חוק אנג'לים


חוק אנג'לים

השקעות ההון הופסקו כתוצאה מהמשבר העולמי הכלכלי. ולא היו קרנות אמריקניות שמשקיעות בקרנות הישראליות, בחברות הסטארט-אפ הישראליות. הצעת החוק לתיקון פקודת מס ההכנסה המכונה "חוק אנג'לים", עוסקת במשקיע, שיכול להיות משקיע ישראלי או משקיע זר שמשקיע בתעשייה הישראלית מ-25,000 שקלים עד 10 מיליוני שקלים, בחברות ישראליות או בחברות שהן לא ישראליות, אבל 70% מהעובדים של החברות האלה הם עובדים ישראלים בתחום ההיי-טק, יהיה זכאי לקיזוז מס ברגע ההשקעה על רווחי הון. כלומר, אדם שהרוויח בבורסה או בדרך כזאת או אחרת רווחי הון וחייב לשלם מס, יכול ללכת ולהשקיע בתעשיית ההיי-טק והמס יתקזז, וזה הופך להיות השקעה אטרקטיבית, וזאת במטרה למלא את הקרנות שמשקיעות בחברות סטארט-אפ.


הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קיזוז הפסד הון במועד ההשקעה בחברה עתירת ידע) התש"ע–2010 (להלן:"חוק אנג'לים")תיקון סעיף 92

1. בפקודת מס ההכנסה, בסעיף 92, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1)

(1) על אף האמור בסעיף קטן (א), השקעה שביצע אדם בחברה עתירת ידע שהיא חברה פרטית, שעיקר פעילותה בישראל, תקוזז כאילו היתה הפסד הון לפי הוראות סעיף קטן (א); ואולם, הפכה ההשקעה כאמור להפסד הון כמשמעותו בפקודה זו – לא יהיה האדם זכאי לקיזוז נוסף בגינו; לעניין סעיף קטן זה –

"השקעה" – השקעה בסכום שאינו עולה על עשרה מליון שקלים חדשים ואינו פוחת מ-25 אלף שקלים חדשים, ובלבד שסך אחזקותיו בחברה לא עולה על 49%;

"חברה פרטית" – כהגדרתה בחוק החברות, כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט–1999

"עיקר פעילותה בישראל" – שבעים אחוזים מהשכר המשולם על ידה משולם לתושבי ישראל.

(2) היתה ההשקעה בשיעור העולה על 10 מליון שקלים חדשים או בשיעור פוחת מ-25 אלף שקלים חדשים – יחולו הוראות סעיף קטן (א) לגבי סכום ההשקעה העולה או הסכום היורד לפי העניין.


(3) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים נוספים לקבלת הקיזוז המפורט בסעיף קטן זה; וכן יהא רשאי לקבוע סוגים נוספים של חברות שהוראות אלה יחולו לגביהן.".


דברי הסבר חוק אנג'לים

המשבר הכלכלי יצר מצב בו חברות עתירות ידע ובעלות פוטנציאל עצום לכלכלת ישראל, משוועות למימון ובהיעדרו עלולות להיסגר. עד היום נסמכו חברות שכאלה בעיקר על מימון שהגיע מקרנות הון סיכון, אך בעקבות המשבר הכלכלי חלה ירידה דרסטית ומדאיגה בהיקף השקעותיהן של קרנות אלו כאמור בחברות הישראליות.

בהצעת חוק זו מוצע לתקן את ההוראה בדבר מועד ההכרה בהפסד, כך שבמקום להכיר בהפסד במועד סגירת החברה, ההפסד יוכר כבר במועד ההשקעה. יחד עם זאת, במקרה של היווצרות רווח הון כתוצאה מההשקעה יחושב המס לרבות הפסד שהוכר, כך שהמשק אינו מפסיד בטווח הבינוני והארוך. עוד מוצע שההוראה תחול על חברות שעיקר פעילותן בישראל, כך ששבעים אחוזים מהמשכורות המשולמות יהיו לתושבי ישראל. הדבר יביא לכך שחלק ניכר מכספי ההשקעה יוחזרו למשק על פי הוראותיו של חוק מס הכנסה.

כן מוצע להסמיך את שר האוצר לקבוע את ההוראה לגבי חברות בנות שחברות האם שלהן מממנות את הפעילות של מחקר ופיתוח בחברות הבנות שמרבית פעילותן בישראל ואולם אינן עומדות בהגדרה "עיקר פעילותן בישראל".

התיקון המוצע יביא לעידוד השקעה של גורמים פרטיים בחברות עתירות ידע שמרכז פעילותן בישראל ובכך יסייע לשמר את המוביליות של ישראל בתחומי ההיי טק ויחזק את תעשיית ההיי טק כתעשייה מובילה בישראל וכפועל יוצא יעודד את המשך הצמיחה במשק.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון