חוק מוצרים פגומים


חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980 (להלן:"חוק מוצרים פגומים")

1. הגדרות

בחוק מוצרים פגומים -

"יצרן" - אדם העוסק למטרות מסחריות בייצור מוצרים או בהרכבתם, לרבות -

(1) המציג עצמו כיצרן של מוצר במתן שמו או סימנו המסחרי או בכל דרך אחרת;

(2) יבואן שייבא בישראל למטרות מסחריות מוצר שיוצר בחוץ לארץ;

(3) ספק של מוצר שהיצרן שלו בארץ או היבואן שלו אינם ניתנים לזיהוי על פניו;

"ייצור" - יפורש בהתאם להגדרת "יצרן";

"מוצר" - לרבות רכיב ואריזה של מוצר, מוצר המחובר למקרקעין, ובנין;

"נזק גוף" - מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.

2. אחריות היצרן

(א) יצרן חייב לפצות את מי שנגרם לו נזק גוף כתוצאה מפגם במוצר שייצר (להלן - הנפגע), ואין נפקא מינה אם היה או לא היה אשם מצד היצרן.

(ב) נגרם הנזק על ידי רכיב פגום, יהיו אחראים הן יצרן המוצר והן יצרן הרכיב.

(ג) מוצר שהיצרן שלו בארץ או היבואן שלו אינם ניתנים לזיהוי על פניו יהיה הספק שלו פטור מאחריות לפי חוק מוצרים פגומים אם מסר לנפגע, תוך זמן סביר לאחר דרישתו, פרטים שלפיהם ניתן לאתר את שם היצרן, היבואן או ספק שממנו קנה את המוצר, ואת המען המלא של מקום עסקם.

3. מוצר פגום

(א) מוצר הוא פגום בכל אחת מאלה:

(1) מחמת ליקוי בו הוא עלול לגרום נזק גוף;

(2) בנסיבות הענין נדרשות אזהרות או הוראות טיפול ושימוש מטעמי בטיחות והן לא ניתנו או שאינן מתאימות בהתחשב בסכנה הכרוכה במוצר.

(ב) חזקה שהמוצר היה פגום אם נסיבות המקרה מתיישבות יותר עם המסקנה שהיה פגום מאשר עם המסקנה שהיה תקין.

4. הגנות

(א) בתובענה לפי חוק מוצרים פגומים לא תהא ליצרן הגנה אלא באחת מאלה:

(1) הפגם שגרם לנזק נוצר אחרי שהמוצר יצא משליטתו; הוכיח היצרן שהמוצר המסויים עבר בדיקות בטיחות סבירות לפני שיצא משליטתו, חזקה שהנזק נגרם לנפגע על ידי פגם שנוצר לאחר מכן;

(2) לפי רמת ההתפתחות המדעית והטכנולוגית שהיתה בעת שהמוצר יצא משליטתו, לא יכול היה היצרן לדעת שמבחינת התכנון לא עמד המוצר ברמת הבטיחות הסבירה;

(3) המוצר יצא משליטת היצרן שלא מרצונו, והוא נקט באמצעים סבירים למניעת יציאתו משליטתו, ולהזהרת הציבור הנוגע בדבר בפני הסיכון הכרוך במוצר;

(4) הנפגע ידע על הפגם במוצר ועל הסיכון הכרוך בו, וחשף עצמו מרצונו לסיכון זה.

(ב) לא תהיה זו הגנה ליצרן שהתרשלות הנפגע תרמה לגרימת הנזק, אולם אם נהג הנפגע בהתרשלות חמורה, רשאי בית המשפט להפחית את סכום הפיצויים בהתחשב במידת התרשלותו.

(ג) היה הנפגע למטה מגיל 12 -

(1) לא תחול ההגנה האמורה בסעיף קטן (א) (4);

(2) לא יפחית בית משפט פיצויים לפי סעיף קטן (ב).

5. פיצויים

(א) בחישוב הפיצויים לפי חוק מוצרים פגומים בשל אבדן השתכרות ואבדן כושר השתכרות לא תובא בחשבון הכנסה העולה על שילוש השכר הממוצע במשק לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ערב קביעת הפיצויים; היו הפיצויים פטורים ממס הכנסה, יחושבו הפסדי הנפגע לענין פיצויים אלה לפי הכנסתו לאחר ניכוי מס הכנסה החל עליה בעת קביעתם, ובלבד שההפחתה בשל ניכוי המס כאמור לא תעלה על 25 אחוזים מן ההכנסה שלפיה חושבו פיצויים אלה.

(ב) פיצויים לפי חוק מוצרים פגומים בשל נזק שאינו נזק ממון לא יעלו על חמישים אלף שקלים; שר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להגדיל את הסכום האמור; הסכום יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום קבלת חוק מוצרים פגומים בכנסת או מיום הגדלת הסכום, לפי הענין.

6. התיישנות

(א) תקופת ההתיישנות של תביעה לפי חוק מוצרים פגומים תהא שלוש שנים.

(ב) לא תוגש תובענה לפי חוק מוצרים פגומים אלא תוך עשר שנים מתום השנה שבה יצא המוצר משליטת היצרן.

7. התניה

המתנה על אחריות לפי חוק מוצרים פגומים, תנאי בטל; אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכות היצרן לשיפוי מאחר, ובלבד שלא ישפה עצמו ממי שהמוצר הגיע לרשותו לצרכים אישיים, משפחתיים או ביתיים.

8. תחולת פקודת הנזיקין

לכל ענין שאין לגביו הוראה מיוחדת בחוק מוצרים פגומים יחולו על גרימת נזק על ידי מוצר פגום הוראות פקודת הנזיקין (נוסח חדש), בשינויים המחוייבים.

9. סייג לתחולה

(א) חוק מוצרים פגומים לא יחול על -

(1) בהמות, עופות ודגים חיים;

(2) תוצרת חקלאית אחרת שאינה מעובדת; לענין זה, ניקוי, בירור, הבחלה, אריזה, החסנה וקירור לא ייחשבו כעיבוד.

(ב) חוק מוצרים פגומים לא יחול על נזק שנגרם מחוץ לישראל.

10. שמירת דינים

חוק מוצרים פגומים אינו בא לגרוע מזכויות לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) או לפי כל דין אחר.

11. ביצוע

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק מוצרים פגומים והוא רשאי, באישור ועדת החוק חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

12. תחילה

תחילתו של חוק מוצרים פגומים באחד לחודש שלאחר תום ששה חדשים מיום קבלתו בכנסת.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מוצרים פגומים

 2. הספקת סחורה פגומה

 3. הסכם החלפת רכב פגום

 4. אחריות על עדשה

 5. אספקת מוצר פגום

 6. הליך מנהלי פגום צו מניעה

 7. מקרן פגום - תביעת פיצויים

 8. פיצוי על קניית רעפים פגומים

 9. קניית כסאות פגומים – אחריות

 10. מסך פלזמה פגום – תביעת פיצויים

 11. שיש - מתוצרת ספרד או תוצרת סין ?

 12. תביעה נגד מיכל נגרין - תכשיט פגום

 13. תביעה בגין רכישת כבלים פגומים

 14. קניית מזנון פגום - תביעה נגד דיבאני סנטר

 15. החזרת מוצרים פגומים - יחסי ספק לקוח

 16. תביעה בגין אספקת סחורה מקולקלת ופגומה

 17. קניית נגן פגום – תביעה נגד רשת באג מולטיסיסטם

 18. תביעה בגין סירוב לתקן או להחליף סחורה פגומה

 19. כתוצאה מפגם במוצרים עצמם נגרמה כניסת מים קרים למים החמים

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון