ביטוח גניבת רכב - ייעוץ משפטי

נטל ההוכחה
הנטל להוכיח שלא הופעלה מערכת האזעקה ביום האירוע רובץ על כתפי חברת הביטוח, משטוענת חברת הביטוח למעשה להתקיימותו של סייג לאחריותה על פי תנאי הפוליסה.

באותה מידה שעל המבטח מוטל נטל הראייה, להוכיח את הסייגים שנכללו בתניות הפוליסה, כך מוטל עליו נטל הראייה להוכיח את זכאותו לשלם תגמולי ביטוח מופחתים, בין אם מכח החוק ובין אם מכח תנאי הפוליסה, ואת שיעור ההפחתה.

בכל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין גניבת רכב על המבוטח להוכיח, כי אכן הרכב נגנב, וכן לא היתה לו יד באירוע הגניבה.

כוונת מרמה של מבוטח
סעיף 24 לחוק חוזה הביטוח נוגע לתוצאות יחסיות של הכשלה לגבי בירור החבות על ידי המבוטח, סעיף 26 לחוק חוזה הביטוח מפטיר את המבטח לחלוטין מחבותו כאשר נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי המוטב במתכוון.

לעומתם סעיף 25 לחוק נועד להרתיע את המבוטח מלמסור למבטח עובדות כוזבות או להעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות, בכוונת מרמה כשהסנקציה היא הוא פטור מוחלט מהחבות.

סעיף זה מדגיש שוב את החשיבות שמייחס החוק למסירת מידע מהימן למבטח תוך יישום עקרון תום הלב כעקרון בסיסי בשיטת המשפט, בכלל, וכאשר מדובר על מסירת מידע המהווה תשתית ליצירת חבותו של האחר לפיצוי, התכלית העומדת מאחורי הוראת סעיף 25 לחוק חוזה ביטוח היא אפוא, הכללת עקרון דיווח אמת ותום הלב גם בתחום זה, ולצד יישום העקרונות הצורך לעמוד על כוונת ההרתעה, למקרה שתהא הפרה או אי שמירה עליהם, הכל תוך כוונת מרמה.

יחד עם זאת, בית המשפט פסק כי הוראה זו יש לפרש על דרך הצמצום, בהיות חובת הביטוח תוצאה של הסדר שמקורו בהתחייבות חוזית המבוססת על תשלומי פרמייה על ידי המבוטח .

הוכחת מקור הנזק
בפוליסה המעניקה כיסויים ספציפיים, על המבוטח להראות שנתקיימו התנאים לחבות המבטח, דהיינו עליו להוכיח גם את מקור הנזק או את סיבתו. כאשר מדובר בגניבה של כלי רכב, אין לעיתים אפשרות להוכיח את מקור הנזק באופן פוזיטיבי ואז מספיקה הוכחה לכאורה שהסיכון אכן ארע (ר' דוד ששון דיני ביטוח עמ' 110 ואילך).

בע"א 391/89 אורית וייסנר ואח' נ' אריה חברה לביטוח בע"מ (1993) נקבע כדלקמן: "ביטוח פריצה, גניבה, שוד וכו' הוא ביטוח של סיכון הנגרם מטבעו במעשה מכוון בידי אדם. באין הגדרה אחרת בפוליסה, יש לתת למונחים אלה את המובן המקובל שלהם ולפיו אין אדם גונב או שודד מאת עצמו ואינו פורץ אצל עצמו, או את התוכן שלהם בחוק העונשין, תשל"ז-1977... גניבה, על פי הגדרתה בסעיף 383 לחוק העונשין, מכילה את האלמנט של "בלי הסכמת הבעל". כך גם שוד ופריצה, שהגניבה היא אחד מהיסודות שלהם לפי הגדרתם בסעיף 402 ובסעיף 407. הם אינם מתיישבים לכן עם מעשה שנעשה בידי בעל הנכס עצמו. לפיכך, על בעל הנכס המבוטח להוכיח לא רק את החיוב – את המעשה הנחזה – אלא גם את השלילה – שמעשה לא נעשה בידיו הוא או בהסכמתו."

עוד נאמר לעניין זה:

"השלילה במקרים אלה... אינה חריג לאחריות המבטחת, שעליה להוכיחו. השלילה היא מרכיב של "מקרה הביטוח", שהוא עילת התביעה של המבוטח, ואותו עליו להוכיח... הנטל על המבוטח הטוען לגניבה ופריצה אינו כבד מנשוא. מבוטח תמים ונקי כפיים לא יתקשה בדרך כלל להרימו... די לו למבוטח להוכיח את העובדות הנחזות ולשלול בעדותו כי ידו הייתה באירוען, כדי שחובת הבאת הראיות תעבור אל המבטחת... אם תצליח להעלות עובדות מחשידות, יהיה על המבוטח להתמודד אתן, וספק, אם יישאר, יפעל נגדו."

זאת ועוד, ניתן לסבור כי במקרה ביטוחי של גניבה, כחלק מהנטל המוטל על המבוטח להוכיח קרות המקרה ביטוחי, עליו להוכיח גם עמידתו בתנאי המיגון על-פי הפוליסה, משמצוי הדבר בידיעתו האישית של המבוטח. ברי כי אין הדבר גורע מחובת ההוכחה המוטלת על המבטחת לעניין אי קיומם ו/או אי הפעלה של אמצעי המיגון כמו גם לגבי התקיימות סייג זה או אחר לסיכון הביטוחי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גניבת רכב ליסינג

 2. גניבת רכב מהמוסך

 3. עונש על גניבת רכב

 4. אמצעי מיגון לרכב

 5. גניבת רכב מאוייש

 6. גניבת משאית חניון

 7. גניבת מכונית ממוסך

 8. גניבת מכונית מחניון

 9. גניבת רכב בטיול

 10. גניבת רכב מפתח רזרבי

 11. גניבת רכב לאחר גרירה

 12. גניבת רכב פעמיים רצוף

 13. גניבת משאית דאף

 14. עונש על גניבה מרכב

 15. גניבת רכב שכור - אחריות

 16. גניבת רכב מרצדס - ביטוח

 17. תאונה עם רכב שנגנב

 18. רחיצת מכוניות - גניבת רכב

 19. גניבת רכב בחניון בית מלון

 20. הצעת חוק גניבות רכב

 21. גניבת רכב לאחר גרירה

 22. גניבת מכונית סובארו – ביטוח

 23. גניבת רכב ליד מסעדה – ביטוח

 24. תביעת שיבוב גניבת רכב

 25. גניבת רכב לאחר מכירה - ביטוח

 26. גניבת מכונית פולקסווגן קומבי

 27. ריבוי עבירות גניבת רכב

 28. אי עמידה בדרישת המיגון

 29. גניבת מכונית - שתי חברות ביטוח

 30. גניבת רכב ממגרש חניה מתחת לבית

 31. גניבת משאית – אחריות חברת שמירה

 32. סירוב לבדיקת פוליגרף - גניבת רכב

 33. גניבת רכב לאחר העברת בעלות

 34. נזק לרכב שנגנב ונפדה מידי הגנבים

 35. אחריות הנהג על גניבת משאית

 36. גניבת רכב חניון תת קרקעי – ביטוח ?

 37. גניבת רכב לפני עברת בעלות – ביטוח ?

 38. האם המוסך אחראי על גניבת רכב

 39. גניבת רכב פיצוי מחברת הביטוח 80 אחוז

 40. עבירת גניבת רכב והעברתו לשטחים

 41. תשלום חלקי מהביטוח על גניבת רכב

 42. גניבת רכב - תנאי המיגון הנדרשים בפוליסה

 43. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח עקב גניבת רכב

 44. גניבת רכב גנוב – מה הדין מבחינת ביטוח ?

 45. גניבת רכב מתקן שטיפת מכוניות - ביטוח ?

 46. תאונה של נהג חדש בלי מלווה - ביטוח מקיף

 47. אמצעי מיגון מערכת ביטכונית - תביעת ביטוח

 48. מעצר עד תום ההליכים - ניסיון לגניבת רכב

 49. חברת ביטוח מסרבת לשלם על גניבת רכב - מה עושים ?

 50. עבירת נסיון גניבת רכב והחזקת מכשירי פריצה

 51. גניבת רכב - ביטול ביטוח בגלל רשלנות שמירת מפתחות

 52. בקשה למשפט חוזר - גניבת רכב והחזקת מכשירי פריצה

 53. גניבת רכב - טענות הביטוח כי התובע ביים את הגניבה

 54. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין גניבת משאית

 55. גניבת רכב בגלל מערכת מיגון לא תקינה - ביטוח מכסה ?

 56. שכח להפעיל אזעקה האם חברת ביטוח תפצה על גניבת רכב ?

 57. גניבת רכב – חתימה על ייפוי כוח העברת בעלות חברת ביטוח

 58. ביטוח עסק נגד גניבת משאיות סרוב חברת ביטוח לשלם על ציוד שנגנב

 59. סירוב לשלם תגמולי ביטוח בגלל שהמבוטח לא סיפר לסוכן על תאונות דרכים וגניבת רכב

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון