המרת רישיון נהיגה


המרת רישיון נהיגה - תקנות התעבורה

216. רישיון נהיגה לבעל רישיון נהיגה לאומי (תיקון: תשכ"א, תשנ"ד, תשס"ב, תשס"ה, תשס"ו, תשס"ז)

(א) רשות הרישוי רשאית לתת למבקש רישיון נהיגה שבידו רישיון נהיגה לאומי כהגדרתו בתקנה 562, שהוא בר תוקף, ושדרגתו מקבילה לאחת מהדרגות המנויות בתקנות 176 עד 185, רישיון נהיגה בדרגה המקבילה לדרגת רישיון הנהיגה הלאומי שלו, אם נתקיימו בו אלה:

(1) אם הוא -

(א) נמצא בישראל לפי אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950 (להלן - עולה חדש) - הוא הגיש את בקשתו בתוך שלוש שנים מיום עלייתו;

(ב) תושב ישראל ושהה מחוץ לישראל, שישה חודשים רצופים לפחות לאחר קבלת הרישיון הלאומי - הוא הגיש את בקשתו בתוך שנה מיום שובו לישראל;

(ג) תושב מדינת חוץ - הוא הגיש את בקשתו בעת שהיתה ברשותו אשרת שהייה בישראל שהיא בת-תוקף, ובלבד שרשות הרישוי לא תיתן לו רישיון נהיגה אלא לפי תקנות 176 עד 181.

(2) עומד בתנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190;

(3) עמד בבדיקות ראיה כאמור בתקנות 198 עד 201ג, אלא אם כן הורתה רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים, שעליו לעמוד גם בבדיקות רפואיות לפי תקנות 191 עד 197;

(4) לענין הדרגות המנויות -

(א) בתקנות 176 עד 181, עמד גם במבחן שליטה ולענין הדרגה המנויה בתקנה 181, עמד גם בבדיקות רפואיות כאמור בתקנות 191 עד 197;

(ב) בתקנות 182 עד 185, נתקיימו בו גם כל אלה:

(1) עמד בבדיקות רפואיות כאמור בתקנות 191 עד 197;

(2) עמד בהצלחה בבחינות נהיגה לפי תקנות 203 עד 207 ו-209;

(ג) בתקנות 181 עד 187 -

(1) הוא אף סיים קורס לנהגי רכב ציבורי שאישרה רשות הרישוי ועמד בבחינות ונתמלא בו האמור בתקנה 189(ד)(3);

(2) לא נתמלא בו האמור בתקנה 15ב.

(ב) לא עמד המבקש פעמיים במבחן שליטה, לא יינתן לו רישיון נהיגה, אלא אם כן עמד בבדיקות ובחינות כאמור בתקנות 191 עד 210.

(ג) בעד מבחן שליטה ישלם הנבחן אגרה כמפורט בפרט 2א בחלק א' לתוספת הראשונה.

(ד) רשות הרישוי רשאית לפטור מבקש מקיום הבדיקות והמבחנים כאמור בתקנת משנה (א), אם מתקיים בו אחד מאלה:

(1) לא חידש רישיון נהיגה שניתן לו לפי הפקודה;

(2) הוא אזרח חוץ, בעל רישיון נהיגה לאומי תקף, המבקש להמיר רישיון נהיגה בדרגות המנויות בתקנות 176 עד 178 ו-180, ובתנאי שהוא נמנה עם אחד מאלה

(א) הסגל הדיפלומטי או הקונסולרי של מדינת חוץ;

(ב) ארגון האומות המאוחדות;

(ג) נציגות קרן המטבע הבין-לאומי או הבנק הבין-לאומי לשיקום ולפיתוח;

(ד) ארגון בין-לאומי אחר - בהתאם לצו שנתן שר החוץ לפי חוק חסינויות וזכויות (ארגונים בין-לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ"ג-1983.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תיתן רשות הרישוי רישיון למבקש שבידו רישיון נהיגה כאמור בתקנה 578א.

217. (בוטלה) (תיקון: תשס"ב)

218. פטור מתחולת כללי התקנות

רשות הרישוי רשאית לפטור בהיתר בכתב, באופן כללי או למקרה מסויים מתחולת כל תקנה מתקנות חלק זה, ולקבוע בו תנאים, לבטלו או לשנות תנאי.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רשיון נהיגה

 2. רישיון נהיגה זר

 3. המרת רישיון נהיגה

 4. בקשה לרשיון נהיגה

 5. רשיון נהיגה בינלאומי

 6. הפקדת רשיון נהיגה

 7. שלילת רשיון נהיגה

 8. פקיעת רישיון נהיגה

 9. ביטוח רשיון נהיגה זר

 10. הפקדת רישיון בבית המשפט

 11. אמבולנס - רישיון נהיגה מיוחד ?

 12. תצהיר הפקדת רישיון נהיגה

 13. אי חידוש רישיון נהיגה בגלל קנסות

 14. שימוש ברישיון נהיגה מזויף

 15. אי חידוש רישיון נהיגה בגלל קנסות

 16. איבוד רישיון נהיגה אחרי פסילה

 17. רשלנות בחידוש רישיון נהיגה

 18. איסור לנהוג בלי רשיון נהיגה

 19. אגרות רשיון נהיגה - תקנות התעבורה

 20. פסילת רשיון נהיגה - התיישנות

 21. שלילת רישיון נהיגה לתקופה של 20 שנה

 22. אי חידוש רישיון נהיגה מעל שנה

 23. קצבת ניידות רישיון נהיגה בתוקף

 24. רשיונות נהיגה והיתרים - תקנות התעבורה

 25. נהיגת רכב ללא רשיון נהיגה ביטוח תקפים

 26. פסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים

 27. עיכוב חידוש רשיון נהיגה עקב אי תשלום קנסות

 28. בקשה לפסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים

 29. פסילת רישיון נהיגה על ידי קצין משטרה

 30. הציג הנאשם לשוטרים רישיון נהיגה מזויף

 31. המלצת ועדה רפואית לפסול רישיון נהיגה

 32. חידוש ויזת תייר לישראל - רישיון נהיגה

 33. פסילת רשיון נהיגה - סעיף 47 (ט) לפקודת התעבורה

 34. נהיגה עם רישיון נהיגה לא מתאים לסוג הרכב

 35. נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף פחות מ-6 חודשים

 36. נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף למעלה משישה חודשים

 37. אי החזקת רישיון נהיגה תקנה 9 א' לתקנות התעבורה

 38. כיסוי ביטוחי - ביטול רישיון נהיגה הוצאה לפועל

 39. בקשה לפסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה עד לתום ההליכים

 40. הרשעה על פי הודאה בעבירות נהיגה בפסילה, ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח תקפים

 41. אי דיווח על התאונה למשטרה בשל חששו שהמשטרה תיקח לו את רישיון הנהיגה שזו פרנסתו

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון