ביטוח רכבביטוח חובה - ביטוח רכב - ייעוץ משפטי

על פי החוק, מוטלת חובה על כל בעל רכב, וכל אדם הנוהג בהיתר ממנו, להיות מבוטחים בביטוח חובה מפני נזק גוף העלול להיגרם להם בתאונת דרכים.

חובת ביטוח אישי מפני תאונות מוטלת מכוח סעיף 3 לפקודת הביטוח.

הפרת חובה זו מהווה עבירה פלילית (סעיף 2(ב) לפקודת הביטוח; כן ראו פרק ו' לפקודה בנושא עבירות ועונשין, ובמיוחד סעיפים 47 ו-48).

לכאורה, הפקודה מחייבת כי פוליסת הביטוח תכסה אדם הנוהג בהיתר מבעל הפוליסה מפני כל נזק גוף הנגרם לו בתאונה, ומכאן עשויה היתה אף לנבוע המסקנה כי מוטלת על חברות הביטוח החובה להנפיק פוליסות שהכיסוי שלהן מכסה את מלוא נזק הגוף הנגרם לבעל הפוליסה ומי שנוהג מטעמו, והוא תואם בכך את המתחייב על-פי הפקודה.

אולם, לא כך הוא בדין הישראלי. בישראל נקבע כי המחוקק לא התכוון להטיל על חברת הביטוח חבות מעבר למה שזו הייתה מוכנה ליטול על עצמה במסגרת ההתקשרות בפוליסת הביטוח.

עם זאת, נשמעה הדעה כי יש לחתור ככל האפשר להתאמה בין חובת הביטוח שקבע המחוקק לבין הכיסוי בפוליסה, התאמה זו מתבקשת, ראשית, על שום ההנחה כי בהיעדרה, עשויה להתגבש אחריות בעל הרכב בפלילים; ושנית, נוכח מדיניותו של מחוקק המשנה, המסדיר את תעריפי הפרמיות בשוק ביטוח החובה, מדיניות שאין לסכלה על-ידי הפחתת היקפו של הכיסוי הביטוחי.

ברוח זו, ננקט בפסיקה פירוש מצמצם של הגבלות השימוש הקבועות בפוליסה. זכות הניזוק בתאונה עצמית, נובעת, אפוא, מכוח חוזה הביטוח ולא מכוח החוק.

קיומה של חובת ביטוח מפני נזק שנגרם לצד שלישי ומפני נזק אישי בתאונה, וזאת כנגד היעדר חובה קורלטיבית על חברות הביטוח המסחריות לתת כיסוי ביטוחי על מלוא נזק הגוף למבוטחים, יוצרים קשיים.

ביטוח החובה הוא ביסודו יציר כלאיים בין ביטוח מסחרי לביטוח ממלכתי, במובן זה שמצד אחד הוא מוטל כחובה על ציבור הנהגים כולו, ומצד שני הוא נתון בידי חברות ביטוח מסחריות שאינן חייבות מצידן לתת כיסוי ביטוחי התואם במלואו את הדין.

עם זאת, לביטוח החובה ישנם מאפיינים מיוחדים מן הדין, המשפיעים על חברות הביטוח המספקות אותו. כך, למשל, ישנה שורה של תנאים והגבלות על הכיסוי הביטוחי שפקודת הביטוח שוללת את תוקפם המשפטי (סעיפים 14-15 לפקודת הביטוח). מגבלות כאלה עשויות להתייחס לא רק לגבי צד ג' אלא גם לגבי תאונה עצמית.

אף תמחור הפרמיה הצמודה לפוליסה בידי חברות הביטוח נתון לפיקוח והכוונה ממשלתיים.

ההגינות הבסיסית ביחסי מבטח ומבוטח, ובמיוחד בתחום ביטוח חובה בתאונות דרכים, מחייבת כי יהיה גילוי מלא וברור של אותן תניות פטור המגבילות את הכיסוי הביטוחי.

הגבלות כאלה אינן יכולות להסתתר מאחורי ניסוחים המשתמעים לשתי פנים, המתארים על דרך החיוב את אשר הם מתכוונים להשיג על דרך השלילה. מוצר ביטוחי הנמכר באורח סטנדרטי לאלפים ולרבבות נהגים צריך להיות נהיר וברור על פניו - מה הוא מעניק ומה אינו מעניק.

מקום שחובת גילוי זו לא באה על ביטוייה, יש לתקן את הדבר על-ידי פירוש חוזה הביטוח ברוח התואמת את הבנתו וציפייתו הטבעית של המבוטח. (למידע נוסף מומלץ לפנות אל עורך דין ביטוח רכב).

הגדרת "רכב מנועי" בפוליסת ביטוח
בעניין ע"א 5757/97 אליהו נ' חמאדה, פ"ד נג(5) 849 (1999) נדון מקרה בו הוציא המבטח לכלי, אשר אינו עונה על הגדרת "רכב מנועי" בחוק הפיצויים, פוליסה, בה הוגדר הכלי כרכב מנועי. בית המשפט העליון קבע, כי הפוליסה מכסה נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים בשל כריתת חוזה הפוליסה, על אף שלא מדובר ברכב מנועי. וכך נקבע שם (בעמ' 864-863):

"...מההתקשרות בפוליסת הביטוח יש ללמוד כי הצדדים הסכימו לראות במחפר רכב מנועי כמשמעו בחוק הפיצויים, ולהחיל עליו את הוראות פקודת הביטוח וחוק הפיצויים כאילו היה רכב מנועי במובן חוק הפיצויים. העובדה כי בדיעבד הסתבר שאין מדובר ברכב מנועי לפי חוק הפיצויים, אינה משנה את תוכן ההסכמה האמורה ואין בה כדי לפגוע בתוקף ההתקשרות. על פי התקשרות זו, ההנחה היא כי המחפר הוא רכב מנועי כמובנו בחוק הפיצויים, ולכן על המערערת, ביחסיה עם המבוטח, לשלם פיצויים לכל נפגע בתאונה בה מעורב המחפר, אם חובה כזו היתה חלה עליה לפי פקודת הביטוח וחוק הפיצויים."

עתירה לקיום דיון נוסף בפרשה זו – נדחתה (דנ"א 65/00 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' חמאדה (לא פורסם, 3.7.00)).

במילים אחרות – יש ללמוד מההתקשרות בפוליסת הביטוח כי הצדדים הסכימו לראות במכבש רכב מנועי. המבטחת תידרש אפוא לשלם פיצויים לנפגע בתאונה, בה מעורב המכבש, ככל שחלה עליה חובה זו לפי פקודת הביטוח וחוק הפיצויים. הוראות פקודת הביטוח וחוק הפיצויים יהוו חלק מהוראות הפוליסה (פרשת חמאדה, עמ' 860). (למידע נוסף מומלץ לפנות אל עורך דין ביטוח רכב).

הודעה לחברת הביטוח על "שינויים"
סעיף 17 לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א -1981 קובע כי על המבוטח להודיע למבטח על החמרת הסיכון, כל אימת שמדובר ב"שינוי מהותי" בפוליסה. וזו לשון הסעיף:

17. (ב). לענין סימן זה, "שינוי מהותי" – כל אחד מאלה: (1) שינוי בענין מהותי ששאלה עליו הוצגה למבוטח לפני כריתת החוזה ושחל אחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה;

המחוקק בחר להגדיר "שינוי מהותי" ככל נושא עליו נשאל המבוטח על ידי חברת הביטוח, שהרי זה מלמד על כוונת המבטח לראות בכל נושא עליו נשאל המבוטח – עניין מהותי.

סעיף 18 (ג) לחוק קובע במפורש מה הן תוצאות החמרת הסיכון, כאשר לא נמסרה הודעה למבטח כנדרש על פי סעיף 17. וזו לשון הסעיף:

18. (ג). קרה מקרה ביטוח לפני שנתבטל החוזה מכח סעיף זה, אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים לפי המקובל אצלו במצב שלאחר השינוי לבין דמי הביטוח המוסכמים, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:

(1) לא ניתנה הודעה לפי סעיף 17, והדבר נעשה בכוונת מירמה;

(2) מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילולא ידע שהמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי; ...

מסעיף זה עולה כי כאשר לא נמסרה על ידי המבוטח הודעה על החמרת הסיכון כנדרש על פי סעיף 17 – המבטח יהיה חייב בתגמולי ביטוח מופחתים, אך הוא יהיה פטור מתשלום תגמולים באחד משני המקרים הבאים:

א. אם לא ניתנה הודעה והדבר נעשה בכוונת מרמה – במקרה כזה על המבטחת להוכיח כי אכן הדבר נעשה בכוונת מרמה. כשלעצמי אני סבורה כי כאשר אדם רוצה לחסוך בפרמיה ובמודע אינו מודיע על החמרת הסיכון למבטח ומאפשר לנהג שאינו מורשה לנהוג – תהיה המבטחת פטורה מלשלם לו.

ב. במקרה שמבטח סביר לא היה מבטח את החמרת הסיכון - כוונת המחוקק היתה למקרה שלמבטח סביר היתה סיבה שלא להרחיב את הביטוח. קח למשל מקרה בו קיימות ראיות לכך שהנהג הנוסף צורך סמים, במקרה זה מבטח סביר, בצדק, היה מסרב לבטחו. ראה בעניין זה דבריו של כב' השופט גולדס בת.א. 7072/03 מלמד נ' אליהו בע"מ. (למידע נוסף מומלץ לפנות אל עורך דין ביטוח רכב).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ביטוח רכב

 2. הקפאת ביטוח רכב

 3. ביטוח רכב ניסן

 4. ביטוח רכב שומרה

 5. ביטוח נזק מאזדה

 6. ביטוח ניקוי רכב

 7. ביטוח נהג טנק

 8. מפתחות רכב ביטוח

 9. ביטוח פיאט פונטו

 10. ביטוח מרצדס

 11. התהפכות נגרר

 12. סיטרואן קסרה ביטוח

 13. בקשה לחדש ביטוח רכב

 14. ביטוח מכונית ב.מ.וו

 15. פיצוץ רכב - ביטוח ?

 16. תקנות רכב 2010

 17. ביטוח צד ג' - הראל

 18. פגיעת ברד ברכב

 19. משאית וולוו - ביטוח

 20. ביטוח נהג מעל גיל 21

 21. עדים תביעת ביטוח רכב

 22. ביטוח רכב הורה מלווה

 23. ביטוח קלנועית - גניבה

 24. טופס בדיקת מיגון לרכב

 25. תעריף ביטוח רכב

 26. מאזדה 3 - ביטוח

 27. ביטוח מוגבל לנהג יחיד

 28. פרמיית ביטוח רכב

 29. ביטוח בגין תאונה עצמית

 30. תביעת ביטוח נזק רכב רנו

 31. גניבת משאית - ביטוח רכב

 32. מחיר מחירון - ביטוח רכב

 33. ביטוח נזק לרכב מסוג לאדה

 34. רכב מדברי - ביטוח

 35. סופת ברד – ביטוח נזק רכב

 36. פיאט מריאה - ביטוח בעלות

 37. אמצעי מיגון לרכב - ביטוח

 38. הרשאה לנהוג ללא ביטוח

 39. רכב התהפך לתעלה – ביטוח ?

 40. ביטוח רק נהגים נקובים בשם

 41. דייהטסו שרייד חידוש ביטוח

 42. הונדה סיויק - הצעת הביטוח

 43. ביטוח רכב נעשה לאחר גניבה

 44. ביטוח רכב שנגרר למוסך נשרף

 45. ביטוח נהג מעל גיל 30

 46. עץ קרס על רכב חונה - ביטוח

 47. ביטוח רכב נוסף מעורב בתאונה

 48. תאונה בלי ביטוח צד ג

 49. השארת מפתחות אצל עובד בחניון

 50. תנאי מיגון רכב - ביטוח

 51. ביטוח רכב - קלקול מכני חשמלי

 52. פוליסת ביטוח - נהג צעיר

 53. הביטוח מסרב לשלם על רכב שנשרף

 54. פגיעה בכלי רכב משטרתי - ביטוח

 55. חובת הגילוי - ביטוח רכב

 56. משאית איווקו - ביטוח רכב מסחרי

 57. מיצובישי סופר לנסר - ביטוח ישיר

 58. נפילה של סככה על מכונית - ביטוח

 59. עורך דין לתביעות ביטוח רכב

 60. מהו אבדן שלם בפוליסת ביטוח רכב ?

 61. כיסוי ביטוחי - התלקחות רכב

 62. ביטוח נזק רכב דודג' קרייזלר נאון

 63. כתב שירות - ביטוח תיקון שמשות רכב

 64. סטייה מנתיב לנתיב - ביטוח רכב מקיף

 65. נזק לרכב בגלל שלולית מים - ביטוח ?

 66. תאונה עם רכב של הורה - ביטוח

 67. ציון חברה לביטוח בע''מ - ביטוח רכב

 68. תביעת ביטוח נגד נהג אשם בתאונה

 69. רכב התחמם - נהג לא עצר - האם יש ביטוח ?

 70. פוליסה לביטוח רכב מקיף - תביעת שיבוב

 71. תגמולי ביטוח בגין אובדן גמור של כלי רכב

 72. פקודת ביטוח רכב מנועי נוסח חדש תש''ל-1970

 73. תביעה נגד סוכן ביטוח רכב - לא הייתה קיימת פוליסה

 74. תאונת דרכים לאחר מכירת רכב - אם יש ביטוח

 75. פוליסה לביטוח רכב מסחרי מעל 4 טונות - תאונת דרכים

 76. גניבה של רכב בזמן שהייה בחו"ל - האם הביטוח מכסה ?

 77. הלכת הרשות הראשונית - ביטוח נהג שלא הורשה לנהוג ברכב

 78. האם מותר להפחית משווי רכב לפי מחירון יצחק לוי ?

 79. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי

 80. האם בוצעה "החלפת נהגים" לאחר תאונת דרכים לצורכי ביטוח ?

 81. תביעה להשבת תגמולי ביטוח אשר שולמו למבוטח בגין תאונת דרכים

 82. סירוב חברת ביטוח לשלם על אף ההכרה באחריות המבוטח שלה לתאונה

 83. ביטוח רכב נגנב – תשלום רק חלק מסכום ביטוח - בלי מיגונים התקנת קודן

 84. חריגים לביטוח חבות צד ג' ובטענה שיש קשר משפחתי עם בעל הרכב הפוגע

 85. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון