חוק החזרת בקבוקים
חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999 (להלן:"חוק החזרת בקבוקים")

1. הגדרות (תיקון: תש"ס, תש"ע)

בחוק החזרת בקבוקים -

"בית עסק" - מקום שבו נמכרים מכלי משקה או מכלי משקה גדולים;

"הממונה" - עובד המדינה שמינה השר בהתאם להוראות סעיף 9;

"יבואן" - מי שמייבא מכלי משקה מלאים או מכלי משקה גדולים למעט יבוא לשימוש עצמי;

"יצרן" - מי שעוסק בייצור מכלי משקה מלאים במשקה, או מכלי משקה גדולים מלאים במשקה או במילוי במשקה של מכלי משקה ריקים או מכלי משקה גדולים ריקים, בין בעצמו ובין על ידי אחרים;

"מכל משקה" - כלי קיבול שמשווקים בו משקה, למעט חלב ומוצריו, בין שהוא מלא ובין שהוא ריק, העשוי מכל חומר וקיבולתו היא 0.1 ליטר או יותר ופחות מ1.5 ליטר, למעט -

(1) שקיות;

(2) מכלי משקה העשויים בעיקרם מנייר או מקרטון;

"מכל משקה גדול" - כלי קיבול שמשווקים בו משקה, למעט חלב ומוצריו, בין שהוא מלא ובין שהוא ריק, העשוי מכל חומר, וקיבולתו
היא 5 1 ליטר או יותר ועד 5 ליטר, למעט -

(1) שקיות;

(2) מכלי משקה העשויים בעיקרם מנייר או מקרטון;

"מיחזור" - כהגדרתו בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993 או טיפול במכלי משקה או מכלי משקה גדולים בדרך שקבע השר;

"צרכן" - אדם הקונה או האוסף מכלי משקה או מכלי משקה גדולים שלא למטרת עסק;

"קרן" - הקרן לשמירת הנקיון שהוקמה לפי סעיף 10 לחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984;

"השר" - השר להגנת הסביבה.

2. הטלת פיקדון (תיקון: תש"ס)

(א) על כל מכל משקה מסומן המכיל משקה והמשווק בישראל (להלן - מכל משקה מלא) ישולם פיקדון, לפי הוראות חוק החזרת בקבוקים.

(ב) סכום הפיקדון יהיה 30 אגורות לכל מכל משקה מלא, אלא אם כן קבע השר סכום אחר.

(ג) יצרן או יבואן רשאי להחליט, כי לגבי מכל משקה מלא שהוא מייצר או משווק, סכום הפיקדון יהיה גבוה מהסכום הנקוב בסעיף קטן (ב) או מהסכום שקבע השר לפי הוראות חוק החזרת בקבוקים.

3. חובת סימון (תיקון: תש"ס, תש"ע3)

(א) לא ייצר יצרן ולא ישווק יבואן מכלי משקה החייבים בפיקדון, אלא אם כן מוטבעים בהם או מודפסים עליהם או על תווית שעליהם, בצורה הנראית לעין, המילים "חייב בפיקדון" וכן, סמוך להם, סכום הפיקדון, והכל באופן שאינו ניתן להסרה או למחיקה בשימוש סביר (להלן - מכל משקה מסומן).

(ב) יבואן המייבא מכלי משקה, יסמנם בהתאם להוראות סעיף קטן (א) לפני ייבואם, או במחסן רשוי כהגדרתו בפקודת המכס.

(ג) שר התעשיה והמסחר, בהתייעצות עם שר האוצר והשר, רשאי לקבוע הוראות אחרות לענין מקום הסימון של מכלי משקה מיובאים, אף שלא בהתאם להוראות סעיף קטן (ב).

3א. פטור מחובת סימון (תיקון: תש"ס, תש"ע)

(א) יצרן או יבואן יהיה פטור מחובת סימון מכלי משקה, אם שילם לקרן סכום שהוא פי שישה מסכום הפיקדון שהיה עליו לגבות בעד כל מכלי המשקה שייצר או שייבא אילו סומנו לפי הוראות סעיף 3, ומסר אישור על כך לממונה מאת הקרן לפני שיווק מכלי המשקה.

(ב) יבואן הפטור מחובת סימון מכלי משקה לפי הוראות סעיף קטן (א), ימסור אישור על כך מאת הקרן גם לפקיד המכס.

3ב. איסור מכירת מכלי משקה לא מסומנים (תיקון: תש"ע3)

בית עסק לא ימכור מכל משקה שאינו מסומן לפי הוראות סעיף 3(א), אלא אם כן חל, לגבי אותו מכל משקה, פטור מחובת הסימון לפי סעיף 3א(א), והיצרן או היבואן, לפי העניין, מסר לבעל העסק העתק מאישור הקרן לממונה לפי הסעיף האמור.

4. גביית פיקדון

(א) יצרן, יבואן ובית עסק יגבו פיקדון בשל כל מכל משקה מלא שהם מוכרים.

(ב) בית עסק המוכר לצרכן משקה לצריכה בתחומי בית העסק, אינו חייב לגבות פיקדון.

5. תשלום פיקדון

כל הרוכש מכל משקה מלא ישלם פיקדון ליצרן, ליבואן או לבית העסק, שממנו רכש את מכל המשקה; תשלום הפיקדון ייעשה בעת התשלום בעד מכל המשקה.

6. החזר פיקדון לצרכן (תיקון: תש"ס, תש"ע)

(א) צרכן שיש בידיו מכל משקה ריק מסומן, רשאי להחזירו לבית עסק שבו מוכרים מכלי משקה מלאים מסוג כלשהו, של היצרן או היבואן, לפי הענין, של מכל המשקה שהוחזר.

(ב) בית עסק כאמור בסעיף קטן (א) חייב לקבל מכל משקה ריק מסומן שמוסר לו צרכן, ולשלם לו את דמי הפיקדון בעדו.

(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו–(ב) -

(1) בית עסק המוכר לצרכן משקה אינו חייב לקבל מכל משקה ריק מסומן ולשלם את דמי הפיקדון בעדו, אם מתקיים אחד מאלה:

(א) המכירה היתה לצריכה בתחומי בית העסק, אלא אם כן בית העסק גבה בעדו פיקדון;

(ב) שטח רצפתו של בית העסק פחות מ–28 מ"ר, אלא אם כן מכל המשקה נרכש באותו בית עסק;

(2) בית עסק אינו חייב לקבל מאותו צרכן יותר מ–50 מכלי משקה ריקים מסומנים, ביום, ולשלם את דמי הפיקדון בעדם;

(3) מפעיל מכונה אוטומטית למכירת מכלי משקה, שאינה בתחומי בית עסק, אינו חייב לקבל מכל משקה ריק מסומן ולשלם את דמי הפיקדון בעדו.

7. החזר פיקדון לבית עסק (תיקון: תש"ס, תש"ע)

(א) בית עסק שיש בידיו מכלי משקה ריקים מסומנים רשאי להחזירם לבית עסק, ליצרן או ליבואן, שמהם רכש מכלי משקה מלאים מסוג כלשהו של היצרן או היבואן, לפי הענין, של מכלי המשקה שהוחזרו.

(ב) בית עסק, יצרן ויבואן חייבים לאסוף בתדירות סבירה מכלי משקה ריקים מסומנים שמוסר להם בית עסק לפי הוראות סעיף קטן (א), ולשלם לו את דמי הפיקדון בעדם.

(ג) הממונה רשאי לתת הוראות לעניין פרקי הזמן המרביים בין מועדי איסוף של מכלי משקה ריקים מסומנים והכמויות של מכלי משקה שייאספו בכל איסוף, ורשאי הוא לתת הוראות שונות בהתאם לגודל בית העסק ולמקומו.

7א. יעדי איסוף של מכלי משקה ריקים (תיקון: תש"ע)

(א) יצרן ויבואן יאספו מכלי משקה ריקים מסומנים בשיעור שנתי ממוצע מסך מכלי המשקה המלאים ששיווקו בכל תקופה של שנתיים (להלן - יעד איסוף ממוצע), שלא יפחת מ-77 אחוזים, ובלבד ששיעור מכלי המשקה שיאספו מסך מכלי המשקה המלאים ששיווקו בכל שנה (להלן - יעד איסוף שנתי) לא יפחת מ-73 אחוזים; לעניין זה, תקופה של שנתיים תימנה החל ב-1 בינואר של השנה שלאחר התקופה האמורה שקדמה לה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בשנים 2009 עד 2014, יהיו יעדי האיסוף הממוצעים ויעדי האיסוף השנתיים כמפורט להלן:

(1) בשנים 2009 ו–2010 יעד האיסוף הממוצע לא יפחת מ–70 אחוזים, ויעד האיסוף השנתי לא יפחת בשנת 2009 - מ–68 אחוזים ובשנת 2010 - מ–69 אחוזים;

(2) בשנים 2011 ו–2012 יעד האיסוף הממוצע לא יפחת מ–73 אחוזים, ויעד האיסוף השנתי לא יפחת בשנת 2011 - מ–70 אחוזים ובשנת 2012 - מ–71 אחוזים;

(3) בשנים 2013 ו–2014 יעד האיסוף הממוצע לא יפחת מ–77 אחוזים, ויעד האיסוף השנתי לא יפחת בשנת 2013 - מ–72 אחוזים ובשנת 2014 - מ–73 אחוזים.

(ג) לעניין סעיף זה, רשאי יצרן או יבואן לאסוף גם מכלי משקה ריקים שלא יוצרו או שווקו על ידו.

7ב. תשלום בשל אי-עמידה ביעדי איסוף של מכלי משקה (תיקון: תש"ע)

(א) יצרן או יבואן שלא עמד ביעד איסוף שנתי לפי סעיף 7א, ישלם לקרן, בשל כל מכל משקה שלא אסף בהתאם לאותו יעד, את כפל סכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור.

(ב) יצרן או יבואן שלא עמד ביעד איסוף ממוצע לפי סעיף 7א, ישלם לקרן, בשל כל מכל משקה שלא אסף בהתאם לאותו יעד, סכום כמפורט להלן:

(1) בשל אי-עמידה ביעד האיסוף הממוצע בשיעור של 7 אחוזים או יותר - כפל סכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור;

(2) בשל אי-עמידה ביעד האיסוף הממוצע בשיעור של 4 אחוזים או יותר אך פחות מ-7 אחוזים - פי 9 1 מסכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור;

(3) בשל אי-עמידה ביעד האיסוף הממוצע בשיעור של 2 אחוזים או יותר אך פחות מ-4 אחוזים - פי 8 1 מסכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור;

(4) בשל אי-עמידה ביעד האיסוף הממוצע בשיעור של 5 0 אחוזים או יותר אך פחות מ-2 אחוזים - פי 5 1 מסכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור;

(5) בשל אי-עמידה ביעד האיסוף הממוצע בשיעור של פחות מ–5 0 אחוז - פי 3 1 מסכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור.

(ג) תשלום ששילם יצרן או יבואן לקרן לפי הוראות סעיף קטן (א), ינוכה מהסכום שעליו להעביר לקרן לפי סעיף קטן (ב), ובלבד שהקרן לא תחזיר ליצרן או ליבואן סכום ששילם או שהיה עליו לשלם בשל אי–איסוף לפי סעיף קטן (א).

7ג. המועד להעברת התשלומים לקרן (תיקון: תש"ע)

יצרן או יבואן החייב בתשלומים לפי סעיף 7ב, יעבירם לקרן עד המועד המפורט להלן:

(1) לעניין תשלומים לפי סעיף 7ב(א) המשולמים בעד שנה מסוימת - 1 במרס של השנה שלאחריה;

(2) לעניין תשלומים לפי סעיף 7ב(ב) המשולמים בעד תקופה של
שנתיים - 1 במרס של השנה שלאחר התקופה האמורה.

7ד. חובת מיחזור של מכלי משקה ריקים (תיקון: תש"ע)

יצרן ויבואן ימחזרו 90 אחוזים לפחות מכלל מכלי המשקה הריקים שאספו בכל שנה, עד 1 ביוני של השנה שלאחריה; מכלי המשקה ימוחזרו במפעל מיחזור המורשה לפי כל דין.

סעיפים 7ה ו- 7ו בתוקף מיום 1.1.2014 (לפי ס"ח תש"ע, 340)

7ה. יעדי איסוף וחובת מיחזור של מכלי משקה גדולים ריקים (תיקון: תש"ע)

(א) יצרן ויבואן יאספו, בכל שנה, מכלי משקה גדולים ריקים בשיעור של 50 אחוזים לפחות מסך מכלי המשקה הגדולים המלאים ששיווקו באותה שנה.

(ב) לעניין סעיף קטן (א), רשאי יצרן או יבואן לאסוף גם מכלי משקה גדולים ריקים שלא יוצרו או שווקו על ידו.

(ג) יצרן ויבואן ימחזרו 90 אחוזים לפחות מכלל מכלי המשקה הגדולים הריקים שאספו בכל שנה, עד 1 ביוני של השנה שלאחריה; מכלי המשקה ימוחזרו במפעל מיחזור המורשה לפי כל דין.

(ד) לא הגיע איסוף מכלי המשקה הגדולים הריקים בשנה כלשהי לשיעור של 50 אחוזים מכלל מכלי המשקה הגדולים המלאים ששיווקו יצרנים ויבואנים באותה שנה, יודיע על כך השר, בהודעה שתפורסם ברשומות בתוך חודש ממועד קבלת הדוח הרבעוני האחרון לאותה שנה, כאמור בסעיף 10; הודיע השר כאמור, יחולו הוראות חוק החזרת בקבוקים גם על מכלי משקה גדולים, החל ב–1 בחודש שלאחר תום 60 ימים ממועד ההודעה (בסעיף זה - מועד התחולה), בשינויים אלה:

(1) בסעיף 7א, אחרי סעיף קטן (א) יקראו:

"(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א) -

(1) בשנתיים הראשונות שתחילתן במועד התחולה, יהיה יעד האיסוף

הממוצע 68 אחוזים, ויעד האיסוף השנתי - 65 אחוזים;

(2) בשנים השלישית והרביעית שלאחר מועד התחולה, יהיה יעד האיסוף הממוצע 73 אחוזים, ויעד האיסוף השנתי – 71 אחוזים ";

(2) סעיף קטן (א) וסעיפים 7ו ו–10(ה) - לא יחולו.

(ה) על אף הוראות סעיף קטן (ד), הגיע איסוף מכלי המשקה הגדולים מכלל מכלי המשקה הגדולים המלאים, ששיווקו יצרנים ויבואנים בשנה כלשהי, לשיעור של 47 אחוזים אך לא הגיע לשיעור של 50 אחוזים, רשאי השר, בצו, לדחות את מועד התחולה, וכן לקבוע תנאים לתחולת הוראות החוק.

7ו. תשלום בשל אי-עמידה ביעדי איסוף של מכלי משקה גדולים (תיקון: תש"ע)

יצרן או יבואן שלא עמד ביעד האיסוף האמור בסעיף 7ה(א), ישלם לקרן עד ה–1 במרס של השנה שלאחר מכן, בשל כל מכל משקה גדול שלא אסף בהתאם לאותו יעד, 60 אגורות.

8. העברת סכומי פיקדון לקרן (תיקון: תש"ס) (בתוקף עד יום 9.2.2010)

(א) יצרן ויבואן יעבירו לקרן את ההפרשים שבין סכומי הפיקדונות שגבו בהתאם להוראות סעיף 4(א), לבין סכומי הפיקדונות שהחזירו בהתאם להוראות סעיף 7 (להלן - ההפרשים), במועדים ובדרכים שקבע השר בהסכמת שר האוצר.

(ב) החליט יצרן או יבואן על סכום פיקדון בהתאם להוראות סעיף 2(ג), יחושבו ההפרשים לפי סעיף קטן (א) כאילו הפיקדון שגבה או שהחזיר בשל כל מכל משקה, היה הסכום הנקוב בסעיף 2(ב) או הסכום שקבע השר.

(ג) לא קבע השר מועדים ודרכים להעברת ההפרשים לקרן לפי סעיף
קטן (א), יועברו ההפרשים לקרן במועד מסירת הדוח בהתאם להוראות סעיף 10(א).

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על יצרן או יבואן המקבל שירותים מתאגיד מיחזור, לגבי התקופה שבה הוא קיבל שירותים כאמור.

8א. תאגיד מיחזור (תיקון: תש"ס) (בתוקף עד יום 9.2.2010)

(א) השר רשאי להכיר בתאגיד כתאגיד מיחזור אם התקיימו בו כל אלה:

(1) מטרתו היחידה של התאגיד היא הקמה והפעלה של מנגנון לשם ביצוע הוראות לפי חוק החזרת בקבוקים לענין החזר פיקדונות, איסוף מכלי משקה ומיחזורם וביצוע פעולות אחרות שמטרתן קידום האיסוף והמיחזור, והכל בין בעצמו ובין באמצעות אחרים;

(2) החברים בתאגיד הם יצרנים, יבואנים או בתי עסק וכן ארגונים המייצגים אותם; לענין זה, "חבר בתאגיד" - בעל מניה, שותף, חבר עמותה, חבר אגודה שיתופית או כל חבר אחר בהתאם לאופן ההתאגדות של התאגיד;

(3) מסמכי היסוד של התאגיד קובעים -

(א) כי מטרתו היחידה של התאגיד היא כאמור בפסקה (1) וכי כל נכסיו משמשים רק למטרה האמורה;

(ב) איסור על חלוקת רווחים לחברי התאגיד; לענין זה לא יראו פירעון של הלוואה שנתן חבר בתאגיד לתאגיד כחלוקת רווחים, ובלבד שהתשואה על ההלוואה אינה חורגת מתשואה סבירה ומקובלת במשק.

(ב) תאגיד מיחזור יאפשר לכל יצרן, יבואן או בית עסק, בין שהוא חבר בתאגיד ובין שאינו חבר בו, להשתמש בשירותים שהוא נותן, בתנאים שוויוניים; לענין זה לא יראו פגיעה בתנאים שוויוניים קביעת תנאים שיאפשרו לתאגיד המיחזור החזר הוצאותיו הראשונות וכיסוי ההוצאות התפעוליות שלו.

(ג) השר רשאי לבטל הכרה בתאגיד מיחזור, לאחר שנתן לתאגיד הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו, בין השאר בשל אי קיום התנאים שבסעיפים קטנים (א) או (ב) או בשל אי עמידה משמעותית ביעדי איסוף.

8ב. יעדי איסוף (תיקון: תש"ס) (בתוקף עד יום 9.2.2010)

(א) תאגיד מיחזור יפעל לאיסוף של מכלי משקה ריקים מסומנים בשיעורים כמפורט להלן, מסך כל מכלי המשקה המלאים שיוצרו או ששווקו במהלך השנה על ידי היצרנים או היבואנים המשתמשים בשירותיו -

(1) 50% לפחות - עד יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001);

(2) 60% לפחות - עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002);

(3) 70% לפחות - עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003);

(4) 80% לפחות - עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004);

(5) 85% לפחות - בכל שנה החל בשנת 2005.

(ב) תאגיד מיחזור שלא עמד ביעדי האיסוף האמורים בסעיף קטן (א), ישלם לקרן, בשל כל מכל משקה שלא נאסף בהתאם לאותם יעדים, כפל הפיקדון שיש לגבות או להחזיר בשל כל מכל משקה כאמור (להלן - התשלומים).

(ג) החליט תאגיד מיחזור על סכום פיקדון בהתאם להוראות סעיף 2(ג), יחושבו התשלומים לענין סעיף קטן (ב), כאילו הפיקדון שהיה על המשתמשים בשירותי תאגיד המיחזור לגבות או להחזיר בשל כל מכל משקה, היה הסכום הנקוב בסעיף 2(ב) או הסכום שקבע השר.

(ד) התשלומים האמורים בסעיף קטן (ב) יועברו במועדים ובדרכים שנקבעו לפי סעיף 8(א) או האמורים בסעיף 8(ג), לפי הענין ובשינויים המחויבים.

8.- 8ב (בוטלו) (תיקון: תש"ע4) (בתוקף מיום 10.2.2010)

9. מינוי ממונה (תיקון: תש"ע)

השר ימנה מבין עובדי המדינה שבמשרדו, ממונה לעניין חוק החזרת בקבוקים.

9א הסמכת מפקח (תיקון: תש"ע)

השר רשאי להסמיך עובד המשרד להגנת הסביבה כמפקח לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק החזרת בקבוקים, ובלבד שלא יוסמך מפקח אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:

(1) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק החזרת בקבוקים, כפי שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.

9ב סמכויות מפקח (תיקון: תש"ע)

(א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק החזרת בקבוקים רשאי מפקח -

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע הוראות חוק החזרת בקבוקים; בפסקה זו, "מסמך" - לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3) לערוך בדיקות או מדידות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת;

(4) להיכנס למקום, לרבות לכלי טיס או לכלי שיט וכלי רכב, שהכניסה אליו דרושה לשם אכיפתו של חוק החזרת בקבוקים, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט.

(ב) התעורר חשד לביצוע עבירה על חוק החזרת בקבוקים, רשאי מפקח -

(1) לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור;

על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו–3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) 3, בשינויים המחויבים;

(2) לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (בסעיף זה - פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים;

(3) לבקש מבית משפט צו חיפוש על פי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26
עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.

(ג) סירב אדם להיענות לדרישת מפקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה, והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי המפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו–(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, בשינויים המחויבים

9ג. זיהוי מפקח (תיקון: תש"ע)

(א) מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק החזרת בקבוקים, אלא בהתקיים כל אלה:

(1) הוא בעת מילוי תפקידו;

(2) הוא לובש מדים המזהים את תפקידו, בצבע ובצורה שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(3) יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו של מפקח, שאותה יציג על פי דרישה.

(ב) חובת ההזדהות לפי סעיף קטן (א)(2) לא תחול בהתקיים אחד מאלה:

(1) מילויה עלול לסכל את ביצוע הסמכות;

(2) מילויה עלול לגרום לפגיעה בביטחונו של המפקח או של אדם אחר.

9ד רישום ועיון (תיקון: תש"ע)

(א) יצרן ויבואן ינהלו רישום מלא ומפורט של העניינים הכלולים בחובות הדיווח לפי סעיף 10.

(ב) הממונה או מי מטעמו רשאי לעיין ברישומים כאמור בסעיף זה ולקבל העתק נכון מהם

10. חובת דיווח וקביעת הממונה (תיקון: תש"ס2, תש"ע4)

(א) יצרן ויבואן ידווחו לממונה, אחת לרבעון (בסעיף זה - דוח רבעוני) ובתום כל שנה (בסעיף זה - דוח שנתי), על כל אלה:

(1) מספר מכלי המשקה המלאים שמכרו ושבעדם היה עליהם לגבות פיקדון, בפירוט סוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו וקיבולתם;

(2) מספר מכלי המשקה הריקים שאספו, בפירוט סוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו וקיבולתם;

(3) מספר מכלי המשקה הריקים שבשלהם החזירו פיקדון, בפירוט סוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו וקיבולתם;

(4) מספר מכלי המשקה הריקים שמיחזרו, בפירוט אופן מיחזורם, פרטי מפעל המיחזור וסוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו;

בסעיף זה, "רבעון" - תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודשים מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה.

(א1) דוח רבעוני יוגש לממונה בתוך חודש מתום הרבעון שלגביו מוגש הדוח, במתכונת שיורה עליה הממונה.

(א2) דוח שנתי יוגש לממונה לא יאוחר משישה חודשים מתום כל שנת כספים, כשהוא מבוקר וחתום על ידי רואה חשבון, במתכונת שיורה עליה הממונה.

(א3) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה לפטור יבואן ויצרן, מטעמים שיירשמו, מדיווח לגבי סוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו וקיבולתם.

(א4) הממונה או מי מטעמו, רשאי לדרוש מיצרן או יבואן להמציא לו כל מידע ששימש לעריכת הדוח לפי סעיף זה; נדרש יצרן או יבואן להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה.

(ב) לא מסר יצרן או יבואן, דוח כאמור רבעוני או דוח שנתי, או שמסר דוח, אך לממונה יש טעמים סבירים להניח שהדוח אינו נכון, רשאי הממונה, לאחר שנתן ליצרן או ליבואן הזדמנות להשמיע את טענותיו, לקבוע בהחלטה מנומקת את הסכומים שעל היצרן או היבואן להעביר לקרן.

(ג) עובדי הקרן והממונה, לא יגלו ידיעה או נתון שנמסרו להם לפי חוק החזרת בקבוקים, אלא אם כן הדבר דרוש לצורך ביצוע חוק החזרת בקבוקים או לפי דרישת בית משפט.

(ד) על קביעת הממונה לפי חוק החזרת בקבוקים יחולו הוראות סעיפים 13 עד 16א, למעט סעיפים 15(א) סיפה ו-15א, לעניין הפחתת סכומים, בשינויים המחויבים.

ס"ק (ה) בתוקף מיום 1.1.2013 (לפי ס"ח תש"ע, 340)

(ה) הוראות סעיף זה יחולו גם על יצרנים ויבואנים של מכלי משקה גדולים, בשינויים המחויבים.

11. עיצום כספי (תיקון: תש"ס, תש"ע4)

בתקופה שמיום 9.2.2010 ועד 1.1.2014 ס"ק (א) ייקרא כך. (לפי ס"ח תש"ע, 340).

(א) לא העביר יצרן או יבואן תשלומים לקרן לפי הוראות סעיפים 7ב, 7ג, או 10(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום שהוא פי שישה מסכום התשלומים שהיה עליו להעביר כאמור.

(א) לא העביר יצרן או יבואן תשלומים לקרן לפי הוראות סעיפים 7ב, 7ג, 7ו או 10(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום שהוא פי שישה מסכום התשלומים שהיה עליו להעביר כאמור.

(ב) עשה יצרן או יבואן אחד מאלה, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין):

(1) לא סימן מכלי משקה החייבים בפיקדון לפי הוראות סעיפים 3 או 3א;

בתקופה שמיום 9.2.2010 ועד 1.1.2014 ס"ק (ב)(1א) ייקרא כך. (לפי ס"ח תש"ע, 340).

(1א) לא מיחזר מכלי משקה לפי הוראות סעיף 7ד;

(1א) לא מיחזר מכלי משקה או מכלי משקה גדולים לפי הוראות
סעיפים 7ד או 7ה(ג), לפי העניין;

(2) לא דיווח לממונה לפי הוראות סעיף 10.

(ג) הממונה רשאי להטיל על תאגיד כפל העיצום הכספי שנקבע לפי סעיף זה.

12. הפרה נמשכת והפרה חוזרת (תיקון: תש"ע)

(א) בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק העשרים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

(ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות המנויות בסעיף 11, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע.

13. הודעה על כוונת חיוב (תיקון: תש"ע)

(א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי יצרן או יבואן הפר הוראה מההוראות המנויות בסעיף 11 (בחוק החזרת בקבוקים - מפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בחוק החזרת בקבוקים - הודעה על כוונת חיוב).

(ב) בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה, בין השאר, את אלה:

(1) המעשה או המחדל המהווה את ההפרה;

(2) סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו;

(3) זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות
סעיף 14;

(4) שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או בהפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 12.

14 זכות טיעון (תיקון: תש"ע)

מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 13 רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.

15. החלטת ממונה ודרישת תשלום (תיקון: תש"ע)

(א) טען המפר את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 14, יחליט הממונה, לאחר ששקל את הטענות שנטענו, אם להטיל על המפר עיצום כספי, והוא רשאי להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות
סעיף 15א.

(ב)(1) החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל על המפר עיצום
כספי, ימסור לו דרישה לשלם את העיצום הכספי (בחוק החזרת בקבוקים – דרישת
תשלום); בדרישת התשלום יציין הממונה, בין השאר, את סכום
העיצום הכספי המעודכן והתקופה לתשלומו.

(2) החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) שלא להטיל על המפר עיצום כספי, ימסור לו הודעה על כך.

(ג) לא הגיש המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 14, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 30 הימים האמורים, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

15א. סכומים מופחתים (תיקון: תש"ע)

(א) הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להפחית את סכום העיצום הכספי הקבוע בחוק החזרת בקבוקים, בשיעורים שיקבע.

15ב. סכום מעודכן של העיצום הכספי.(תיקון: תש"ע)

העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 14 - ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגש ערעור לבית משפט השלום ובית המשפט הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי - יהיה סכום העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום מתן פסק הדין בערעור.

15ג. המועד לתשלום עיצום כספי (תיקון: תש"ע)

עיצום כספי ישולם בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 15.

15ד. הפרשי הצמדה וריבית (תיקון: תש"ע)

לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, עד לתשלומו.

15ה גבייה (תיקון: תש"ע)

על גבייה של עיצום כספי, תשלומים וסכומים נוספים לפי חוק החזרת בקבוקים תחול פקודת המסים (גביה).

16. ערעור על עיצום כספי

(א) על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער בפני בית משפט שלום.

(ב) הערעור יוגש בתוך 30 ימים מהיום שהודע על הטלת העיצום הכספי.

(ג) אין בערעור כדי לעכב תשלום העיצום הכספי אלא אם כן הורה הממונה או בית המשפט אחרת.

(ד) התקבל הערעור, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו ועד יום החזרתו.

(ה) על החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשות, ובית המשפט ידון בערעור בשופט אחד.

16א פרסום (תיקון: תש"ע)

הוטל עיצום כספי לפי חוק החזרת בקבוקים, רשאי הממונה לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת את דבר הטלת העיצום הכספי וסכומו, את שמו של המפר ואת מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבותיה, ורשאי הממונה להורות למפר לפרסם על חשבונו של המפר פרסום כאמור.

17. שמירת אחריות פלילית

(א) אין בהוראות סעיף 11 כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום כאמור בסעיף 18, אם הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו.

(ב) הוגש נגד אדם כתב אישום על עבירה לפי סעיף 18, לא יחויב בשלה בתשלום עיצום כספי, ואם שילם, יוחזר לו סכום העיצום בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, מיום תשלומו ועד יום החזרתו.

18. עונשין (תיקון: תש"ס, תש"ע4)

(א) העושה אחד מאלה, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם העבירה נעברה על ידי תאגיד - כפל הקנס האמור:

(1) לא סימן מכלי משקה החייבים בפיקדון לפי הוראות סעיפים 3 או 3א;

(1א) מכר מכל משקה שאינו מסומן, בניגוד להוראות סעיף 3ב;

(2) לא גבה פיקדון בשל מכל משקה מלא לפי הוראות סעיף 4;

(3) לא קיבל מכל משקה ריק או לא החזיר פיקדון בשל מכל כאמור לפי הוראות סעיפים 6 ו-7;

(4)-(6) (בוטלו).

(7) לא העביר תשלומים לקרן לפי הוראות סעיפים 7ב או 7ג;

בתקופה שמיום 9.2.2010 ועד 1.1.2014 פסקה (8) תיקרא כך. (לפי ס"ח תש"ע, 340).

(8) לא מיחזר מכלי משקה לפי הוראות סעיף 7ד;

(8) לא מיחזר מכלי משקה או מכלי משקה גדולים לפי הוראות
סעיפים 7ד או 7ה(ג), לפי העניין;

(9) לא איפשר לממונה או למי מטעמו לעיין ברישומים כאמור
בסעיף 9ד(ב) או לא מסר העתק נכון מהם;

(10) לא מסר מידע שנדרש למסרו לממונה או למי מטעמו לפי הוראות סעיף 10(א4).

(ב) המוסר דיווח כוזב בניגוד להוראות סעיף 10, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד - כפל הקנס האמור.

(ג) לא דיווח אדם לממונה לפי הוראות סעיף 10 או לא העביר לקרן סכומים כפי שקבע הממונה לפי הוראות אותו סעיף, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד - כפל הקנס האמור.

18א התיישנות (תיקון: תש"ע)

על אף האמור בסעיף 225א(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ניתן להגיש כתב אישום, להמציא הזמנה למשפט או להמציא הודעת תשלום קנס, כאמור באותו סעיף, בשל עבירה לפי חוק החזרת בקבוקים שנקבעה כעבירת קנס, אם טרם חלפו שנתיים מיום ביצוע העבירה.

19. אחריות מעביד ונושא משרה בתאגיד (תיקון: תש"ע)

(א) מעביד או נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 18 בידי עובד מעובדיו או בידי התאגיד, לפי העניין; המפר הוראה זו, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה " ובסופו יבוא ולעניין העבירות שבפסקאות (1), (1א), (2), (7) ו–(8) של סעיף 18 - גם דירקטור.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 18, בידי עובד או בידי תאגיד, חזקה היא כי המעביד, או נושא משרה בתאגיד, לפי העניין, הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

20. ייעוד כספי (תיקון: תש"ע)

קנס, עיצום כספי, תשלומים וסכומים נוספים לפי חוק החזרת בקבוקים יועברו לקרן.

21. שימוש בכספים המתקבלים בקרן (תיקון: תשס"ו)

הכספים שיועברו לקרן לפי הוראות חוק החזרת בקבוקים יתנהלו בחשבון נפרד, וישמשו לעידוד המיחזור של מכלי משקה, לכל מטרה אחרת שתקדם את ביצועו של חוק החזרת בקבוקים או את אכיפת הוראותיו וכן למטרות הקרן לפי הוראות סעיף 10(ב) לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984, הכל כפי שיקבע השר, בהמלצת הקרן, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

21א. התקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה - הוראות מיוחדות (תיקון: תש"ס)

התקנת מכונה לאיסוף מכלי מכלי ריקים בקיר חיצוני של בית עסק הנעשית לפי סעיף 266ב לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, פטורה מהיתר לפי פרק ה' לחוק האמור.

21ב. טפסים (תיקון: תש"ס)

אישורים בהתאם להוראות סעיפים 3(ג) ו-3א יהיו על גבי טפסים שיערוך הממונה, ובלבד שטופס שיש למסרו לפקיד המכס ייערך בהתייעצות עם מנהל המכס כהגדרתו בפקודת המכס.

22. פיצויים לדוגמה (תיקון: תש"ע)

(א) סירב בית עסק לקבל מצרכן מכלי משקה ריקים מסומנים ולשלם לו את דמי הפיקדון בעדם, כאמור בסעיף 6, רשאי בית המשפט לפסוק לצרכן פיצוי שאינו תלוי בנזק (בסעיף זה - פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 1,800 שקלים חדשים על כל סירוב; בסעיף זה, "סירוב" - לרבות כמה מקרי סירוב לאותו צרכן, במהלך אותו יום עסקים.

(ב) בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה, יתחשב בית המשפט, בין השאר, בשיקולים המפורטים להלן, ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לצרכן כתוצאה מביצוע ההפרה:

(1) אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו;

(2) עידוד הצרכן למימוש זכויותיו;

(3) חומרת ההפרה, היקפה הכספי ונסיבותיה.

23. ביצוע ותקנות (תיקון: תש"ס, תש"ע)

(א) השר ממונה על ביצוע חוק החזרת בקבוקים והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, ובכלל זה -

(1) קביעת סכומי פיקדון שונים למכלים שונים, ויכול שסכומי הפיקדון ייקבעו בשים לב לאפשרות למחזר את מכלי המשקה;

(2) עדכון סכומי הפיקדון;

(3) שינוי נוסח הסימון האמור בסעיף 3, וכן הגודל ואופן הסימון;

(4) נסיבות נוספות על אלה המנויות בסעיף 6(ג), שבהן בית עסק אינו חייב לגבות פיקדון;

(4א) (בוטל)

(5) דרכים למסירת דיווח בהתאם להוראות סעיף 10, וכן שינוי תקופות הדיווח שנקבעו באותו סעיף.

(ב) תקנות וצווים לפי חוק החזרת בקבוקים טעונים אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

24. חובת התקנת תקנות (תיקון: תש"ס)

תקנות ראשונות לפי סעיפים 22 ו-23 (א)(5) יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000).

25. תחילה (תיקון: תש"ס)

(א) תחילתו של חוק החזרת בקבוקים ביום ח' בניסן התשס"א (1 באפריל 2001).

(א1) (בוטל)

(ב) השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות את מועד תחילתו של חוק החזרת בקבוקים עד ליום י"ד בתשרי התשס"ב (1 באוקטובר 2001).

26. פרסום

חוק החזרת בקבוקים יפורסם ברשומות בתוך 45 ימים מיום קבלתו.


לעמוד הראשינושאים רלוונטיים נוספים

 • תביעה בגין הפרת הסכם בניה בירושלים
 • בקשה לאישור הסדר בוררות - סעיף 350 ו 351 חוק החברות
 • המחאות הוחזרו בגלל חשבון מוגבל בבנק - צו פירוק חברה
 • תביעה על גידול פטמים
 • מסמכי שחרור של סחורה - תביעה של חברה
 • סעיף 114 חוק השקעות משותפות בנאמנות - קנס אזרחי
 • ערעור חיבור דירה לרשת מים
 • הפרת חוזה שכירות פיצויים מוסכמים
 • רישום שעבוד אצל רשם החברות לגבי תגמולי ביטוח
 • האם איגוד הכדוריד בישראל הינו אישיות משפטית ?
 • תביעה של שותף נגד שותפים על רווחים של פרויקט בניה
 • העברת סכסוך קביעת שווי מניות להכרעתו של בורר
 • האם מכר כפוף לדיני מכרזים ?
 • ביטול הענקה - סעיף 96 פקודת פשיטת הרגל
 • חברה בע"מ - חיוב אישי מכוח דיני הנזיקין
 • הפרת הסכם תשלום בגין פינוי אשפה
 • ביצוע עסקאות מתואמות נוגדות – עבירה על פי חוק ניירות ערך
 • ניצול לרעה של הליכי בית המשפט – פשיטת רגל
 • עיכוב פינוי בית מגורים פשיטת רגל
 • חיוב בעל רוב מניות בחברה בחוב החברה
 • תקנה 241 תקנות סדר הדין האזרחי
 • תשלום על פי הוכחת חוב – אישור מפרק חברה
 • חברה חדלת פרעון לפי מאזן אחרון
 • מהי הגדרת עובד ? תביעת חוב פירוק חברה ביטוח לאומי
 • האם אפשר לכפות על מפעל הפיס לגלות פרטי זוכים בהגרלת לוטו ?
 • בקשה אישור תביעה ייצוגית – הפרת חובות גילוי דיווח על פי חוק ניירות ערך
 • סעד הצהרתי - פטור לשלם יתרת חוב
 • אחריות מנהל תיק השקעות ניגוד אינטרסים
 • זכויות מתפללי בית כנסת - חוק הגנת הדייר
 • סירוב נושים לקבל כספים לקופת הפירוק
 • האם כונס נכסים יכול להעסיק עובדים ?
 • בקשת מפרק חברה בפירוק – החזר תשלומים לשלטונות מע"מ
 • ביטול מינוי מפרק זמני לאחר צו הקפאת הליכים
 • הרמת מסך סוכנות נסיעות
 • שעבוד כספים קופות גמל קופות פיצויים
 • צו מניעה מימוש אופציה רכישת מניות
 • השפעה בדרכי תרמית על שעריהן של ניירות ערך
 • שימוש במידע פנים בידי איש פנים
 • הנעה בתרמית לרכוש ניירות ערך
 • המחאה ספציפית או המחאה כללית ?
 • הליכים נגד עמותה בפירוק
 • ביטול חתימה על ההתנגדות להתראת פשיטת רגל
 • פושט רגל - רשות לנהל חשבון ?
 • פעולות בניגוד לתקנון עמותה - פירוק עמותה
 • שימוש במידע פנים – הצעת רכש
 • בקשה להרחבת צו רישום נכסים
 • עובדים לשעבר של חברה בכינוס נכסים
 • סעיף 19א פקודת פשיטת הרגל - עיכוב הליכים עד הכרעה בהצעת הסדר
 • האם אפשר להגיש תביעת נזיקין נגד עמותה בפירוק ?
 • פשיטת רגל עסק שירותי ליווי ?
 • דו"ח כספי חברה בכינוס נכסים
 • סעיף 359 לפקודת החברות - ביטול שעבוד
 • צו החייאת חברה - מהו צו החייאת חברה ?
 • איסור על מימוש מניות
 • בקשה ביטול הסכם שיעבוד
 • כתב העברה העברת המניות
 • בקשה לאשר תביעה ייצוגית - אי קיום תקנות
 • סעיף 257(5) לפקודת החברות – פירוק חברה בגלל צדק ויושר
 • התנגדות להתראת פשיטת רגל
 • שכר מימוש
 • פירוק על ידי בית המשפט עקב חדלות פרעון
 • טען ביניים או תביעה רגילה ?
 • חוזה מכר מלגזה
 • תקנה 36 לתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים מיידיים
 • אופציה לצאת מחברה – הסכם
 • בקשת צו לא לקבל מסמכים מעו"ד
 • סעיף 235 לפקודת החברות - קיפוח
 • הענקה ללא תמורה - ביטול
 • על מי מוטל תשלום חוב ארנונה לעירייה ?
 • נושא מובטח של חברה - העברת מסמכים
 • בקשה אישור להמשיך בהליך נגד חברה בפירוק
 • תקנה 241 לתקנות פשיטת הרגל
 • הכרה משתתפת בחברה - בקשה מקדמית
 • מניעת מכירת נכס של חברה בפירוק
 • חובות לספקים הוצאה לפועל
 • בקשה לקבלת שכר ביניים
 • פסק דין לא במעמד הצדדים
 • חוזה פיתוח - רכישת זכויות לבניית יחידות דיור
 • ערעור של בנק על החלטה של נאמן
 • מהי סמכות כונס נכסים ?
 • ערעור על דחיית תביעת חוב
 • מלאי חברה בפירוק - בקשה לקבל נתונים
 • התמחרות כונס נכסים
 • בקשה לאשר תביעה כספית נגד חברה בפירוק
 • כספים בקופת גמל של חברה בפירוק
 • פירוק חברה חוב שכר לעובדים
 • ביטול הסכם שיווק
 • הגשת תביעה - שימוש לרעה בהליכי בית המשפט ?
 • תרומה לקופת הפירוק
 • עסקאות סיבוביות - תביעה של חברה על הונאה
 • ביטול הוראות תקנון אגודה
 • תביעה להעברת מניות
 • בקשה לתבוע חברה בהליכי פירוק
 • שינוי שם עמותה - סעיף 4(ג) לחוק העמותות
 • בקשה לעיין בהסכם
 • בקשה לבטל פסק משקם
 • פסק דין משקם - ביטול / תיקון
 • התנגדות נושים לפירוק חברה
 • זכאות לרישום חכירה במושב
 • הסכם מיזוג - ביצוע ע"י נאמן
 • פירוק שותפות בחברה
 • למוטב בלבד קרוס
 • חוזה לטובת צד שלישי
 • התניה על חוק חוזה הביטוח
 • הפחתת שכר טרחה תיק הוצאה לפועל
 • הסכם זכות בניית בית
 • ערעור לפי חוק שיקים ללא כיסוי
 • סעיף 5 לחוק המחאת חיובים
 • צ'ק למוטב בלבד - משמעות המילים - שלמו ל… בלבד
 • תניית שיפוט בהסכם - בית משפט תל אביב
 • שם לא מדויק על צ'ק – מה הדין ?
 • צ'ק חוזר לא אזרח ישראלי
 • השלמת פרטים בחוזה
 • שיק מעותד
 • תנאי הסכם על בוררות בעניין שכר טרחה
 • חתימה חסרה על צ'ק - מה הדין ?
 • שינוי ספרות צ'ק בכתב יד
 • הסכם שכירות – פינוי שוכרים
 • פיצוי מוסכם הסכם שכירות על אי פינוי
 • תביעת בנק נגד ערב על ערבות לחברה
 • תביעה לתשלום יתרת חובה בחשבון בנק
 • חתימה על הסכם קומבינציה
 • התיישנות תביעה נגד בנק
 • לאן עובר צ'ק שחזר ?
 • תביעת פיצויים של רוכש רכב משומש נגד מוכר הרכב
 • הסכם עם קבלן שיפוצים
 • הפטר לערב
 • ביטול חיוב עמלת פריסת אשראי
 • הסכם אספקת שרותים עם מלון
 • חוזה במטרה להבריח נכסים
 • האם תניית שיפוט ייחודית מהווה תנאי מקפח בחוזה ?
 • חתימת שלוח על צ'ק
 • תביעה נגד בנק על כיבוד שיק לא כדין
 • תוקף שטר משכון על פי יפוי כח
 • בנק לא הודיע כי אסור מצב של מכירה בחסר
 • הסכם יעוץ כלכלי קידום מכירות
 • קרוס צ'ק
 • מכסת חלב ברפת - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ייצור חלב
 • הסכם העברת בעלות רכב
 • הפרת הבטחה לצנזר זהות בטלויזיה
 • מה ההבדל בין גרפולוג לבין מומחה לכתב יד ?
 • הסכם עם ערוץ הקניות – חוזה אחיד ?
 • הסכם קניית דירה – החזר כספי
 • המרצת פתיחה ביטול הסכם
 • ביטול עסקה אחרי חתימה על הסכם
 • סכסוך על עסקה
 • רנטה חודשית גרמניה - זכאות
 • שטר משכנתא לא תקף
 • איסור לעבוד בחברה מתחרה עפ"י הסכם עבודה
 • תנאי מקפח חוזה אחיד עם חברה משכנת
 • היקף חובת הסודיות הבנקאית
 • חוזה עם חברה משכנת
 • התר עסקא - איסור נטילת ריבית בתורת ישראל
 • אכיפת הסכם תיווך
 • ימי ערך - תביעה נגד בנק
 • חוזה מכר - הפרת סימן מסחר
 • רישום תנאי "לבטחון" על צ'ק
 • האם מותר לבנק להציע לקנות ניירות ערך ?
 • חח"ד בבנק – חישוב ריבית לא נכון ?
 • שעבוד הנכס - השפעה בלתי הוגנת
 • השלמת חסר בהסכם / השלמת חסר בחוזה
 • בקשה לסילוק יתרת חוב בנק
 • תניית שיפוי בחוזה
 • חוזה החלפת רכב
 • תביעה של בנק נגד לקוח על חוב
 • האם אפשר לרשום בכתב יד "למוטב בלבד" על שיק ?
 • כתב התחייבות להחזרת הלוואה
 • ההלוואה צמודה למדד יוקר המחיה
 • האם בנק רשאי לפרוע ערבויות בנקאיות למרות החזר ?
 • האם מודעה בעיתון מהווה חוזה ?
 • החזקת זכויות בנאמנות
 • שינוי צ'ק בכתב יד
 • חוזה עם בית אבות
 • חוזה פרוגרמה
 • אכיפת זכרון דברים
 • ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ
 • דחייה על הסף מעשה בית דין
 • הגשת מסמכים בניגוד להחלטה
 • אי התייצבות לתזכורת
 • זכות עכבון בנכס המוחזק על ידי נושה
 • בן ממשיך - הקצאת מגרשים
 • החזקת ניירות ערך מעבר לשיעור המקסימלי
 • נושה בעל שיעבוד צף / נושה בעל זכות עכבון
 • ביטול החלטה אסיפה כללית של חברה
 • עיכוב ביצוע החלטה של בית משפט מחוזי
 • בקשה להעברת הדיון מחוסר סמכות מקומית
 • בקשה לעיכוב הליכים ולמינוי בורר
 • בקשה למחיקת כותרת סדר דין מקוצר
 • ערעור על בקשה לתיקון כתב התביעה
 • ועדת היגוי – מהי ועדת היגוי ?
 • הארכת הסדר נושים
 • אחריות אישית מנהלים
 • בקשה של מנהל מיוחד
 • תביעה בן ממשיך - פסק דין הצהרתי
 • איסור פרסום מכרז
 • הודעה לצד שלישי החוב סולק
 • תביעה נגזרת על נזק
 • תביעה נגד נאמן
 • רשות להגיש כתב תביעה לאחר צו פירוק
 • איסור מפרק לצבור חובות חדשים
 • חובת הגילוי הסכם מכר
 • חוקר רשם האגודות השיתופיות
 • אכיפת שעבוד
 • ביטול אישור מכר
 • שותפות לא רשומה
 • חילוט ערבות בנקאית - בקשת כונס נכסים
 • הסדר נושים - העברת חברה למשקיע
 • ערעור מפרק מס הכנסה
 • הקפאת מימוש ערבויות אישיות כנגד בעל שליטה של חברה בהקפאת הליכים
 • התנגדות לאישור הסדר נושים
 • התנגדות לבקשה הארכת צו הקפאת הליכים
 • אי הצדקה לבקשת פירוק
 • בקשת ביטול היתר המצאה
 • פסילת שופט שהיה עורך דין
 • מהו פסק דין על דרך הפשרה ?
 • תקופת סדר הנושים / תקופת הקפאת הליכים - הבדלים
 • בקשה להקפאת הליכים - דוגמא
 • ניהול עסק ללא רשיון - ערעור
 • ביטול צו איסור פתיחת עסק בשבת
 • פרשנות איגרת חוב
 • הפרת הסכם הרשאה
 • הסכם לבניית מחסן
 • הפרת הסכם רכישת מניות
 • התנגדות לביצוע צ'ק
 • חוזה פיתוח מכרז
 • טיוטה של חוזה – האם מחייב ?
 • הסכם הפצת סיגריות
 • הסתרת מידע לפני חתימה על חוזה
 • חוזה קבלן משנה
 • שטח נטו של דירה - אי גילוי חוזה
 • הפרת חוזה תיווך
 • הפרת הסכם ליסינג
 • התניית שירות בשירות - דוגמא
 • הסכם / חוזה - סוסים
 • פרשנות מסמך
 • הסכם לעבודות חפירה
 • הלוואה בעל פה
 • חוזה למראית עין - בנק
 • חוב השקעה באופציות מעוף
 • אחריות להחזקת מכונית לאחר תאונה
 • הסכם תכנון בניין
 • הפרת הסכם שותפות
 • הסכם סופרמרקט
 • ביטול הסכם בגלל אי קבלת רישיון עסק
 • הפרת הסכם קניית דירה
 • זכרון דברים חוזה שכירות
 • תעודת משלוח ללא חתימה - תביעה
 • הסכם השכרת ציוד
 • הסכם אספקת בטון
 • חוזה עבודות עפר
 • קבלת מלגה דוקטורט
 • המרצת פתיחה חוזה מכר
 • הפרת חוזה קבלן / עירייה
 • הסכם עבודות שיפוץ
 • אישור חוזה אחיד
 • הסכם עבודות חשמל
 • שכירות סופרמרקט
 • הסכם שכירות מאפיה
 • שינוי טיוטה הסכם לפני חתימה
 • תביעה על שותפות עסקית בכפיה - פרוטקשן
 • הפרת הסכם מכירת מכונית
 • הסכם עבודות ריתוך - קבלן עבודות צנרת
 • הפרת חוזה דירה
 • פירוק שותפות עסקית
 • הסכם למכירת מגרש
 • הסכם עבודות גביה עירייה
 • חוזה עבודות קידוח
 • חוזה עבודות פיתוח עם קבלן
 • חוזה עבודות הנחת קווי מים
 • אספקת ברזל
 • חוזה עבודות שלד
 • הסכם בוררות מכרז
 • הסכם פרסום בטלוויזיה
 • הסכם מכירת דירה - נזקים בגין אי פינוי דירה בזמן
 • ביטול חתימה על תצהיר של אדם שנפטר
 • תביעה אישית נגד מנהל חברה
 • תקנון הגרלה - פרשנות
 • ביטול פסק בורר מטעמי צדק ?
 • הלוואה בין בני זוג
 • תביעה חלקת קבורה
 • ביטול פסק דין הנותן תוקף של פסק דין להסדר פשרה
 • ביטול עסקת אשראי לאחר שבועיים
 • משחק פירמידה - תביעה
 • אריזה לא נכונה של מטען
 • הפרת חוזה הובלה ימית
 • ביטול עסקת מכירת רכב
 • הסכם עיבוד חקלאי עם קיבוץ
 • עבודות בניין להשלמת מבנה קיים
 • האם נכרת חוזה ?
 • הצהרת כוונות קניית דירה
 • האם שוכללה העסקה נשוא חוזה תיווך ?
 • חוזה רכישת מלאי
 • תוקף זכרון דברים
 • הסכם לבניית יחידות דיור
 • הסכם תיווך - תקופת בלעדיות
 • הרמת מסך חוק החברות החדש
 • הסכם החלפת רכב פגום
 • חילוץ מכונית תקועה בבוץ
 • ביטול קניה טלפונית
 • הפרת הסכם ניהול
 • עיקול משאית
 • השתחררות מנהלית מהסכם
 • שימוש אסור בתוכנה
  1. זכות תביעה חוב אישי - צד להסדר נושים עם התנגדות

  2. הברחת זכויות בסמוך להתמוטטות כדי למלט נושים

  3. תביעה ביטול הסכם העברת שליטה חברה

  4. הסכם מימון הלוואה עם בנק - ערבות אישית

  5. חתימה על כתב ערבות על חוב בחשבון החברה

  6. תביעה החזר כספי כרטיס אשראי ויזה - עסקאות ללא אישור

  7. שינוי זכויות חתימה ע"י בנק חשבון פיקדון – תביעה להחזר

  8. תביעה נגד בנק להחזיר כסף – אי בדיקת תנאי אשראי

  9. תביעה של בנק נגד לקוח על יתרות חובה - טענת עושק כפייה

  10. אי הגשת דו"חות כספיים - הכללת פרט מטעה בדו"ח

  11. חשיפת תוכנית עסקית - הלוואות לצורך מימון עסקה

  12. קניית מניות חברה ע"י דירקטור במהלך משא ומתן מיזוג

  13. שיעור החזקה מותר - תקנות השקעות משותפות בנאמנות

  14. ניסיון להשפיע על שער מניה - פקודות קניה מכירה נגדיות

  15. היתר בניה דיסקוטק - מועדון - רישיון עסק זמני

  16. בקשה להפעיל מועדון ביליארד - סנוקר משחקייה

  17. ביטול רישיון עסק תחנת מוניות - חריגות בניה ביתן על מדרכה

  18. חידוש רישיון רוכלות - ביטול קנס דוכן ליד חנות עסק

  19. בקשה לקבל רישיון עסק מסויג יריד - הגבלת תחרות מסחרית

  20. בקשה צו הצהרתי בעלות על מניות מוחזקות בנאמנות

  21. תביעה על טובות הנאה אישיות משיכת משכורות מנופחות

  22. ניהול עסקים בתרמית - סעיף 373 לפקודת החברות

  23. אחריות פלילית אישית של תאגיד

  24. חובת גילוי נאות

  25. הלכת הניהול הפנימי

  26. הסדר נושים - סעיף 233 לפקודת החברות

  27. זכות ההגנה הפסיבית הנוגעת לאפשרותו של אדם להעמיד מייצג

  28. פרשנות תקנון חברה

  29. הוראה - במותו של בעל מניה תחדל מנייתו להתקיים

  30. סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך

  31. זכות עיון של בעל מניות בחשבונות ובמסמכי חברה - דיני חברות

  32. ערבות עסקה עם חברה זרה

  33. העדפת נושה - מירמה ?

  34. בטלות למפרע או מעתה ואילך ?

  35. דרישות לתשלום ערבויות - קיזוז כנגד תשלומים

  36. עבירה לפי סעיפים 4 ו47-(א)(1) לחוק ההגבלים העסקיים

  37. גילוי היסטוריית השקעות - תנאי להגשת תביעה ייצוגית

  38. תביעה ייצוגית לפי חוק ניירות ערך

  39. העלמת נכסים של חברה בפירוק

  40. בקשה להטלת עיקול על זכויותיה של לשכת המס

  41. רשימה מקבילה - בורסה

  42. מיזכר הבנה

  43. סעיף 267 פקודת החברות - עיכוב הליכים

  44. תביעה להחזר כספים על דירה - פירוק חברה קבלנית

  45. מחיקת מניות חברה - רישום למסחר בבורסה

  46. הסכם לייצר / למכור מוצרים מוגנים כפטנטים בישראל - תמורת תמלוגים

  47. הסכם מכירת מניות מייצגות שטח מקרקעין

  48. הצבעה על הוצאת חבר אגודה - תקנות דן

  49. המרצת פתיחה בנושא בעלות מקרקעין

  50. בקשה לחייב לחתום על כתב העברת מניות

  51. בקשה למימוש משכנתא - הוצאה לפועל

  52. זכויות נושים - חוב מגובש

  53. הסכם בנייה לגובה ללא הגבלה

  54. האם יש לבעל מניות בחברה זכות להתנגד למינוי מפרק זמני

  55. תקנה 360 (א) תקנות סדר הדין האזרחי

  56. העברות של מניות בחברה מבעלי מניות מקוריים

  57. חבות בפיצויים לפי סעיף 12(ב) על מי שאינו צד לחוזה ?

  58. מתי מועד פירעון של חובות מעוקלים ?

  59. תביעה אכיפת זכויות - בעלי מניות בכורה

  60. סמכות לעכב יציאה מהארץ של דירקטורים

  61. תביעה בסדר דין מקוצר לתשלום יתרת מחיר סחורה

  62. ערעור על הרשעה - חוק ההגבלים העסקיים

  63. תרמית בקשר לניירות ערך

  64. תביעה לתשלום יתרת חוב מחברה בפירוק

  65. ערעור על פסילת הנפקת אופציות

  66. פארצלאציה - הסכם בין עירייה - חברה

  67. ליקויי בנייה - קבלן בהליכי פירוק

  68. הפרדה בין רכוש לבין שליטה על חברה

  69. תוכנית לבצע תוספת בנייה - מבנים שבתחומי קיבוץ

  70. עושק המיעוט - ביטול תקנות

  71. רווחים הפעלת מלון

  72. כתב ערבות בנקאית עד להכרעת בית משפט בדבר זכויות

  73. תביעה על חלוקת פלאיירים

  74. האם חוק החוזים האחידים חל על תקנון של תאגיד ?

  75. בקשה לעיון בחשבונות של חברה בגלל קיפוח

  76. תקנון משפט החברים

  77. בקשת אישור תביעה ייצוגית - מחירים של שיחות בינלאומיות

  78. הסדר נושים לפי סעיף 233 לפקודת החברות

  79. מיזם משותף - הקצאת מניות לאחד היזמים בשלבים ארגוניים

  80. סעיף 52ד חוק ניירות ערך - מידע פנים

  81. סעיף 36 לפקודת החברות

  82. חוזה קומבינציה עם חברה

  83. התחייבות להקנות לחברה חלק מזכויות חכירה - בניית בניין מסחרי

  84. ביטול הסכם ניהול - קיפוח המיעוט (בעלי מניות)

  85. פירוק חברה - מנהלים רוקנו את כל הכסף בחברה

  86. תביעה על חוב עיסקאות של יבוא סחורות רומניה

  87. ערעור על שינויים בהנחיות לעניין רישומם של ניירות ערך למסחר בבורסה

  88. בקשת רשות לערער על החלטת בית משפט - עיקול על נכס מקרקעין

  89. פירוק חברה - העלמת כספים

  90. תביעה ייצוגית נגד דירקטורים / מנהל קונסורציום חתמים

  91. ערעור על דחיית תביעה ייצוגית

  92. כונס נכסים זמני - אכיפת איגרת חוב מובטחת על ידי שעבוד צף

  93. היקף אחריות אישית של חברה בגין עבירה שנעברה ברכב

  94. ערעור על פתיחה הליכי פשיטת רגל

  95. ערעור הפרת פטנט

  96. בקשה להעביר העתק דו"חות כספיים

  97. סעיף 33(א)(4) חוק העמותות

  98. חובת תום לב והעדר הפליה אגודה שיתופית

  99. דחיית ערעור הרמת מסך

  100. בקשה לעכב את ההליכים - צו פירוק

  101. חוק כרטיסי חיוב

  102. חוק כרטיסי אשראי

  103. חוק כינוס נכסים

  104. חוק אכיפת פסקי חוץ

  105. חוק ט' באב

  106. חוק משק החשמל

  107. חוק ניירות ערך

  108. חוק נכסי נפקדים

  109. חוק הוצל"פ

  110. חוק ני"ע

  111. חוק זכויות יוצרים

  112. חוק זכויות מבצעים

  113. חוק שיקים ללא כיסוי

  114. חוק תביעות ייצוגיות
  115. חוק עשיית עושר ולא במשפט

  116. חוק התייעלות כלכלית

  117. חוק ביקורת פנימית

  118. חוק מערכות תשלומים

  119. חוק היטלי סחר

  120. חוק הפרווה

  121. חוק הוצאה לפועל

  122. חוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות

  123. חוק חברות ממשלתיות

  124. חוק ייעוץ השקעות

  125. חוק הייעוץ

  126. חוק עוולות מסחריות
  127. חוק רישוי עסקים

  128. חוק הגבלים עסקיים  שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                             יום ו' : 14:00 - 10:00

  טלפון: 077-4008177
  פקס: 153-77-4008177
  דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

  Google+  רקע תחתון