מינוי כונס נכסים זמני


פסק דין

זהו ערעור על החלטת רשם בית המשפט המחוזי בתל אביב, כב' השופט ד"ר עדי אזר, מיום 18.3.03 בת.א 1717/02, בש"א 5320/03.

בהחלטתו זו (המצורפת כנספח א' לערעור) דחה כב' השופט אזר את בקשת המערערת למנוי כונס נכסים זמני לשיקים שנמשכו לפקודת המשיבה מס' 1 וחוללו, והמוחזקים בידי המחזיק .העובדות:

1. ביום 9.6.02 הגישה המערערת תביעה בסדר דין מקוצר כנגד המשיבים על סך 3,962,132 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה.2. המשיבים הגישו בקשה למתן רשות להתגונן ובהחלטה מיום 16.3.03 ניתנה להם רשות להתגונן.3. עם הגשת התביעה הגישה המערערת בקשה להטלת עיקולים זמניים על כספים ונכסים של המשיבים כמפורט בבקשה (בש"א 11415/02, מצורפת כנספח ו' לערעור).

הבקשה נענתה בחלקה בצו עיקול זמני מיום 9.6.02 (נספח ז' לערעור).

במסגרת צו זה ניתן, בין היתר, עיקול זמני על כספים שמגיעים ו/או יגיעו למשיבים מאת המפרק הזמני של הבנק למסחר בע"מ (בפירוק) (להלן: "הבנק").4. לטענת המערערת, לאחר שצו העיקול הזמני נמסר לבנק הוברר כי אין בידיו די כספים לכיסוי סכום התביעה במלואו, אולם יש בידו שיקים של צדדים שלישיים אשר הופקדו בידיו על ידי המשיבים ואשר חוללו (להלן: "השיקים").5. המערערת הגישה בקשה להרחבת צו העיקול הזמני כך שיחול על כל נכסיהם של המשיבים אצל הבנק לרבות השיקים הנ"ל (בש"א 23245/02, מצורפת כנספח ח' לערעור).

ביהמ"ש נעתר גם לבקשה זו בצו מיום 25.12.02.

6. ביום 27.2.03 הגישה המערערת בקשה למינוי כונס נכסים זמני לשיקים ולהסמכתו של כונס הנכסים הזמני לקבל את השיקים לחזקתו, לפנות למושכים בדרישה לפרעונם, להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשות לביצוע השיקים ולפעול לגבייתם (בש"א 5320/03, מצורפת כנספח ט' לערעור).בבקשתה טענה המערערת, בין היתר, כי:

"6. לאור המצב הכלכלי הקשה בו מצוי המשק הישראלי שבו מידי יום חברות מפסיקות את פעילותן העסקית ואנשים מאבדים את מקומות עבודתם ויורדים מנכסיהם, יש לראות בשיקים נכסים פסידים, ולכן יש לפעול לגבייתם ללא דיחוי.

...

8. אי מינוי כונס נכסים זמני לגביית השיקים, והשארת השיקים אצל המחזיק (הבנק - ש.ג) עד לסיום בירור המחלוקת בתיק העיקרי עלול לגרום לצדדים נזק כבד. שכן, עם חלוף זמן עד לבירור התובענה יתכן שלא יהיה ניתן לגבות כלל את השיקים המחוללים בהיותם נכסים פסידים".על בקשה זו הוגשה תגובה ותשובה לתגובה (נספחים י' ו- י"א לערעור).7. ביום 18.3.03 החליט כב' השופט אזר לדחות את הבקשה למינוי כונס נכסים זמני, כדלקמן:

"...סיכויי התביעה קיימים אך אינם ודאיים...

סעד של כינוס נכסים זמני הוא סעד חריף ודרמטי הניתן במקרים מיוחדים שבהם יש חשש השמדה או העלמות של נכסים וסעד אחר אינו מועיל. "מצב המשק" באופן כללי אינו עילה להטלת צו כינוס נכסים ולא נטען לחשש ממשי להעלמות או השמדת השיקים...".

(ההדגשה במקור - ש.ג.)החלטה זו היא נשוא הערעור שבפנינו.דיון:

8. במסגרת נימוקי הערעור טענה המערערת כי כב' הרשם חסר את סמכות לדון בבקשה למינוי כונס נכסים מכוח תקנה 387ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנה 387ב"), ומכאן שפעל לפי תקנה 388 לתקנות אלו (להלן: "תקנה 388").

לטענתה, אילו פעל הרשם לפי תקנה 387ב הרי שפעל בחוסר סמכות וכן התעלם מסמכותו על פי תקנה 388.במהלך הדיון שהתקיים ביום 15.6.03 חזר בו ב"כ המערערת מטענת חוסר הסמכות וזאת לאור תקנה 360 לתקנות סדר הדין האזרחי (עמ' 1 לפרוטוקול מיום 15.6.03), ומשום כך נדחית טענת חוסר הסמכות שנטענה ע"י המערערת.9. מנוסח ההחלטה שניתנה ע"י כב' השופט אזר עולה כי הוא בחן את בקשת מינוי כונס הנכסים הזמני לאורה של תקנה 387ב אשר מתייחסת, בין היתר, לאפשרות של השמדת נכסים והעלמתם.

תקנה זו היא התקנה המתייחסת באופן מפורש ומפורט למינוי כונס נכסים זמני ומפרטת את התנאים הנדרשים למינוי כונס נכסים זמני.על פי תקנה 387ב צד העותר למינוי כונס נכסים זמני עליו לשכנע את בית המשפט כי קיים חשש ממשי לפגיעה ניכרת בערך הנכסים, או להעלמתם או להשמדתם.

מהבקשה ועל פי הראיות שהובאו לא הוכח חשש ממשי, כאמור, ומשום כך דין הערעור להידחות.10. המערערת מצביעה בערעורה על המצב הכלכלי הקשה במשק כנימוק המצדיק מתן סעד של כינוס נכסים זמני לשיקים.

לטענתה לאור המצב הכלכלי הקשה קיימת סכנה בעיכוב גביית השיקים עד לסיום הדיון בתביעה שכן בחלוף הזמן התאגידים מושכי השיקים עלולים להפוך ללא סולבנטיים ולפיכך לא ניתן יהיה לגבות את השיקים.

עוד טוענת המערערת כי לאור האמור לעיל ומשום המצב הכלכלי הקשה של המשק בו מפסיקים תאגידים את פעילותם העסקית חדשות לבקרים, יש לקבוע כי שיקים שחוללו ואין עושים דבר לגבייתם במשך תקופה ארוכה יהפכו לנכסים פסידים.לא מצאתי לקבל טענה זו ובהצבעה על המצב הכלכלי הקשה במשק לא יצאה המערערת כדי חובתה להוכיח חשש ממשי לפגיעה ניכרת בערך השיקים.המערערת מתייחסת למצב הכלכלי במשק באופן כוללני ואיננה מתייחסת באופן מפורש למושכי השיקים שבענייננו. המערערת לא הביאה ראייה, ולו לכאורה, לקשיים כלכליים בהם מצויים מושכי השיקים נשוא הדיון.

בהתייחסות כללית זו של המערערת למצב הכלכלי במשק אין די בכדי לבסס טענה בדבר קושי בגבייה עתידית של השיקים או כדי לקבוע כי מדובר בנכסים פסידים.

לפיכך לא ניתן לקבוע כי הוכח חשש ממשי לערכם של השיקים באם לא יינתן הסעד של כינוס נכסים זמני.11. טוענת המערערת כי בנסיבות העניין טעה כב' השופט אזר כשאבחן בין הסעד של עיקול זמני, שנתבקש ונתקבל, לבין הסעד של כינוס נכסים אשר נדחה על ידו בהחלטה נשוא הערעור.גם דין טענה זו להידחות.

בעניין זה ר' רע"א 9911/01 טלפז תדלוק והשקעות בע"מ נ' פז חברת נפט בע"מ, פ"ד נו(6) 550, 556: "פגיעת מינוי כונס נכסים בזכות הקניין היא חמורה במידה רבה מפגיעתו של עיקול בזכות זו".כינוס הנכסים הוא סעד קיצוני אשר יינתן רק כאשר סעדים חמורים פחות, ובינהם הסעד של עיקול זמני, אינם מספקים על מנת לשמר את נכסי החייב עד התברר הדין.

ר' ע"א 447/92 הנרי רוט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט קורפריישן, פ"ד מט(2) 102, 110:

"בחלוף העתים התבססה בדין הישראלי ההלכה הנוהגת לעניין מינוי כונס זמני, והיא, כי מפאת היותו של החוב בהליכי בירור בבית-משפט, יש להיזהר מאוד בעת מינוי כונס על נכסי חייב בהליכי ביניים, ועל כן רצוי לנקוט תחילה סעדים זמניים חמורים פחות, על מנת לשמר נכסי החייב עד למועד הכרעת הדין".

בענייננו לא נמצא טעם מספיק למינוי כונס נכסים זמני ודי בסעד של עיקול זמני.12. טוענת המערערת כי טעה כב' השופט אזר כשלא ערך מאזן אינטרסים בינה לבין המשיבים וזאת מתוקף הוראותיה של תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי (להלן: "תקנה 362").תקנה 387ב' היא תקנה מיוחדת המתייחסת במפורש לסעד של מנוי כונס נכסים זמני ומשלא עמדה המערערת בתנאי הסף הקבועים בו אין מקום לפנות להוראותיה של תקנה 362.13. אשר על כן ולסיכום צדק כב' השופט אזר כשקבע כי הסעד של כינוס נכסים זמני הוא "סעד חריף ודרמטי הנותן במקרים מיוחדים שבהם יש חשש השמדה או היעלמות של נכסים וסעד אחר אינו מועיל. "מצב המשק" באופן כללי אינו עילה להטלת צו כינוס נכסים ולא נטען לחשש ממשי להעלמות או השמדת השיקים."14. אשר על כן ולסיכום הערעור נדחה.15. המערערת תשלם למשיבים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 10,000 ₪ + מע"מ נושאי ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום המלא בפועל.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק כינוס נכסים

 2. מהי סמכות כונס נכסים ?

 3. הסכם עם כונס נכסים

 4. מינוי כונס נכסים זמני

 5. טופס צו כינוס

 6. בש"א של כונס נכסים

 7. כונס נכסים משק חקלאי

 8. תקנות כונסי נכסים

 9. החלפת כונס נכסים

 10. הרשאה מפורשת

 11. בקשה למתן הוראות

 12. בקשה לשלם לקופת הכינוס

 13. מס תשומות - כונס נכסים

 14. סעד של מינוי כונס נכסים

 15. ערעור מע"מ של כונס נכסים

 16. בקשה למתן צו כינוס

 17. ארנונה - כונס נכסים

 18. תשלום לקופת הכינוס

 19. תלונה על כונס נכסים

 20. טופס מינוי כונס נכסים

 21. דו"ח כספי חברה בכינוס נכסים

 22. תביעה נגד כונס נכסים

 23. מינוי כונס נכסים נוסף

 24. בקשה למתן הוראות לכונס

 25. ערעור על שכר טרחת כונס נכסים

 26. מתי מגישים בקשה למתן הוראות ?

 27. טענת רשלנות כונס נכסים

 28. טופס צו מינוי כונס נכסים

 29. תקנות שכר טרחת כונס נכסים

 30. מחלוקת בין כונס נכסים של חברות

 31. צו כינוס נכסים של שותפות רשומה

 32. טופס ערובה של כונס נכסים

 33. שיתוף פעולה עם כונס נכסים

 34. זכויות יורשים - כונס נכסים

 35. עיכוב ביצוע צו כינוס נכסים

 36. בקשה לחייב כונס נכסים להעביר כסף

 37. עובדים לשעבר של חברה בכינוס נכסים

 38. ביטול מינוי כונס נכסים זמני

 39. טופס התנגדות לבקשת צו כינוס

 40. בקשת כונס נכסים לאישור מכר

 41. מינוי כונס נכסים זמני על תוכנת מחשב

 42. שכר טרחת כונס נכסים לפי שעות

 43. ערבות כונס נכסים בהוצאה לפועל

 44. האם כונס נכסים יכול להעסיק עובדים ?

 45. מסמכים המעידים על תשלום - צו כינוס

 46. חלוקת חניות על ידי כונס נכסים

 47. בקשה להורות לכונס נכסים להתקשר בחוזה

 48. קופת כינוס נכסים - תשלום ארנונה

 49. קניית רכב מכונס נכסים - סיכונים

 50. בקשה למינוי כונס נכסים על מקרקעין

 51. מינוי כונס נכסים למכירת נכס שאינו משועבד

 52. אישור לכונס נכסים למכור נכס מקרקעין

 53. בקשה למינוי כונס נכסים זמני (במעמד צד אחד)

 54. טופס מינוי כונס נכסים ע''י בית משפט

 55. מכירה על ידי כונס נכסים – רשלנות מציע הצעה

 56. טענת קיזוז חוב של חברה בכינוס נכסים

 57. בקשה לדחייה על הסף - העברת כספים לקופת הכינוס

 58. בקשה למכור דירה באופן עצמאי בכינוס נכסים

 59. בקשת כונס נכסים למכור את זכויות החייב בנכס

 60. פיצויים בגין עוגת נפש עקב רשלנות כונס נכסים

 61. תקנה 388 לתקנות סדר הדין האזרחי - בקשה למינוי כונס נכסים

 62. בקשה למתן הוראות - סעיפים 373 ו- 374 לפקודת החברות

 63. לטענת התובע הנכס בסופו של יום נמכר בהליך של כינוס נכסים

 64. מינוי כונס נכסים על זכויות במשק החקלאי במסגרת תיק הוצאה לפועל

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון