בדיקת שכרות


בדיקת שכרות - תקנות התעבורה

169א. הגדרות (תיקון: תשמ"ב, תש"ע)

בפרק זה -

"אלכוהול" - כוהל אתילי, אתנול, אתיל אלכוהול;

"בדיקת נשיפה"38 - בדיקת אויר נשוף של אדם באמצעות מכשיר שאישר שר הבריאות, בהתייעצות עם שר התחבורה, בהודעה ברשומות, והמכשיר מראה את ריכוז האלכוהול באויר הנשוף או את שווה ערכו בדמו של הנבדק בדוגמה של נשיפה שסיפק אותו נבדק;

"בדיקת מעבדה" - בדיקת דוגמה של דם או שתן למדידת ריכוז האלכוהול בדם או הימצאותם של סמים משכרים או מסוכנים בגופו של הנבדק, במעבדה או במוסד רפואי;

"נבדק" - אדם שנדרש להיבדק לפי הוראות פרק זה.

"ריכוז אלכוהול בגוף" - ריכוז אלכוהול בדגימת אוויר נשוף או בדגימת דם, העולה על אחד מאלה, לפי העניין:

(1) 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף;

(2) 50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם.

169ב. איסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה (תיקון: תשמ"ב)

(א) לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור.

(ב) בעל רכב או הממונה עליו לא ירשה לשיכור לנהוג בו.

(ג) לענין סעיפים 62(3) או 64ב לפקודה ופרק זה יראו אדם שיכור אם הוא נתון תחת השפעה של סמים משכרים או מסוכנים או אם ריכוז האלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה.

169ג. בדיקת שכרות (תיקון: תשמ"ב)

(א) היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על רכב הוא שיכור, רשאי השוטר לדרוש ממנו להיבדק בדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או של שתן לבדיקת מעבדה או לדרוש ביצוען של הבדיקות כאמור בפרק זה, כולן או חלקן.

(ב) בדיקת נשיפה תיעשה במקום שעצר השוטר את הרכב או שמצא את הנוהג בו או במקום אחר שקבע השוטר.

(ג)6 בדיקת דם או שתן תיעשה במעבדה או במוסד רפואי שקבע השוטר מבין רשימת המעבדות והמוסדות הרפואיים שאישר שר הבריאות לענין זה.

169ד. בדיקת נשיפה (תיקון: תשמ"ב, תשנ"ד)

(א) היה לשוטר חשד סביר כי נוהג רכב או הממונה על הרכב הוא שיכור או שהוא מעורב בתאונת דרכים, רשאי הוא לדרוש ממנו להיבדק בדיקת נשיפה.

(ב) הראתה בדיקת הנשיפה כי ריכוז האלכוהול בגופו של הנבדק עולה על המידה הקבועה, תשמש תוצאת הבדיקה ראיה בבית משפט הדן בעבירה לפי סעיפים 62(3) ו-64ב לפקודה, או לפי פרק זה (להלן - עבירות נהיגה תוך שכרות).

(ג)-(ד) (בוטלו)

169ה. בדיקת דם (תיקון: תשמ"ב, תשנ"ד)

(א) (בוטלה)

(ב) שוטר רשאי לדרוש מנבדק בדיקת מעבדה לדוגמה של דם אף אם לא בוצעה מכל סיבה שהיא בדיקת נשיפה.

(ג) נעשתה בדיקת מעבדה, יהיו תוצאות הבדיקה ראיה בבית משפט על עבירת נהיגה תוך שכרות.

169ו. סירוב להיבדק והתליית רשיון נהיגה (תיקון: תשמ"ב)

(א) סירב נוהג רכב או הממונה על רכב להיבדק לפי דרישת שוטר בבדיקת נשיפה או למסור דוגמה של דם או שתן לבדיקת מעבדה, דינו - מאסר שנה או קנס עשרת אלפים שקלים, ורשאי בית המשפט לפסול אותו מהחזיק ברשיון הנהיגה לתקופה של שנתיים.

(ב) שוטר שמונה להיות רשות רישוי לענין סעיף 52 לפקודה, רשאי להתלות את רשיון הנהיגה של מי שסירב למסור דוגמאות כאמור בתקנת משנה (א) או של מי שתוצאות בדיקת נשיפה או בדיקת מעבדה הראו כי ריכוז הסם או האלכוהול בגופו עולה על המידה הקבועה; התליית רשיון נהיגה כאמור תהיה לתקופה שלא תעלה על 24 שעות.

169ז. אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה (תיקון: תשמ"ב)

(א) הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה של נבדק אחד או נבדקים אחדים, זה אחר זה, באותו מקום, תיעשה לאחר ביצוע פעולות אלה:

(1) בדיקת אויר חפשי מאלכוהול ((blank sample, ובלבד שתוצאות הבדיקה לא תעלינה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד אויר, או ריכוז שווה ערך שלא יעלה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר של דם;

(2) בדיקה כפולה ((duplicate לפחות של ריכוז האלכוהול בדוגמת כיול ((standard sample בתחום של 240 עד 480 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף או בתחום שווה ערך ל-50 עד 100 מיליגרם אלכוהול למאה מיליליטר של דם, ובלבד שמקדם השונות ((coefficient of variation של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.

(ב) תבוצע בדיקה כפולה ((duplicate לפחות של ריכוז אלכוהול בדוגמת האויר הנשוף של הנבדק, ובלבד שמקדם השונות (coefficient of variation) של תוצאות בדיקה זו לא יעלה על 10 אחוזים למאה.

169ח. אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה (תיקון: תשמ"ב)

בדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה תיעשה כאמור להלן ותהיה ראיה קבילה בבית המשפט:

(1) איזור הדקירה בגוף הנבדק יחוטא בחומר שאינו מכיל כוהל;

(2) דוגמת הדם תלקח לכלי קיבול סגור שמכיל מלח פלואורידי בכמות שריכוזו הסופי בדוגמת הדם לא יפחת מאחוז אחד למאה;

(3) כלי הקיבול יסומן כמקובל בסימון מוצגים משפטיים מסוג זה ויועבר למעבדה לבדיקה;

(4) הבדיקה תבוסס על שיטה מקובלת;

(5) תוצאת בדיקת דם חופשי מאלכוהול ((blank sample לא תעלה על עשרה מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר של דם;

(6) מקדם השונות ((coefficient of variation של שיטת הבדיקה לא יעלה על 10 אחוזים למאה;

(7) המעבדה תמסור לשוטר אישור על קבלת הדוגמה בנוסח של תעודת עובד ציבור לפי פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971.

169ט. תעודות (תיקון: תשמ"ב)

(א) תוצאות בדיקת נשיפה יינתנו בפלט של מכשיר הבדיקה או בדו"ח פעולה של הבודק כשהוא חתום בידו, ובלבד שהדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקה, מועדה ופרטיו של מבצע הבדיקה, ויכול שיינתנו בהודעה של שוטר לפי סעיף 27 לפקודה.

(ב) תוצאות בדיקת דם או שתן במעבדה יינתנו בחוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סייג השכרות

 2. חוק הינשוף

 3. נטילת דגימת דם

 4. כיול הינשוף

 5. אמינות הינשוף

 6. נהיגה בשכרות - ביטוח ?

 7. האם הינשוף אמין

 8. עונש לנהג שיכור

 9. כיול מכשיר הינשוף

 10. נהיגה בשכרות - ערעור

 11. חוק המאבק בתופעת השכרות

 12. הכשלת בדיקת שכרות

 13. נהיגה בשכרות עונש

 14. הוכחת נהיגה בשכרות

 15. נהיגה בשכרות זיכוי

 16. סירוב לבדיקת שכרות

 17. סירוב לבדיקת ינשוף

 18. נהיגה בפסילה בשכרות

 19. בדיקת שכרות - אסטמה

 20. הרשעה בנהיגה בשכרות

 21. נהיגה בשכרות - גזר דין

 22. כלא על נהיגה בשכרות

 23. הסדר הטיעון – נהיגה בשכרות

 24. הצעת חוק בדיקת שכרות

 25. מהי בדיקת מאפיינים ?

 26. בדיקת שכרות - תקנות התעבורה

 27. נהיגה בשכרות - עבר נקי

 28. 2 נשיפות פסולות בינשוף

 29. נהיגה בשכרות פעם שניה

 30. נהיגה בשכרות - עונש קל

 31. מה העונש על נהיגה בשכרות

 32. טופס מאפיינים - בדיקת שכרות

 33. נהיגה השכרות – הסכמה לבדיקת דם

 34. זיכוי למרות בדיקת ינשוף

 35. נהיגה בשכרות ללא רישיון

 36. אי ביצוע בדיקת מאפיינים

 37. סירוב לתת דגימת אויר נשוף

 38. נהיגה בשכרות - התנגשות בעץ

 39. בדיקת שכרות - פסילה מנהלית

 40. נהיגה בשכרות - עיכוב פסילה

 41. סירוב לבדיקת שכרות - זיכוי

 42. הקלה בעונש על נהיגה בשכרות

 43. נהיגה בשכרות על סמך עדויות שוטרים

 44. זיכוי נהגת על נהיגה בשכרות

 45. העונש לנהגת על נהיגה בשכרות

 46. עונש מינימום - נהיגה בשׁכרות

 47. העונש על סירוב לבדיקת שכרות

 48. העונש על נהיגה תחת השפעת סמים

 49. נהיגה בשכרות - מעצר עד תום ההליכים ?

 50. בדיקת שכרות לחולה משתמש במשאף

 51. נהיגה בשכרות ערעור על קולת העונש

 52. קיצור עונש מאסר על נהיגה בשכרות

 53. זיכוי נהג אשר סירב לבדיקת שכרות

 54. פסילה פחות משנתיים - נהיגה בשכרות

 55. נהיגה בשכרות - תאונת דרכים קטלנית

 56. הליכה לא יציבה על הקו בבדיקת שכרות

 57. נהיגה בשכרות - תאונת דרכים עם הרוגים

 58. נהיגה בשכרות ותחת השפעת סמים מסוכנים

 59. נהיגה בשכרות תחת השפעת סמים - סירוב להיבדק

 60. נהיגה בשכרות - ערעור לבית המשפט העליון

 61. מהו עונש המינימום בעבירת נהיגה בשכרות ?

 62. נהיגה בשכרות - סירוב להיבדק - תקיפת שוטר

 63. הארכת פסילה מנהלית נהיגה תחת השפעת סמים

 64. נהיגה בשכרות - בבדיקת שתן נמצאה חומצת חשיש

 65. העונש על נהיגה בשכרות נהג עם הרשעות קודמות

 66. תקנה 26 לתקנות התעבורה - נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים

 67. ריכוז של 445 מיקרוגרם אלכוהול בכל ליטר אוויר נשוף

 68. סעיף הפוטר את חברת הביטוח מחבות במקרה של נהיגה בשיכרות ?

 69. נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים - תקנה 26(2) לתקנות התעבורה

 70. עבירה של נהיגה בשכרות לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה

 71. האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון