האם ליקוי שכלי עוצר התיישנות תביעה


החלטה

האם דינו של ליקוי שכלי כדינה של מחלת נפש, לצורך עצירת תקופת ההתיישנות ?

1. זוהי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד השופטת ה' גרסטל) במסגרתה נדחה ערעור המבקשת על החלטת כבוד רשמת בית המשפט המחוזי (בתוארה אז) ש' ברוש. בהחלטתה, דחתה הרשמת המלומדת את בקשתה של המבקשת לסילוק תביעת המשיבים על הסף.תחילתם של ההליכים המשפטיים שבין הצדדים, בתביעה, שהגישו המשיבים, בגין רשלנות רפואית כנגד המבקשת עוד בשנת 1995 (להלן: התביעה משנת 1995). מאז ועד היום, לא החלה התביעה להתברר לגופה, בשל שמתנהלים בין הצדדים הליכים רבים בבקשות שהגישה המבקשת לסילוק על הסף של התביעה האמורה. זהו אף עניינה של בקשת רשות ערעור זו.2. על פי הנטען בתביעה משנת 1995, ביוני 1969, כחמישה ימים לאחר לידתו של המשיב 1, הביאתהו אימו, המשיבה 3, לרופא ילדים המשמש בקופת חולים של המבקשת, בחולון, והתלוננה בפניו על תסמינים שונים שזיהתה בבנה וביניהם גוון עור צהוב ואיטיות בתגובות. הרופא, שבדק את התינוק, הרגיע, כך על פי הנטען, את האם, אמר לה לשוב לביתה והוסיף כי אין סיבה לדאגה. כ- 12 שעות מאוחר יותר הבחינה האם בהתדרדרות נוספת במצבו של תינוקה והבהילה אותו לבית החולים, שם אושפז התינוק במצב קשה ואובחן כסובל מצהבת המלולטית. על פי הנטען, כתוצאה ממחלת הצהבת בה חלה, נגרמו למשיב 1 נזק מוחי ופגיעות מוטוריות קשות. כאמור, תביעה זו הוגשה לבית המשפט קמא רק בשנת 1995 לאחר שחלפו 25 שנים ושמונה חודשים מיום שנולדה עילת התביעה. לאור זאת, הגישה המבקשת בקשה לסילוק על הסף, בהתבסס על טענה של התיישנות (להלן: בקשת הסילוק הראשונה). בקשה זו התקבלה והתביעה שהגישו המשיבים נדחתה על הסף.3. המשיבים פנו בערעור לבית משפט זה, בטענה כי מכוח הוראת סעיף 11 לחוק ההתיישנות התשי"ח-1968 (להלן: חוק ההתיישנות) לא התיישנה תביעתם (ע"א 3622/96 חכם נ' קופת חולים מכבי, פ"ד נב(2) 638). השאלה העיקרית שהתעוררה במסגרתו של אותו ערעור הייתה האם דינו של ליקוי שכלי כדינה של מחלת נפש, לצורך עצירת תקופת ההתיישנות. בית המשפט העליון (כבוד הנשיא א' ברק, והשופטים ט' שטרסברג-כהן, וי' אנגלרד) קבע כי יש להרחיב את תחולתו של סעיף 11 לחוק ההתיישנות, על דרך ההיקש, ולהחילו גם על הלוקה בשכלו. לאור קביעתו זו פסק בית המשפט כי תביעתו של המשיב 1 לא התיישנה ולפיכך גם תביעתם של המשיבים 2 ו- 3, כמיטיביו, לא התיישנה.4. לטענת המבקשת, רק לאחר שניתן פסק הדין בערעור התברר לה כי כבר בשנת 1976 הגישו המשיבים תביעה כנגד בית החולים בו נולד המשיב 1 וכנגד נתבעים נוספים. תביעה זו נסתיימה בהסדר פשרה, שקיבל תוקף של פסק דין, במסגרתו שולמו למשיבים 200,000 ש"ח (להלן: התביעה משנת 1976). עוד נתגלה למבקשת, לטענתה, כי יחד עם התביעה שהוגשה נגדה בשנת 1995 הוגשה תביעה נוספת נגד חלק מהנתבעים בתביעה משנת 1976, אשר נדחתה על הסף מחמת מעשה בית דין והתיישנות. המבקשת הגישה לבית משפט זה בקשה לדיון נוסף (דנ"א 5033/98 קופת חולים מכבי נ' חכם, פ"ד נד(1) 410). במסגרת זו טענה, בין היתר, כי עובדות אלה שנתבררו מהוות טעמים חדשים לדחייה על הסף של תביעת המשיבים מחמת התיישנות ומחמת מעשה בית דין. לבקשת המבקשת, בית משפט זה (כבוד הנשיא א' ברק, המשנה לנשיא ש' לוין, והשופטים ת' אור, א' מצא, וי' אנגלרד) קיים דיון נוסף בסוגיה שנדונה בערעור. בית המשפט אף זימן את באי כוח הצדדים לשמיעת טיעון משלים בעניין התביעה משנת 1976 ונפקותה. בסופו של דבר, הגיע בית משפט זה לכלל מסקנה כי דין העתירה לדיון נוסף להידחות. באשר לטענות בדבר התביעה משנת 1976, נקבע כי מן הראוי שנסיבות הגשתו של אותו הליך ושאלת השלכותיו האפשריות על זכותם של המשיבים כי תביעתם משנת 1995 תישמע, יתבררו בפני בית המשפט המחוזי.בהתאם לכך, שבו הצדדים לבית המשפט המחוזי. המבקשת הגישה בקשה נוספת לסילוק על הסף לבית המשפט המחוזי, בהתבסס על טענות חדשות בעניין מעשה בית דין והעדר עילה, וטענה ישנה שנסמכה על נימוקים חדשים, בעניין התיישנות. לעניין מעשה בית דין, טענה המבקשת כי הינה חליפתו של אחד הנתבעים בתביעה משנת 1976, וכי עילתה של התביעה משנת 1976 זהה לעילת התביעה שהוגשה בשנת 1995. טענתה של המבקשת בעניין התיישנות הייתה כי על אף תחולת סעיף 11 לחוק ההתיישנות גם על הלוקה בשכלו, הרי שלפי לשון הסיפא של אותו סעיף התיישנה בכל זאת תביעתו של המשיב 1, שכן, "היה עליו אפוטרופוס". בסוגיית ההתיישנות קמה מחלוקת פרשנית חדשה בין הצדדים, שהפעם התמקדה בפירוש שיש ליתן למונח "אפוטרופוס" המופיע בסעיף 11 האמור. בעוד שהמבקשת טוענת כי מונח זה כולל גם "אפוטרופוס טבעי" ו-"אפוטרופוס למעשה", כמשמעותם בסעיפים 14, ו- 67 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן: חוק הכשרות המשפטית), בהתאמה, טוענים המשיבים כי כוונת המונח אך ורק לאפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט, לפי סעיף 33 לחוק הכשרות המשפטית. כך, טוענת המבקשת כי תביעתו של המשיב 1 התיישנה כבר בשנת 1983 (שבע שנים לאחר שהוגשה התביעה הראשונה בשנת 1976, כשהיה המשיב 1 בן 14), ואילו המשיבים טוענים כי התביעה טרם התיישנה.5. רשמת בית המשפט המחוזי, השופטת ש' ברוש, פסקה כי התביעה טרם התיישנה שכן הוריו של המשיב 1 מונו לאפוטרופסיו החוקיים רק ביום 20.1.1994. כבוד הרשמת דחתה את טענתה של המבקשת לפיה המונח "אפוטרופוס" בסעיף 11 לחוק התיישנות כולל גם "אפוטרופוס טבעי". באשר לטענת המבקשת בעניין "אפוטרופוס למעשה" קבעה כבוד הרשמת כי גם אם תקבל טענה פרשנית זו של המבקשת, הרי שבירור מעמדם של המשיבים 3-2 כאפוטרופוסים למעשה מצריך הנחת תשתית ראייתית, ולא די היה בהגשת התביעה בשנת 1976 כדי להוכיח את מעמדם זה. בדומה, קבעה כבוד הרשמת כי בנסיבות העניין לא ניתן להכריע בטענת "מעשה בית דין" במסגרת הליך סף, שכן טענתה של המבקשת בדבר חליפות מחייבת אף היא הנחת תשתית ראייתית מתאימה.6. על החלטה זו הגישה המבקשת ערעור לבית המשפט המחוזי אשר דחה את ערעורה. לשאלת ההתיישנות, קבע בית המשפט המחוזי כי אפוטרופוס לצורך הוראת סעיף 11 לחוק ההתיישנות כולל הן אפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט והן "אפוטרופוס למעשה". בית המשפט קמא נימק את קביעתו בכך שפרשנות המגבילה את המונח "אפוטרופוס" שבסעיף 11 לאפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט בלבד, תכביד יתר על המידה על הנתבע הפוטנציאלי. למרות מסקנתו זו, קבע בית המשפט קמא כי אין להכריע בשאלת ההתיישנות בשלב זה של הדיון. בית המשפט נימק קביעתו זו בכך שלא די בהגשת התביעה בשנת 1976, בשעה שהוריו של המשיב 1 שימשו כאפוטרופסיו הטבעיים, כדי להוכיח כי היו אפוטרופסיו למעשה בבגרותו. באשר לטענת קיומו של מעשה בית דין, ציין בית המשפט קמא כי עיון בכתבי התביעה שהוגשו בשנת 1976 ובשנת 1995 מלמד כי התביעות נסמכות על אותה מערכת עובדתית. עם זאת, פסק בית המשפט המחוזי כי צדקה כבוד הרשמת בקובעה כי לא ניתן להכריע בשאלת החליפות שבין המבקשת לד"ר חיימוב בשלב מקדמי של בקשה לדחייה על הסף.ומכאן, לבקשת רשות הערעור שבפנינו. המבקשת חוזרת על הטענות שהעלתה בפני כבוד הרשמת ובפני בית המשפט המחוזי. המבקשת מוסיפה וטוענת כי בית המשפט המחוזי קיבל את טענתה כי גם אפוטרופוס טבעי הינו אפוטרופוס לצורך סעיף 11 לחוק ההתיישנות. לפיכך, סבורה המבקשת, כי היה על בית המשפט קמא לקבוע כי התביעה התיישנה בשנת 1983, ולקבל את בקשתה לדחייה על הסף מחמת התיישנות. לעניין קיומו של מעשה בית דין, טוענת המבקשת כי שגה בית המשפט בקובעו כי אין להכריע בשאלת מעשה בית דין במסגרת הליך מקדמי. לטענת המבקשת, כל העובדות הרלוונטיות לקביעה הונחו על שולחנו של בית המשפט קמא והיה על בית המשפט להכריע בשאלה זו. המשיבים, לעומת זאת, סומכים ידיהם על התוצאה אליה הגיע בית המשפט קמא, אך בפיהם טענות כנגד נימוקיו באשר לשאלת פרשנות סעיף 11 לחוק ההתיישנות. המשיבים, מצידם, סוברים כי שגה בית המשפט קמא בקובעו כי גם "אפוטרופוס למעשה" מהווה אפוטרופוס לצורך סעיף 11 לחוק ההתיישנות. לטענתם, קביעה זו פוגעת בזכויותיו של האפוטרופוס (הנטען) עצמו, שכן מוטלות עליו חובות רבות שלא היה מודע אליהן.7. לאחר שעיינו בבקשת רשות הערעור ובתגובה לה, הגענו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. כלל הוא כי על בית המשפט לנהוג במשנה זהירות בקבלו טענות סף שיש בהן כדי לשלול זכותו של בעל דין שישמעו טענותיו לגופן. כך נהג בית המשפט המחוזי במקרה זה ואיננו מוצאים כל עילה להתערב בהחלטתו. תביעתם של המשיבים הוגשה לפני כמעט עשור. לאור הזמן הרב שחלף מאז שהוגשה התביעה, מן הראוי כי יחדלו הצדדים מאחיזתם בפרוזדור ויכנסו אל הטרקלין. מהותם והגיונם של הליכים מקדמיים כגון בקשות לסילוק על הסף הינו ייעול ההליך השיפוטי. הליכים אלה נועדו לאפשר לנתבע לעשות קפנדריה כאשר בעטיה של טענת משפטית או אפילו טענה עובדתית קצרה ניתן לסיים את המשפט בלא שייערך דיון בכל השאלות השנויות במחלוקת (ראו למשל: ע"א 7261/97 שרבני נ' חברת האחים שבירו בע"מ, פ"ד נד(4) 464, 478), לא כך מצב הדברים כאן. בית המשפט המחוזי לא סיים את הדיון בטענותיה של המבקשת לגבי התיישנות ומעשה בית דין, וברי כי טענותיה של המבקשת לעניין זה, ובכללן טענותיה לגבי קביעותיו הפרשניות של בית המשפט קמא, יישמרו לה אם וכאשר יפסוק בית המשפט המחוזי לטובת המשיבים ויוגש ערעור על פסק הדין.הבקשה נדחית. המבקשת תישא בשכר טרחת עורך-הדין של המשיבים בסך 10,000 ש"ח.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות ביטוח

 2. התיישנות פנסיה

 3. הפליה - התיישנות

 4. שטר מניה התיישנות

 5. התיישנות שלא מדעת

 6. ביטוח חיים התיישנות

 7. התיישנות תביעת שיבוב

 8. התיישנות שיפוי

 9. התיישנות ביטוח אחריות

 10. התיישנות תביעת שיפוי

 11. התיישנות ביטוח ילדים

 12. התיישנות העברת מניות

 13. התיישנות ליקויי בניה

 14. התיישנות ביטוח

 15. התיישנות תביעה פנסיה

 16. התיישנות תביעת פינוי

 17. התיישנות זכות

 18. התיישנות בביטוח

 19. התיישנות רוכשת

 20. התיישנות ביטוח גיל 21

 21. התיישנות בפלילים

 22. התיישנות – דיני נזיקין

 23. התיישנות עבירות משמעת

 24. התיישנות עונש דו"ח חניה

 25. התיישנות על שיק

 26. התיישנות תביעה נגד בנק

 27. אסבסט - התיישנות

 28. התיישנות תושבות

 29. התיישנות רשלנות רפואית

 30. התיישנות במקרקעין

 31. התיישנות חוב כספי

 32. התיישנות קנסות תעבורה

 33. התיישנות תקופת פשיטת רגל

 34. גביה מנהלית - התיישנות

 35. התיישנות חוב לביטוח לאומי

 36. התיישנות הודעת צד ג

 37. אמנת ורשה - התיישנות

 38. התיישנות במקרקעין מוסדרים

 39. התיישנות כתב התביעה שכנגד

 40. התיישנות תשלום חוב ארנונה

 41. התיישנות קצבת זקנה

 42. התיישנות נימוקי שומה

 43. התיישנות פוליסת ביטוח חיים

 44. התיישנות בקשה להישפט

 45. התיישנות תביעה הוצאה לפועל

 46. חידוש תביעה שהתיישנה

 47. התיישנות - תיקון תביעה

 48. התיישנות במהלך שביתה

 49. היטל תיעול התיישנות

 50. התיישנות חוב משכנתא

 51. התיישנות תביעה חוזית

 52. PTSD - התיישנות פוסט טראומה

 53. התיישנות תביעה אזרחית

 54. התיישנות תביעה - אבחון סרטן

 55. התיישנות הבטחת הכנסה

 56. התיישנות של פיצויי הלנת שכר

 57. התיישנות אחרי גיל 25

 58. החזר מע''מ - התיישנות

 59. התיישנות קנסות תעבורה

 60. התיישנות פדיון חופשה

 61. התיישנות תביעה נגד עורך דין

 62. תאונת מטוס - התיישנות

 63. ביטוח פריצה - התיישנות

 64. סעיף 8 לחוק ההתיישנות

 65. התיישנות מקוצרת תביעות ביטוח

 66. הפסקת תביעה - התיישנות

 67. סעיף 15 לחוק ההתיישנות

 68. התיישנות בתביעות ביטוח

 69. גילוי מאוחר - התיישנות

 70. הגשת תביעה שבוע לפני התיישנות

 71. התיישנות לגבי חולי נפש

 72. סעיף 19 לחוק ההתיישנות

 73. מאמר על דיני ההתיישנות

 74. התיישנות תביעת לשון הרע

 75. התיישנות ברשלנות רפואית

 76. התיישנות תביעה נגד ערבים

 77. התיישנות ביטוח אובדן כושר עבודה

 78. מועד קביעת נכות - התיישנות

 79. חוק הנזיקים האזרחיים - התיישנות

 80. החלטה של ועדה לתביעות על התיישנות

 81. מועד גילוי הנזק - התיישנות

 82. תביעה לתשלום דמי פגיעה - התיישנות

 83. התיישנות ביטוח נכות מתאונה

 84. התיישנות פדיון כספי ביטוח מנהלים

 85. מירוץ ההתיישנות - מס הכנסה

 86. התיישנות תביעה לדמי גמולים

 87. התיישנות תביעה על נזק נפשי

 88. חזקת השיתוף - התיישנות סעד הצהרתי

 89. כריתת חצוצרה לאחר לידה - התיישנות

 90. התיישנות דוחות חניה עירייה

 91. דחייה על הסף מחמת התיישנות

 92. הסכם הארכת תקופת ההתיישנות

 93. ערעור נכות כללית - התיישנות

 94. התיישנות חובות לביטוח לאומי

 95. התיישנות הליכי גביה מנהליים

 96. מתי מתחילה התיישנות תביעות ביטוח ?

 97. תאונת עבודה - התיישנות תביעת ביטוח

 98. דחיית תביעה התיישנות - ביטוח לאומי

 99. התיישנות תביעה נגד מוביל ימי

 100. תביעה לקבלת זכויות פנסיה - התיישנות

 101. פסילת רשיון נהיגה - התיישנות

 102. הפרת הסכם שותפות - התיישנות

 103. בקשה להישפט התיישנות פסק דין

 104. התיישנות פיצויי הלנת פיצויי פיטורים

 105. התיישנות תביעת דמי חופשה - 4 שנים

 106. התיישנות - בקשה לדחיית תביעה על הסף

 107. סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח - התיישנות

 108. התיישנות תביעה של מנהל מקרקעי ישראל

 109. מועד היווצרות העילה התיישנות

 110. התיישנות תיקון שומות מס הכנסה

 111. התיישנות פוליסה ביטוח תאונות אישיות

 112. ביטוח חיים למשכנתא - התיישנות

 113. הארכת תקופת ההתיישנות מס הכנסה

 114. טענת התיישנות - פסק דין הצהרתי

 115. התיישנות / שיהוי - תביעה לביצוע בעין

 116. התיישנות תביעה - ביטוח תאונות אישיות

 117. האם ליקוי שכלי עוצר התיישנות תביעה ?

 118. ביטוח תאונות אישיות - התיישנות

 119. התיישנות תביעה נגד מדינת ישראל

 120. מועד התיישנות שנפל בזמן הפגרה

 121. דחיית תביעה על הסף מחמת התיישנות

 122. תביעות ביטוח - ממתי מתחילה התיישנות ?

 123. דיווח על תאונה לסוכן ביטוח - התיישנות

 124. התיישנות גבייה מנהלית - ארנונה

 125. פיצויי פיטורים – מתי מתחילה התיישנות ?

 126. חקירה שהפסיקה את מירוץ ההתיישנות

 127. תחילת תקופת התיישנות ליקויי בניה

 128. ביטוח לאומי - רשלנות רפואית - התיישנות

 129. התיישנות - ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

 130. חריגים המאריכים את מועד ההתיישנות

 131. התיישנות 3 שנים - חוק למניעת הטרדה מינית

 132. התיישנות תביעה בגין פדיון ימי חופשה

 133. עצירת מירוץ ההתיישנות גבייה מנהלית

 134. שאלת התיישנותה של תביעה בנושאים פנסיוניים

 135. תביעה שהוגשה על סף תקופת ההתיישנות

 136. טענת התיישנות מבחן סובייקטיבי / אובייקטיבי

 137. התיישנות קצבת זקנה - איחור בקשה ביטוח לאומי

 138. התיישנות בתום 10 שנים מיום קרות הנזק

 139. התיישנות תביעת נזיקין נגד חברת ביטוח

 140. הפסקת התביעה ביוזמת התובע - התיישנות

 141. התיישנות ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

 142. הפסקת מירוץ ההתיישנות בשל תביעה קודמת

 143. התיישנות תביעה לפי חוק הגנה על עובדים

 144. בקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות

 145. התיישנות זכאות לפדיון דמי חגים - 7 שנים לאחור

 146. התיישנות תביעה לפיצויים בגין ליקויי בניה

 147. פסקי דין על חוק התיישנות נגד קצין התגמולים

 148. חוק התיישנות - תביעות לקיום זכות מקרקעין מוסדרים

 149. התיישנות תביעות מקרקעין / לא מקרקעין – מה ההבדל ?

 150. תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים התיישנות

 151. התיישנות ביטוח תאונות אישיות (תאונת דרכים)

 152. הגשת תביעה באיחור - התיישנות בעלות זכויות במקרקעין

 153. התיישנות 10 שנים - סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין

 154. דחיית התביעה על הסף - התיישנות רשלנות רפואית

 155. בפניי בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת התיישנות.

 156. העברת תיק הוצאה לפועל לבית משפט שלום - טענת התיישנות

 157. תביעה של ביטוח לאומי נגד גורם אחר - האם יש התיישנות ?

 158. בקשה ליתן ארכה נוספת להגשת ראיות בשאלת ההתיישנות

 159. סעיף 89(1) לפקודת הנזיקין - דחיית תביעה מחמת התיישנות

 160. ביטוח כפל - מהו המועד בו מתחיל מרוץ ההתיישנות לתביעה ?

 161. תביעת ביטוח - מועד תחילת מרוץ ההתיישנות - קביעת ביטוח לאומי

 162. דמי שימוש ראויים - דחיית תביעת סילוק יד מחמת התיישנות

 163. התיישנות תביעת השתתפות של חברת ביטוח נגד חברת ביטוח - כפל ביטוח

 164. מהי פעולה אשר יכולה להחשב כפעולה המפסיקה מרוץ תקופת ההתיישנות ?

 165. חוק ההתיישנות מורה כי על הליכי הוצאה לפועל לא תחול התיישנות

 166. התיישנות: נטען כי חברת הביטוח עשתה ככל שניתן בכדי "להרדים" את המבוטח

 167. בקשה לסילוק תביעה על הסף מחמת מעשה בית דין, היעדר עילת תביעה, התיישנות ושיהוי

 168. חוק נכסי המדינה - סעיף 2 - רישום חלקה לאחר הליכי הסדר - ההתיישנות סעיף 78 חוק הקרקעות העותמאני

 169. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון