חוק בכר


חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 (להלן:"חוק בכר")

פרק א': מטרת החוק

1. מטרה

חוק בכר בא לתקן חוקים שונים, במטרה להביא לביסוס מבנה תחרותי בשוק ההון בישראל, לשיפור יעילותו ודרכי פעולתו ולהגברת רווחת הציבור, וזאת בעיקר באמצעות צמצום הריכוזיות ומזעור ניגודי הענינים אצל הגופים הפועלים בו, והרחבת הפיקוח והבקרה על גופים אלה ועל השולטים והמחזיקים בהם.

פרק ב': בנקאות

2. - 3. (שולבו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981) (תיקון: תשס"ו)

4. - 5. (שולבו בפקודת הבנקאות, 1941).

6. (שולב בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981).

פרק ג': ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות

7. - 9. (שולבו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות), התשנ"ה-1995) (תיקון: תשס"ו)פרק ד': השקעות משותפות בנאמנות

10. - 11. (שולב בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994).

פרק ה': ביטוח

12. (שולב בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981) (תיקון: תשס"ו)

13. (שולב בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975) (תיקון: תשס"ו)

14. (שולב בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981).

פרק ו': משכון

15. (שולב בחוק המשכון, התשכ"ז-1967).

16. (שולב בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).

פרק ז': הקמת קרן ציבורית לחינוך פיננסי

17. הקמת קרן

מוקמת בזאת קרן ממשלתית שמטרתה לקדם את החינוך הפיננסי בישראל בהתחשב בתכליות חוק בכר.

18. תפקידי הקרן

אלה יהיו תפקידי הקרן:

(1) הכשרת הציבור לפעול בשוק ההון הישראלי;

(2) הכנת תכניות לימוד השתלמויות ותוכניות הכשרה בתחום הפעילות הפיננסית והביטוחית של האזרחים;

(3) הכנת חומרי הסברה בנושא קידום החינוך הפיננסי;

(4) הכנת מסע הסברה בנושא הניהול הפיננסי ובנושאי ביטוח.

19. הנהלת הקרן ויושב ראש הקרן

הנהלת הקרן תהיה בת 9 חברים והם:

(1) שני עובדי מדינה שימנה שר האוצר, ומתוכם ימנה את יושב ראש הנהלת הקרן;

(2) נציג בנק ישראל שימנה נגיד בנק ישראל;

(3) נציג איגוד הבנקים;

(4) נציג איגוד חברות הביטוח;

(5) נציג איגוד הברוקרים;

(6) נציג איגוד סוכני הביטוח;

(7) שני נציגי אקדמיה המלמדים בפקולטות לכלכלה וחינוך שימנה שר המשפטים בהתאם להמלצותיהם של דיקני אותן פקולטות.

20. קיום ותוקף

(א) חברי הנהלת הקרן ימונו לתקופה של שלוש שנים.

(ב) קיום ההנהלה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או במשך כהונתו, ובלבד שמספר החברים בה לא יפחת מחמישה חברים ובהם היושב ראש.

(ג) חבר הנהלה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הנהלת הקרן;

(2) נתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בסעיף 17(א) או 17(ב) לחוק החברות הממשלתיות;

(3) נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו ויושב ראש הנהלת הקרן, העבירו מכהונתו בהודעה בכתב;

(ד) ראה שר האוצר שיושב ראש ההנהלה אינו ממלא את תפקידו כראוי רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, להעבירו מתפקידו לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

21. תקנות לביצוע

שר האוצר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו של פרק זה.

פרק ח': תוקף הסדר או הסכם קיבוצי22. תוקף הסדר או הסכם קיבוצי

אין בהוראות חוק בכר כדי לגרוע מהוראות הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי שהיה קיים ערב תחילתו, או לשנות את משכו.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון