מורים לנהיגה


מורים לנהיגה - תקנות התעבורה

245. בקשה לרשיון (תיקון: תש"ל, תשל"ח)

(א) בקשה למתן רשיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 לפקודה או היתר להוראה עיונית כאמור בתקנות 234(ג) ו-245 (ב) או היתר לניהול מקצועי כאמור בתקנה 225(א)(4) תוגש לרשות הרישוי.

(ב) לא יעסוק אדם בהוראה עיונית אלא אם קיבל היתר לכך מאת רשות הרישוי.

246. סמכות לבחון (תיקון: תש"ל)

(א) הבחינות למורים מוסמכים ייערכו על-ידי רשות הרישוי או מי שהסמיכה לכך והן יתקיימו במועד ובמקום שקבעה רשות הרישוי.

(ב) כל בחינה יכול שתיערך שלבים שלבים שכל אחד מהם יהיה במועד אחר.

(ג) בעד הבחינות לפי סימן זה ישולמו האגרות המפורטות בחלק ב' של התוספת הראשונה.

247. תנאים למבקש רשיון (תיקון: תש"ל, תשל"ה, תשל"ו, תשל"ז, תשל"ח, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ה, תשמ"ז, תשנ"א, תש"ס, תשס"ו)

(א) על המבקש רשיון להוראת נהיגה ברכב מנועי, למעט טרקטור, לעמוד בתנאים אלה:

(1) מלאו לו 21 שנה;

(2) הוא תושב ישראל;

(3) לא נתקיים בו האמור בתקנה 15ב.

(4) המציא אישור שכושר הראיה שלו בשתי העיניים הוא כאמור בתקנות 198(ב)(2) ו-199 (א)(2) ואישור רפואי כאמור בתקנות 192 ו-193;

(5) סיים שתים עשרה שנות לימוד;

(6) עמד בהצלחה בבחינות שנקבעו או אושרו על-ידי רשות הרישוי בנושאים שלהלן:

(א) מבחני התאמה;

(ב) מבחני ידע בנושאים: גיאומטריה, מתמטיקה, פיסיקה ועברית, ברמה של עשר שנות לימוד בהתאם לתכנית מאושרת על-ידי משרד החינוך והתרבות;

(7) הוא בעל רשיון נהיגה תקף לגבי אותו סוג רכב שבו הוא מבקש רשיון הוראה, והוכיח, בדרך שהורתה רשות הרישוי, את כושר נהיגתו ברכב האמור להנחת דעתה;

(8) היה לו רשיון נהיגה במשך שלוש שנים לפחות לרכב מהסוג שלגביו מבוקש רשיון ההוראה.

(ב) הוראות תקנת משנה (א), למעט פיסקה (6), יחולו גם לגבי מבקש רשיון הוראה לטרקטור.

(ג) (בוטלה)

248. תנאים למתן רשיון (תיקון: תש"ל, תשל"ו)

(א) לא יינתן רשיון להוראה אלא אם המבקש -

(1) הוא בוגר בית-ספר להכשרה מקצועית למורים מוסמכים לנהיגה אשר אושר על ידי רשות הרישוי ובהתאם לתכנית לימודים שאושרה על ידיה;

(2) עמד בהצלחה בבחינות למורים מוסמכים בגמר הלימודים בבית-הספר, בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על-ידי רשות הרישוי;

(3) לא הועסק במשרד הרישוי במשרד התחבורה בתקופה של שנה אחת שקדמה למתן הרשיון.

(ב) רשיון הוראה לטרקטור לגבי מבקש אשר אינו ממלא אחר האמור בתקנת משנה (א), יינתן לאחר שעמד בהצלחה בבחינות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או שאושרה על-ידי רשות הרישוי.

(ג) (1) מבקש היתר להוראה עיונית, אשר נתמלאו לגביו התנאים האמורים
בתקנת משנה (א), רשאי לקבל היתר להוראה עיונית.

(2) מבקש היתר להוראה עיונית, אשר לא נתמלאו לגביו התנאים האמורים בתקנת משנה (א), רשאי לקבל רשיון להוראה עיונית לאחר שעמד בהצלחה בבחינות בהתאם לתכנית בחינות שנקבעה או אושרה על ידי רשות הרישוי.

249. (בוטלה) (תיקון: תשס"ה)

250. פטור (תיקון: תש"ל, תשל"ו, תשמ"ג, תשס"ד)

(א) רשות הרישוי רשאית, לפי שיקול דעתה, לפטור מבקש רשיון מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו-248, כולן או מקצתן, אם הוא עולה חדש או תושב חוזר ועסק כמורה לנהיגה בחוץ לארץ.

(ב) רשות הרישוי רשאית, לפי שיקול דעתה, לפטור מבקש רשיון אשר שימש במשרד הרישוי בתפקיד בוחן נהגים או מורי נהיגה, ואשר עסק בפועל עקב מילוי תפקידו בהסמכת נהגים או מורי נהיגה, בתקופה של לפחות 5 שנים לפני מועד הגשת הבקשה ובהמלצת מנהל המשרד מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו-248, כולן או מקצתן, למעט התנאי האמור בתקנה 248(א)(3).

(ג) רשות הרישוי רשאית לפטור מן התנאים המפורטים בתקנות 247 ו-248, כולם או מקצתם, למעט התנאים האמורים בתקנות 247(א)(3) ו-248 (א)(3), מבקש רישיון שעסק בפועל בהוראת נהיגה בצבא הגנה לישראל (להלן - מורה נהיגה צבאי), במשך שתים עשרה שנים שהחלו אחרי יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) או אם נתקיימו בו אלה:

(1) שימש מורה נהיגה צבאי במשך שתים עשרה שנים לפחות שהסתיימו לא לפני יום י"ט באב התשנ"ט (1 באוגוסט 1999) או שימש מורה נהיגה צבאי במשך שמונה שנים לפחות שתחילתן לא יאוחר מיום כ"ג באב התשס"ב (1 באוגוסט 2002);

(2) סיים בהצלחה קורס הסבה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי; אם שימש מורה נהיגה צבאי במהלך אחת התקופות האמורות בפסקה (1), כולה או מקצתה, לתלמידים שהיו בעלי רישיון נהיגה - סיים בהצלחה קורס השלמה לפי תכנית שאישרה רשות הרישוי.

(ד) רישיון כאמור בתקנת משנה (ג) יהיה מן הסוג התואם את דרגת רישיון הנהיגה הגבוהה ביותר שבהוראתה עסק מורה הנהיגה הצבאי במשך שנתיים לפחות.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (ג)(1), רשאית רשות הרישוי ליתן פטור כאמור בתקנת משנה (ג), כולו או מקצתו, למי ששימש מורה נהיגה צבאי במשך שש שנים לפחות ועיסוקו כמורה נהיגה צבאי הופסק על ידי צבא הגנה לישראל לאחר כ"ג באב התשס"ב (1 באוגוסט 2002).

250א. תנאי להוראת נהיגה (תיקון: תשמ"ו)

לא יורה בעל רשיון להוראת נהיגה אלא במסגרת בית ספר לנהיגה בעל רשיון בר תוקף על פי סימן ב' לפרק זה.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מורשה נהיגה

 2. נהיגה פרועה

 3. נהיגה בלי חגורה

 4. חובת נהיגה עם נהג מלווה

 5. תאונת עבודה - מורה לנהיגה

 6. פלאפון תוך כדי נסיעה

 7. נהיגה ברכב לא תקין

 8. רכב שהורד מהכביש - נהיגה

 9. פיטורי בוחן נהיגה

 10. נהיגה בחוסר ערנות

 11. נהג חדש - נהיגה בלי מלווה

 12. דיבור פלאפון תוך כדי נהיגה

 13. פלאפון בנהיגה - זיכוי

 14. תלמיד נהיגה - תקנות התעבורה

 15. הסעת נוסעים בתא המטען

 16. מס הכנסה - מורה נהיגה

 17. נהיגה בקלות ראש - גזר דין

 18. מורים לנהיגה - תקנות התעבורה

 19. חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים

 20. נהיגה עם קסדה לא קשורה

 21. נהיגה לאחר שתיית וודקה

 22. נהיגה ברשלנות וגרימת נזק

 23. חובה להחזיק בהגה בשתי ידיים

 24. נהיגה עם רישיון פג תוקף

 25. פגיעה בעגלת תינוק - נהיגה רשלנית

 26. התעסקות עם דיבורית בזמן נהיגה

 27. נהיגה במסלול הנגדי בכביש חד סטרי

 28. נהיגה בלי משקפיים או עדשות מגע

 29. נהיגה ברכב שהורד מהכביש בגלל תאונה

 30. נהיגה בזמן פסילה - מאסר בפועל

 31. נהיגה פרועה תוך סיכון אזרחים

 32. תאונת דרכים במהלך שיעור נהיגה

 33. נהיגה בלתי אחראית באופן ממושך

 34. ערעור על הרשעה בגין נהיגה בזמן פסילה

 35. נהיגה בחוסר זהירות - נהיגה ברשלנות

 36. נהיגה נגד כיוון התנועה בכביש חד סטרי

 37. נהיגה בזמן פסילה סעיף 67 לפקודת התעבורה

 38. דיבור בפלאפון בזמן נסיעה בלי להחזיק ביד

 39. נהיגה בקלות ראש - סעיף 62 לפקודת התעבורה

 40. נהיגה ללא בדיקת חורף – עבירה על תקנה 273ד

 41. נהיגה בזמן פסילה הארכת מאסר על תנאי

 42. נהיגה ללא זהירות - תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה

 43. מה העונש על נהיגת רכב ללא תעודת ביטוח בתוקף ?

 44. שימוש במכשיר טלפון נייד בנהיגה על רכב צבאי

 45. עבירת נהיגה בקלות ראש - סעיף 62(2) לפקודת התעבורה

 46. נהיגה בשול בניגוד לסעיף 33(א) לתקנות התעבורה

 47. תאונת דרכים בגין נהיגה בניגוד לכיוון התנועה

 48. האם רישיון בר תוקף לנהיגת כלי רכב הנקוב בתעודת ביטוח ?

 49. תקנה 26 לתקנות התעבורה - נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים

 50. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון