מתי כספים בקופת גמל יוכרו כתשלומים על חשבון פיצויי פיטורים ?


על פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה מקום בו משתלמים תשלומים לקופת גמל הם יוכרו כתשלומים על חשבון פיצויי פיטורים רק בשעה שבתקנון הקרן שבה מופקדים הכספים נקבעה הזיקה בין הפיטורים והזכות לקבלת הכספים (דב"ע מב3-133/ מוסדות חינוך-פלדמן)בפס"ד פלדמן טענה המעבידה כי יש לזקוף כספים שהופקדו על ידה לחסכון עבור העובד, על חשבון פיצויי פיטורים, וכי אי ביצוע הזקפה יגרום לתשלום כפל של פיצויי פיטורים. כב' הש' קבע בפסק הדין כי:"אכן, הצורך במניעת תשלומי כפל אינו שנוי במחלוקת, אבל במה דברים אמורים? במקרה שהכספים אשר העובד קיבל מקופת גמל או מוסד אחר לביטוח סוציאלי, או ממוסד בנקאי, אכן הופקדו שם לצורך פיצויי פיטורים, ובתקנות הקרן שבה מופקדים הכספים נקבעה זיקה בין הפיטורים והזכות לקבלת הכספים...והרי לא כל הפרשת סכומים על ידי מעביד לקופת תגמולים או לקרן ביטוח נעשית למטרת פיצויי פיטורים וניתנת לקיזוז ..."אף בבג"צ 739/79 פלתורס – ביה"ד הארצי לעבודה בו הוגש ערעור על פס"ד של ביה"ד הארצי לפיו אין להכיר בתשלום מקופה כתשלום על חשבון פיצויי פיטורים, נסמך בג"צ על אחד מנימוקיו של ביה"ד כי הכספים ששולמו לקופה אשר נבעו הן מהפרשות המעביד והן מהפרשות העובד, אינם מהווים חיסכון של המעביד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק קופות הגמל

 2. ניכוי מס קופת גמל

 3. סעיף 350 קופות גמל

 4. מבטחים - מעמד משפטי

 5. החזר ריבית קופות גמל

 6. תקנות קופות גמל

 7. קג"מ תאריך לידה

 8. חובה שבדין להפריש לגמל ?

 9. עיקול על קופת גמל

 10. תקנות קופות גמל 2008

 11. שחרור כספים שהצטברו בקופת גמל

 12. התפטרות בגלל הפרשות לקופת גמל

 13. תקנות מס הכנסה קופות גמל

 14. כספים בקופת גמל של חברה בפירוק

 15. אי העברת כספים לקופת גמל

 16. תביעה אי ביצוע הפרשות לקופת גמל

 17. פיצוי בגין אי הפרשה לקופת גמל

 18. פשיטת רגל - זכות לקבל כספים בקופת גמל

 19. תשלום לקופת גמל באיחור - ריבית פיגורים

 20. תביעה לתשלום יתרת הפרשות לקופת גמל

 21. יחסים משפטיים בין חבר קופת גמל לבין קופת גמל

 22. משיכת כספי קופות הגמל טרם שחלפו 15 שנים

 23. סעיף 147 לחוק הירושה - מוטבים קופת גמל / פוליסת ביטוח

 24. תקנות עבודת נשים מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל

 25. בקשה למתן פסק דין הצהרתי להגדלת תגמולים לקופת גמל

 26. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל עמלות הפצה

 27. מתי כספים בקופת גמל יוכרו כתשלומים על חשבון פיצויי פיטורים ?

 28. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל איתור עמיתים ומוטבים

 29. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל העברת כספים בין קופות גמל

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון