הודעה מוקדמת - ייעוץ משפטי
בשנת תשס"א נחקק חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 (להלן חוק הודעה מוקדמת), הקובע חובת הודעה מוקדמת על פי דין. הזכאות מוגדרת בסעיפים 4-3 לחוק, לעניין עובד במשכורת (חודשית), לפי סעיף 3 בשישה חודשים ראשונים לעבודתו יום לחודש, לשישה חודשים נוספים שישה ימים ועוד יומיים וחצי לכל חודש, ולאחר שנה – חודש.

סעיף 4 עוסק בעובד בשכר (שאינו משכורת), והתקופה הראשונית לגביו קצרה יותר. סעיף 7(א) לחוק קובע כי "מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים כאמור בחוק זה, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

נושא ההודעה המוקדמת לפיטורים ולהתפטרות מוסדר כיום בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.

סעיף 2(ב) לחוק הנ"ל קובע חו ליתן הודעה מוקדמת להתפטרות:

" עובד המבקש להתפטר מעבודתו יתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות".

בעניין זה מורה הפסיקה כי כשם שמעביד חייב לתת הודעה מוקדמת לעובד, בעת פיטורים, כדי לתת לעובד אפשרות לחפש עבודה אחרת. כך גם חייב העובד המחליט להתפטר, לתת למעביד אפשרות לחפש לו מחליף ולארגן את העבודה בלעדיו.

1. מעביד שמפטר עובד, ועובד שמתפטר, חייבים ליתן הודעה מוקדמת, בכתב. בנוסף, כאמור לעיל, חייב המעסיק לקיים שימוע לעובד לפני פיטורים.

2. תקופת ההודעה המוקדמת:

במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים - יום אחד בשל כל חודש עבודה; במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה - 6 ימים, בתוספת יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה; לאחר שנת עבודתו הראשונה - חודש ימים.

סעיף 3 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, קובע את משך ההודעה המוקדמת לעובד במשכורת או בשכר יומי.

סעיף 7 (ב) לחוק קובע כי עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות כאמור בחוק זה, ישלם למעבידו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.

עובד שפוטר זכאי לפיצוי על אי מתן הודעה מוקדמת לפיטורים, גם אם בתקופה בגינה היתה ההודעה צריכה להינתן, קיבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הודעה מוקדמת

 2. הודעה מוקדמת - ערעור

 3. הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

 4. תקנות הודעה מוקדמת

 5. הודעה מוקדמת - האם חובה ?

 6. תקופת אכשרה – הודעה מוקדמת

 7. פיטורים בגלל גניבה הודעה מוקדמת

 8. הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות

 9. פיטורים מקום עבודה – הודעה מוקדמת

 10. הודעה מוקדמת על שינוי ארגוני

 11. פיטורי גננת ללא הודעה מוקדמת

 12. פיטורים תוך שלילת הודעה מוקדמת

 13. פיטורים לאלתר ללא הודעה מוקדמת

 14. אישורי מחלה בתקופת הודעה מוקדמת

 15. נטישת מקום עבודה ללא הודעה מוקדמת

 16. הורדת אחוזי נכות ללא הודעה מוקדמת

 17. נסיבות השוללות את זכות להודעה מוקדמת

 18. תביעה של מתמחה משפטים - הודעה מוקדמת שכר עבודה

 19. שלילת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת

 20. ויתור של המעסיק על עבודה בתקופת ההודעה המוקדמת

 21. האם תקופת הודעה מוקדמת נחשבת כתקופת עבודה ?

 22. עובד פוטר "מהיום להיום" - מגיע לו דמי הודעה מוקדמת ?

 23. הודעה מוקדמת עובד במשכורת חודשית - הודעה מוקדמת לעובד בשכר

 24. זכאות לפיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת נוכח הפסקת עבודה בבית ספר

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון