תביעת פיצויים - ליקויים בעבודות אינסטלציה


פסק דין

1. עפ"י הסכם מיום 8.4.92, (להלן: "ההסכם"), התובעת רכשה מהנתבעת דירה בת 4 חדרים באשדוד (להלן: "הדירה").


לטענת התובעת, הנתבעת לא עמדה בתנאי ההסכם, בין היתר, בשל ליקויים בדירה, שעלות תיקונם, עפ"י חוות דעת מומחה מטעמה היא בסך 64,208 ₪.


כן נתגלו, לטענת התובעת, ליקויים בעבודות האינסטלציה, שעלות תיקונם 2,795 ₪.


לטענת התובעת, גם דוד השמש, שהותקן בדירה היה פגום, והיא נאלצה להחליפו בעלות של 2,451 ₪, לאחר שהנתבעת סירבה להחליפו או לתקנו.


עוד טוענת התובעת, כי הנתבעת התחייבה למכור לה דירה בשטח 115 מ"ר, ובפועל שטח הדירה שנמסרה לה הוא 102 מ"ר (להלן: "השטח המופחת"). לטענת התובעת עפ"י הפרוספקט נספח י' לתצהיר ת\1, (להלן: "הפרוספקט"), הציעה הנתבעת דירה בשטח 115 מ"ר, כשבהסכם אין התייחסות אחרת לשטח הדירה.

2. הנתבעת נתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 160,950 ₪, לפי פירוט כדלקמן :


א. עלות תיקון הליקויים 64,208 ₪

ב. תיקון האינסטלציה 2,745 ₪

ג. דיור חלוף לחודשיים שיידרשו

לתיקון הליקויים 6,000 ₪

ד. עלות החלפת הדוד 2,451 ₪

ה. פיצוי בגין השטח המופחת 73,496 ₪

ו. טרחה ועגמת נפש 12,000 ₪

סה"כ 160,950 ₪

3. הנתבעת מכחישה את טענות התובעת, הן באשר לליקויים והן באשר לשטח המופחת.
לטענת הנתבעת, ככל שהיו ליקויים הם תוקנו במסגרת שנת הבדק.
לטענתה, התובעת לא הודיעה בזמן סביר על ליקויים נוספים וגם כשהודיעה באיחור רב על ליקויים נוספים, היא סירבה לאפשר לנתבעת לתקנם.


באשר לשטח הדירה, טוענת הנתבעת, כי אין יסוד להסתמכות התובעת על הפרוספקט, שאינו מחייב.
לטענתה, מה שמחייב הוא ההסכם, כאשר שטח הדירה עפ"י ההסכם הוא לפי המפרט הקובע בסעיף 3.1 "דירה בת 4 חדרים בשטח לפי התוכנית המפורטת בזה". התכנית היא ת\2, וניתן לחשב בקלות את שטח הדירה לפי התכנית.


עוד טוענת הנתבעת, כי בפרוספקט צוין שטח של כ – 115 מ"ר, דהיינו בערך, כאשר השטח המדויק הוא עפ"י התוכנית. מה גם שצוין בפרוספקט, כי האמור בו הוא רק להמחשה ומה שקובע הוא החוזה והמפרט שיחתמו ע"י הרוכש.
לטענת הנתבעת, ציון שטח של 115 מ"ר בפרוספקט מתייחס לשטח ברוטו, הכולל גם חלקים ברכוש המשותף, כגון שטחי מדרגות וכיוצ"ב, כששטח הדירה נטו הוא 104 מ"ר.


לטענתה, מנהל הנתבעת הסביר זאת במפורש לכל רוכש, ובמיוחד לנתבעת, באמצעות בתה כוכבה איבט טישלר (להלן: "הבת"), שהיתה הרוח החיה במו"מ לרכישת הדירה שארך ½ 4 חודשים, כשהבת היא זו שטיפלה גם בכל הקשור למסירת הדירה ולתיקון הליקויים.


4. בית המשפט מינה מומחה מטעמו, המהנדס דניאל יאסו, שהוא גם שמאי מקרקעין, (להלן: "מומחה בית המשפט").


המומחה התבקש לבדוק את הדירה ולחוות דעתו, באשר לליקויים שבדירה, אם בכלל, ועלות תיקונם. כן התבקש המומחה להעריך את ירידת ערך הדירה, למקרה שתתקבל טענת התובעת.


מומחה בית המשפט, בחוות דעתו מיום 29.8.99, מצא ליקויים שעלות תיקונם, כולל פיקוח הנדסי היא 11,074 ₪.


באשר לשטח הדירה, קבע מומחה ביהמ"ש, כי שטח הדירה ברוטו הוא 104 מ"ר.
להערכתו, ירידת הערך בהשוואה לדירת 4 חדרים בשטח 115 מ"ר, היא בסך שווה ערך ל – 12,000 דולר, נכון ליום 11.11.99, בו התייחס לירידת הערך.


5. מטעם הנתבעת הוגשה חוו"ד של שמאי המקרקעין, ערן לס, המוצג נ\9, באשר לירידת הערך.
להערכתו של השמאי לס, ירידת הערך היא בסך שווה ערך ל – 3,668.5 דולר.


6. מטעם התובעת העידה הבת שנחקרה על תצהירה ת\1.


מטעם הנתבעת העידו מנהל הנתבעת, ברוך צימר, ע"ה 1, אמיר הן, ע"ה 2, שהיה מנהל העבודה אצל הנתבע, אמיל פרג'ון, ע"ה 3, יו"ר ועד הבית בו נמצאת הדירה, אלי גיגי ע"ה 4, שהיה מנהל עבודה אצל הנתבעת.
עדים אלה נחקרו על תצהיריהם.
כן העיד מטעם הנתבעת, השמאי ערן לס.
גם מומחה בית המשפט זומן לעדות ע"י הנתבעת.


7. בסיכומיהם חזרו ב"כ הצדדים על טענותיהם, זה בכה וזה בכה.


באשר לעלות תיקון הליקויים מבקש ב"כ התובעת להוסיף על זו שקבע מומחה ביהמ"ש וזאת נוכח תשובותיו לשאלות ההבהרה, בהן התייחס לליקוי בדלת הכניסה, לגובה הכיורים, אוורור חדר השירות, צביעת הדירה והחלפת כל הריצוף.


ב"כ התובעת בסיכומיו, זנח את הדרישה לתשלום פיצוי עבור החלפת דוד השמש וליקויי האינסטלציה. הוא גם לא התייחס לדיור חלופי ולא הובאה כל ראייה להוכחת טענה זו.


ב"כ הנתבעת, בסיכומיו, חוזר בו מטענתו לאפשר לנתבעת לתקן את הליקויים ומסכים לחייב את הנתבעת, בעלות שקבע מומחה ביהמ"ש, בלי הרחבה כלשהי.


באשר לשאר סעיפי התביעה, מבקש ב"כ הנתבעת לדחות את התביעה. לטענתו, פיצוי בגין עגמת נפש נדרש רק בסיכומים.


אין יסוד לטענה זו, התובעת תבעה בכתב התביעה 12,000 ₪, פיצוי בגין טרחה ועגמת נפש, כפי שפורט לעיל.
8. ליקויי בנייהבאשר לליקויי הבנייה, מומחה ביהמ"ש העריך את עלות תיקון הליקויים בסך כולל של 11,074 ₪, נכון ליום 29.8.99.


איני רואה מקום להוסיף על סכום זה, פריטים אחרים, כפי שמבקש ב"כ התובעת, למרות תשובות המומחה לשאלות ההבהרה של ב"כ התובעת.
ההערכות בתשובות אלה הן בהנחה שבית המשפט יקבע אחרת מזו שבחוו"ד הראשונית של המומחה.


לא מצאתי, איפוא, שיש מקום לתוספת, למעט בנושא המעקה במרפסת, כשמדובר בעניין שיש לו השלכות בטיחותיות.


יש איפוא, להוסיף לסך של 11,074 ₪, סכום נוסף של 1,255 ₪, שהוא ההפרש בין 1,575 ₪, ל – 600 ₪ בתוספת פיקוח הנדסי ומע"מ.


באשר לדלת הכניסה, המדובר בדלת כניסה שהיא גבוהה יותר ב – 2.5 ס"מ והמומחה לא ראה צורך בהחלפתה. אם המדובר היה בדלת כניסה נמוכה יותר מהתקן, הרי שהיה מקום להחליפה, כי יכולים להיווצר קשיים בהכנסת פריטים לבית, או להוות מפגע לאנשים גבוהים יחסית, מה שאין כן, אם הפתח גדול יותר.


על הנתבעת, איפוא, לפצות את התובעת בגין ליקויי בנייה, בסך 12,329 ₪, נכון ליום 29.8.99.


9. שטח הדירהבנושא זה מקובלת עלי עדות מנהל הנתבעת, שהסביר לתובעת, באמצעות הבת, כי השטח של 115 מ"ר, אינו שטח נטו, אלא שטח ברוטו הכולל גם שטחי חדרי מדרגות ופיר המעלית.


מה גם, שלמפרט שצורף להסכם, צורפה גם תוכנית, על פיה ניתן לדעת את שטח הדירה.


גם מומחה ביהמ"ש, בחוות דעתו, קבע כי לא מצא פער בין שטח הדירה, בפועל, לבין שטחה עפ"י תוכנית המכר והמפרט.


גם המומחה מטעם התובעת, בחוות דעתו הראשונית, לא מצא דופי בשטח הדירה.


ב"כ הנתבעת צודק בטענתו, כי יש מקום לאבחן בין המקרה דנן, לבין המקרה שבפסק הדין בע"א 6025/92, צמיתות נ' חרושת חימר בע"מ פד"י נ (1), 826, שהעתק ממנו צורף לסיכומי ב"כ הנתבעת, (להלן: "פס"ד צמיתות").
בפס"ד צמיתות לא צורפה להסכם או למפרט תוכנית הדירה, בניגוד למקרה דנן.


אינני מקבל את טענת התובעת, כי חתימת ההסכם היתה תוך זמן קצר, בלי שיג ושיח. מהתרשמותי מהבת ועפ"י ההתכתבויות, נראה, שאין יסוד לטענה זו. גם מהתרשומות בכתב יד על אחד מדפי הפרוספקט נראה, כי הבת מבינה עניין, בדקה וביררה היטב לפני חתימת ההסכם, מו"מ דבר שארך כ – 4 חודשים עד שהבשיל לחתימת ההסכם.


לא בכדי רצתה הבת לקנות דירה נוספת מהנתבעת, אף כי רצון זה לא מומש בסופו של דבר.


11. עגמת נפשראינו לעיל שנמצאו ליקויים בדירה, כאשר תיקונם כרוך בטרדה, בטרחה ובעגמת נפש.


גם הפניות לתיקון הליקויים, לצד ההתכתבויות בנושא זה, כרוכות בבזבוז זמן ובעגמת נפש.


יש מקום לפצות את התובעת בפיצוי בסך של 6,000 ₪, בערכם ליום חוות דעת המומחה.


12. אשר על כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 18,329 ₪, בצרוף הצמדה וריבית כחוק מיום 29.8.99 עד התשלום בפועל.


כן תשלם הנתבעת לתובעת:


א. מחצית מאגרת בית המשפט, בצרוף הצמדה וריבית מיום התשלום עד ההשבה בפועל.


ב. כל התשלום ששילמה התובעת למומחה בית המשפט, בצרוף הצמדה וריבית מיום כל תשלום עד ההשבה בפועל.


ג. שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪, בצרוף מע"מ ובצרוף הצמדה וריבית כחוק מהיום עד התשלום בפועל.


זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור ליקויי בניה

 2. ליקויי בניה תקרות

 3. פגם טרמיטים

 4. ליקויי בנייה ריצוף

 5. התיישנות ליקויי בניה

 6. ליקויים בממ''ד

 7. פגם נסתר בצנרת

 8. ליקויי בניה בנתיבות

 9. ליקויי בניה ברמלה

 10. ליקויי בניה בחדרה

 11. שקיעה דיפרנציאלית

 12. ליקויי בניה ריצוף

 13. ליקויי בניה בשדרות

 14. ליקויי בניה באשדוד

 15. ליקויי בניה בעפולה

 16. ליקויי בניה ברמת גן

 17. ליקויי בניה בכרמיאל

 18. ליקויי בניה - איטום

 19. ליקויי בניה בבאר שבע

 20. אי התאמה במפרט הטכני

 21. ליקויי בניה - 7 שנים

 22. ליקויי בניה בכפר סבא

 23. ליקויים באספקת חשמל

 24. ליקויי בניה ברמת ישי

 25. פיצוי על ליקויי בניה בדירה

 26. הודעה בכתב על ליקויים

 27. ליקויי בניה בקרית אתא

 28. תביעה על ליקויים בדירה

 29. ליקויי בניה באור יהודה

 30. אופן חישוב פיצוי ליקויי בניה

 31. דירת קוטג' - ליקויי בניה

 32. ליקויי בניה במערכת ביוב

 33. ליקויי בניה בקרית טבעון

 34. ליקויים בדירה לפני קבלת חזקה

 35. פסקי דין חימום תת רצפתי

 36. הנמכת תקרה בניגוד למפרט

 37. אחריות על ליקויים בריצוף

 38. ליקויי בנייה - קבלן בהליכי פירוק

 39. דירות לעולים חדשים – ליקויי בניה

 40. תביעה בגין ליקויים הנדסיים

 41. ליקויי בנייה בדירות בשכירות

 42. ליקויי בנייה - שברים באריחים

 43. ליקויי בנייה סדקים - תביעת פיצויים

 44. ליקויים בממ"ד במטבח ובדלתות

 45. ערעור על פסק דין ליקויי בניה

 46. מהי אי התאמה יסודית ? - ליקויי בניה

 47. ליקויי בניה בשכונת פסגת זאב ירושלים

 48. תביעה בגין ליקויי בניה בחיפה

 49. רשלנות עו''ד בתביעת ליקויי בניה

 50. ליקויי בניה דירה בקריית ביאליק

 51. ניסיון להסתיר ליקויי בניה בדירה

 52. תחילת תקופת התיישנות ליקויי בניה

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעת פיצויים - ליקויים בעבודות אינסטלציה

 55. ליקויי בנייה ברחוב לילינבלום בתל אביב

 56. הודעה על אי התאמה - מהי הודעה על אי התאמה ?

 57. תביעה לתשלום בגין ליקויי בנייה ברמת גן

 58. תביעה נגד קבלן שיפוצים בגין ליקויי בניה

 59. התיישנות תביעה לפיצויים בגין ליקויי בניה

 60. תביעה מנופחת מוגזמת ומופרזת ליקויי בניה

 61. תשלום הקבלן על תיקון עצמי של ליקויי בניה

 62. הגשת תביעת ליקויי בניה ללא התראה מוקדמת

 63. תביעה לפיצויים בגין ליקויי בנייה בבית בעתלית

 64. תביעה כספית על סך 100,000 ₪, בגין ליקויי בניה

 65. ליקויי בניה מהותיים שלא תוקנו בדירה חדשה מקבלן

 66. הגשת תביעה בגין ליקויי בניה לפני תום שנת הבדק

 67. תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקים בשל ליקויי בניה

 68. ליקויי בניה - אפשרות תיקון נוספת של קבלן / תיקון חוזר

 69. תביעה משותפת של דיירים נגד קבלן - פיצויים ליקויי בניה

 70. תביעה אישית נגד בעלים של חברת בניה בגין ליקויי בניה

 71. תביעה כספית בגין ליקויים הנדסיים, עוגמת נפש, פיצוי על איחור במסירת החזקה בדירה ונזקים נוספים

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון