חובת הגילוי ביטוח
על פוליסת ביטוח חל חוק חוזה הביטוח, התשנ"א-1981. על פי סעיף 3 לחוק, תנאים או סייגים לחבות המבטח או להיקף הפוליסה יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או יצויינו בה בהבלטה מיוחדת, ואין המבטח זכאי להסתמך עליהם אם לא פעל כאמור.

סעיף 6 לחוק, שעניינו חובת גילוי מצד המבוטח, קובע:

"(א) הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה, אם בטופס של הצעת ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב, שאלה בענין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו (להלן – ענין מהותי), על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה.

(ב) שאלה גורפת הכורכת ענינים שונים, ללא אבחנה ביניהם, אינה מחייבת תשובה כאמור אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה.

(ג) הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענין שהוא ידע כי הוא ענין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה."

סעיף 7 לחוק, שעניינו תוצאות של אי גילוי, קובע:

"(א) ניתנה לשאלה בענין מהותי תשובה שלא היתה מלאה וכנה,רשאי המבטח, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.

(ב) ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות המבטח, זולת אם לא פעל המבוטח בכוונת מרמה. (ג) קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו לפי המצב לאמיתו לבין דמי הביטוח המוסכמים, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:

(1) התשובה ניתנת בכוונת מרמה;

(2) מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכו הוצאות המבטח".

על פי סעיף 8 (1) לחוק, המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף 7 אם ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שהוא גרם לכך שהתשובה לא היתה מלאה וכנה.

הסייג האמור לא חל אם התשובה שלא היתה מלאה וכנה ניתנה על ידי המבוטח בכוונת מרמה. במקרה כזה לא חלה חבות על חברת הביטוח.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חובת הגילוי של חברת הביטוח

 2. טופס הצהרת בריאות של עובדים

 3. ביטוח סיעודי - אי גילוי

 4. חובת הגילוי - ביטוח רכב

 5. הסתרת תאונות קודמות מחברת ביטוח

 6. פוליסת ביטוח בריאות - הצהרת בריאות

 7. מסירת גרסה שקרית במשטרה - תביעת ביטוח

 8. מס על פדיון פוליסת ביטוח מנהלים – חובת גילוי

 9. ביטוח חיים - אי גילוי מחלה בהצהרת בריאות – סרטן הערמונית

 10. הצעת פוליסת ביטוח חיים - גילוי מחלה קשה במהלך תקופת אכשרה

 11. ביטוח חיים קבוצתי - טופס הצהרת בריאות - אי הצהרה על יתר לחץ דם

 12. תשובות הצהרת בריאות ביטוח חיים - הסתרת לחץ דם - פטור מתשלום במקרה פטירה

 13. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון