הגשת תוכניות בניה - ייעוץ משפטיתכנית מתאר ארצית

בית המשפט פסק כי בהתאם לדיני התכנון והבניה במשפטנו תכנית מתאר ארצית ניצבת בראש הפירמידה הנורמטיבית של תכניות המתאר על דרגותיהן השונות, ובהעדר הוראה אחרת בתכנית המתאר הארצית עצמה גוברות הוראות תכנית המתאר הארצית על הוראות התכניות המצויות מתחתיה בהיררכיה התכנונית.

רשיון לפי תכנית מתאר

בית המשפט פסק כי רשיון לבנייה הניתן לאדם אינו מצוי בחלל נורמטיבי - על מנת שאדם יהיה זכאי לרשיון בנייה צריך שתהיה נורמה משפטית, תכנית מתאר מקומית שהיא חיקוק ואשר רק על פיה ניתן ליתן רשיון.

הרשיון צריך להיות בהתאם לתוכנית המתאר ואסור לו לחרוג ממנה, אלא בדרכים המותרות בחוק המסמיך.

תוכנית מתאר אינה תחליף לרשיון ורשיון שאינו תואם תכנית מתאר הוא כאין וכאפס לשון אחר, כל עוד אין תוכנית החלה על המקרקעין שרוצים לבנות עליהם לא ניתן להוציא רשיון למבקש.

לא זו אף זו, אפילו אישרה וועדת תכנון מתן היתר למבקש, אסור לו לבנות בטרם פנה לקבל לידיו את המסמך הפורמלי, קיים את התנאים לקבלת הרשיון ובכלל זה תשלום האגרה.

ביטול תוכנית מתאר

נקודת המוצא היא כי בית משפט זה אינו בא בנעליהן של רשויות התכנון ואינו מעמיד את שיקול דעתו תחת שיקול דעתן המקצועי של רשויות התכנון.

לא בנקל יתערב בית המשפט בהחלטותיהן של רשויות התכנון והתערבותו מוגבלת למקרים בהם נפל בהחלטה התכנונית פגם מן הסוג המקים עילה להתערבות בית המשפט במעשה המנהלי - כגון חריגה מסמכות, חוסר תום-לב, ניגוד עניינים או חריגה קיצונית ממתחם הסבירות.

תכנית בינוי

תכניות בינוי אינן מוסדרות, על ידי חוק הוראת השעה (ואף לא בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965). כיוון שתכניות הבינוי נועדו לענות על צרכים מעשיים שונים, הן קיימות בצורות שונות, וספק אם דין אחד חל על כולן.

עם זאת, בית המשפט פסק כי כאשר תכנית מתאר או תכנית מפורטת קובעת כי הבניה תיעשה, והיתרי הבניה יינתנו, על-פי תכנית בינוי שתאושר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה, ההגיון המשפטי אומר כי הפרת הוראות של תכנית הבינוי כמוה כהפרת הוראות של תכנית המתאר או התכנית המפורטת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרשנות תב"ע

 2. תוכנית מש-1

 3. תוכנית 3700

 4. תוכנית מיתאר שכונה

 5. תכנית פרטנית

 6. חריגה מתב''ע

 7. תכנית רע-2010

 8. מתחם בן יהודה

 9. תכנית הר-2050

 10. שטח פרטי פתוח

 11. תוכנית התע''ש

 12. תכנית רע 2015

 13. רובע טז אשדוד

 14. תוכנית רע-2014

 15. תוכנית חד 2020

 16. נספח בינוי מנחה

 17. קו כחול בתוכנית

 18. סטיה מהיתר או מתכנית

 19. הגדלת אחוזי בנייה - תב"ע

 20. תוכנית ממ-1517-א

 21. תכנית לפני הפקדה

 22. הר 1202 הוד השרון

 23. התנגדויות חד 2020

 24. שטח נוף כפרי פתוח

 25. סירוב להפקיד תכנית

 26. עתירה לביטול תוכנית

 27. היתר תכנית שינויים

 28. הפקדת תכנית מפורטת

 29. תב''ע רע-3000 רעננה

 30. מתחם 1202 הוד השרון

 31. תוכנית הבינוי בניגוד לתב''ע

 32. שלב ההתנגדויות לתכנית

 33. אי סבירות קיצוני תוכנית בניה

 34. נכס גובל בתכנית פוגעת

 35. בקשה להיתר תואמת תכנית

 36. הכנת תכנית לצרכי רישום

 37. תכנית עיצוב ארכיטקטוני

 38. פגם יסודי באישור תוכנית

 39. זכויות קנייניות – תוכנית בניה

 40. ביטול תכנית בניה עירונית

 41. הצעת חוק תוכניות באמהרית

 42. שינוי תכנית מיתאר מקומית

 43. התנגדויות לתכנית תא-2971

 44. תכנית הר-2200-א חוף התכלת

 45. הפקדת תכנית בועדה המקומית

 46. הפקדת תכנית בועדה המחוזית

 47. התנגדות לתוכנית - הרחבת בית קברות

 48. טופס אישור תכנית ע''י מודד

 49. בקשה תואמת את הוראות תכנית

 50. ביטול תוכנית בניה בראש העין

 51. תכנית ביוזמת הועדה המקומית

 52. ביטול החלטה לגבי תוכנית בניין עיר

 53. תכנית לשימור מבנים בתל אביב

 54. תוכנית מבנה מיועד לתעשיה עתירת ידע

 55. תכנית תשתית לאומית תת"ל 24/א

 56. קרקע בבאר טוביה תכנית ד-313

 57. עלות תכנית עיצוב פנים לדירה

 58. התנגדויות לתכנית פת-49-1255

 59. נזקים בגין הפקדת תכנית מיתאר

 60. קביעת תנאי בתוכנית לאחר הפקדה

 61. תכנית הצ 1 1 374 א אבן יהודה

 62. טופס אישור תכנית חידוש גבולות

 63. התנגדות לבקשה להיתר תואמת תב"ע

 64. ערעור על אישור של תוכנית מיתאר מקומית

 65. אזור נופש מטרופוליני נס ציונה

 66. התנגדויות לתכנית לתכנית מח-115

 67. פיצויים עקב תכנית תשתית לאומית

 68. חוף הקשתות אשדוד - תוכנית בנייה

 69. אזור נופש מטרופוליני ראשון לציון

 70. מבנה מדורג הבנוי בטופוגרפיה משתפלת

 71. הפסקת הליך אישור שינוי תכנית ייעוד

 72. לא הוגשה תכנית אחידה עם המבנה הסמוך

 73. הפסקת קידום תכנית על ידי ועדה מקומית

 74. תכנית הרחבת דרך בתוואי מאושר לכדי כיכר

 75. נטען כי הבקשה סוטה מהבינוי הקבוע בתב"ע

 76. תיקון תכנית לצרכי רישום - צו מבית משפט

 77. תכנית ד-631 באר טוביה פארק חולות אשדוד

 78. מהי רמת הפרוט הנדרשת בהגשת תוכנית בניה ?

 79. ערר לא לאשר תיקון לתכנית הבינוי מכוח תכנית

 80. תיקון תכנית רישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ)

 81. חסרה תכנית הנדסית למניעת פגיעה בבתים שכנים

 82. פתרון לנושא התנועה ברחוב במסגרת תכנית בניה

 83. פגיעה בעצי ברוש עתיקים עקב אישור תכנית בניה

 84. קונטור החפירה אינו זהה לקונטור בנספח הבינוי

 85. בקשה להיתר תואמת תכנית או אינה תואמת תכנית ?

 86. התנגדות לתכנית בניה בגלל חסימה מוחלטת של הנוף

 87. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון