הילוכים ההיגוי גלגלים קפיצים


הילוכים ההיגוי גלגלים קפיצים - תקנות התעבורה

319. תיבת הילוכים

(א) ברכב מנועי תותקן תיבת הילוכים המאפשרת תנועתו של הרכב קדימה ואחורה בכוח המנוע. תיבת ההילוכים תהיה במצב תקין וניתנת להפעלה בתוך תא הנהג מבלי שהנוהג ברכב יצטרך לעזוב את מושבו.

(ב) תיבת ההילוכים תותקן בצורה יציבה שתאפשר החלפה יעילה של ההילוכים ונסיעה בהילוך מתאים בכל תנאי הדרך.

(ג) הוראות תקנה זו לא יחולו על רכב אשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג.

320. מערכת היגוי (תיקון: תשכ"א, תשל"ו, תשס"ח)

(א) ברכב מנועי תותקן מערכת היגוי שתהא תקינה בכל עת ותאפשר להפנות ולהחזיר מיד את הרכב לכל כיוון נסיעה בקלות, במהירות ובבטיחות, הנוהג ברכב או הממונה עליו אחראי לקיום הוראה זו.

(ב) כל חלק במערכת ההיגוי המחובר אליה על-ידי הברגה יהיה מובטח על-ידי פינים מפצילים או כל סידור טכני אחר המונע התרופפות החיבור האמור.

(ג) גלגלי הסרן הקדמי יהיו מכוונים בכל עת בהתאם להוראות הטכניות של יצרן הרכב. גלגלי רכב וכל חלק של מערכת ההיגוי לא יגעו בצינורות או בזרנוקי הבלמים.

(ד) מותר להתקין מנגנון-עזר להפעלת מערכת ההיגוי ובלבד שיאושר על-ידי רשות הרישוי.

(ה) לא יירשם רכב למעט רכב עבודה המיועד לפי מבנהו לטיאוט בדרך אלא אם מערכת ההיגוי וגלגל ההגה או הכידון מותקנים בצד שמאל של הרכב.

321. אופנים (תיקון: תשנ"א, תשס"ט73)

(א) בגלגלי רכב יותקנו אופנים מסוג כמפורט בחלק ג' בתוספת השניה ויהיו בעלי נקבים המותאמים בקוטרם לברגים ואומים המשמשים לחיבור האופנים לסרן.

(ב) האופנים יהיו במצב תקין ויהודקו באמצעות כל הברגים או האומים, לפי הענין, שיהיו במצב תקין ובהתאם להוראות היצרן.

(ג) לא יותקן אופן ברכב אלא אם כן הוא מתאים לצמיג במידותיו בהתייחס לקוטר תושבת האופן ורוחבו, כושר ההעמסה של הצמיג, לחץ האוויר המרבי המותר ומהירות המרבית לנסיעה בו, בהתאם להוראות היצרן.

(ד) על אופן המיועד לפי מבנהו להרכבת צמיג עם אבוב לא יורכב צמיג ללא אבוב ((Tubless.

(ה) לא יותקן ברכב מסוג N3 כיסוי המסתיר את הברגים או האומים, המחברים את האופן לסרן.

322. צמיגים (תיקון: תשכ"ו, תשכ"ח, תשמ"ג, תשמ"ח, תשנ"א, תשס"ה)

(א) בגלגלי רכב יותקנו צמיגי גומי פנאומטיים מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה ובהם לחץ אויר במידה שקבע יצרן הרכב; ברכב אטי מותר להתקין צמיגים שאינם פנאומטיים.

(ב) הצמיגים ברכב יותאמו לייעוד הרכב ויהיו בעלי אותם מבנה וכושר העמסה שקבע יצרן הרכב והמידות שנרשמו ברשיון הרכב.

(ג) בצמיג פנאומטי, לרבות בצמיג שבגלגל חילוף, לא יפחת עובי הפרופיל או עומק החריצים של הצמיג, הבא במגע עם הדרך, מ-2 מ"מ ובצמיג שאינו פנאומטי, לא יפחת עוביו מ-4 ס"מ.

(ד) (1) לא יורכבו ברכב מנועי צמיגים שונים במידה, בכושר העמסה
ובמבנה - בין רדיאלי ובין דיאגונלי - על סרן אחד;

(2) ברכב מנועי - למעט טרקטור ומכונה ניידת - יכול שיורכבו צמיגים בעלי מבנה שונה על סרנים שונים אלא אם כן קבע יצרן הרכב אחרת ובלבד שלא יורכבו -

(א) צמיגי רדיאליים בסרן קדמי אם בסרן או בסרנים האחוריים הורכבו צמיגים דיאגונליים;

(ב) צמיגים רדיאליים שבהם חגורת פלדה בסרן קדמי, אם בסרן או בסרנים האחוריים הורכבו צמיגים רדיאליים שאין בהם חגורת פלדה.

(3) על אף האמור בתקנת משנה זו, נגרם תקר באחד מגלגלי הרכב, מותר להרכיב על סרן אחד גלגל חילוף שמידותיו שונות, כאמור בתקנה 365(2), ובלבד שנוהג הרכב לא יעשה בו שימוש אלא לצורך נסיעה אל המוסך הקרוב לתיקון התקר.

(ה) לא יורכב ברכב צמיג ללא אבוב אם הוא מיועד להרכבה עם אבוב.

(ו) לא יורכב ברכב ששנת ייצורו -

(1) עד 2005 - צמיג המוגבל למהירות פחותה מהמהירות המרבית המתוכננת של הרכב ובלבד שבמונית, ברכב נוסעים פרטי וברכב פרטי דו שימושי יכול שיורכב צמיג בדרגת מהירות S;

(2) 2006 ואילך - צמיג שתכנן יצרנו ללחץ אוויר, לכושר העמסה ולמהירות הפחותים מאלה שתכנן יצרן הרכב.

323. קפיצים

(א) ברכב מנועי ובגרור יותקנו בין הסרנים לבין מרכב הרכב קפיצים יעילים ובעלי כושר מתאים למשקל הכולל המותר של הרכב, ובלבד שהקפיצים המורכבים על אותו סרן יהיו בעלי כוח התנגדות שווה.

(ב) מותר להתקין ברכב מנועי כל מיתקן אחר אשר פעולתו הטכנית כפעולת הקפיצים.

(ג) הוראות תקנות-משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על -

(1) רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 400 ק"ג ושאינו מיועד לפי מבנהו להסעה;

(2) רכב איטי;

(3) גרור אשר נבנה ללא קפיצים ומבנהו אושר על-ידי רשות הרישוי;

(4) גרור שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 750 ק"ג.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פקודת התעבורה

 2. גרירה - תקנות התעבורה

 3. בלמים - תקנות התעבורה

 4. גרירה - תקנות התעבורה

 5. אורות - תקנות התעבורה

 6. איתות - תקנות התעבורה

 7. דחיית ערעור תעבורה

 8. משקל רכב מעל המותר

 9. טכוגרף - פקודת התעבורה

 10. סעיף 67 לפקודת התעבורה

 11. הסבת דו"ח תעבורה

 12. ערעור עונש תעבורה

 13. עליה על אי תנועה בנוי

 14. תקנות התעבורה מדרכה

 15. תקנה 22 א לתקנות התעבורה

 16. רשיון רכב - תקנות התעבורה

 17. עבירות תנועה עונשים

 18. רכב מנועי - תקנות התעבורה

 19. רכב בטחון - תקנות התעבורה

 20. בלימת פתע - תקנות התעבורה

 21. רשיון רכב - פקודת התעבורה

 22. רישום רכב - פקודת התעבורה

 23. רשיון סחר - תקנות התעבורה

 24. ערעור פלילי - תעבורה

 25. רכב תפעולי - תקנות התעבורה

 26. ביטול גזר דין תעבורה

 27. תקינות רכב - תקנות התעבורה

 28. ערעור למחוזי - תעבורה

 29. צמיג ללא אוויר – בוחן תנועה

 30. תקנה 21 לתקנות התעבורה

 31. פסק דין בהעדר - תעבורה

 32. סעיף 48 לפקודת התעבורה

 33. ביטול כתב אישום תעבורה

 34. התנהגות בדרך - תקנות התעבורה

 35. תקנות תעבורה שיטת ניקוד

 36. מסוכנות בעבירות תעבורה

 37. תקנה 66 לתקנות התעבורה

 38. תקנה 306 לתקנות התעבורה

 39. תקנה 65 לתקנות התעבורה

 40. אי אימון בגרסת הנאשם - תעבורה

 41. תקנה 69 לתקנות התעבורה

 42. בחינות תאוריה - תקנות התעבורה

 43. עבירות תעבורה - פקודת התעבורה

 44. תקנה 51 לתקנות התעבורה

 45. אורות - פנסים - תקנות התעבורה

 46. הכרעת דין בבית משפט לתעבורה

 47. הרשעת תעבורה בהעדר הנאשם

 48. בדיקות רפואיות - תקנות התעבורה

 49. תקנה 47 ד לתקנות התעבורה

 50. תקנות וחוקי עזר - פקודת התעבורה

 51. ציוד מיוחד ברכב - תקנות התעבורה

 52. מפגש מסילת ברזל - תקנות התעבורה

 53. מידות רכב ומשקלו - תקנות התעבורה

 54. מסירת הודעה בעבירות תעבורה

 55. סימני זיהוי לרכב - תקנות התעבורה

 56. תקנות התעבורה נסיעה לאחור

 57. בקשת ערעור לעליון - תעבורה

 58. חציית שטח הפרדה על ידי רכב

 59. תקנה 21 ב 2 לתקנות התעבורה

 60. העלאת נוסעים - הפרעה לתנועה

 61. שינויים במבנה רכב - תקנות התעבורה

 62. בית המשפט לתעבורה בחיפה - ערעור

 63. שינויים ברישום רכב - תקנות התעבורה

 64. סמכויות שופט תעבורה - פקודת התעבורה

 65. תקנות הנמלים ניהול התעבורה הימית

 66. נסיעה אחורנית - תקנה 45 לתקנות התעבורה

 67. פסק דין בהעדר הנאשם במשפט תעבורה

 68. ערר בבית משפט השלום לתעבורה בחיפה

 69. ערעור על קולת העונש בעבירות תנועה

 70. סימון רכב למטרות בטיחות - תקנות התעבורה

 71. הסעת נוסעים והובלת מטען - תקנות התעבורה

 72. תקנה 172 א' לתקנות התעבורה - ביטוח רשיון

 73. הפרעה לתנועה - תקנה 71(1) לתקנות התעבורה

 74. דחיית ערעור על הרשעה בעבירות תנועה

 75. בית הדין לתעבורה מחוז שיפוט חיל האוויר

 76. ערעור על קולת העונש בבית המשפט לתעבורה

 77. תקנה 45 לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961

 78. תקנה 45 לתקנות התעבורה - נסיעה אחורה

 79. שיטת הניקוד בעבירות תעבורה - תקנות התעבורה

 80. ערעור על גזר דין בית הדין הצבאי לתעבורה

 81. הילוכים ההיגוי גלגלים קפיצים - תקנות התעבורה

 82. תקנה 40 לתקנות התעבורה: "סטיה מנתיב נסיעה"

 83. פיצוי כספי לנפגעי עבירות תעבורה - סעיף 77

 84. ערעור על פסק דין של בית משפט השלום לתעבורה

 85. הסעה בשכר בניגוד לתקנה 84 א' לתקנות התעבורה

 86. צילום עבירת תנועה ע"י מצלמה – טענה כי לא נהג ברכב

 87. ערעור על פסק דין של בית המשפט לתעבורה בירושלים

 88. הזמנת בעלי רשיונות לבירור, לבחינה ולבדיקה - תקנות התעבורה

 89. סטייה מנתיב נסיעה, עבירה על תקנה 40 (א) לתקנות התעבורה

 90. עבירת של הפרעה לתנועה בניגוד לתקנה 21 (ב)(3) לתקנות התעבורה

 91. הוגש כתב אישום המייחס עבירה בניגוד לתקנה 28 (ב) בתקנות התעבורה

 92. התנהגות שגרמה נזק לרכוש - עבירה לפי תקנה 21 (ב)(2) לתקנות התעבורה

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון