קצבת שארים - ייעוץ משפטיחוק הביטוח הלאומי, בענף ביטוח שאירים, תכליתו להגן מפני מחסור כלכלי שעלול לבוא עקב הפסקת הכנסות כתוצאה מפגיעה בעבודה, זקנה או מות המפרנס. אין הוא בא להעניק זכויות לאדם באשר הוא קרוב משפחה של אחר, אלא למנוע, מחוג מוגדר של אנשים, סבל של מחסור בהפסק הכנסתם או הכנסת מפרנסם.

קצבאות שאירים ותלויים המשולמות על-פי חוק הביטוח הלאומי תכליתן לפצות על אובדן התמיכה הכלכלית שהייתה נתונה לאדם מבן זוגו כמי שהיה תלוי בו בהקשר זה ולשמר את רמת חייו פחות או יותר כפי שהייתה לפני פטירת בן הזוג.

נוכח תכליות אלה, פוקעת על-פי הוראות סעיפים 135, 255(ב)-(ד) ו-262 לחוק הביטוח הלאומי זכותם של אלמן או אלמנה לקצבה בהינשאם מחדש. זאת בשל ההנחה כי התא הזוגי החדש שהוקם יהא בו כדי למלא את החסר בהכנסה שנוצר עם מותו של בן הזוג הקודם.

יחד עם זאת, ועל מנת לאפשר לאלמן או לאלמנה להסתגל לפקיעתה של הזכות לקצבה על-פי הסעיפים הנ"ל, קובע החוק כי קמה להם הזכאות לקבלת מענק השווה לשלושים-ושישה חודשי קצבה (המענק משתלם בשני שיעורים ובתוך פרק זמן של שנתיים מיום הנישואים מחדש).

כמו כן הוסמך שר העבודה והרווחה על-פי סעיפים 135(ג) ו-262(ב) לחוק הביטוח הלאומי לקבוע סוגי מקרים ותנאים שבהם לא תפקע זכותם לקצבה של אלמן או אלמנה שחזרו ונישאו, והתקנות שהתקין השר בהתאם (ראו תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), תשל"ז-1976) קובעות כי הזכות לקצבת תלויים של אלמנה שחזרה ונישאה לא תפקע אם בעלה אינו מסוגל לכלכל עצמו או שביום נישואיהם מלאו לבעל 60 שנה, ובלבד שהכנסת הבעל אינה עולה על החלק השניים-עשר של הסכום הנקוב בפרט 1 שבלוח ב' לחוק הביטוח הלאומי. לעניין קצבת שאירים לא הותקנו תקנות דומות.

התכלית שביסוד ההוראות המפקיעות את הזכות לקצבה במקרה של אלמן או אלמנה ששבו ונישאו כדת וכדין, והרציונאלים שבבסיס אותה התכלית עליהם עמדנו לעיל, מתקיימים גם ככל שמדובר באלמן או אלמנה אשר החלו לחיות עם בני זוג כידועים בציבור.

אכן, האלמן או האלמנה החיים כידועים בציבור נהנים משיתוף עם בני הזוג בהכנסות ובנשיאה בנטל ההוצאות, בהינתן משק הבית המשותף שהוא תנאי לסיווגם כידועים בציבור ובנסיבות אלה, אין הצדקה כי ימשיכו ליהנות מקצבת שאירים או קצבת תלויים, שנועדו להגן עליהם מפני מחסור כלכלי העלול להיגרם עקב מות המפרנס.

סעיפים 255(ב)-(ד) ו-262 לחוק הביטוח הלאומי מתייחסים לאלמנה המקבלת קצבת שאירים מכוח פרק י"א, שעניינו ביטוח זקנה וביטוח שאירים, וכך נקבע בהם:

255. תשלום מענק

(ב) חזרה ונישאה אלמנה הזכאית לקצבת שאירים, תפקע זכותה לקצבת שאירים והמוסד ישלם לה מענק בשני שיעורים כלהלן:

(1) לאחר יום נישואיה מחדש - סכום השווה לקצבת שאירים המחושב על בסיס שיעור הקצבה כאמור בסעיף 252(א)(1) (להלן - שיעור הקצבה), שהשתלמה בעד החודש שבו נישאה מחדש, כפול שמונה עשרה;

(2) כתום שנתיים מיום נישואיה מחדש - סכום השווה לשיעור הקצבה, בעד החודש האחרון של השנתיים האמורות, כפול שמונה עשרה.

(ג) אלמנה שחזרה ונישאה ונפטר בעלה מהנישואין החדשים והיא מקבלת מכוחו קצבת שאירים או קצבת תלויים, ישולם לה השיעור השני של המענק, אף אם טרם חלפו שנתיים מיום נישואיה מחדש; המענק יחושב על בסיס שיעור הקצבה בעד החודש שבו נפטר בעלה כאמור.

(ד) דין אלמן לענין סעיף זה כדין אלמנה.

262. אלמנה או אלמן שחזרו ונישאו

(א) אלמנה הזכאית למענק לפי סימן זה עקב נישואיה, זכותה לקצבה תפקע, ואולם אם חדלה להיות נשואה לפני תום עשר שנים מהיום שבו חזרה ונישאה, או שתוך תקופה זו החלו הליכי גירושין בינה לבין בן זוגה בפני בית דין או בית משפט, תהא זכאית מחדש לקצבה החל ביום שבו חדלה להיות נשואה כאמור, והמענק או שיעורו הראשון ששולם לה ייזקף על חשבון הקצבה, בכפוף להוראות אלה:

(1) חזרה האלמנה להיות זכאית לקצבה תוך 18 חודשים מהיום שבו פקעה זכותה לקצבה עקב נישואיה, ייזקף על חשבון הקצבה החלק השמונה עשר מהשיעור הראשון של המענק כפול במספר החודשים שבעדם מגיעה לה קצבה בתקופת 18 החודשים האמורים; חודשים ולפני תום שנתיים

 (2) חזרה האלמנה להיות זכאית לקצבה אחרי תום 18 מהיום שבו פקעה זכותה לקצבה עקב נישואיה, לא ייזקף השיעור הראשון של המענק על חשבון הקצבה;

(3) חזרה האלמנה להיות זכאית לקצבה לאחר תום שנתיים ולפני תום שלוש שנים מהיום שבו פקעה זכותה לקצבה עקב נישואיה, ייזקף על חשבון הקצבה החלק השמונה עשר מהשיעור השני של המענק כפול במספר החודשים שבעדם מגיעה לה קצבה בתקופת 18 החודשים האחרונים מתוך שלוש השנים האמורות;

(4) חזרה האלמנה להיות זכאית לקצבה לאחר תום שלוש שנים מהיום שבו פקעה זכותה לקצבה עקב נישואיה - לא ייזקף המענק על חשבון הקצבה.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע סוגי מקרים ותנאים שבהם לא תפקע זכותה לקצבה של האלמנה שחזרה ונישאה.

(ג) הוראות סעיף זה יחולו גם על אלמן, בתיאומים לפי הענין. (למידע מפורט מומלץ ליצור קשר עם עורך דין קצבת שאירים).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק קצבת שארים

 2. קצבת שארים זכאות

 3. דמי מחיה ליתומים

 4. שאירים - קרן פנסיה

 5. זכות קצבת שארים אלמנה

 6. דמי מחיה ליתום נצרך

 7. זכאות יתומים - קיצבת שאירים

 8. קצבת שאירים אלמן ביטוח לאומי

 9. גמלת שאירים אלמן ביטוח לאומי

 10. קצבת שארים תאונת דרכים

 11. גמלאי משטרת ישראל - גמלת שאירים

 12. ידועה בציבור שאירים מבטחים

 13. זכויות גרושה גמלת שאירים ביטוח לאומי

 14. קצבת שארים - ידועה בציבור - ביטוח לאומי

 15. תביעה לתשלום קצבת שאירים - הגדרת "אלמנה"

 16. זכאות אלמן לתשלום קצבת שאירים - ביטוח לאומי

 17. תביעת אלמנה להמשיך ולקבל גמלת שאירים

 18. קצבת שאירים - "אלמן" / "ידוע בציבור"

 19. שלילת זכאות לקצבת שאירים עקב נישואין

 20. בציבור לצורך זכאות לקצבת שארים ממבטחים

 21. קצבת שארים - גמלאי צה"ל לפי חוק שירות הקבע בצה"ל

 22. האם קצבת שאירים לאלמן מותנה במבחן הכנסות ?

 23. זכאות למענק - פקיעת זכאות לקצבת שאירים עקב נישואין

 24. הכרה כידועה בציבור כדי שתוכל לקבל פנסיית שארים ממבטחים

 25. תביעת התובעת להורות למבטחים לשלם לה קצבת שאירים

 26. נדחתה תביעה להכיר כידועה בציבור ולזכאות בקצבת שאירים

 27. תביעה נגד קג"מ- קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ

 28. בגיל 22 נפסקה קצבת שארים למרות שנותרה עוד שנה עד תום השירות הסדיר בצה"ל

 29. זכאות למענק במקרה של פקיעת זכאות לקצבת שאירים עקב נישואין - סעיף 255(ב) חוק הביטוח הלאומי

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון