חוק ביטוח לאומי - ייעוץ משפטי
חוק הביטוח הלאומי, התקבל בכנסת לראשונה בשנת 1953, ועבר פעמיים ניסוח משולב, לראשונה בשנת 1968, ולאחר מכן בשנת 1995.

חוק הביטוח הלאומי, כבר בראשיתו, שם לו למטרה להסדיר הענקת "ביטוח סוציאלי כולל" לתושבי המדינה זאת, על בסיס קווי-היסוד של הממשלה הראשונה בישראל שהוקמה ביום 8.3.1949, בהם הוצהר כי המדינה "תקים בשלבים פרוגרסיביים מערכת מוסדות לביטוח סוציאלי ועזרה הדדית מפני חוסר-עבודה, תאונה, נכות, זיקנה, יתמות ואלמנות".

נושא הביטוח הסוציאלי הועבר לבחינתה של ועדה בין-משרדית אשר מונתה עוד בשנת 1949 לצורך "עריכת תוכנית לביטוח סוציאלי במדינת ישראל", והדין-וחשבון שהגישה ועדה זו, הוא "דו"ח קנב", שימש בסיס להכנת הצעת חוק הביטוח הלאומי, ומאוחר יותר לנוסחו הראשון של החוק עצמו.

במקורו, הסדיר חוק הביטוח הלאומי רק ביטוח זקנה; ביטוח מוות (אשר לימים נקרא "ביטוח חיים", וכיום: "ביטוח שאירים"); ביטוח נפגעי עבודה; וביטוח אמהות (פרקים י"א, ה' ו-ג' לחוק בנוסחו דהיום, בהתאמה). בהמשך, עוגנו בחוק ביטוחים נוספים: ביטוח ילדים (פרק ד' לחוק); ביטוח נפגעי תאונות (פרק ו' לחוק); ביטוח אבטלה (פרק ז' לחוק); ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד (פרק ח' לחוק); ביטוח נכות (פרק ט'); ביטוח סיעוד (פרק י'); תגמולים למשרתים במילואים (פרק י"ב); ותגמולים למתנדבים (פרק י"ג).

מפסיקת בתי המשפט בארץ עולה כי חוק הביטוח הלאומי הוא חוק סוציאלי מובהק, שמצד אחד מעניק את ההטבות בתנאים המפורשים בחוק לכלל הזכאים ומשתדל להעניק ביטוח סוציאלי לפחות ברמה מינימאלית לכלל הציבור, וכל זאת על-פי כללים ומבחנים השווים לכל נפש ואשר מוגדרים היטב בדין. בכך יתרונו של חוק סוציאלי זה.

תשלום גמלאות מכוח חוק הביטוח הלאומי, נועד למימון הצרכים השוטפים והמיידיים של הנזקקים לגמלאות, ולייחוד המשאבים המוגבלים העומדים לרשות המוסד. ביטוי לכך נמצא בהוראות הכלליות שבפרק י"ד לחוק הביטוח הלאומי שעניינן בתשלום גמלאות, ובסעיף 296 לחוק, בו נקבעו מועדים קצובים לתביעת גמלת כסף, והתקופות בעדן תשולם.

בית המשפט העליון ציין בפסיקתו כי התשתית המושגית של חוק הביטוח הלאומי, כמבטאת את תפיסת הביטחון הסוציאלי במדינה, מושתתת על רעיון גביית דמי ביטוח בשיטה פרוגרסיבית, על-פי מבחן ה"יכולת לשלם", והענקת גמלאות על-פי צרכי הנזקק, כדי להבטיח לכל אדם סף מינימלי של קיום בכבוד בכל נסיבות החיים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סעיף 222 חוק ביטוח לאומי

 2. סעיף 158 חוק ביטוח לאומי

 3. סעיף 174 חוק ביטוח לאומי

 4. סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי

 5. סעיף 158 לחוק ביטוח לאומי

 6. סעיף 10 חוק הביטוח הלאומי

 7. סעיף 123 חוק הביטוח הלאומי

 8. פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי

 9. סעיף 213 חוק הביטוח הלאומי

 10. סעיף 157 לחוק הביטוח הלאומי

 11. סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי

 12. סעיף 161 חוק הביטוח הלאומי

 13. סעיף 77 (א) חוק ביטוח לאומי

 14. סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי

 15. סעיף 252 לחוק הביטוח הלאומי

 16. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 17. סעיף 80 (1) חוק הביטוח הלאומי

 18. סעיף 166 (ד) חוק הביטוח הלאומי

 19. סעיף 166 (ד) חוק הביטוח הלאומי

 20. תיקון סעיף 2 א לחוק הביטוח הלאומי

 21. סעיף 120 לחוק הביטוח הלאומי

 22. סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי

 23. סעיף 50 לחוק הביטוח הלאומי

 24. מהי הגדרת עובד לפי חוק ביטוח לאומי ?

 25. סעיף 224(א) חוק ביטוח לאומי - גמלת סיעוד

 26. סעיף 258 חוק הביטוח הלאומי - הגדרת אלמנה

 27. סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי - זכות שיפוי

 28. החזקה הקבועה בסעיף 83 לחוק הביטוח הלאומי

 29. סעיף 158 וסעיף 160 לחוק הביטוח הלאומי

 30. פגיעה בעבודה על פי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי

 31. סעיף 50 לחוק הביטוח הלאומי - גמלה שמירת הריון

 32. הארכת חופשת לידה - סעיף 51 לחוק הביטוח הלאומי

 33. סעיף 246 לחוק הביטוח הלאומי תקופת אכשרה

 34. מהו סירוב מוצדק לעבודה על פי חוק הביטוח הלאומי ?

 35. פגיעה בשמיעה - סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 36. תקופת אכשרה דמי אבטלה - סעיף 161 לחוק ביטוח לאומי

 37. סעיף 223 חוק הביטוח הלאומי - שירותי סיעוד / השגחה

 38. תביעה התובע לדמי פגיעה לפי חוק הביטוח הלאומי

 39. תביעה לדמי פגיעה - סעיף 80 (1) לחוק הביטוח הלאומי

 40. לא הושלמה תקופת אכשרה כנדרש בסעיף 161 לחוק הביטוח הלאומי

 41. סעיף 329 לחוק הביטוח הלאומי - זקיפת פיצויים לחשבון הגמלה

 42. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון