בחינות תאוריה


בחינות תאוריה - תקנות התעבורה

202. בדיקות לפני בחינה (תיקון: תשמ"ג)

מבקש רשיון נהיגה שקיבל אישור רפואי לנהיגה כאמור בסימן ג', יצהיר לפני כל בחינה אם חל או לא חל כל שינוי במצב בריאותו כמפורט בטופס שמילא רופא כאמור בתקנה 192, וכן כי לא נפסל מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה.

203. בחינות (תיקון: תשמ"ג, תשנ"ב, תשנ"ט, תשס"ה, תשס"ז)

(א) מבקש רשיון נהיגה ייבחן בהתאם לתקנות אלה בבחינה עיונית ובבחינה מעשית.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מבקש רשיון לפי תקנה 176 שבידו רשיון נהיגה לפי תקנה 180 במשך שלוש שנים לפחות, יהיה פטור מבחינה עיונית, ובבחינה המעשית יהיה פטור ממבחן התנהגות בדרך.

(ג) מבקש רשיון לפי תקנה 176 אשר עבר את הבחינה המעשית בתלת-אופנוע, רשיונו יוגבל לנהיגה בתלת-אופנוע בלבד.

204. אופן הבחינות (תיקון: תשכ"ח, תש"ל, תשל"א, תשל"ט, תשמ"ד, תשנ"א, תשנ"ד)

(א) הבחינה תיערך במקום, בזמן וברכב שתורה רשות הרישוי.

(ב) לא תיערך בחינה אלא ברכב שקיים לגבי נהיגתו של הנבחן בו בעת הבחינה ביטוח להנחת דעתה של רשות הרישוי.

(ג) נבחן הנוהג ברכב, כשהוא מלווה על-ידי בוחן, פטור מחובת רשיון נהיגה.

(ד) הבחינה באופנוע יכול שתיערך כשהבוחן מלווה עד שלושה נבחנים כאשר הבוחן והנבחנים נוהגים כל אחד, באופנוע; לא תיערך בחינה כאמור בתקנת משנה זו אלא אם כל אחד מהנבחנים עמד במבחנים של כושר שליטה ברכב שנערכו במקום שאושר לכך על-ידי רשות הרישוי.

(ה) (בוטלה)205. הבחינה העיונית (תיקון: תשכ"ד, תשס"ז)

בבחינה העיונית ייבחן מבקש רשיון נהיגה בנושאים אלה, כולם או מקצתם:

(1) דיני התעבורה;

(2) צורת התמרורים, משמעותם והמודעות המצויות בהם או בקשר להם;

(3) התנהגות בדרך;

(4) אופן פעולת רכב מנועי, חלקיו ומנועיו, השימוש והטיפול בהם.

206. הבחינה המעשית (תיקון: תשכ"ד, תשס"ז)

בבחינה המעשית ייבחן מבקש רשיון נהיגה בפעולות אלה:

(1) התנעה;

(2) נהיגה ותימרון במצבים שונים;

(3) עצירה, לרבות בלימה;

(4) נתינת אותות וסימנים וציות לתמרורים;

(5) התנהגות בדרך;

(6) טיפול ברכב מנועי.

207. בחינות נוספות (תיקון: תשכ"ד, תשמ"ב, תשנ"ו, תשס"ה)

(א) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 183 ייבחן גם בידיעות על אופן הטענת מטען, הובלתו ופריקתו.

(ב) מבקש רשיון נהיגה כאמור בתקנת-משנה (א) וכן מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 184 ו-185 ייבחן גם בכיבוי שריפות ברכב מנועי.

(ג) מבקש רשיון נהיגה לפי תקנות 184 ו-185 ייבחן גם בענינים אלה, כולם או מקצתם:

(1) ידיעת השפה העברית המדוברת;

(2) ידיעות בשפה הערבית במידה הדרושה למילוי תפקידו כנהג ציבורי;

(3) ידיעת הארץ, ישוביה ומוסדותיה החשובים;

(4) עקרונות התנהגות של נהג ציבורי;

(5) הגשת עזרה ראשונה לנפגעים.

207א. (בוטלה) (תיקון: תשמ"ג)

208. מסירת פרטים ותשובות (תיקון: תשכ"א)

מי שחייב להיבחן כאמור בסימן זה חייב להמציא לבוחן פרטים מלאים ונכונים או תעודות שיידרש.

209. כשלון בבחינה (תיקון: תשס"ז)

נכשל מבקש רשיון נהיגה בבחינה, רשאית רשות הרישוי לקבוע את המועד שבו ייבחן שנית לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים מיום הבחינה הקודמת.

210. אגרת בחינה נוספת (תיקון: תשכ"ד, תשס"ז)

(א) בשעת הגשת בקשה להיבחן ישלם המבקש את אגרת הבחינה כמפורט בתוספת הראשונה חלק א'.

(ב) לא התייצב המבקש לבחינה, או התייצב ונכשל בה, ונקבע לו מועד נוסף לבחינה, ישלם המבקש אגרת בחינה כאמור בתקנת-משנה (א).

(ג) חובת תשלום אגרת בחינה נוספת לפי תקנת-משנה (ב) לא תחול בכל אחד מאלה:

(1) הוא לא התייצב לבחינה והודיע לרשות הרישוי לפני מועד הבחינה על אי-התייצבותו למועד שנקבע ונתן סיבה סבירה, להנחת דעתה של רשות הרישוי, על אי-יכולתו להתייצב;

(2) הוא התייצב לבחינה, אך הבחינה לא קויימה בשל תקלות שנתגלו ברכב, בעת הבחינה;

(3) הוא התייצב לבחינה והבחינה נדחתה או לא קויימה על פי הוראות רשות הרישוי.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פקודת התעבורה

 2. גרירה - תקנות התעבורה

 3. בלמים - תקנות התעבורה

 4. גרירה - תקנות התעבורה

 5. אורות - תקנות התעבורה

 6. איתות - תקנות התעבורה

 7. דחיית ערעור תעבורה

 8. משקל רכב מעל המותר

 9. טכוגרף - פקודת התעבורה

 10. סעיף 67 לפקודת התעבורה

 11. הסבת דו"ח תעבורה

 12. ערעור עונש תעבורה

 13. עליה על אי תנועה בנוי

 14. תקנות התעבורה מדרכה

 15. תקנה 22 א לתקנות התעבורה

 16. רשיון רכב - תקנות התעבורה

 17. עבירות תנועה עונשים

 18. רכב מנועי - תקנות התעבורה

 19. רכב בטחון - תקנות התעבורה

 20. בלימת פתע - תקנות התעבורה

 21. רשיון רכב - פקודת התעבורה

 22. רישום רכב - פקודת התעבורה

 23. רשיון סחר - תקנות התעבורה

 24. ערעור פלילי - תעבורה

 25. רכב תפעולי - תקנות התעבורה

 26. ביטול גזר דין תעבורה

 27. תקינות רכב - תקנות התעבורה

 28. ערעור למחוזי - תעבורה

 29. צמיג ללא אוויר – בוחן תנועה

 30. תקנה 21 לתקנות התעבורה

 31. פסק דין בהעדר - תעבורה

 32. סעיף 48 לפקודת התעבורה

 33. ביטול כתב אישום תעבורה

 34. התנהגות בדרך - תקנות התעבורה

 35. תקנות תעבורה שיטת ניקוד

 36. מסוכנות בעבירות תעבורה

 37. תקנה 66 לתקנות התעבורה

 38. תקנה 306 לתקנות התעבורה

 39. תקנה 65 לתקנות התעבורה

 40. אי אימון בגרסת הנאשם - תעבורה

 41. תקנה 69 לתקנות התעבורה

 42. בחינות תאוריה - תקנות התעבורה

 43. עבירות תעבורה - פקודת התעבורה

 44. תקנה 51 לתקנות התעבורה

 45. אורות - פנסים - תקנות התעבורה

 46. הכרעת דין בבית משפט לתעבורה

 47. הרשעת תעבורה בהעדר הנאשם

 48. בדיקות רפואיות - תקנות התעבורה

 49. תקנה 47 ד לתקנות התעבורה

 50. תקנות וחוקי עזר - פקודת התעבורה

 51. ציוד מיוחד ברכב - תקנות התעבורה

 52. מפגש מסילת ברזל - תקנות התעבורה

 53. מידות רכב ומשקלו - תקנות התעבורה

 54. מסירת הודעה בעבירות תעבורה

 55. סימני זיהוי לרכב - תקנות התעבורה

 56. תקנות התעבורה נסיעה לאחור

 57. בקשת ערעור לעליון - תעבורה

 58. חציית שטח הפרדה על ידי רכב

 59. תקנה 21 ב 2 לתקנות התעבורה

 60. העלאת נוסעים - הפרעה לתנועה

 61. שינויים במבנה רכב - תקנות התעבורה

 62. בית המשפט לתעבורה בחיפה - ערעור

 63. שינויים ברישום רכב - תקנות התעבורה

 64. סמכויות שופט תעבורה - פקודת התעבורה

 65. תקנות הנמלים ניהול התעבורה הימית

 66. נסיעה אחורנית - תקנה 45 לתקנות התעבורה

 67. פסק דין בהעדר הנאשם במשפט תעבורה

 68. ערר בבית משפט השלום לתעבורה בחיפה

 69. ערעור על קולת העונש בעבירות תנועה

 70. סימון רכב למטרות בטיחות - תקנות התעבורה

 71. הסעת נוסעים והובלת מטען - תקנות התעבורה

 72. תקנה 172 א' לתקנות התעבורה - ביטוח רשיון

 73. הפרעה לתנועה - תקנה 71(1) לתקנות התעבורה

 74. דחיית ערעור על הרשעה בעבירות תנועה

 75. בית הדין לתעבורה מחוז שיפוט חיל האוויר

 76. ערעור על קולת העונש בבית המשפט לתעבורה

 77. תקנה 45 לתקנות התעבורה תשכ"א – 1961

 78. תקנה 45 לתקנות התעבורה - נסיעה אחורה

 79. שיטת הניקוד בעבירות תעבורה - תקנות התעבורה

 80. ערעור על גזר דין בית הדין הצבאי לתעבורה

 81. הילוכים ההיגוי גלגלים קפיצים - תקנות התעבורה

 82. תקנה 40 לתקנות התעבורה: "סטיה מנתיב נסיעה"

 83. פיצוי כספי לנפגעי עבירות תעבורה - סעיף 77

 84. ערעור על פסק דין של בית משפט השלום לתעבורה

 85. הסעה בשכר בניגוד לתקנה 84 א' לתקנות התעבורה

 86. צילום עבירת תנועה ע"י מצלמה – טענה כי לא נהג ברכב

 87. ערעור על פסק דין של בית המשפט לתעבורה בירושלים

 88. הזמנת בעלי רשיונות לבירור, לבחינה ולבדיקה - תקנות התעבורה

 89. סטייה מנתיב נסיעה, עבירה על תקנה 40 (א) לתקנות התעבורה

 90. עבירת של הפרעה לתנועה בניגוד לתקנה 21 (ב)(3) לתקנות התעבורה

 91. הוגש כתב אישום המייחס עבירה בניגוד לתקנה 28 (ב) בתקנות התעבורה

 92. התנהגות שגרמה נזק לרכוש - עבירה לפי תקנה 21 (ב)(2) לתקנות התעבורה

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון