ביטוח רכוש - ייעוץ משפטיתנאי פוליסת ביטוח רכוש
פוליסת ביטוח כוללת התנאים הכלליים ("ז'קט") ורשימת תנאי הפוליסה המותאמים ספציפית למבוטח ("הרשימה"). במסגרת "הרשימה" נכללים, בין היתר, שם המבוטח, שם המבטח, הסיכון המבוטח ותנאים וסייגים לחבות המבוטח או להיקפה.

הוראת סעיף 2(א) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 שכותרתה "פוליסה", מורנו לאמור: "נכרת חוזה ביטוח, על המבטח למסור למבוטח מסמך חתום בידי המבטח המפרט את זכויות הצדדים וחיוביהם (להלן - פוליסה), זולת אם נהג באותו סוג ביטוח שלא להוציא פוליסה."

כעולה מלשון סעיף 2(א) לחוק חוזה הביטוח, פוליסת ביטוח הינה מסמך בכתב המפרט את זכויות הצדדים וחיוביהם לאחר שנכרת בין הצדדים חוזה ביטוח. לאור נוסחו הכללי של הסעיף, הותקנו תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת פוליסה ותנאיה), תש"ם-1980 (להלן - "תקנות הפיקוח (צורת הפוליסה ותנאיה)"). בתקנה 1 הוגדרה "פוליסה" כדלקמן: "כל הסכם ביטוח, לרבות הסכם לקבוצת מבוטחים שלא הוצאה על פיו פוליסה אישית לכל מבוטח." בתקנה 2 נקבע, כי בפוליסה יצוינו לכל הפחות: שם המבוטח, שם המבטח, הסיכון המבוטח וגבולות האחריות של המבטח, תנאים וסייגים לחבות המבוטח או להיקפה, דמי הביטוח ותאריך הוצאת הפוליסה. הלכה למעשה, המבטח ממציא למבוטח את חוברת הפוליסה המלאה המכילה את התנאים הכלליים (המכונה גם "ז'קט") ורשימת תנאי הפוליסה המותאמים ספציפית למבוטח (המכונה גם "הרשימה"). ראו גם, שחר ולר חוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981, פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי, תשס"ה-2005, כרך ראשון, 199 ו-221. (למידע מפורט מומלץ ליצור קשר עם עורך דין ביטוח רכוש).

ביטוח רכוש - סוגיית הכינון
כי על-פי ההלכה המנחה בסוגיית הכינון, הנובעת מע"א 191/80 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' מלון דבורה בע"מ (פ"ד לה(4) 714 (1981), קיימים שני תנאים לתשלום תגמולים בערכי כינון:

1. חבות בתשלום הוצאות כינון רק לאחר שנשא בהם המבוטח ולאחר שהכינון הושלם

2. השלמת הכינון בתוך התקופה המוגבלת להשלמתו על-פי הפוליסה

סעיף 27 לחוק חוזה ביטוח קובע שתי חלופות מועד לתשלום תגמולי ביטוח:

"תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה לפי סעיף 23(א)..."

הסעיף ברור – הוא מפריד בין שני סוגי תשלומים:

הסיפא עוסקת בתשלום תוך שלושים יום מהגשת התביעה, וזאת לגבי תשלומים שאינם שנויים במחלוקת.

הרישא עוסקת בהשלמת התשלומים, וזאת תוך 30 יום מהיום שבו היו בידי המבטחת כל המסמכים הרלוונטים. (למידע מפורט מומלץ ליצור קשר עם עורך דין ביטוח רכוש).

החובה למסור למבוטח את הפוליסה
בהתאם להוראת סעיף 2(א) לחוק חוזה הביטוח, על המבטח (מגדל) חלה חובה למסור למבוטח (החברה) העתק מן הפוליסה. המדובר בחובה מהותית ותכליתה להבטיח יכולת המבוטח לעמוד על זכויותיו וחובותיו - הן נקיטת צעדים בכל הקשור לשמירה על נושא הביטוח והקפדה על הוראות המבטח והן מימוש זכויותיו בעת קרות מקרה הביטוח (ראו, ירון אליאס דיני ביטוח (מהדורה שניה, תשס"ט-2009), כרך א', 320 (להלן - אליאס); ולר, 220-219). לאור לשון הוראת סעיף 2(א) לחוק חוזה הביטוח, על המבטח להוכיח שהמציא את פוליסת הביטוח למבוטח ושזו אכן הגיעה אל המבוטח הספציפי (ראו גם, ת"א (מחוזי חיפה) 742/87 סיטרוק נ' ג'י.בי. ביצוע ותעשיות, לא פורסם (15.11.1992); ולר, 221; אליאס, 680).

חוק חוזה הביטוח שותק באשר לסנקציה החלה על המבטח בגין אי המצאת פוליסת הביטוח למבוטח. זאת בשונה מהוראת סעיף 2(א) להצעת חוק חוזה הביטוח, לפיה "אין המבטח זכאי להסתמך על תנאי שבחוזה כל עוד לא נמסרה הפוליסה למבוטח ולא על תנאי שלא פורט בפוליסה" (ה"ח 1209, תשל"ח, 20). בפסיקה נקבע, כי ככלל, מקום בו לא המציא המבטח פוליסת הביטוח למבוטח אין הוא זכאי להסתמך על חריגים המופיעים בפוליסה (ראו, ע"א 4819/92 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' ישר, פ"ד מט(2) 749, 765-764 (1995) (להלן - הלכת ישר)).

במרוצת השנים נקבעו בערכאות המשפט הנמוכות סייגים לסנקציה זו, אשר בהתקיימם אי המצאת הפוליסה למבוטח לא תשלול מהמבטח הסתמכות על החריגים לפוליסה. בין עיקר הסייגים ניתן למנות שלושה: האחד, ידיעת המבוטח על אודות התנאים או החריגים לכיסוי. השני, שלילת הקשר הסיבתי בין אי המצאת הפוליסה לגרימת הנזק למבוטח, כגון במקרה בו לא ניתן היה להשיג בשוק הביטוח במועד הרלוונטי פוליסה שאינה כוללת החריג לכיסוי הביטוחי שבמחלוקת. השלישי, חובתו המקבילה של המבוטח לוודא כי הפוליסה מצויה בידו ולהתריע בפני המבטח על אי קבלתה (ראו, אליאס, 680-677 והאסמכתאות אליהן הוא מפנה; ולר, 223).

הלכה פסוקה היא, כי משהפר המבטח החובה המוטלת עליו להמציא פוליסת הביטוח למבוטח, רובץ נטל ההוכחה על כתפי המבטח להוכיח התקיימם של הסייגים דלעיל. דהיינו, על המבטח הנטל להוכיח כי חרף מחדלו באי המצאת פוליסת הביטוח, כמתחייב על-פי דין, רשאי הוא להסתמך על תנאים וחריגים בפוליסה מכוחם נשלל הכיסוי הביטוחי. כך בפסק הדין בע"א (מחוזי ת"א) 1021/01 אריה חברה לביטוח בע"מ נ' דזוראייב, לא פורסם (16.3.2003), שם קבעה ערכאת הערעור כי משנקבע שהמבוטח לא קיבל לידיו את נוסח הפוליסה, עובר הנטל למבטחת להראות כי המבוטח היה מודע לאמור בפוליסה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח תיקון מזגן

 2. ביטוח סירה

 3. ביטוח שיטפון

 4. ביטוח דירה גשם

 5. ביטוח מדחס אוויר

 6. ביטוח עסק בתוך מחסן

 7. תביעת ביטוח ציוד רפואי

 8. ביטוח סחורה שיצאה מהמחסנים

 9. פוליסת ביטוח על אבדן יהלומים

 10. ביטוח נזק מכבש יציקת מרצפות

 11. תביעת ביטוח מטען מכונות גילוח

 12. פיצויים בגין נזקים - חברת הובלה

 13. תביעת ביטוח - מוצרים אלקטרוניים

 14. פוליסת ביטוח לבתי עסק - בית מלאכה

 15. ביטוח לחבר מושב - נזקים דירה / בית

 16. עבודות מיזוג אוויר – פוליסת ביטוח

 17. ביטוח הרחבת כיסוי תכשיטים גם מחוץ לדירה

 18. ביטוח כל הסיכונים - עבודות הרכבה פייברגלס

 19. ביטוח סחורה בהעברה - האם יש כיסוי ביטוחי ?

 20. ביטוח פוליסה שווי נמוך יותר מהערכת שמאי - גניבת ציורים

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון