעבדה בבית של מעביד

 12. תביעה של מעביד נגד עובד להחזר כספים

 13. המבחנים לקביעה מיהו המעסיק של העובד

 14. תמריץ מעסיקים - חוק עידוד המגזר העסקי

 15. זכויות עובדים – מכירת מפעל למעביד חדש

 16. אחריות לשמירה על רכוש של המעביד

 17. חובות המעסיק החדש בחילופי מעבידים

 18. מקום שיפוט בתביעת ארגון מעבידים נגד מעביד

 19. כרטיס נוכחות בעבודה - התכחשות מעביד

 20. טופס הודעה למעביד על הפניית עובד שירות

 21. תביעה נגד המעסיק להשבת סכומים שנוכו מהשכר

 22. חוק הגנה על עובדים - פגיעה עקב הגשת תלונה נגד המעביד

 23. טופס הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים

 24. הפררוגטיבה של המעביד להחליט כיצד הוא מבקש לנהל את עסקו

 25. העסקה ברציפות באותה עבודה במכון הכושר תחת 7 מעסיקים שונים

 26. יחסי עבודה הסתיימו לאחר אי העברת סכום כסף משמעותי שנגבה מלקוחות

 27. טענת המעסיק כי במרבית תקופת העבודה היתה העובדת מועסקת על ידי גורם אחר

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון