המצאת רשיונות לאחר פסילה


המצאת רשיונות לאחר פסילה - תקנות התעבורה

553. רישום תנאים ברשיון (תיקון: תש"ם)

(א) בעל רשיון נהיגה שנמסרה לו החלטה של רשות הרישוי על התנאת תנאים ברשיונו לפי סעיף 53 לפקודה, ימציא את רשיונו לרשות הרישוי תוך שבעה ימים מיום המסירה או תוך תקופה אחרת שקבעה רשות הרישוי בהחלטתה.

(ב) רשות הרישוי תחזיר את הרשיון לבעליו אחרי שרשמה בו את התנאים שקבעה בהחלטתה.

554. פסילת רשיון או התלייתו על-ידי רשות הרישוי (תיקון: תש"ם, תשמ"א)

(א) בעל רשיון נהיגה שנמסרה לו החלטה על פסילתו מהחזיק ברשיונו או על התליית רשיונו לפי סעיפים 51, 52 או 56 ו-69א לפקודה, ימציא את רשיונו לרשות הרישוי תוך שבעה ימים מיום המסירה או תוך תקופה קצרה מזו שקבעה הרשות בהחלטתה, והרשיון לא יוחזר לבעלו אלא לאחר תום התקופה ובתנאים שקבעה רשות הרישוי.

(ב) ערער בעל הרשיון על החלטתה של רשות הרישוי תפעל רשות הרישוי לפי פסק הדין של בית משפט לערעורים באותו ענין.

555. פסילה על פי צו קצין משטרה (תיקון: תש"ם)

(א) נפסל בעל רשיון נהיגה מהחזיק ברשיונו בצו של קצין משטרה
לפי סעיף 47 לפקודה, ימציא בעל הרשיון את רשיונו, מיד לאחר מסירת הצו לידיו, לקצין המשטרה שחתם על הצו או לשוטר שמסר אותו לידיו.

(ב) קצין המשטרה יודיע לרשות הרישוי על הפסילה ועל תקופת הפסילה.

(ג) קצין משטרה יחזיר את רשיון הנהיגה שנפסל כאמור לבעלו לאחר תום התקופה שנקבעה בצו או במועד שקבע בית המשפט אם בוטלה הפסילה לפי סעיפים 48 או 49 לפקודה.

556. פסילה על ידי בית המשפט (תיקון: תש"ם, תשמ"ה, תשמ"ז, תשס"ג)

(א) נפסל בעל רשיון נהיגה על ידי בית משפט מהחזיק ברשיונו, ימציא בעל הרשיון את רשיון הנהיגה שלו לאותו בית המשפט שהורה על פסילתו מיד לאחר שהודע לו על הפסילה; אם שוכנע בית המשפט שהרשיון אינו בידי בעלו אותה שעה ימציאו בעל הרשיון, תוך התקופה שקבע בית המשפט, לאחר שניתנה ערבות להמצאת הרשיון ובתנאים שקבע בית המשפט.

(ב) מזכיר בית המשפט שהומצא לו רישיון נהיגה שבעליו נפסל מהחזיק בו, יודיע לרשות הרישוי פרטים על הפסילה או על עונש המאסר שהוטל, ואת מספר התיק של בית המשפט.

(ג) ביטל או שינה בית המשפט את ההרשעה, הפסילה או העונש האחר שהוטלו על בעל רשיון נהיגה, יודיע מזכיר בית המשפט לרשות הרישוי על השינוי או על הביטול.

557. רשיון שפקע תוקפו או שאבד (תיקון: תש"ם, תשס"ג)

(א) הודע לבעל הרשיון על פסילת רשיונו או על התלייתו על ידי בית המשפט או לפי צו של קצין משטרה, או לפי החלטה של רשות הרישוי, לפי הענין, ימציא את רשיונו כאמור בחלק זה אף אם רשיונו אינו בר-תוקף אותה שעה.

(ב) הוכח על פי תצהיר לפי פקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, למזכיר של בית המשפט שהרשיע בעל רשיון נהיגה, או לקצין משטרה או לרשות הרישוי, לפי הענין, כי רשיונו של בעל רשיון נהיגה שנפסל כאמור בחלק זה אבד ואין בידו כל עותק של הרשיון, יתחיל מירוץ תקופת הפסילה מיום שהומצאה ההצהרה לרשות שהטילה אותה.

(ג) מצא בעל הרשיון את הרשיון שאבד ימציאו מיד לבית המשפט, לקצין משטרה או לרשות הרישוי שהחליטה על הפסילה.

(ד) (בוטלה)

558. משלוח הודעות לרשות הרישוי (תיקון: תש"ם)

הודעות שנשלחות לפי חלק זה על ידי בית משפט או על ידי קצין משטרה לרשות הרישוי יכול שייעשו בדרך של מידע הניתן באמצעי איחסון מגנטי.

561-559. (בוטלו) (תיקון: תש"ם)


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגם בהמצאה

 2. המצאה למורשה

 3. המצאה לבן זוג

 4. המצאה לתאגיד

 5. כלל הידיעה

 6. המצאה מחוץ לתחום

 7. ידיעה תחליף להמצאה

 8. בקשת ביטול היתר המצאה

 9. המצאת תיק רפואי מקורי

 10. העדר המצאה כדין

 11. המצאה כדין לאסיר

 12. המצאה לכתובת רשומה

 13. המצאה בדיני תעבורה

 14. אישור מסירה לא חתום

 15. מורשה בניהול עסקים

 16. המצאה בדואר אלקטרוני

 17. היתר המצאה מחוץ לתחום

 18. המצאה כדין במשפט פלילי

 19. המצאה כדין "לא נדרש"

 20. בקשה להיתר המצאה לחו''ל

 21. המצאה לעורך דין הקודם

 22. כלל הידיעה - כלל ההמצאה

 23. המצאה כדין ביטוח לאומי

 24. המצאה מחוץ לתחום השיפוט

 25. אי חתימה על אישור מסירה – קנס

 26. חתימת אח על אישור מסירה

 27. המצאת מסמכים - משפט פלילי

 28. טופס 9 - צו להמצאת מסמכים

 29. המצאת כתבי בי דין לחו''ל

 30. המצאת כתבי בי דין לחו"ל

 31. אי המצאת כתבי בי דין כדין לחברה

 32. המצאת כתב בית דין מישראל

 33. דואר רשום בלי אישור מסירה

 34. הדבקת אישור מסירה על הדלת

 35. חתימת קטין על אישור מסירה

 36. תקנות סדר הדין האזרחי המצאה

 37. אישור מסירה - הדבקה על הדלת

 38. חתימת בן זוג על אישור מסירה

 39. ביטול היתר המצאה מחוץ לתחום

 40. אי חקירת העד המוסר בהעדר מסירה

 41. המצאת החלטה של בעל תפקיד בתביעת חוב

 42. המצאה אל מחוץ לתחום - הסכם בוררות

 43. המצאת רשיונות לאחר פסילה - תקנות התעבורה

 44. המצאת כתב תביעה למורשה - מה הגדרת מורשה ?

 45. המצאת פסק דין לצדדים שפסק בית המשפט

 46. בקשת ביטול היתר ההמצאה אל מחוץ לתחום השיפוט

 47. טופס המצאת מסמך משפטי זר בעניין פלילי

 48. חוות הדעת בעניין אותנטיות אישור מסירה

 49. פיצויים מוסכמים בגין אי המצאת אישורים

 50. המצאת מסמכים בהליך פלילי סעיף 239 לחסד"פ

 51. המצאת מסמכים אסורים למומחה הרפואי מטעם בית משפט

 52. ערעור ממועד המצאת פסק הדין בדואר או בפקס

 53. תקנה 129 תקנות בית הדין לעבודה - המצאת כתבי בי דין

 54. הדבקה לאחר 3 ביקורים באותו יום אינה מסירה כדין

 55. תקנה 2 לתקנות בית הדין לעבודה - המצאת מסמך בשטחים המוחזקים

 56. בקשה למתן רשות להמצאת כתבי בי דין מחוץ לתחום השיפוט

 57. תביעה נגד פייפאל - בקשה להכיר בהמצאה למורשה בניהול עסקים

 58. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון