ייצוג בועדות רפואיותייצוג ע"י עורך דין בועדה רפואית - ייעוץ משפטי:

בית הדין לעבודה מטיל ביקורת שיפוטית על שיקול-דעתן ועדות רפואיות הפועלות מכוח חוק הביטוח הלאומי.

הפיקוח הינו משפטי וכולל, בין היתר, את הבדיקות הבאות: האם התמלאו הסדרים שנקבעו בתקנות; האם הוועדות נימקו את מסקנותיהן; האם יש פגם בעיקרי הצדק, וכן הלאה.

בית הדין פסק כי לצורך הפיקוח הנאות של בית הדין לעבודה יש להקפיד על הגשת כל ההחלטות של הוועדות הרפואיות, המסמכים שהוגשו לוועדות על-ידי הצדדים ועדויות הנוגעות לפגמים משפטיים אפשריים.

על-מנת לבצע את תפקידו אין חובה שבית-הדין לעבודה ימנה מומחה-יועץ רפואי, שכן אין בית-הדין לעבודה בודק את ההחלטות הרפואיות של הוועדות הרפואיות.

עם זאת, ייתכנו מקרים בהם יתמנה מומחה-יועץ רפואי על-ידי בית-הדין לעבודה, כאשר מתעוררת שאלה משפטית הכרוכה בשאלה רפואית, אולם מקרים אלה יוצאים מן הכלל.

בסופו של דבר, על בית-הדין לעבודה להכריע אם החלטות וועדות רפואיות חורגות ממתחם הסבירות.

בית הדין לעבודה ציין בפסיקתו כי בפני ערכאות משפטיות, לרבות בתי הדין לעבודה, באות במסגרת הליכים שונים חוות דעת של מומחים רפואיים ובית המשפט הוא המכריע איזו חוות דעת להעדיף והאם לאמץ את כלל האמור בחוות הדעת או חלקים הימנה.

הדבר נעשה בהליכים, אשר בחוק או בתקנות נקבע כי זו הדרך לברורם.

כך לגבי תביעות נזיקיות ומינוי מומחים לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, כך בתביעות שעניינן נפגעי תאונות דרכים הנדונות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975, כך אף בתביעות מבוטחים כנגד הביטוח הלאומי, להכרה באירוע תאונתי, מחלת מקצוע או מיקרוטראומה כפגיעה בעבודה.

אולם המחוקק קבע דרך אחרת לבחינת הקשר הסיבתי בין הפגיעה בעבודה לבין הליקוי הימנו סובל המבוטח, כמו גם לקביעת דרגת הנכות שיש לפסוק בגין הליקוי.

עוד צוין ע"י בית הדין לעבודה כי על פי קביעת המחוקק ההיזקקות לעניינים אלה שמורה לוועדות הרפואיות, בעוד בית הדין לעבודה מעביר את החלטות הוועדות הרפואיות לעררים תחת שבט ביקורתו, בשאלות משפטיות בלבד.

שאם יאמר אחרת ובית הדין יטול סמכות הוועדה לבחון חוות דעת מטעם הצדדים ולקבוע אחוזי נכות לפי מי מהן, תתייתר כליל עבודת הוועדות הרפואיות - הגוף המקצועי והמוסמך להיזקק לאותן חוות דעת, לבדוק את המבוטח ולהכריע בסוגיית הקשר הסיבתי ואחוזי הנכות. אם כך יהא, יחלו להתנהל בבתי הדין תיקי הוכחות בסוגיית הנכות, לרבות חקירת מומחים וכל כיוצא בזה. לא זו הייתה תכלית החקיקה, כפי שאנו מוצאים לפרשה.

ועדה רפואית לעררים

הרכב ועדה רפואית לעררים

תקנות הביטוח לאומי קובעות כי ועדה רפואית לעררים תורכב משנים או משלושה רופאים, בהתאם להחלטת רופא מוסמך, אותם בחר מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת חברי ועדות רפואיות לעררים שקבע שר העבודה והרווחה ושפורסמה ברשומות.

בועדה המורכבת משני רופאים, תינתן החלטת הועדה פה אחד; נחלקו הדעות בועדה, ימונה באותה דרך רופא שלישי, או שתורכב ועדה רפואית לעררים חדשה של שלושה רופאים.

בועדה המורכבת משלושה רופאים, תינתן החלטת הועדה ברוב דעות; לא התקבלה החלטה ברוב דעות, תמונה ועדה חדשה של שלושה רופאים.

משניתנה החלטתה של הוועדה הרפואית לעררים בכך מוצה עניינו הרפואי של תובע בפני הוועדות - לתובע עומדת הזכות להגיש ערעור על החלטת ועדת הערר אך ורק בשאלה משפטית, וזאת כלשון סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 הקובע כי החלטת הועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית דין אזורי לעבודה;פסק דינו של בית הדין ניתן לערעור לפני בית הדין הארצי לעבודה אם נתקבלה רשות לכך מאת נשיא בית הדין הארצי לעבודה או סגנו, או מאת שופט של בית הדין הארצי שמינה לכך הנשיא.

כאמור ערעור על החלטת הועדה לעררים הוא בשאלה משפטית בלבד, ובית הדין לעבודה אינו מוסמך לקבוע דרגת אי כושר

ועדה לעררים, להבדיל מוועדה רפואית, פועלת בתחום שאינו מחייב ידע מיוחד בשדה הרפואה, אלא קובעת עובדות אשר לבית הדין כלים לבחינתן.

אולם, בית הדין לעבודה ישתמש בסמכותו להתערב בהחלטתה רק במקרים קיצוניים הגובלים באי סבירות שכמוה כטעות בחוק.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרכב של ועדה רפואית

 2. וועדה רפואית בהרכב חדש

 3. צו לכנס ועדה רפואית

 4. נימוקי ערר לוועדה רפואית

 5. ועדה רפואית עיניים

 6. ועדה רפואית "נעולה"

 7. שיקול דעת ועדה רפואית

 8. 70% נכות ועדה רפואית

 9. החזרת תיק בחזרה לועדה רפואית

 10. ועדה רפואית למס הכנסה

 11. ועדה רפואית בדיקת EMG

 12. נימוקי ערר ועדה רפואית

 13. תקנה 15 - וועדה רפואית לעררים

 14. פסילה עצמית של ועדה רפואית

 15. טעות של ועדה רפואית ביטוח לאומי

 16. ועדה רפואית צילומי רנטגן עדכניים

 17. ביקורת שיפוטית על ועדות רפואיות

 18. ביטול זימון לוועדה רפואית

 19. בדיקה קלינית בועדה רפואית

 20. סירוב להיבדק בוועדה רפואית

 21. סמכות הממונה על ועדה רפואית

 22. גנחת הסימפונות - ועדה רפואית

 23. טופס הזמנה לדיון בועדה רפואית

 24. שיתוף פעולה מצד הנבדק – ועדה רפואית

 25. ועדה רפואית עליונה - הפחתת נכות

 26. ועדה רפואית לאחר תאונת דרכים

 27. העברה לוועדה רפואית בהרכב אחר

 28. עיכוב ועדה רפואית לנפגעי עבודה

 29. ועדה רפואית ביטוח לאומי 0 אחוז

 30. חוסר אמון של ועדה רפואית בנבדק

 31. היחס בין ביטוח לאומי לבין ועדה רפואית

 32. ביטול החלטת ועדה רפואית עליונה

 33. ועדה רפואית - סעיף 55(א) לפקודת התעבורה

 34. האם ועדה רפואית לעררים יכולה להוריד נכות

 35. העברת תיק לוועדה רפואית בהרכב אחר

 36. איחור בהגשת ערר לועדה רפואית עליונה

 37. אי התייחסות ועדה רפואית לצילום סי טי

 38. הגשת מסמך עובדת סוציאלית בועדה רפואית

 39. החזרת דיון בפני ועדה רפואית בהרכב שונה

 40. טופס בקשה לכפות ציות להוראות ועדה רפואית

 41. דיון מחודש בוועדה רפואית בעקבות פסק דין קודם

 42. החובה להעמיד בפני ועדה רפואית למרות זכאות מלאה

 43. המערער טען כי הוועדה טעתה בעניין מועד תחולת הנכות

 44. ועדה רפואית מדרג ראשון למערער נכות משוקללת של 20%

 45. המערער טען כי נפלו שלוש טעויות בהחלטת הוועדה הרפואית

 46. האם ועדה רפואית יכולה להוריד נכות / לקבוע נכות נמוכה יותר ?

 47. הוועדה הרפואית לעררים (מס הכנסה) קבעה נכות בשיעור של 91%

 48. ועדה רפואית לעררים לפי פקודת מס הכנסה קבעה 90% נכות צמיתה

 49. החלטתה של הועדה הרפואית לעררים - לא חל שינוי בדרגת הנכות הצמיתה

 50. זכות מבוטח בביטוח לאומי להיות מיוצג ע"י עו"ד בוועדה רפואית

 51. ועדה רפואית לעררים לפי פקודת מס הכנסה קבעה נכות צמיתה 85.72%

 52. זימון בדיקה מחדש קביעת נכות וועדה רפואית - תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון