חוק בשר ומוצריו


חוק בשר ומוצריו, התשנ"ד-1994 (להלן:"חוק בשר ומוצריו")

1. הגדרות (תיקון: תשנ"ה)

בחוק בשר ומוצריו -

"בשר" - כל סוגי בשר ומוצריו הראויים למאכל אדם, לרבות בשר ומוצריו של בעלי כנף לסוגיהם;

"תעודת הכשר" - תעודת הכשר לבשר מיובא שנתנה מועצת הרבנות הראשית לישראל או מי שהיא הסמיכה לענין זה.

2. יבוא בשר

על אף האמור בכל דין, ובכפוף לאמור בסעיף 3, לא ייבא אדם בשר אלא אם כן קיבל לגביו תעודת הכשר.

3. מקרים מיוחדים

שר התעשיה והמסחר רשאי לאשר מתן רשיונות לייבוא בשר שלא ניתנה לגביו תעודת הכשר, באותה מתכונת ובאותם מקרים כפי שהיה נהוג עד יום י"ב בתמוז התשנ"ב (13 ביולי 1992).

4. סמכות הממשלה (תיקון: תשנ"ה) 3

אין באמור בחוק בשר ומוצריו כדי לגרוע מזכותה של הממשלה לייבא בשר בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה, לרבות לצרכי מלאי חירום, ובלבד שניתנה לגביו תעודת הכשר.

4א. העברת בשר (תיקון: תשנ"ה)3

חוק בשר ומוצריו יחול גם על העברת בשר משטחי עזה ויריחו; לענין זה, "שטחי עזה ויריחו" - כפי שיקבע שר התעשיה והמסחר בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

5. תוקף

תוקפו של חוק בשר ומוצריו הוא על אף האמור בחוק-יסוד: חופש העיסוק.

6. תוקפו של רשיון שניתן

אין בהוראות חוק בשר ומוצריו כדי לגרוע מתוקפו של רשיון לייבוא בשר שניתן לפני קבלתו של חוק בשר ומוצריו.

7. ביצוע

שר התעשיה והמסחר ממונה על ביצוע חוק בשר ומוצריו והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון