חוק איסור פרסומות בבתי ספר


חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך, התשס"ח-2007 (להלן:"חוק איסור פרסומות בבתי ספר")

1. הגדרות

בחוק איסור פרסומות בבתי ספר -

"מוסד חינוך" - מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, וכן בית ספר או גן ילדים שבו מתחנכים תלמידים באופן שיטתי, שניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על יסודי או חינוך מיוחד, ושחל עליו חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1962;

"מפרסם" - מי שמטעמו נעשית הפרסומת, מי שמביא את דבר הפרסומת לפרסום וגורם בכך לפרסומה, מי שמפיץ פרסומת או מי שמחליט בפועל על הפרסום;

"עוסק" - מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן;

"פרסומת" - לרבות פרסום שממומן או שנתמך בידי גורם מסחרי הקשור לנושא הפרסום, או שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, תשלום או כל טובת הנאה אחרת, או התחייבות לקבלם מאת גורם מסחרי כאמור;

"השר" - שר החינוך.

2. פעולות אסורות

מנהל מוסד חינוך לא יאפשר ביצוע של פעולות אלה מטעם עוסק או מפרסם בשטח מוסד החינוך -

(1) כניסה לשם פרסום, שיווק, קידום מכירות או הצגת מוצר או שירות מסחרי לכל מטרה שהיא, בשעות שבהן מתקיימת פעילות מוסד החינוך;

(2) הצגת פרסומות בכל דרך;

(3) חלוקת חומר פרסומי או מתנות, עריכת הגרלות או החתמת תלמידים על מסמכים, בשעות שבהן מתקיימת פעילות מוסד החינוך;

(4) שימוש בעזרי לימוד לשם פרסום או קידום מכירות;

(5) קבלת פרטים מזהים מתלמידים, שלהם או של בני משפחתם.

3. איסור מסירה של פרטים

מי שהגיעו אליו, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו במוסד חינוך, פרטי מידע על תלמידים או על בני משפחתם, לא ימסרם לעוסק או למפרסם; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובת סודיות לפי כל דין.

4. אישור מיוחד

על אף האמור בסעיף 2, רשאי המנהל הכללי של משרד החינוך או מי שהוא הסמיכו לכך, לפי פנייה של מנהל מוסד חינוך או של אדם אחר, לתת אישור מיוחד, מטעמים שיירשמו, לביצוע פעולה מהפעולות המנויות באותו סעיף; אישור כאמור יכול שיהא לעניין מסוים או באופן כללי לסוגי עניינים לתקופה שתיקבע.

5. שמירת דינים

הוראות חוק איסור פרסומות בבתי ספר באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

6. דיווח לכנסת

המנהל הכללי של משרד החינוך ימסור לוועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, מדי שנה, לא יאוחר מיום א' בכסלו, דין וחשבון על אישורים שניתנו לפי הוראות סעיף 4, בשנה שקדמה למועד הדיווח.

7. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע חוק איסור פרסומות בבתי ספר והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין דרכי הפיקוח על קיום הוראותיו.

8. תחילה

תחילתו של חוק איסור פרסומות בבתי ספר שישים ימים מיום פרסומו.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום לכיתה א

 2. בחירת בית ספר

 3. הרחקה מבית הספר לצמיתות

 4. תקיפה של תלמיד בית ספר

 5. שבר באף בבית הספר

 6. מניעת סגירת בית ספר

 7. התחשמלות בבית ספר

 8. צו פיקוח על בתי ספר

 9. בית ספר ללא רישיון

 10. חוק איסור פרסומות בבתי ספר

 11. מזנון בית ספר ארנונה

 12. עתירה לא למנות מנהל בית הספר

 13. עתירה נגד סגירת בית ספר

 14. כוויות בבית ספר - ביטוח

 15. חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל

 16. בתי ספר לנהיגה - תקנות התעבורה

 17. תאונת עבודה - שרת בית ספר

 18. תשלומים לא חוקיים לבית ספר

 19. דמי חסות שמירה על בית ספר

 20. חוזה שכירות בית ספר לספרות

 21. אחריות לתאונה בחצר בית ספר

 22. הצעת חוק מינוי מנהל בית ספר

 23. תאונה בבית ספר יסודי בקריית מלאכי

 24. תאונה בבית הספר במהלך משחק תופסת

 25. תביעה של בית ספר נגד מזנון על פינוי

 26. התנאים למתן פטור מארנונה בתי ספר

 27. ילד שנדחף על ידי ילד אחר בבית הספר

 28. ילדה נחתכה עקב טיפול על גדר בבית ספר

 29. ריצה במסדרון בית ספר נפילה בגלל דחיפה – פיצויים ?

 30. פציעה של ילד על ידי ילד אחר בבית ספר – אחריות פיקוח ?

 31. זכאות בית ספר לתקציב מלא ממשרד החינוך ומהרשות המקומית

 32. ערר על החלטת הוועדה המקומית לאשר בקשה להיתר לבית ספר תיכון לבנות

 33. צו בדבר פטור בתי ספר לנגינה שהם בבעלות יחיד מתחולת חוק פיקוח על בתי ספר

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון