חוק גנים פרטיים


תקנות פיקוח על בתי ספר (בקשה לרשיון), תש"ל-1970 (להלן:"חוק גנים פרטיים")

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו-37 לחוק-פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה:

1. בקשה לרשיון והגשתה

(א) בקשה לרשיון לפתוח או לקיים בית-ספר שאיננו גן-ילדים תיערך לפי טופס א' לתוספת.

(ב) בקשה לרשיון לפתוח או לקיים גן-ילדים תיערך לפי טופס ב' לתוספת.

(ג) הבקשה תוגש בארבעה עותקים למנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות.

2. המצורפות לבקשה

לכל עותק מהבקשה יצורפו מסמכים אלה:

(1) אם המבקש הוא תאגיד - העתק מעודכן של תזכיר ותקנות ההתאגדות של החברה, תקנות האגודה או האגודה השיתופית, חוזה-השותפות של השותפות או המסמך האחר שלפיו הוקם התאגיד וכן פרטים על מי שבידו השליטה על התאגיד ועל מי שמוסמך לחייבו;

(2) נסח מהרישום בפנקסי המקרקעין הנוגע למקרקעין המשמשים לצורך בית הספר;

(3) אם בית הספר ייפתח או יקויים בבנין שכור - העתק מחוזה השכירות;

(4) תשריטים של מבני בית הספר וחצרותיו, חתומים בידי מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958; בגן-ילדים שהיה קיים ביום ב' באב תשכ"ט (17 ביולי 1969), יצורפו לבקשה תשריטים בקנה מידה 1:50 של בנין גן הילדים אף אם אינם חתומים בידי אדריכל או מהנדס, ובלבד שהם ערוכים באופן ברור ומשקפים נכונה את בנין הגן וחצרותיו;

(5) פרטים בדבר הוראות הבטיחות וסדרי הבטיחות במבני בית הספר וחצרותיו;

(6) תכנית הלימודים;

(7) מערכת השיעורים;

(8) התקנות לקבלת תלמידים לבית הספר ולהעברתם מכיתה לכיתה;

(9) רשימת עובדי החינוך, ערוכה לפי טופס ג' לתוספת;

(10) תקציב ההשקעות של בית הספר והמקורות לכיסויין;

(11) תקציב בית הספר לשנה השוטפת או, אם הבקשה היא לרשיון לפתוח בית-ספר, לתקציב לשנה הראשונה;

(12) מאזן השנה החולפת וחשבון ריווח-והפסד, כשבמסמכים אלה מופיעות ההכנסות וההוצאות הקשורות בניהול בית הספר. מסמכים אלה יהיו חתומים ביד רואה-חשבון כמשמעותו בחוק רואי-חשבון, תשט"ו-1955;

(13) פרטים בדבר שכר הלימוד וסדרי גבייתו וכן דוגמה של החוזה או ההתחייבות;

(14) פרטים בדבר תשלומים אחרים הנדרשים על ידי בית הספר וסדרי גבייתם, וכן דוגמה של חוזה או התחייבות.

3. בקשת רשות מקומית

רשות מקומית המבקשת רשיון לבית-ספר שבבעלותה אינה חייבת לצרף לבקשתה את המסמכים המפורטים בתקנה 2(1), (2), (3), (10), (11) ו-(12).

4. בקשה לגבי בתי-ספר מסויימים

מבקש רשיון לבית-ספר שהוא מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד-חובה, תש"ט-1949, או מוסד חינוך הכלול בהסדר של משרד החינוך והתרבות לשכר-לימוד מודרג, אינו חייב לצרף לבקשתו -

(1) המסמכים המתוארים בתקנה 2(6), (7) ו-(8);

(2) המסמכים המפורטים בתקנה 2(1), (2), (3) ו-(4) אם הם כבר נמצאים בידי משרד החינוך והתרבות.

5. בקשה לגבי גן-ילדים

מבקש רשיון לגן-ילדים אינו חייב לצרף לבקשתו את המסמכים המפורטים בתקנה 2(6), (7), (8), (9), (10), (11) ו-(12).

6. תזכיר הסבר

מבקש רשיון רשאי לצרף לבקשתו תזכיר המסביר את פרטי בקשתו על מצורפותיה.


חוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969

בקשה לקבלת רשיון לפתוח או לקיים גן-ילדיםלכבוד

המנהל הכללי

משרד החינוך והתרבות

ירושליםא"נ,הנני מבקש(ת) רשיון לפתוח/לקיים* גן-ילדים

1. פרטים על מבקש הרשיון

1.1 אם המגיש הוא פרט (ולא תאגיד):

שם המשפחה ......... השם הפרטי ............ מס' ת. הזהות ...................
תאריך הלידה......... ארץ המוצא............. המקצוע.............................

האזרחות................ המען הקבוע ........................................................

1.2 אם מבקש הרשיון הוא תאגיד:

שם התאגיד............ המען........................... מספר הרישום................
תאריך התאגדותו החוק שלפיו הוקם התאגיד ....................................פרטים על מגיש הבקשה בשם התאגיד:

שם המשפחה............. השם הפרטי.............. מס' ת. הזהות.............
תאריך לידה.............. שם האב................... המען הקבוע..........

תפקידו בתאגיד...........................................

לבקשה זו יש לצרף פרטים נוספים על התאגיד (ראה פרק 8 "מצורפות").

הערה: מגיש הבקשה רשאי לצרף תזכיר המסביר את פרטי בקשתו על מצורפותיה.

2. פרטים על גן-הילדים

2.1 שם גן-הילדים .............

2.2 מען גן-הילדים ..........

2.3 גן-הילדים נמצא בתחום שיפוט העיריה/המועצה המקומית/המועצה

האזורית* .........

2.4 שנת ייסודו ................

2.5 שם המנהל(ת) ...............

2.6 שפת ההוראה .............
2.7 מספר ימי לימוד בשבוע .....................................

2.8 הלימודים מתנהלים במשך ................... שבועות בשנה

2.9 שעות הלימודים הן משעה ........... ועד שעה .......3. פרטים על הילדים והכיתותהגיל

5

4

3

סה"כ

סה"כ


3.1

בנים

בנות

בנים

בנות

בנים

בנות

בנים

בנות
3.2

מס'

הילדים


3.3 מספר הכיתות J4. פרטים על המבנים, הסידורים הפיסיים והחצר(ות)

4.1 מבנה מיוחד לגן ילדים/דירת מגורים*

4.2המידות

רוחב

אורך

שטח


חדר מס' 1חדר מס' 2


חדר מס' 3

מטבח

חדר רחצה


חצר הגן

4.3 סוג המבנה: עץ/אסבסט/בניה קשה*

4.4 סוג הגדר: עץ/רשת*

4.5 גובה הגדר .............. מ'

4.6 מספר התאים של בתי-השימוש .....................

4.7 מספר הכיורים ..............

4.8 מספר הברזים לשתיה .............. 4.9 האם קיים מקלט? כן/לא* שטחו ...............

האם המקלט משמש למטרה נוספת?

כן/לא* אם כן לאיזו מטרה?* מחק את המיותר.

5. פרטים על הריהוט והציוד בגן

5.1

הריהוט

כמות


כסאות

שולחנות

ארונות

כונניות

5.2 ציוד וכלי משחק בכיתה (פרט)5.3 בחצר (פרט)

6. דין וחשבון על הוצאות והכנסות לשנה הנוכחית או הצעת תקציב אם המוסד טרם נפתח.הערה: רשות מקומית אינה חייבת למלא את הפרטים בסעיף זה לגבי גן-ילדים שבבעלותה הבלעדית.6.1 סוג ההכנסה הסכוםJשכר לימוד שנתי .............Jתשלומים אחרים

הנדרשים מההורים ...........................


J ........................ סה"כ.........

6.2 סוג ההוצאה הסכוםJשכר עובד(י) חינוך ...........................Jשכר עובד(י) שירות ...........................

Jריהוט וציוד ..........Jשכר דירה .......


סה"כ..........

7. פרטים על עובדי חינוך


שם המשפחה

השם הפרטי

מס' הזהות

שנת הלידה

הוסמכה כגננת

אישור רשות הבריאות

המען

כן

לא

כן

לא


8. מצורפותהערות:

8.1 (א) רשות מקומית המבקשת רשיון לגן-ילדים שבבעלותה, אינה חייבת לצרף לבקשתה את המסמכים המפורטים בסעיפים 8.2, 8.3 ו-8.4;

(ב) מבקש רשיון לגן-ילדים שהוא מוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, אינו חייב לצרף לבקשתו את המסמכים המפורטים בסעיפים 8.2, 8.3, 8.4 ו-8.5, אם מסמכים אלה כבר נמצאים בידי משרד החינוך והתרבות, יש לציין על יד הסעיף תאריך המצאתם.

אני מצרף בזה (יש לסמן ב- x את המצורפות):8.2 Jאם מגיש הבקשה הוא תאגיד - העתק מעודכן של תזכיר ותקנות ההתאגדות של החברה, תקנות האגודה או האגודה השיתופית, חוזה השותפות של השותפות או המסמך האחר שלפיו הוקם התאגיד; וכן פרטים על מי שבידו השליטה על התאגיד ועל מי שמוסמך לחייב את התאגיד;

(כבר הומצא בתאריך ............... )8.3 Jנסח מהרישום בפנקסי המקרקעין הנוגע למקרקעין המשמשים לצורך גן-הילדים; (כבר הומצא בתאריך )8.4 Jאם גן-הילדים ייפתח או יקיים בבנין שכור - העתק מחוזה השכירות; (כבר הומצא בתאריך )8.5 Jתשריטים של מבני גן-הילדים וחצרותיו, חתומים בידי אדריכל או מהנדס מוסמך; (כבר הומצא בתאריך ) לגבי גן ילדים שהיה קיים ביום ב' באב תשכ"ט (17 ביולי 1969), יצורפו לבקשה תשריטים ברורים הערוכים בקנה מידה 1:50 המשקפים נכונה את בנין גן-הילדים וחצרותיו, אף אם אינם חתומים בידי אדריכל או מהנדס.8.6 Jפרטים בדבר הוראות הבטיחות וסדרי הבטיחות במבני גן-הילדים וחצרותיו;8.7 Jפרטים בדבר שכר הלימוד וסדרי גבייתם וכן דוגמה של חוזה או התחייבות;8.8 Jפרטים בדבר תשלומים אחרים הנדרשים על-ידי גן-הילדים, סדרי גבייתם וכן דוגמה של חוזה או התחייבות;8.9 Jתזכיר-הסבר.9. הצהרהאני הח"מ מצהיר(ה) בזה, כי כל הפרטים הרשומים לעיל וכן במצורפות הם נכונים ומדוייקים ושידוע לי, כי על פי חוק עלי להודיע למנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות על כל שינוי שחל בפרטים שנכללו בבקשה זו או במצורפות................

תאריך שם מבקש הרשיון..................

חתימת מבקש הרשיון


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון