נהיגה במהירות של 130 קמ"ש


החלטה

המבקש הורשע ביום 27.12.98 בבית-המשפט לתעבורה בנהיגה במהירות של 130 קמ"ש בכביש שהמהירות המותרת בו היא 90 קמ"ש. מהירות נסיעתו של המבקש, שעליה התבססה ההרשעה, נמדדה באמצעות מד מהירות לייזר (להלן: ממל"ז) ממרחק של כ-140 מטר מרכבו. בית-המשפט לתעבורה דחה את טענת המבקש כנגד אמינותו של הממל"ז, בציינו כי "בימ"ש זה כבר קבע לא אחת כי מכשיר הממל"ז הינו אמין בעיניו". המבקש ערער על הרשעתו לפני בית-המשפט המחוזי. הוא הגביל את ערעורו לשאלה אחת והיא, אם קיימת חזקה שבעובדה בדבר אמינות הממל"ז. הדיון בערעור עוכב עד למתן פסק-דין מנחה בסוגיה זו בבית-המשפט העליון.פסק-הדין המנחה ניתן ביום 10.11.03, בע"פ 4682/01 לוי ועטייה נ' מדינת ישראל, פ"ד נח(1) 304. נקבע בו, בין היתר, כי בעבר אמנם לא היה בסיס איתן לקביעת בתי-המשפט כאילו נוצרה חזקה שבעובדה בדבר אמינות הממל"ז; ואולם כיום, בעקבות פסיקה וניסויים רבים שהצטברו בינתיים, ניתן להסתמך על אמינותו ברמת הוודאות הנדרשת במשפט פלילי, בכפוף למספר סייגים שפורטו בפסק-הדין (שם, בעמ' 334).


בעקבות מתן פסק-הדין בפרשת לוי ועטייה התחדש הדיון בערעורו של המבקש בבית-המשפט המחוזי. בית-המשפט (השופטת מ' סוקולוב) החליט לדחות את הערעור. נימוקו היה כי בית-המשפט לתעבורה הסתמך בפסק-דינו על ההלכה הפסוקה כפי שהייתה באותה עת, ולכן אין לומר כי שגה אף שבדיעבד אנו יודעים כי הלכה זו לא הייתה מבוססת דיה לעת ההיא. כנגד פסק-דין זה מופנית בקשת רשות הערעור שלפניי.


טענת המבקש היא, כי ערכאת ערעור נדרשת לפסוק לפי הדין המהותי כפי שצריך היה להיות בעת הדיון בערכאה הראשונה, ולא לפי הדין המוטעה שהיה קיים בפועל. לפיכך, לטענתו, יש לקבוע כי בעת הדיון בבית-המשפט לתעבורה, ולנוכח כפירתו באמינות הממל"ז, הייתה התביעה חייבת להוכיח באופן פוזיטיווי את אמינות המכשיר, וכי משלא עשתה כן לא הוכיחה את האישום נגדו.


דין הבקשה להידחות. הנני נכון להסכים כי בית-המשפט המחוזי שגה בהנמקתו לדחיית הערעור. העובדה שהערכאה הראשונה פסקה על-פי מה שנתפס כהלכה תקפה באותו מועד, אינה מחסנת את פסק-דינה מפני התערבות של ערכאת הערעור על יסוד הלכה אחרת שהתחדשה בינתיים. אך, מאידך, גם אין לומר כי התערבות כזו תיעשה תמיד. השאלה בכל מקרה נתון תהיה אם יש להבין את ההלכה החדשה כפועלת באופן רטרואקטיווי המשפיע גם על תיקים תלויים ועומדים; והתשובה לשאלה זו עשויה להשתנות ממקרה למקרה על-פי מהותה של ההלכה העומדת לדיון והרציונלים אשר מונחים ביסודה (השוו: בג"ץ 2390/96 קרסיק נ' מדינת ישראל, מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד נה(2) 625, 699-697).משמעות הלכת לוי ועטייה היא כי מדידות מהירות שנעשו בהתאם לכללים שהותוו בפסק-הדין הן מדידות אמינות. כל עוד המדידות מקיימות את הכללים הללו, אין חשיבות לשאלה אם הן נערכו קודם למתן פסק-דין לוי ועטייה או לאחר מכן. אף אין כל טעם ענייני שלא להחיל הלכה זו על תיקים התלויים ועומדים בערכאות הערעור ואשר מקיימים את תנאיה של ההלכה. דין זה יפה גם לענייננו. המבקש אינו כופר, שהמדידה בוצעה בהתאם לכללים שנקבעו בפרשת לוי ועטייה. במיוחד חשוב בהקשר זה המרחק שממנו בוצעה המדידה. בהלכת לוי ועטייה נקבע, כי בטווחי מדידה שמעל 300 מטר ישתמש מפעיל הממל"ז בחצובה ובעדשה מגדילה ומקרבת; והשאלה מה דינם של תיקים תלויים ועומדים שבהם בוצעה המדידה בניגוד להנחיות אלו עודנה טעונה הכרעה (ראו את החלטתי הדוחה עתירות לדיון נוסף באותה פרשה: דנ"פ 10415/03, 10459/03 לוי ועטייה נ' מדינת ישראל, תק-על 2004(1) 2332). ואולם, כזכור, רכבו של המבקש נמדד ממרחק של כ-140 מטר, כך שבעיה זו אינה מתעוררת לגביו. כלל אחר שנקבע בהלכת לוי ועטייה הוא, כי מכל תוצאת מהירות הנמדדת על ידי הממל"ז יופחתו חמישה קמ"ש בגין סטיית-הדיוק של המכשיר. לכאורה, המבקש יכול היה לבקש מבית-המשפט המחוזי, מכוחו של כלל זה, כי המהירות שבגינה הורשע תופחת מ-130 קמ"ש ל-125 קמ"ש. אלא שהמבקש לא ביקש זאת בבית-המשפט המחוזי ואף לא בבקשה שלפניי. למותר לציין כי המבקש גם לא ביקש את החזרת הדיון בעניינו לערכאה הראשונה על מנת לאפשר לו להתמודד עם הלכת לוי ועטייה. בנסיבות אלו בדין נדחה ערעורו, הגם שבית-המשפט שלערעור לא דק פורתא בהנמקתה של הדחייה.


הבקשה נדחית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהירות נסיעה

 2. אמינות מד מהירות

 3. בדיקת ממל''ז

 4. עבר נקי במשך 20 שנה

 5. מד מהירות לייזר - ממל"ז

 6. מכשיר הדבורה - כיול

 7. נהיגה במהירות של 130 קמ"ש

 8. אמינות הבדיקה של הממל''ז

 9. מהירות מופרזת בשכרות

 10. מהירות של 50% מעל המותר

 11. מהירות מופרזת בכביש 6

 12. נסיעה במהירות של 79 קמ''ש

 13. חישוב מהירות לפי סימני בלימה

 14. נסיעה במהירות 105 קמ''ש

 15. חציית צומת במהירות בלתי סבירה

 16. זיכוי על נהיגה במהירות מופרזת

 17. ממל''ז - ערעור על הרשעה

 18. מהירות מופרזת - חבר כנסת

 19. מכשיר מדידה לייזר - האם אמין ?

 20. רכב אביר - מהירות מופרזת

 21. ערעור על ממצאי מהירות בוחן תנועה

 22. נסיעה במהירות מעל 150 קמ''ש

 23. נהיגה במהירות מופרזת - עבר נקי

 24. מהירות 73 קמ''ש בדרך עירונית

 25. מהירות כפולה מהמהירות המותרת

 26. נהיגה בדרך עירונית במהירות 90 קמ"ש

 27. נהיגה בעקומה במהירות גבוהה מדי

 28. עבירות של מהירות החורגות מהמותר

 29. נהיגה במהירות מופרזת בנתיבי איילון

 30. נסיעה במהירות 70 קמ"ש בדרך עירונית

 31. נהיגה במהירות 45 קמ''ש מעל המותר

 32. נסיעה במהירות 90 בדרך עירונית

 33. ערעור על זיכוי - מהירות מופרזת

 34. הקשר בין מהירות לבין תאונות דרכים

 35. נהיגה במהירות של 95 קמ"ש בדרך עירונית

 36. חריגה של 33 קמ''ש מהמהירות המותרת

 37. מד מהירות לייזר - מהירות מופרזת

 38. חריגה של 28 קמ''ש מהמהירות המותרת

 39. חוסר אמינותו של מכשיר מד מהירות לייזר

 40. מהירות מופרזת בכביש בין עירוני

 41. נהיגה במהירות 86 קמ''ש בדרך עירונית

 42. נסיעה מהירות 115 קמ"ש בדרך בין עירונית

 43. ביטול כתב אישום – נהיגה במהירות מופרזת

 44. נהיגה 47 קמ"ש מעל המהירות המירבית המותרת

 45. סטייה מהנתיב הנגדי - מהירות מופרזת

 46. דחיית ערעור על נהיגה במהירות מופרזת

 47. זיכוי בגין אי אמינות ממל"ז - מהירות לייזר

 48. נהיגה במהירות 148 קמ''ש במקום 90 קמ''ש

 49. נהיגה בדרך עירונית במהירות של 92 קמ''ש

 50. מהירות שמונים וחמישה קמ''ש בדרך עירונית

 51. אמינות מכשיר מד הלייזר – עבירת מהירות מופרזת

 52. נהיגה במהירות העולה על המותר בבית דין צבאי

 53. דרך עירונית או בין עירונית - מהירות מופרזת

 54. נהיגה במהירות בלתי סבירה - תקנה 51 לתקנות התעבורה

 55. נהיגה במהירות עולה על המותר 167 קמ"ש במקום 80 קמ"ש

 56. צילום נהיגה במהירות מופרזת – זיכוי בגלל פגם בצילום

 57. נהיגה במהירות 120 קמ"ש במקום המהירות המותרת 100 קמ"ש

 58. נהיגה במהירות 167 קמ"ש במקום מהירות מותרת של 90 קמ"ש

 59. נהיגה בדרך לא עירונית בה מותרת מהירות 90 קמ"ש במהירות 175 קמ"ש

 60. רכב הגיח מאחור במהירות ובחוסר זהירות ופגע בעוצמה ברכב מאחור

 61. מרצדס הגיעה במהירות ולא הצליחה לבלום בזמן ולכן פגעה בטויוטה מאחור

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון