חוק אגרת טלויזיה


הצעת חוק רשות השידור (תיקון – ביטול אגרת הטלויזיה), התשס"ט–2009 (להלן:"חוק אגרת טלויזיה")

ביטול סעיפים 28א עד 29ג

1.

בחוק רשות השידור, התשכ"ה–1965 (להלן– החוק העיקרי), סעיפים 28א עד 29ג – בטלים.


החלפת סעיף 32א

2.

במקום סעיף 32א לחוק העיקרי יבוא:

"אישור ועדת הכספים לתקציב

32א.

התקציב לפי סעיף 31 טעון אישורה של ועדת הכספים של הכנסת."

דברי הסבר חוק אגרת טלויזיה

החוק מטיל היום חובה לשלם אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה. מוצע לבטל את אגרת הטלוויזיה מהטעמים העקרוניים הבאים:

אגרת הטלוויזיה מוטלת על כל מחזיק מקלט טלוויזיה, למרות שרבים ממחזיקי המקלטים אינם נהנים כלל משידורי רשות השידור, לאור ריבוי הערוצים והקמת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו מכוח חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן – 1990.

כמו-כן, מן האגרה אף מוטלת על מי שרוכש מקלט טלוויזיה, לצורך שימוש בקלטות וידאו בלבד ומי שמשלם על מנוי לכבלים משלם למעשה פעמיים. במובן זה, יש בהטלת האגרה על כלל רוכשי מקלטי הטלוויזיה משום פגיעה בזכות הקניין המעוגנת כיום בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ועל כן מן הראוי לבטלה.

מקורות חלופיים למימון יכולים להיות הפרסום המסחרי והשתתפות התקציבית לתוכניות תרבותיות שאינן מסחריות.

הצעת חוק רשות השידור (פטור מתשלום אגרת הטלויזיה לנכה ששיעור נכותו מעל 50%), התשס"ט–2009 (להלן:"חוק אגרת טלויזיה")

תיקון סעיף 29

1.

בסעיף 29 לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, בסופו יבוא:

"(ו) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א)(3), חובת תשלום האגרה לא תחול על מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור העולה על 50%; בסעיף קטן זה, "נכות רפואית" – כהגדרתה בסעיף 200א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995."


דברי הסבר חוק אגרת טלויזיה

לנכים נגרמת הרעה משמעותית ומוחשית במצבם הכספי. במקרים רבים לנכים שנכותם הרפואית היא בשיעור של מעל 50%, שידורי רשות השידור מהווים עבורם חלון יחיד לעולם.

הצעת החוק מבקשת לפטור נכים ששיעור נכותם הרפואית מעל 50% מתשלום אגרת הטלוויזיה. מתן הטבות מס יסייע בצורה ממשית לאנשים נזקקים. כיום תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), התשל"ד-1974 (ק"ת התשל"ד, עמ' 661) פוטרות מאגרת טלוויזיה עיוורים וחרשים-אילמים, וכן לפי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000 (ס"ח התש"ס, עמ' 178), פטורים מאגרה גם ותיקי מלחמת עולם השנייה.

השינויים המוצעים ישפרו במקצת את מצבם של הנכים שנכותם הרפואית היא בשיעור של מעל 50%.

הצעת חוק זו באה למנוע עוולה בלתי מוצדקת מכל אותם נכים ששיעור שילובם בתעסוקה הינו קטן מאוד וידם אינה משגת שכר כספי הולם לכלכלתם וכלכלת בני משפחתם.
רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון