ביטול הליכי בוררות


פסק דין

הרקע

1. המבקש והמשיבים הקימו בשנת 1987 חברת בשם לידורן סחר בע"מ לעיסוק ביבוא ושיווק חומרי אריזה ושקים לתעשיית הקמח והתערובת. המבקש ומשיבים 1 ו-2 מונו לדירקטורים בחברה. המבקש מונה למנכ"ל החברה.

משהתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים נחתם ביום 11.8.97 זיכרון דברים לסיום השותפות בחברת לידורן סחר בע"מ (נספח מש/1) לתשובת המשיבים לבקשה לביטול הליכי הבוררות). בסוף זיכרון הדברים נאמר:

"הצדדים מסכימים בזאת כי בכל מחלוקת אשר תתגלה ביניהם ימונה בורר מוסכם בין הצדדים, על פי תקנון החברה."2. בסעיף 35 לתקנון החברה נאמר:

"כל סכסוך או חילוקי דעות אשר יתגלעו בין בעלי מניות היסוד או איזה מהם ו/או בין מי מהם לבין החברה בכל הקשור או נובע מהחברה, ימסרו להכרעת בורר יחיד..."3. ביום 1.3.99 חתמו הצדדים על הסכם בוררות, שבו נאמר בין השאר:

"הואיל ובין הצדדים התגלה סכסוך בנושא: ניהול לידורן סחר בע"מ ומימוש/או מימוש הסכם סיום מיום 11.8.97 לרבות פעולות הדירקטורים במסגרת החברה הנ"ל (להלן: הסכסוך");

הצדדים הסכימו למסור את הסכסוך שביניהם להכרעתה של עו"ד יעל בן-פורת ניב כבורר יחיד."4. במסגרת הליכי הבוררות הגישו הצדדים כתבי טענות. בהליכים מקדמיים התקיימו הליכי גילוי ועיון במסמכים, הוגשו תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחים והושלם שלב ההוכחות (בהיקף של 700 עמודי פרוטוקול) ונקבעו מועדים להגשת סיכומי הצדדים. המשיבים הגישו את סיכומיהם. לקראת המועד להגשת הסיכומים של המבקש, הוגשה על ידו בקשה זו לביטול הליכי הבוררות.הבקשה לביטול הליכי הבורות

5. הבקשה לביטול הליכי הבוררות נומקה בטענה כי לא ניתן היה למסור להכרעת הבורר את טענת המשיבים כי המבקש הפר את חובות האמון שלו כנושא משרה בתאגיד. לטענת המבקש ענין זה אינו יכול להימסר להכרעת בורר לאור סעיף 3 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, שבו נאמר:

"אין תוקף להסכם בוררות בענין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים."6. המבקש טוען כי אין הצדדים רשאים להתנות על חובת הנאמנות של נושא משרה בחברה. לכן, לטענתו, נופל ענין זה בגדרו של סעיף 3 לחוק הבוררות, ואין הוא יכול לשמש נושא לבוררות.עיון בכל שלשת המסמכים המגלמים את דרכם של הצדדים לבוררות מלמד שהמחלוקת שנמסרה להכרעתו של הבורר לא היתה זו שלא ניתן להביאה בפני בורר. המבקש עצמו ציין במכתביו שקדמו להליכי הבוררות כי:

"המחלוקת בינינו הינה כספית בעיקרה, נראה לי כי רצוי שהבורר יהיה איש כספים מקצועי" (מכתב מ-9.12.98).ובמכתב מ-23.12.98 חוזר המבקש וכותב:

"הריני חוזר ומדגיש כי לדעתי המחלוקת בינינו הינה כספית בעיקרה ועל כן מן הראוי שהבורר יהיה איש כספים מקצועי."הבקשה מבוססת על דברים שכתבו המשיבים בסיכומיהם, ואשר בהם ייחסו המשיבים למבקש מעשים העולים כדי הפרת אמונים.על מנת להצליח בבקשתו, על המבקש להראות שהענין שבגינו נעשה הסכם הבוררות אינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים. כאמור, בהסכמי הבוררות שבין הצדדים אין דבר שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים. על מנת להתגבר על כך חפץ המבקש לשלב את טיעונם של המשיבים בסיכומיהם כחלק מהסכם הבורות. אין מקום לאמץ דרכו זו של המבקש. מה עוד שהוא עצמו סבר שנשוא הבוררות היא המחלוקת הכספית שביניהם.סעיף 3 לחוק הבוררות וסעיף 24

7. היה וניתן לילך בדרכו של המבקש ולהשליך מטיעונם של המשיבים על הסכם הבוררות, והיה ואכן במקרה כזה כולל הסכם הבוררות ענין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים, גם אז אין הבקשה לביטול הליכי הבורות יכולים לצלוח.חוק הבוררות תשכ"ח-1968 הגביל את היכולת לתקוף הליכי בוררות לעומת הדין ששרר קודם לכן על פי פקודת הבוררות, מקום שם ניתן היה לטעון לביטולו של פסק בוררות לרגל טעות על פני הפסק. טענה זו איפשרה לבית המשפט לבחון את פסק הבוררות בדומה לערכאות ערעור.

על פי חוק הבוררות ניתן לתקוף את הליכי הבוררות רק באחת משתי דרכים: בקשה לביטול פסק הבוררות לפי סעיף 24 לחוק, ובקשה להעברת בורר מתפקידו לפי סעיף 11 לחוק הבוררות. כדי להבטיח כי לא ייעשו נסיונות לתקוף הליכי בוררות בדרך אחרת נאמר בסעיף 23(ב) לחוק הבוררות:

"23.(ב) לא ייזקק בית משפט להתנגדות לאישור פסק בוררות אלא בדרך בקשה לביטולו."פרופ' אוטולנגי בספרה בוררות דין ונוהל, מהדורה שלישית אומרת (בע' 426):

"בית המשפט לא ייזקק להתנגדות לאישור פסק בוררות שלא בדרך בקשה לביטולו. ההגיון הוא: אם העילה הנטענת לא היתה שווה בעיני המחוקק לעשותה עילה לביטול הפסק, גם אין היא שווה בעיניו לעשותה עילה לאי אישורו. לא נותר איפוא לבעלי הדין, אלא לחפש את תרופתם בביטול הפסק."

דבריה של פרופ' אוטולנגי אינם חלים במישרין על הענין שבפני, אולם יפים הם לענייננו וניתן ללמוד מהם.8. סעיף 3 לחוק הבוררות אינו נמנה עם ההוראות שנועדו לשמש כלי לקעקוע הליך הבוררות גופו. סעיף 3 מכוון לשלבים המוקדמים שבהם טוען בעל דין לקיומו של הסכם בוררות, ואילו היריב כופר בכך תוך הסתמכות על סעיף 3. הדבר קורה כאשר, בעל דין מבקש עיכוב הליכים בבית המשפט בטענה שהוסכם למסור אותה מחלוקת להכרעת בורר (סעיף 5 לחוק הבוררות), וכן כאשר בית המשפט מתבקש למנות בורר. בשני מקרים אלה סומך בעל דין על הסכם הבוררות ויריבו שומט את הבסיס לטיעון זה תוך התבססותו על סעיף 3 לחוק.עיוון דין

9. שימוש בסעיף 3 לצורך ביטול הליכי בוררות שכמעט הגיעו לסיומם, כמו במקרה שבפני, מהווה עקיפה של הוראות סעיף 24 לחוק הבוררות, שזו הדרך היחידה להביא לביטול פסק הבוררות, שהוא פריו של הסכם הבורות.

כאשר מועלית כלפי הסכם בוררות טענה כגון זו שבפני היא תיפול בגדרו של סעיף 24(1) לחוק הבוררות שבו נאמר כי בית משפט רשאי לבטל פסק בוררות אם "לא היה הסכם בוררות בר תוקף." בית משפט רשאי שלא לבטל את פסק הבוררות אם סבר שלא נגרם עיוות דין (סעיף 26(1) לחוק הבוררות).

היה וניתן לבטל הליכי בוררות כמבוקש בפני, ראוי שהמבקש יעמוד בתנאו של סעיף 26(1) לחוק הבוררות בדבר גרימת עיוות דין. בענין שבפני לא העלה המבקש טענה כי נגרם לו עיוות דין.אין פסילה של ההסכם כולו

10. אפילו היה מקום לבקשה על פי סעיף 3 במהלכה של בוררות, הרי על פיו מבוקש לקבוע כי אין תוקף להסכם הבוררות. בענין שבפני אין המבקש טוען לפסלותו של ההסכם כולו. טיעונו מכוון כלפי טענה אחת מיני רבות שהעלו המשיבים כלפיו. לכן לכל היותר יוכל המבקש, בבוא הזמן, לטעון כלפי חלק כלשהו מפסק הבוררות, אך אין הוא יכול לתקוף את הליכי הבוררות בשלמות.סוף דבר

11. מכל האמור עולה כי אין מקום לבקשה לביטול הליכי הבורות, וזאת עוד טרם שנתתי דעתי על טענות יפות ותקפות שבפי המשיבים כמו טענת מניעות לאור משך הזמן שבו השהה המבקש את בקשתו והעדר תום לב.

לפיכך הנני דוחה את הבקשה ומחייב את המבקש לשלם למשיבים את הוצאות בקשה זו בסכום של 20,000 ₪ בתוספת מע"מ.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק בוררות

 2. תקנות הבוררות

 3. ערעור בוררות

 4. תניית בוררות

 5. מוסד הבוררות

 6. הסכם בוררות

 7. הארכת בוררות

 8. הליך בוררות

 9. ביטול הליכי בוררות

 10. עורך דין בוררות

 11. הסכם - בוררות

 12. מה זה אבעיה ?

 13. בוררות - חובת הנמקה ?

 14. אישור פסק בוררות

 15. תיקון פסק בוררות

 16. פרשנות פסק בוררות

 17. בוררות בין שכנים

 18. סיכול פניה לבוררות

 19. בוררות בנושא ליקויי בניה

 20. עיקול זמני בוררות

 21. סעיף 23 לחוק הבוררות

 22. נטישת הליכי בוררות

 23. ערעור בעניין בוררות

 24. סעיף בוררות חוקת ההסתדרות

 25. איגוד ערים - בוררות

 26. סעיף 29 חוק הבוררות

 27. סעיף 5 לחוק הבוררות

 28. סעיף 29 לחוק הבוררות

 29. בוררות בין עורכי דין

 30. סעיף 24 לחוק הבוררות

 31. פרוייקט בניה - בוררות

 32. טעות גלויה בפסק בוררות

 33. חובת בוררות - צו מניעה

 34. הסכם בוררות לאחר סכסוך

 35. אישור פסק בוררות רבנים

 36. תיקון טעות בפסק בוררות

 37. בקשה לאישור פסק בוררות

 38. בקשה למתן הנחיות בהליך בוררות

 39. סעיף 24(4) לחוק הבוררות

 40. הפרת זכות סירוב ראשונה

 41. שימוש במקרקעין - בוררות

 42. עיקולים לפי חוק הבוררות

 43. ביקורת שיפוטית - בוררות

 44. ערובה לביצוע פסק בוררות

 45. הסכם בוררות בית דין רבני

 46. סעיף 24 (10) לחוק הבוררות

 47. הפרה מתמשכת של התחייבות

 48. בקשה לאשר פסק בוררות חלקי מוטעה

 49. סעיף בוררות בהסכם מייסדים

 50. חקירה נגדית בהליך בוררות

 51. פיצויי פיטורים מוגדלים - בוררות

 52. תניית בוררות בית דין רבני

 53. חלוקת רכוש משפחתי - בוררות

 54. קניית דירה בשוויץ - בוררות

 55. פרשנות תניית בוררות בהסכם

 56. התנגדות הסתדרות פיטורים - בוררות

 57. טופס בקשה להזמנת עד לבוררות

 58. פסק דין הצהרתי – ביטול הסכם בוררות

 59. העברת תיק בוררות בחזרה אל בית משפט

 60. פסק בוררות מנוגד לתקנת הציבור

 61. תנאי הסכם על בוררות בעניין שכר טרחה

 62. טענות בנוגע לאופן ניהול בוררות

 63. ההבדל בין פסק ביניים לבין החלטה

 64. בית דין רבני בוררות - דיני עבודה

 65. סעיף 24(3) לחוק הבוררות - חריגה מסמכות

 66. בקשה לאישור פסק בוררות ובקשה לביטול הפסק

 67. החלטת ביניים - סעיף 23 לחוק הבוררות

 68. טופס הודעה על בקשה לאישור פסק בוררות

 69. תיקון פסק בוררות לאחר אישור ע"י בית משפט

 70. בקשה לאשר עיקול זמני במסגרת בקשה לאישור פסק בוררות

 71. עיכוב הליכי בוררות למרות פגמים בהתנהלות המבקש

 72. בקשה לאישור הסדר בוררות - סעיף 350 ו 351 חוק החברות

 73. תביעת השבה של סכום ששולם ביתר במסגרת הליכי בוררות

 74. חלפו מעל 45 יום בין מתן פסק הבוררות לבין הגשת הבקשה לביטולו

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון