רישום מקרקעין - ייעוץ משפטי


הקדמה

סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין כי רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנו. ולא זו בלבד, אלא שהמחוקק מכיר באפשרות העקרונית לרכוש זכויות במקרקעין בהסתמך על מירשם שגוי (סעיף 10 לחוק המקרקעין). עליונותו של המירשם מוצאת את ביטוייה אף בזכותו של כל אדם לעיין במירשם.

בהינתן האמור, לא בנקל יתיר המחוקק התעלמות מן המירשם. נראה כי הנטייה לפחֵת מערכו של המירשם גוברת, שעה שהסתתרות מאחוריו משמשת למטרה בלתי כשרה, אשר המחוקק אינו חפץ ביקרה ומבקש לשרשה. (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין קרקעות).

רישום עסקאות נוגדות

סעיף 9 לחוק המקרקעין מציג את הפרמטרים לפיהם נבחנת העדיפות בין שתי העסקאות הנוגדות, כאשר הכלל הבסיסי מעניק את הבכורה לעסקה שנעשתה ראשונה בזמן.

יחד עם זאת אין מדובר בהכרעה חד משמעית, ובהתקיים התנאים המפורטים בסיפא, יכול ויזכה דווקא הקונה השני בזמן. התנאים הנדרשים הם: תום לב, תמורה והשלמת הקניין על ידי רישום העסקה במרשם. (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין קרקעות).

רישום משכון

סעיף 1(א) לחוק המשכון, התשכ"ז-1967, מגדיר את מהות המשכון כך:

"מישכון הוא שעבוד נכס כערובה לחיוב, הוא מזכה את הנושה להיפרע מן המשכון אם לא סולק החיוב".

ככלל, כוחו של המשכון יפה בין הצדדים להסכם שיצר אותו – החייב והנושה. תוקפו של המשכון כלפי נושים אחרים של החייב מותנה בפעולות נוספות המנויות בסעיף 4 לחוק המשכון. לענייננו, רלבנטי סעיף 4(3) לחוק המשכון, לפיו משנרשם המשכון אצל רשם המשכונות, כוחו יפה גם כלפי נושים אחרים של החייב.

רישום המשכון ברשם המשכונות נעשה על פי הוראות תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד-1994. על פי תקנה 5 לתקנות המשכון, רישום משכון ברשם המשכונות נעשה באמצעות הגשת "הודעת מישכון", ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת הראשונה לרבות נספחיו, לפי העניין, ללשכת רשם המשכונות.

אדם המבקש למשכן נכס שבבעלותו כערובה לחיוב שנטל על עצמו, ימלא את הטופס האמור, ויגישו לרשם המשכונות, ואם מבקש הוא למשכן נכס שבבעלותו כערובה לחיוב של אחר, יצויין דבר המישכון ב"הודעת המישכון", ובעל הנכס יירשם במאגר רשם המשכונות כאילו הוא עצמו היה החייב, וזאת בנוסף לחייב הרשום בהודעה (תקנה 7 לתקנות המשכון). (למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם עורך דין קרקעות).

רישום עסקת מכר מקרקעין ללא תמורה

בית המשפט פסק כי עסקת מכר מקרקעין ללא תמורה – ככול עסקה במקרקעין – חייבת ברישום וכל זמן שזו לא הושלמה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עיסקה (סעיף 7(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

קיים קושי להכיר במתן הבטחה להקניית מתנה עתידית או בעשיית עסקה במקרקעין בהיעדר יסוד הכתב על סמך עדויות בעל פה, דווקא משום שדרישת הכתב בעסקאות מקרקעין היא דרישה קונסטיטוטיבית להבדיל מדרישת כתב ראייתית. כאשר דרישת הכתב היא ראייתית הרי שבהיעדר כתב ניתן להיזקק לדרכי הוכחה אחרות כמו עדויות למשל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק רישום קבלנים

 2. רישום דירה למראית עין

 3. השלמת רישום דירה

 4. צו רישום נכסים של חברה

 5. תקנות רישום קבלנים

 6. המפקח על רישום המקרקעין

 7. תיקון רישום בטאבו

 8. בקשה לתיקון רישום

 9. תקנות רישום מקרקעין

 10. זכאות לרישום חכירה במושב

 11. רישום מקרקעין תוך 90 יום

 12. בעיות ברישום בטאבו

 13. רישום איחוד וחלוקה

 14. בקשה להרחבת צו רישום נכסים

 15. רישום פרצלציה בטאבו

 16. הצעת חוק רישום בטאבו

 17. צו רישום זכויות בדירה

 18. רישום דירה על שם קטין

 19. קרן קיימת לישראל – רישום דירה

 20. איחור ברישום בית משותף

 21. ערעור על רישום בית כבית משותף

 22. רישום הערה לפי תקנה 27

 23. הכנת תכנית לצרכי רישום

 24. מחלוקת על רישום מקרקעין

 25. תשריט חלוקה לצרכי רישום

 26. פרצלציה רישום בית משותף

 27. ביטול רישום משכון על דירה

 28. תיקון ברישום זכויות בדירה

 29. מה סמכות מפקח על רישום מקרקעין ?

 30. אי רישום בניין כבית משותף

 31. נזק כספי בגלל אי רישום דירה בטאבו

 32. תיקון צו רישום בתים משותפים

 33. עסקת מתנה שלא הסתיימה ברישום

 34. תיקון טעות סופר - תביעה ביטול רישום

 35. סמכויות המפקח על רישום מקרקעין

 36. משרד רישום והסדר קרקעות של ממלכת ירדן

 37. רישום מקרקעין - "תזכורת תביעה"

 38. טופס הודעה על הארכת רישום המשכון

 39. תנאי רישום מקרקעין - אישורים תשלום מיסים

 40. התנגדות לתיקון צו רישום בית משותף

 41. על מי חלה חובת הרישום בהסכם מכר ?

 42. אי רישום כבית משותף בגלל חריגה מהיתר בניה

 43. פירוק שיתוף בדרך של רישום בית משותף

 44. האם ניתן לחייב ביצוע רישום בית משותף

 45. פירוק שיתוף במקרקעין - רישום בית משותף

 46. אי רישום בית משותף עקב סכסוך עם הקבלן

 47. תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

 48. תיקון תכנית לצרכי רישום - צו מבית משפט

 49. אי תשלום ועד בית - תביעה מפקח על רישום מקרקעין

 50. תיקון תכנית רישום שיכונים ציבוריים (תרש"צ)

 51. תביעה לתשלום עבור תיקון צו רישום בית משותף

 52. סמכות בית משפט לתקן רישום מוטעה בפנקס רישום מקרקעין

 53. התנגדות למתן היתר בניית דירה - עיכוב רישום בית המשותף

 54. סעיף 127(ב) חוק המקרקעין - הערת אזהרה לפני רישום עיקול

 55. בקשת העורר לאישור תשריט חלוקה לצרכי רישום (תצ"ר)

 56. זכות חכירה במשק - שינוי רישום זכויות מבחינה פורמאלית בלבד

 57. אי רישום בית משותף בשל חוסר שיתוף פעולה מצד השכנים

 58. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון