מונה מונית


מונה מונית - תקנות התעבורה

509. הסעה לפי מונה (תיקון: תשמ"ה) 57

לא יסיע אדם נוסע במונית אלא אם כן הותקן בה מונה והמונה מופעל בה בהתאם לתקנות אלה.

509א. פרטים שיותקנו במפתח (תיקון: תשס"ו)

(א) לא ייצור אדם מפתח, לא יתקין בו תוכנה ולא ישנה תוכנה שהותקנה בו אלא אם כן הוסמך לכך בידי הרשות.

(ב) במפתח תותקן תוכנה הכוללת, בין השאר, פרטים אלה:

(1) שמו ומספר זהותו של נהג המונית שבה מותקן המונה ושלו ניתן המפתח;

(2) שמות המקומות הנקובים במחירון האמור בתקנה 510(ב) ומרחקי הנסיעה בק"מ ביניהם;

(3) פרטים נוספים כפי שתורה הרשות.

509ב. הפעלת מונה במפתח (תיקון: תשס"ו)

נוהג במונית שהותקן בה מונה, יפעיל עם תחילת עבודתו בהסעת נוסעים את המונה במפתח שתוכנתו בו שמו ומספר זהותו, ובסיומה ינעל את המונה במפתח ויוציאו מהמונה.

509ג. איסור העברת מפתח (תיקון: תשס"ו)

(א) לא יעביר נהג מונית לאחר את המפתח שבו תוכנתו פרטיו בכל דרך מדרכי ההעברה ולא ירשה לאחר להשתמש בו.

(ב) לא ישתמש נהג מונית במפתח של נהג אחר.

510. הפעלת מונה (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ז, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ו)

(א) לא יסיע אדם נוסע במונית בנסיעה מיוחדת אלא אם כן מופעל המונה בהתאם להוראות התוספת הרביעית, חלק ב'.

(ב) (1) על אף האמור בתקנת משנה (א), על פי דרישת הנוסע, בנסיעה
מיוחדת ממקום למקום מהמקומות המפורטים בחלק ב' בתוספת לצו
פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות),
התשס"ה-2004, ובכל צו אחר שיבוא במקומו, יפעיל הנהג את המונה
רק כדי להפיק את מחיר אותה נסיעה מהמחירון וחשבונית שתומצא
לנוסע בתום הנסיעה; המקומות ומחירי הנסיעה יפורטו במחירון
שיותקן במונה (להלן בפרק זה - המחירון); לא יגבה הנהג בעד הנסיעה
שכר הסעה העולה על מחיר הנסיעה שנקבע במחירון.

(2) רשאי אדם להסיע נוסעים במונית בנסיעה מיוחדת המבוצעת במסגרת הסכם בכתב לביצוע נסיעות קבועות אם נתמלאו כל אלה:

(א) ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשות תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה בנסיעות מיוחדות במוניות או במונית שבבעלות תאגיד כאמור (בתקנת משנה זו - התאגיד);

(ב) למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות;

(ג) תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת;

(ד) המונה הופעל במצב "נסיעה לפי הסכם", בהתאם להוראות התוספת הרביעית;

(ה) בעת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד לנהג, לפי הטופס שבחלק ג' בתוספת הרביעית, כי הנסיעה מבוצעת במסגרת ההסכם.

(ג) לא יופעל מונה בנסיעת שירות.

511. הצגת מונה במונית פנויה (תיקון: תשמ"ה)

במונית הפנויה להסעת נוסעים בנסיעה מיוחדת, יציג הנהג את המונה במצב "פנוי" כשהוא מואר.

512. שכר הסעה לפי מונה (תיקון: תשמ"ה, תשמ"ז, תשס"ד)

לא ידרוש אדם ולא יגבה ולא ירשה לאחר לדרוש או לגבות -

(1) שכר הסעה או שכר המתנה יותר מכפי שיראה המונה בסיום הנסיעה;

(2) בנסיעה שבה לפי דרישת הנוסע לא הופעל מונה - שכר הסעה יותר מכפי שנקבע במחירון לאותה נסיעה.

(2א) בנסיעה לפי הסכם כאמור בתקנה 510(ב)(2) - שכר הסעה העולה על הקבוע בהסכם.

(3) כל תשלום אחר שאיננו קבוע בשכר ההסעה.

513. כיוונון המונה לאחר החלפת אבזרים ברכב (תיקון: תשמ"ה)

(א) הוחלף צמיג מהצמיגים שעל גלגלי הסרן המחובר למונה בצמיג מסוג, בגודל, מתוצרת או בעל מספר רבדים אחר, או בצמיג שחודש, או הוחלף חלק או אבזר בתיבת ההילוכים או בסרן האחורי, בחלקים או באבזרים בגודל או במידה אחרים, חייבים בעל המונית והנהג, תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן ההחלפה, להבטיח את כיוונון המונה על ידי נותן שירות מוסמך, לשם התאמתו לגודל הצמיגים, החלקים או האבזרים שהוחלפו.

(ב) בחישוב התקופה של ארבעים ושמונה שעות לפי תקנת משנה (א), לא יובאו בחשבון ימי מנוחה ומועדים שנקבעו על פי דין.

(ג) רישום השינוי בצמיגים, בחלקים או באבזרים שהוחלפו כאמור בתקנת משנה (א), יבוצע בהתאם להוראות הרשות.

514. הצגת הוראות במונית (תיקון: תשמ"ה)

בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו יציגו במונית כל הוראות, לוח, תדריך, שכר הסעה או חומר אחר כפי שהורתה הרשות ובמקום שהורתה.

515. הסרת מונה (תיקון: תשמ"ה, תשס"ד)

(א) מונית שאין עליה רשיון הסעה בר-תוקף ושבעליה הפסיק את השימוש בה והודיע על כך לרשות הרישוי כאמור בתקנה 290, או שהותקן והורכב בה מונה שלא מן הסוג המותר לשימוש, חייב בעל המונית, או מי שהמונית בשליטתו, להתייצב אצל נותן שירות מוסמך לשם הסרתו.

(ב) חוייב בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו בהסרת מונה לפי תקנת משנה (א), ולא הסירו, יראו את המונה כאילו הותקן והורכב במונית בניגוד להוראות פרק זה.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מונה מונית

 2. ביטוח נזק למונית

 3. רשיון הסעה במונית

 4. מס הכנסה נהג מונית

 5. רשיון קו שירות מונית

 6. מתן רשיון להפעלת מונית

 7. מוניות - תקנות התעבורה

 8. נפילה בעת ירידה ממונית

 9. נהג מונית שרות בעיות גב

 10. חובת מחירון מונית

 11. נזק למונית בתאונה

 12. תאונה בין מונית לבין טנדר

 13. פגיעה במונית מאחורה

 14. התנגשות במונית מאחור

 15. נהג מונית עצמאי - ביקורת מס

 16. נהג מונית שירות - מס הכנסה

 17. ביקורת מס הכנסה - מונית

 18. תאונה בין מונית לקטנוע

 19. הפעלת מונה במונית במשלוח

 20. השארת מונית לא נעולה – ביטוח ?

 21. היתר להפעלת תחנת מוניות

 22. אי הפעלת מונה מונית – כתב אישום

 23. תקיפה של נהג מונית – תביעת פיצויים

 24. האם מגיע פיצויים לנהג מונית

 25. פציעת נהג מונית שהרים מזוודה

 26. הרשעה של נהג מונית בבית משפט לתעבורה

 27. פגיעת מונית ברכב חונה בצד הכביש

 28. התנגשות מונית עם גמל שפרץ לכביש

 29. נהג מונית בעיות גב – זכויות ביטוח לאומי

 30. פגיעת מונית ברכב תוך כדי נסיעה לאחור

 31. הורדת נוסעים במקום לא נכון ע"י מונית שירות

 32. הפעלת קו מונית שירות ללא רישיון - תקנה ‎494

 33. טופס בקשה לקבלת רישיון לקו שירות במוניות

 34. נוסע עלה למונית והחל להשתולל ולדרוש כסף תוך כדי איום - תאונת עבודה ?

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון